Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30
Användarmanual
Innehållsförteckning
Air Star Light 20/30
Plocklista
Teknisk data
Användning
3
3
4-5
Montering
5-8
Underhåll
8-9
Försiktighetsåtgärder Öppna och Stänga Frontdörr Ställa in Luftomsättning Ställa in Temperatur
Placering av Ventilator Light 20/30
Försiktighetsåtgärder
Utrustning & Verktyg
Arbetsföljd för Montering Infälld i Väggen
Arbetsföljd för Montering Direkt på Väggen
Försiktighetsåtgärder
Varning!
Öppna Ventilationsaggregatet
Ta Ur och Sätta i Ventilationsaggregatet
Rengöring av Ventilator
Byte av Filter
Monteringsritning
Användarhandbok
4
4
5
5
5
6
7
7
8
9
9
9
9
9
9
10
Version 1.4
Plocklista
1 st Air Star Light 20 / 30
med 1,5 m elkabel.
Air Star Light 20/30
1 st Spirorör
Ø100 mm, L=200 mm
1 st Kantlist
1 st Kabelgenomföring
2 st Tilluftsfilter
2 st Frånluftsfilter
Teknisk data
Light 20
Luftomsättning: Märkeffekt: Elanslutning: Fläktar (går växelvis): Värmeelement: 16-32 m3 eller 10 l/s
825 W
230-240 V
10-25 W
0-800 W
Light 30
Luftomsättning: Märkeffekt: Elanslutning: Fläktar (går växelvis): Värmeelement: Användarhandbok
20-48 m3 eller 15 l/s
830 W
230-240 V
10-30 W
0-800 W
Version 1.4
Användning
Air Star Light 20/30
Försiktighetsåtgärder
•
•
Se till att dra ut elsladden till ventilatorn innan Ni handhar den.
Tänk på att elslingan och värmeväxlaren kan vara varm efter användning. Vänta därför 15 minuter efter avstängning innan Ni öppnar ventilatorn.
Ventilator Light 20/30
1. Fästhakar
2. Frånluftskanal
3. Tilluftskanal
4. Låsskruv
1
2
4
3
4
Öppna och Stänga Frontdörr
För att öppna ventilatorns dörr måste man skruva lös låsskruven i dörrens nederkant. Lyft
därefter dörren rakt uppåt så att dörren hakas av spåren i ytterlådans överkant. För att stänga
ventilatorn igen, häng tillbaka dörren och skruva fast låsskruven.
Användarhandbok
Version 1.4
Användning
Air Star Light 20/30
Ställa in Luftomsättning
Anpassa luftomsättningen efter behov med hjälp av det övre reglaget.
Graderingen ovanför reglaget är anpassat efter ytan som rumsaggregatet
avser. Graderingens min-värde betyder en luftomsättning på 16 m3/h för
Light 20, resp- 20 m3/h för Light 30. Maxvärdet betyder en luftomsättning
på 32 m3/h för Light 20, resp. 48 m3/h för Light 30.
Not:Har Du besvär med radon eller allergi? Ta i sådant fall kontakt med en radonrådgivare som kan informera om graden av ventilation Du behöver.
Ställa in Temperatur
För att ställa in temperaturen behövs en termometer. Placera termometern på ett godtyckligt ställe i rummet. Reglera temperaturen
på ventilatorn med hjälp av reglaget. Finjustera under ca 1-2 dygn tills
inställd temperatur uppnåtts.
Not: I ett rum på >10 m2 klarar inte aggregatet ensamt av att hålla 20oC.
Montering
Montering av Air Star Light 20/30 kan ske på två olika sätt. Infälld i väggen är att föredra i miljöer
med höga krav på estetik, och där väggarnas konstruktion kräver detta. Direkt på insidan av
innervägg ger enklast montering och har samma funktion. På sidan 10 finns en ritning av
ytterlådan med alla mått. ������������������������������������������������������������������������
Ytterlådans yttermått är 290 x 340 mm, lägg till 10-15 mm för isolering
vid montering av Light 20/30 infälld i väggen.
Placering av Ventilator Light 20/30
Innan montering av aggregatet, ska placeringen bestämmas. Observera följande punkter innan installationen börjar:
• Se till så att ingenting finns på utsidan av huset där ventilationsgallret kommer sitta.
• Tag hänsyn till väggreglar.
• Lokalisera elledningar.
• Placera inte ventilatorn så att den inte hamnar bakom en möbel eller annat som reducerar luftomsättningen.
• Vid hög placering av ventillatorn bör Ytterlådans överkant vara minst 2 cm från innertak så att man kan öppna ventilatorns dörr.
• Längden på spiroröret får inte vara längre än 1 meter.
• Placera gärna ventilatorn under eller vid sidan om ett fönster.
• Ytterlådans underkant bör vara 20 cm ovan golv.
• Se till så att sladden är så lång att ventilatorn kan lyftas ur ytterlådan.
• I duschrum och källare placeras den högt.
Användarhandbok
Version 1.4
Montering
Air Star Light 20/30
Försiktighetsåtgärder
•
•
•
•
•
•
Aggregatet får inte placeras under ett el-uttag!
Ventilatorn får ej övertäckas. Överhettningsrisk!
Placera inte ventilationsaggregatet bakom möbler eller på något annat sätt som reducerar cirkulationen i hela rummet.
Använd andningsskydd när Ni installerar Ventilatorn infälld i betongvägg.
Högst tre apparater bör anslutas till en och samma säkrings grupp 10A.
Det rekommenderas ej att lägga annan belastning mot samma säkringsgrupp.
Fast installation
• Vid fast installation (ej stickpropp) skall en allpolig brytare monteras före aggregatet av behörig installatör.
Warning!
• In order to avoid overheating, do not cover the heater.
• The heater must not be located immediately bellow a socket outlet.
Komponenter
Ventilationsaggregat
Ytterlåda
Spirorör
L<1 meter
Användarhandbok
Värmeväxlarkassett
Version 1.4
Montering
Air Star Light 20/30
Utrustning & Verktyg
•
•
•
•
•
Regelsökare
Tumstock
Vattenpass
Borrmaskin
Borr Ø12-15 mm
•
•
•
•
Tigersåg
Hammare
Andningsskydd
Dammsugare
Arbetsföljd för Montering Infälld i Väggen
1. Tag hänsyn till väggreglar och stosens genomgång. Lokalisera eventuella elledningar.
2. Ventilationsaggregatet ska monteras vågrätt. Markera måtten på väggen. Ytterlådans ytter mått är bredd: 290 mm och höjd: 340 mm (se sid 10). Lägg till 10-15 mm för isolering.
3. Borra ett hål (borrdiameter ca 12-15 mm) i hörnen. Kontrollera väggreglar och eventuella ledningar. Förskjut placeringen vid behov.
4. Såga upp med en tigersåg. Fördjupa urtagningen till infällsdjup med hänsyn till väggkonstruktionen. Ytterlådans djup är 205 mm. Max infällningsdjup rekommenderas till 180 mm.
5. Viktigt! Beräkna håltagningen för ytterlådan så att det finns plats för minst 30 mm isolering mellan yttervägg och bakkant på lådan.
6. Separera ventilatorn från ytterlådan. Skjut sedan in ytterlådan i öppningen och väg av med vattenpass.
7. Markera spirorörets läge på kvarvarande yttervägg med hjälp av hålet på ytterlådans bakvägg. Runtom Spiroröret används isolering. Lägg därför till ca 10 mm runt genomförningens markeing innan Du börjar såga.
8. Borra och såga upp öppningen för spiroröret. Tänk på att spiroröret inte får vara längre än 1 meter.
9. Skjut in spiroröret i hålet ock fyll på med isolering runtom. Var noga med att fixera
röret ordentligt. Den svarta gummiisoleringen på spiroröret ska vara inuti ventilatorn.
10. Isolera mot ytterväggen.
11. Skjut in ytterlådan och fixera den vågrätt och lodrätt med små träkilar. Borra fästhål i ytterlådan på platser som svarar mot väggkonstruktionen.
12. Skruva fast ytterlådan i väggen så att den sitter stadigt. Använd ett vibrationsdämpande material runt fästpunkterna mellan ytterlådan och väggen. Se till så att det vibrationsdämpande materialet inte pressas ihop för mycket och förlorar sin funktion.
13. Isolera ordentligt med mineralull eller annan isolering runt ytterlådan.
14. Täta från utsidan av ytterväggen med isolering mellan genomföring och vägg.
15. Montera ett ytterväggsagaller på husets utsida.
16. Fäst monteringsramen (tillbehör) mellan ytterlådan och väggen.
17. Efter dammsugning placeras ventilatorn i ytterlådan. Anslut stickproppen till uttag. 18. Ert system är nu installerat och klart för drift.
Användarhandbok
Version 1.4
Montering
Air Star Light 20/30
Arbetsföljd för Montering Direkt på Väggen
1. Borra fyra st hål i ytterlådans bakstycke.
2. Placera Ytterlådan mot väggen och rita av de 4 hålen på väggen med en penna. Rita även av den cirkulära geomförningen för Spiroröret. Runtom spiroröret används isolering. Lägg därför till ca 10 mm runt genomförningens markeing innan Du börjar såga.
3. Såga/borra upp hålet för Spiroröret. Tänk på att spiroröret inte får vara längre än 1 m.
4. Skjut in spiroröret i hålet ock fyll på med isolering runtom. Var noga med att fixera röret ordentligt. Den svarta gummiisoleringen på spiroröret ska vara inuti ventilatorn.
5.
Montera ytterlådan på väggen genom att använda en för väggen lämplig plugg och skruv. Använd ett vibrationsdämpande material runt fästpunkterna mellan ytterlådan och väggen. Se till så att det vibrationsdämpande materialet inte pressas ihop för mycket och förlorar sin funktion.
6. Skjut in aggregatet så att spiroröret passas in i den svarta stosen på aggregatets baksida.
7. När nätkabeln kopplas in startar ventilationsaggregatet.
Underhåll
7
Ventilator
1
2
3
1. Motorrum
2. Frontlucka
3. Reglage för luftomsättning
4. Reglage för temperatur
5. Anslutning kommunikationskabel
6. Utgång för nätkabel
7. Frånluftskanal
8. Tilluftskanal
4
5
8
Användarhandbok
6
Version 1.4
Underhåll
Air Star Light 20/30
Försiktighetsåtgärder
•
•
•
•
Innan rengörning av ventilatorn ska man se till så att den inte är kopplad till elnätet.
I Ventilatorn finns ett element. Vänta ca 15 minuter efter att ventilatorn blivit frånslagen, innan rengöringen börjar.
Se till att använda munskydd för skydd mot damm.
Ventilatorn får inte spolas med vatten.
Varning!
•
•
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut av tillverkaren, deras serviceagent eller av annan auktoriserad person för att undvika fara.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
Öppna Ventilationsaggregatet
Koppla ur kommuniktionskabeln. När Ni ska öppna ventilationsaggregatet rekommenderas att
fatta tag högst upp på frontluckan och dra den mot dig. Det finns en led i nederkant som håller
fast frontluckan så att den inte går att ta loss. När Ni stänger är det bara att lyfta upp luckan och
trycka fast den i sitt ursprungliga läge. Anslut kommunikationskabeln
Ta Ur och Sätta i Ventilationsaggregatet
Öppna Light 20/30 genom att lossa på låsskruven och lyfta bort ytterluckan. Fatta därefter
ventilationsaggregatets övre del och dra den försiktigt utåt. Se till så att ytterlådan och spiroröret
inte kommer ur sitt läge.
Rengöring av Ventilator
Öppna Light 20/30 genom att lossa på låsskruven och lyfta bort ytterluckan. Koppla ur
kommunikationskabeln. Öppna luckan på aggregatet genom att ta tag i överkant och dra
mot Dig. Ta ut värmeväxlarkassetten. Dammsug/dammtorka inuti aggregatet, i luckan och i
värmeväxlarkassetten. För noggrannare rengöring kan det vara bra att ta ur aggregatet ur
ytterlådan. Innan aggregatet placeras tillbaka i ytterlådan så bör även den göras ren.
Byte av Filter
Inuti ventilatorn finns två filter som är lätta att byta ut. Det ena, dammfiltret, syns direkt då
ytterluckan lyfts bort. Det går lätt att lossa från ett kardborrband. Det andra, tilluftsfiltret, sitter i
värmeväxlarkasetten. Öppna fronten genom att fatta tag om den i överkant och fäll nedåt. Ta ut
värmeväxlarkassetten, öppna den och plocka ut filtret. Filterbyte skall göras minst två gånger
per år.
Not:Var noga med att luckan på värmeväxlarkassetten är vänd uppåt vid återplacering in i ventilationsaggregatet.
• Standardfilter BG/160-65, rengöringsbart 3-6 gånger.
• Dammfilter EG/150-65, ej rengöringsbart.
• Pollenfilter EF/300-45, ej rengöringsbart (finns bara som tillbehör).
Användarhandbok
Version 1.4
Monteringsritning
Air Star Light 20/30
Ritningen visar Ventilationsaggregatet sedd framifrån.
Vid håltagning, lägg till 10-15 mm för isolering på yttermåtten.
Användarhandbok
10
Version 1.4