URANIA Single Malt Whisky

Produkt blad
URANIA
Single Malt Whisky
First release, limited edition of 4444 bottles
Fakta
Denna singel malt whisky är något synnerligen unikt. Det är den första lagligt destillerade singel
malt whisky som någonsin destillerats i enkelpannor på en ö i konungariket Sverige.
Namngiven efter musan Urania, skyddshelgonet för de vetenskaper samt konstarter som
involverar kunskap i himlavalven och människans relation med dem. Hon är även ofta
associerad med universell kärlek och den heliga anden, hållandes världen i sin hand.
Whiskyn destillerades under 2008, och har sedan fått mogna på ekfat de obligatoriska tre åren.
Denna whisky har faktiskt en kvintessens av tretal, varandes det tredje dedikerade whiskydestilleriet som någonsin byggts i Sverige, byggd av fadern, för sonen och fylld med den helige
anden. Urania, singel malt whisky, görs på tre enkla ingredienser, Vatten, Korn och Jäst.
1. Vatten, renat och designat till perfektion på plats i destilleriet. Rätt balans mellan mineraler
och salter är avgörande för att uppnå rätt smak.
2. Korn, bara det bästa kornet väljs ut för att passa i det delikata receptet, vi använder tre
varianter av korn, odlade i Skottland, Belgien och Sverige (Hven). Dom bidrar alla på
olika sätt till den blommiga doftprofilen i whiskyn.
3. Jäst, utan tvekan den viktigaste ingrediensen. Jästen är vad som konverterar sockret i
maltkornet till alkohol, och än viktigare till estrar, aldehyder och andra kongener och
föreningar som bidrar i att skapa den slutgiltiga doften och smaken. Tre jäststrängar, med
olika specifikationer och uppgifter, används för att nå den unika aromen i denna whisky.
Efter fermenteringen genomgår den lågalkoholhaltiga drycken tre stadier och förvandlingar
innan slutprodukten kan buteljeras som whisky: Destillering, Mognad och Blandning.
1. Destillering, de tre små specialdesignade enkelpannorna i koppar som finns hos Spirit of
Hven, erbjuder en proportionellt stor kontaktyta med koppar detta ger en sötma och
fruktighet i whiskyn och hjälper även till med det stringenta bett som whisky kan ha.
2. Mognad, den viktigaste delen ur aromperspektiv, är naturligtvis inverkan av trä. I detta
recept har whiskyn mognat på fat tillverkade av tre olika eksorter, hämtade från tre olika
länder (Amerika, Frankrike och Spanien), och de har lagrats i tre olika klimatzoner i
lagerhusen. I slutgiltig produkt har whisky hämtats från femton olika ekfat.
3. Blandning, är det sista stadiet innan buteljering, när de olika faten blandas ihop och lämnas
att vila i ett speciellt blandningskärl. Under denna period ger de olika doft- och
smakkomponenterna från urvalet av fat, skapade under olika förhållanden under
mognaden, näring och stöd till varandra, sammansmälter och blommar ut tillsammans.
Denna whisky är handbuteljerad på Hven vid 45 vol%, utan någon kol- eller kylfiltrering, inga
färgämnen eller andra tillsatser. Varje flaska är individuellt numrerad, kontrollerad innan de
signeras för hand av destillatören Henric Molin.
Med denna vår första whisky, hoppas vi att kunna bidra med ett nytt spektra av dofter och
smaker till whiskyns underbara värld, fortfarande med ryggraden i den klassiska doft- och
smakprofil som är whisky, och som har sitt ärvts ner i en stolt industri genom århundraden.
Doft & smak
Outspädd, utan vatten är doften stringent med färskt trä och örtiga toner, det finns en svag
pepprighet blandad med lakrits i avslutningen. Smaken är varm och pepprig med en kännbar
oljighet. Den unga åldern ger en fräsch, ärlig attityd som har en bitter not långt bak på tungan,
dock utan att ha några skarpa kanter. Eftersmaken har en mjuk, blommig karaktär med toner
av citrus. Mogna matäpplen stryker under den lätta men markerade eftersmaken.
Utspädd, med vatten ungefär 1:5 är när whiskyn verkligen blommar ut, doften öppnar sig och
avslöjar vanilj och honung, blandat med kronärtskockor och talldoft halvgömt bakom lakritsrot
och marshmallows. Lätt rökta tomater med en ton av tobak, uppfyller detta gyllene snitt.
Smaken är förvånansvärt söt till karaktären, med lätt spetsiga bubblor fräsande mitt på tungan.
Den fräscha örtiga och gräsiga tonen påminner om vit tryffel och en vällagrad Parmigiano,
kombinerat med lakrits och en pepprig Gazpacho.
Munkänslan är varm, med en metallisk mjuk, oljig eftersmak
Backafallsbyn AB
VAT: 556247470901
Internet: www.hven.com
E-mail: [email protected]
Tel. +46-418-44 99 99
Fax. +46-418-44 99 91
Product Sheet
URANIA
Single Malt Whisky
First release, limited edition of 4444 bottles
Facts
This Single Malt Whisky is something truly unique. It is the first legal pot still distilled Single
Malt Whisky ever made on an island in the kingdom of Sweden.
Named after the muse Urania, being the patron of those arts and sciences that involve
knowledge of the heavens and of man’s relationship with them. She is also often associated
with universal love and the holy spirit, holding the world in her hand.
The whisky was made in 2008, and has since matured in oak barrels for the mandatory three
years. The whisky actually has a quintessence of trinity, being the third dedicated Whisky
distillery ever built in Sweden, built by the father for the son and filled with the holy spirit.
Urania, single malt whisky is made from only three ingredients, Water, Barley and Yeast.
1. Water, purified and designed to perfection on site at the distillery. The right balance
between minerals and salts is crucial to get the right flavour.
2. Barley, we source the best barley suitable for our delicate recipe, we use three varieties of
barley originating from Scotland, Belgium and Sweden (Hven). They all contribute
differently in the floral scent profile of the whisky.
3. Yeast, without doubt the most important ingredient. The yeast is what converts the sugars
in the malt into alcohol, and even more important to esters, aldehydes and other
congeners and compounds that helps to create the final scent and flavour. Three yeast
strains, with different objectives, are used to reach the unique aroma found in this whisky.
After fermentation the aromatic low alcoholic beverage undergoes three stages and
transformations before being bottled as whisky: Distillation, Maturation and Marrying.
1. Distillation, the three small design Copper Pot Stills in Spirit of Hven distillery provides
for a proportionally large surface area of copper that gives a sweet fruitiness in the whisky,
and also helps with the stringent bite that could be found in whisky.
2. Maturation, the most important part from an aroma perspective, is the implication of
wood. In this recipe the whisky has been matured in casks made by three different oak
varieties, coming from three different countries (America, France and Spain), stored in
three different warehouse climate zones. In all fifteen casks was used to make this whisky.
3. Marrying, is the stage prior to bottling where the different casks are blended together and
left to rest in a blending vat. During this period the flavour and scent components from the
selection of casks, created under diverse conditions during maturation, gives nourishment
and support to each other and they all bloom out together.
The Whisky is hand bottled on site at 45 vol% without any carbon- or chill filtering, no colour
corrections or additives. All bottles are individually numbered and approved before they are
hand signed by the master distiller Henric Molin.
With this our first whisky, we hope to contribute with a new spectrum of flavours and scents to
the wonderful world of Whisky, still with the backbone in the aroma profile that is whisky as
we know it, and that have been created and inherited in a proud industry thru centuries.
Scent & Flavour
Undiluted, without water the scent is quite stringent with fresh wood and herbal notes, there is
a slight peppery tone mixed with liquorice in the end. The taste is warm and peppery, with oily
texture. The young age gives a fresh honest attitude with a bitter note at the base of the tongue,
yet without any sharp edges. The aftertaste has a smooth, floral character with hints of citrus.
Ripe apples underline the light yet clear and vibrant aftertaste.
Diluted, with water about 1:5 is when the whisky really grows, the scent opens up and reveals
vanilla and honey, mixed with artichokes and pine, lingering behind scents of liquorice root
and marshmallows. Lightly smoked tomatoes with hints of tobacco, fulfils this Golden Ratio.
The taste has a surprisingly sweet character, with light frizzling bubbles bursting on the middle
of the tongue. The fresh herbal, grassy note reminiscent of white truffles and a well matured
Parmigiano combined with liquorice and a peppery Gazpacho.
The mouth feel is warm, light metallic and with a smooth oily aftertaste.
Backafallsbyn AB
VAT: 556247470901
Internet: www.hven.com
E-mail: [email protected]
Tel. +46-418-44 99 99
Fax. +46-418-44 99 91