Konsultprofil – Bo Löwstedt

_____________________________________________________________________________
Boostune AB l Bo Löwstedt l Rösestigen 4,152 59 Södertälje Sweden l
[email protected] l www.boostune.se l +46 (0)733 772441, +46 (0)8 550 15055
_____________________________________________________________________________
Konsultprofil – Bo Löwstedt
Erfarenheter främst inom organisationsutveckling, HR, rekrytering, ledarskap och evenemangsuppdrag,
men även många erfarenheter från operativt sälj- och leverans/konsultverksamhet främst inom IT
sektorn.
Har många internationella erfarenheter från ledarskap och affärsutveckling, utlandsetablering, stora som
små organisationer och däribland börsnoterade bolag. Eftersom de flesta åren av HR arbete skett i
linjefunktion är operativt arbete en stor portion av erfarenheten.
Se också referenser/kund citat på www.boostune.se samt rekommendationer på LinkedIn (länk via web
platsen).
Genomförda uppdrag:

Acting HR Business Partner och ”Site lead” på Global IT koncern (105.000 anställda globalt, 180
personer i Sverige).

Införande av ny Performance Management struktur och ny löneprocess i Svensk/Danskt IT bolag om
ca 75 personer, årets Gasellföretag 2011.

Stöd till HR strateger inom statlig myndighet att se över kompetensförsörjning samt utvecklingen av
medarbetar- och ledarskapet.

I samspel med koncernchef arbetat fram en HR strategi för börsnoterad IT koncern.

Rekrytering av CFO, koncern controller, säljare, Communications- och Marketing Managers och
tekniska utvecklare och konsulter.

Stöttat personalledande chefer i struktur, ordning och reda i HR frågor och organisatoriska problem.

Genomfört medarbetarundersökning och drivit arbetet med åtgärderna som resultat av
undersökningen.

Med ansvariga i organisationen genomfört ett flertal ”Employer branding aktiviteter” så
arbetsgivaren är attraktiv såväl externt som internt, däribland karriär mässor i Stockholm och
Göteborg.

Strukturarbete för och genomförande av internkommunikation och där bl.a. intranet lösningar.

Planerat och genomfört två interna evenemang och 1 externt kundevenemang.
Page 1 of 4
Erfarenheter från:















Arbetsrätt, fackligt samarbete och förhandlingar
Företagsförvärv, sammanslagningar och due diligence arbete
Employer Branding
Performance Management
Rekrytering, Talent Management
Kompetensutvecklingsfrågor och Knowlege Managment system
Medarbetarundersökningar
Organisationsutveckling, förändringsarbete och projektledning
Chefsstöd och coachning
Compensation & Benefits
Försäkringsfrågor, Pensionsplaner
Rehabilitering och friskvård
Upphandling och kvalitetssäkring av leverantörer, t.ex. utbildningsföretag
Evenemang, såsom konferenser och kick-offer
Utveckla, implementera och underhålla HR processer, system och dokumentation.
Exempel på förmågor och erfarenheter från chefspositioner inom HR och Customer Services:












Förmågan att i HR rollen som del i ledningsgruppen förmå att fokusera på den viktiga
kopplingen mellan strategier/affärsutvecklingen och kompetensutvecklingen/HR frågorna.
Delar min tid på strategiskt och operativt arbete, kompetensutveckling, struktur och ordning
och reda.
Driva, paketera, ledarskaps-, projektlednings-, affärsmannaskaps-, och andra utbildningar.
Flitigt arbete med att kvalitetssäkra och upphandla leverantörer.
Drivit utveckling av intranet och verktyg för Knowledge Management, kompetensutveckling, mentorskap och coaching.
Byggt internationell utbildningsverksamhet för USA baserat IT företag 1996
Kontakter med Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet, Knowledge
Management. 2001 – 2005
Kontakter med KTH, examensarbeten, samarbete skola näringsliv 2000 – 2008.
Styrelsemedlem för en KY-utbildning (drivs av Tyesö kommun) som näringslivsrepresentant.
Genom åren arbetat i globala/internationella organisationer med ansvar över gränserna.
Drivit och genomfört process och metodarbete kopplat till de ständiga förändringar som
verksamheten ständigt utsätts för. Implementerat ISO 9000 system, Balanced Scorecard
metodik och FDA system.
Gästföreläsare på management utbildningar, ”Det entreprenöriella ledarskapet” 1999 –
2000.
Rekryterat mer än 400 personer, med det säkert genomfört mer än 1.000 intervjuer och
granskat många tusen CV’s.
Page 2 of 4
Mina anställningar 1980 - 2011
2009 - 2011 Addnode AB, Head of HR (en fortsättning av anställningen i dotterbolaget
Technia)
Roll som koncerngemensam HR Business Partner för det börsnoterade bolaget Addnode AB (ca
900 medarbetare och omsättning mer än 1 miljard SEK), med ansvaret för koncerngemensamma
HR frågor.
I rollen också agerat som bollplank och rådgivare till CEO’s, HR chefer, konsultchefer och andra
ledare i de 8 dotterbolagen. Halva tiden agerat som ”internkonsult” operativt ute i bolagen.
Upphandlingar och avtal för leverantörtjänster inom försäkringar och pensionsplaner,
konferenser, utbildningar med mera.
1997 - 2009 Technia AB, Director Employee Success (HR Chef)
Technia utvecklades från 25 till 200 anställda under min tid i bolaget. I
ledningsgruppsfunktionen ansvarade jag för alla HR frågor (initialt även all kvalitetsstyrning).
Technia är en av Europas ledande leverantörer av PLM (Product Lifecycle Management)
lösningar.
Uppskattningsvis spenderade jag halva min tid i arbetet att attrahera, rekrytera, utveckla och
behålla rätt personal.
Ansvaret omfattade all organisationsutveckling, chefsutveckling, kompetensutveckling,
utbildningar, rekrytering, lönestrukturer, arbetsrättsliga frågor och förhandlingar. Många
”special projects” som andra i ledningen inte hade möjlighet att driva. Utbildning och
kompetensförsörjningen omfattade förstås också kvalitetssäkring och upphandling av externa
utbildningar inom områden som affärsmannaskap, försäljning, ledarskap, projektledning, IT och
teknik, FDA/kvalitet.
Ansvarade för alla interna evenemang och därtill employer branding och övrig marknadsföring,
vilket betyder omfattande kontakter med leverantörer, kunder, opinionsbildare, föreläsare,
organisationer mm. Med andra ord ett mycket kontaktskapande, viktigt och roligt ansvar.
Upphandlingar och avtal med leverantörer och partners av produkter och tjänster såsom resor,
evenemang, konferenser, IT-tjänster och utrustning, försäkringar och pensioner, tjänstebilar,
ombyggnationer, flytt, utbildningar med mera.
Rollen omfattade också personalledning av HR assistenter och löneadministratör.
Page 3 of 4
1996 – 1997 Aptera AB, Management Consultant
Egen konsultverksamhet inom kvalitetsstyrning, HR, organisations- och kompetensutveckling.
Uppdrag i första hand mot globala IT företag. Föreläste vid ett flertal tillfällen på
managementutbildningar kring områden som ledarskap, organisationsutveckling och det
”entreprenöriella ledarskapet”. Konsulterade bland annat ett internationellt IT företag att
strukturera om support organisationen. Stöttade IT företag med startskottet kring struktur,
ordning och reda och införandet av kvalitetssystem.
1993 – 1996 Informix AB, Director Customer Services & Support
Nordisk Teknikchef inklusive helpdesk/support, med 30 personer fördelat I Sverige, Norge och
Danmark, medlem i Nordiska ledningsgruppen.
Hade också ett ”world wide” ansvar i att bygga en utbildningsverksamhet ”Informix University”,
med ansvaret för all global internutbildning inklusive alla New Hires Program. Detta ansvar
omfattade också upphandling av utbildningsleverantörer, främst i Norden, Tyskland och USA.
1988 – 1993 Hewlett Packard, Manager Professional Services
1992-1993
Professional Services Marketing Manager. Tjänstepaketering, marknadsföring och försäljning av
en fort växande konsultorganisation. Ansvarade bl.a. för genomförande och ISO9000
certifiering.
1988-1991
1 av 3 konsultchefer I den svenska Professional Services organisation, ca 100 personer. Den
stora uppgiften var 1989 att svänga om organisationen från en renodlad säljstödsorganisation
till en komplett konsultverksamhet. Ett av mina ansvar var att åka till USA, plocka upp en modell
och sedan utbilda chefer och medarbetare i ”The Consultative approach”.
1981 – 1988 Computervision CAD AB, Customer Services & Support Manager
1986-1988
En teknisk och personalledande roll. Ansvaret innehöll produktansvar, teknisk support och
konsultverksamhet. Budgetansvar inklusive underhållsavtal och utbildningsverksamheten.
1984-1986
En teknisk säljstödsroll på huvudkontoret i Boston USA. Denna roll och period var mycket
tongivande och erfarenhetsgivande då jag reste runt väldigt mycket i USA för att presentera och
dessa IT/CAD lösningar.
1981-1984
CAD system var en ganska ny företeelse. Min roll som AE var bl.a. att stödja säljprocessen med
alla tekniska frågor samt installera och driftsätta lösningarna hos kunderna. Huvudfokus mot
byggbranschen.
1980 – 1981 Arne Johnsson Ingenjörsbyrå AB, Byggnadsingenjör
Första arbetet efter gymnasiet och militärtjänstgöring, Byggnadsingenjör och konstruktör.
Företaget specialiserade sig inom avancerade stål- och betongkonstruktioner.
Page 4 of 4