Ansökan om dublett - Uppsalastudent.com

Stiftelsen Smålandsgården
i Uppsala
OBS!
Ifylld ansökan lämnas i
Stiftelsens brevlåda på
S:t Larsgatan 5
2.
1.
Ansökan avser ............terminen 201....
ANSÖKAN om DUBBLETT
Sökandes Förnamn, efternamn
Personnummer
Adress
Tel. nr
Postnr
Ort
Mobil nr
e-mailadress
3.
Medsökandes Förnamn, efternamn
Personnummer
Adress
!
!
!
!
!
!
!
4.
Inskrivningstermin (år) vid Smålands nation i Uppsala
5.
Antal betalda terminer med aktiva studier vid Uppsala universitet,
Sveriges Lantbruksuniversitet eller Veterinärhögskolan
HT..................
VT.................
..................terminer
Har erlagt full nationsavgift till Smålands nation i Uppsala innevarande termin
6.
Sökande
ja
nej
Medsökande
ja
nej
Ämbete År och termin
7.
Vi försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta och sanningsenliga:
...................den
/
20.....
Dagens datum
!
/
20.....
Dagens datum
..................................................
Namnteckning sökande!
....................den
!
.....................................................
Namnteckning medsökande
!
FÖRKLARINGAR TILL ANSÖKAN OM DUBBLETT
Stiftelsens fem möblerade dubbletter av varierande storlek finns i Höghuset, S:t Olofsgatan 20, tre en trappa
upp och två på Stormen, våning 4. De två högst upp delar tvättstuga med korridoren medan de tre en trappa
upp delar en större tvättstuga i källaren med andra boende i huset. Kabel-TV, telefonjack och datauttag
finns i samtliga.
1.
För varje termin måste en ny ansökan lämnas in med notering om vilken termin ansökan avser. Sista
ansökningsdag för Höstterminen är den 15 maj och sista ansökningsdag för Vårterminen är den 15
november.
OBS! Ansökningar inlämnade efter dessa datum kommer inte att beaktas.
2.
Stiftelsen Smålandsgården vill ha dina fullständiga kontaktuppgifter för att säkert kunna nå dig.
Eventuellt erbjudande om ledigt rum kommer vanligen att skickas till din email-adress.
3.
De möblerade dubbletterna förbehålls gifta eller sammanboende par.
4.
Fyll vid rätt termin i det årtal, då du skrev in dig på nationen.
5.
Du får 1,0 köpoäng för varje betald termin, som du är inskriven vid Smålands nation och har bedrivit
aktiva studier vid Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet eller Veterinär-högskolan. Med
aktiva studier menas att du ska ha bedrivit heltidsstudier varje termin och ha tagit minst 15 poäng per
termin eller minst 30 poäng per studieår. Även innevarande termin ska räknas med om du bedriver
aktiva studier.
I samband med kontraktsskrivning ska du kunna visa nationskort och studiemeritförteckning. Skulle
det vid vår kontroll visa sig att du tagit upp för många terminer för att få bättre plats i kön kommer du
att strykas från kölistan och inte erhålla något rum.
6.
Medsökande behöver inte vara aktiv studerande eller vara medlem av Smålands nation. Vid lika antal
köpoäng får emellertid det par där båda är nationsmedlemmar företräde framför det par där endast en
sökande är medlem i Smålands nation.
7.
Extra köpoäng ges enligt följande: efter avslutad ämbetsperiod får Förste, Andre och Tredje kuratorer
emeriti 3 poäng, Köksmästare 1,5 poäng och Hovmästare, Klubbverkare, Nationsstyrelseledamöter,
Ordförande samt Sekreterare, 1 köpoäng. För övriga ämbeten ges 0,5 poäng per avslutad
ämbetsperiod.
Kuratorer emeriti får maximalt sina 3 extrapoäng. Övriga ämbetsmän kan maximalt samla ihop 2
extrapoäng oavsett antalet ämbetsterminer.
Kölistan anslås utanför Kuratorsexpeditionen på Smålands nation ca 2 veckor efter sista ansökningsdag.
När det finns en dubblett ledig, erbjuds de som står i tur överst på kölistan att tacka ja till denna per mail
eller telefon. Erbjudandet görs normalt minst en månad före tillträde. De som tackar nej till ett erbjudande
om dubblett kvarstår ej i kölistan under resten av terminen.
!
Stiftelsen Smålandsgården
S:t Larsgatan 5
753 11 Uppsala
Telefon: 073- 233 48 03
e-mail: [email protected]