Anmälningsblankett Bixia Vind AB publ 29 april 2014.pdf

Anmälningsblankett för teckning av B-aktier i Bixia Vind AB (publ)
Övriga villkor
Villkor i sammandrag
Emittent:
Bixia Vind AB (publ) med organisationsnummer 556779-5355
Minsta investeringsbelopp: 52 500 kr (= 350 st B-aktier)
Värdepapper:
B-aktie
Teckningsberättigade:
Befintliga aktieägare
Teckningskurs:
150 kr per styck
Teckningsperiod:
29 april – 13 maj 2014
Teckningsvolym:
140 000 st
Antal aktier före emission: 5 000 st A-aktier, 5 000 st B-aktier
Teckning sker i enlighet med villkor i sin helhet beskrivna i Memorandum utgivet 29 april 2014. Bolagsordning finns tillgänglig hos Bixia
Vind AB(publ).
Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att
också beakta relevanta risker. Varje potentiell investerare måste göra
sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av
all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande.
Beslut om tilldelning av aktier lämnas genom tilldelningsbesked i
form av avräkningsnota med betalningsinformation. Betalning ska
vara Bixia Vind AB (publ) tillhanda senast 5 dagar efter erhållen
avräkningsnota.
Antal aktier efter emission: 5 000 st A-aktier, 145 000 st B-aktier
Likviddatum:
27 maj 2014
Undertecknad väljer härmed följande alternativ:
1. Sälja av mitt befintliga innehav (______________ st poster B-aktier)
kryssa i och skriv under
2. Behålla mitt befintliga innehav (______________ st poster B-aktier)
kryssa i och skriv under
3. Behålla mitt befintliga innehav (______________ st poster B-aktier)
samt köpa till nytt innehav enligt nedanstående teckningslista med aktieposter
kryssa i här samt nedan
Genom undertecknande av denna anmälningsblankett medges följande:
• All information i Memorandum har tagits del av och accepteras.
• Anmälan är bindande.
• Endast en anmälningssedel från samma fysiska eller juridiska person beaktas.
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel.
• VP-konto eller depå/förvaltare måste vara öppnat vid inlämnandet av denna anmälningssedel.
• Tilldelning av poster i enlighet med ifylld anmälningssedel kan inte garanteras.
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Bixia AB, genom Jessica Sager (administrativt ansvarig emissioner
Bixia Vind AB (publ)) eller genom den person som Bixia AB sätter i hennes ställe, att för undertecknads räkning verkställa teckning av
poster som framgår av Memorandum utgivet 29 april 2014.
Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
Antal poster (en post innehåller 350 st B-aktier)
1 post
52 500 kr
2 poster
105 000 kr
3 poster
157 500 kr
4 poster
210 000 kr
I de fall tilldelning skett ska tecknade poster levereras till:
VP-kontonummer/depånummer
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bank/Förvaltare
Vid utdelning ska utdelade medel insättas på:
Kontonummer
Bank
Namn och adressuppgifter (Vänligen texta tydligt)
Artnr 251_2014-04-28
Namn/Firmanamn
Personnummer/Organisationsnummer
Gatuadress
Postnr
Ort
E-post
Telefon
Mobilnr
Ort och datum
Underskrift
Underskriven anmälningsblanketten ska vara Bixia Vind AB tillhanda senast 13 maj 2014 genom ett av följande alternativ:
1. Brev: Bixia Vind AB (publ), Box 1510, SE-581 15 Linköping
2. Fax: 013-20 80 33
3. E-post: [email protected] (inskannad signerad anmälningssedel)
Kom ihåg att underteckna anmälan! Sista anmälningsdag är 13 maj 2014.