12.Klarar_din_kommun_att_finansiera_framtidens_valfard

www.pwc.com/se
Långsiktig finansiell
analys
Klarar din kommun att finansiera
framtidens välfärd?
KOMMEK
2014
Varför behöver kommuner spana längre än
budgetåren?
PwC
2
Ursprunget i megatrender
Shift in global
economic
power
Demographic
shifts
Demographic
Demographic
shifts
shifts
PwC
Accelerating
urbanization
Accelerating
urbanization
Climate change
and resource
scarcity
Technological
breakthroughs
Det nya normaltillståndet?
Kunniga men krävande
medborgare
Åtstramad
budget
Demografisk
förändring
Konkurrens om
investeringar
Diffusa
gränser
Teknikens
genomslag
Osäkerhet
PwC
Navigera genom förändring – en bro till framtiden
Medborgare under kontroll
Medborgare i kontroll
Styrning för medborgare
Styrning med medborgare
Organisatoriska stuprör
Organisatoriska nätverk
Organisationer inom offentlig sektor som
stora, heltäckande jättar
Organisationer inom offentlig sektor som
små, flexibla, måldrivna enheter
Offentliga organisationer äger input
och processer
Offentliga organisationer och
medborgare äger resultaten
Mäta produktion
Mäta resultat
PwC
Hur står det till med långsiktigheten
i Sveriges kommuner?
 7 av 10 kommuner tittar inte bortom planåren i budgeten
o Större kommuner bättre framförhållning, knappt 2/3 har
en längre planeringshorisont
 Av de som tittar långsiktigt tar cirka hälften ett helhetsgrepp
(dvs. samma innehåll som i budget)
 Av de som tittar långsiktigt har cirka
hälften en horisont på 10 år eller
längre
 Av de som inte tittar långsiktigt beror
detta på
o brist på underlag (8 %)
o inget värde då osäkerheten är för
stor (33 %)
o inte politiskt prioriterat (46 %)
PwC
6
Befolkningsutveckling Täby 2013-2023
- Indexerad
160%
Samtliga verksamheter
förutspås öka i volym
fram till år 2023.
De största ökningarna
sker inom grundskola och
äldreomsorg.
Totalt prognostiseras
befolkningen öka med ca
12 500 invånare.
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
2013
0-5
2014
2015
6-15
2016
2017
16-18
2018
2019
80-w
2020
2021
2022
2023
Total, 12566
Befolkningsutvecklingen i Täby och Boden
Befolkningsutveckling i Boden
2013
• Invånare den 31 december: 27 840
• Ökning med 242 personer
• Födelseunderskott (födda-döda): -50
• Flyttnetto (inflytt/utflytt): 286
Befolkningsutveckling i Täby
2013
• Antal födda barn: 261
• Antal avlidna: 311
• Invånare den 31 december: 66 292
• Ökning med 928 personer
• Födelseöverskott (födda-döda): 202
• Flyttnetto (inflytt/utflytt): 726
• Antal födda barn: 647
• Antal avlidna: 445
PwC
8
Modell för strategisk ekonomisk analys
Bostads byggande
Flyttning
Födda
Döda
BEFOLKNING
efterfrågar
OMVÄRLDEN
genererar
KOMMUNAL SERVICE
Förskola, äldreomsorg, skola,
teknisk försörjning, parker, fritid
och kultur, miljö- och samhällsskydd
REGERING
påverkar
genererar
DRIFTKOSTNADER
påverkar
genererar
INVESTERINGAR
påverkar
SKATTER, BIDRAG
AVGIFTER
påverkar
FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR
PwC
9
Effektiviseringsbehovet i Täby kommun
- Nettokostnader och intäkter
•
De totala nettokostnaderna ökar med 77
procent under perioden.
•
Intäkterna från skatter, statsbidrag och
utjämning ökar med 54%.
•
Täby har alltså inte möjlighet att fullt ut
finansiera det demografiska trycket
(inkl. ökade kostnader för avskrivning)
och en full löne- och prisuppräkning.
•
Täby måste effektivisera med i
genomsnitt 1,4% årligen för att uppnå
kommunens finansiella mål (inkl.
finansieringskostnad för tillkommande
investeringar).
•
Gapet 2022 motsvarar knappt 2,75
kronor i kommunalskatt.
PwC
10
Sammantaget kostnadstryck -2022
Per verksamhet
Givet kommunens befolkningsprognos
och de antaganden som har gjorts
avseende servicenivåer med mera
uppgår det totala kostnadstrycket till
24 procent under perioden.
Den årliga ökningen ligger på drygt 2
procent. Ökningstakten är svagare i
början av perioden.
Samtliga verksamheter förutspås öka i
volym fram till 2022. De största
ökningarna sker inom grundskola och
äldreomsorg.
PwC
11
Befolkningsutveckling Boden 2008-2018
- Indexerad
110
•
•
•
•
Totalt sett minskar befolkningen
med –469 personer (-1,6%).
Befolkningen åldras och underliggande
befolkningsminskning kompenseras
med invandring
105
100
Procent
•
I gymnasieåldrarna minskar befolkningen
med – 420 personer (-27 %)
I för- och grundskoleåldrarna
minskar antalet barn med
– 337 personer (-11%)
I ålderskategorin +85-w
ökar befolkningen med 127 personer (+8%)
PwC
95
90
85
80
75
70
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0-5 år, -136 inv.
6-15 år, -337 inv.
80-w år, +127 inv.
Totalt, -469 inv
2015
2016
2017
16-19 år, -349 inv.
12
2018
Debattartikel i Kommunal
Ekonomi nr 3, 2014
Anders Haglund, Henrik Berggren
PwC
13
För mer information kontakta:
Susanna Collijn
PwC | Kommunal Sektor | Rådgivare offentlig sektor | Partner
Direkt: +46 (0)10 2124837 | Mobil: +46 (0)709 292004
Email: [email protected]
PwC Sverige
113 97 Stockholm | Torsgatan 21
www.pwc.com/se
PwC
14