Från Umeå till utlandet - Enterprise Europe Network

NR 1 2014
10 Vad är ecodesign?
Skånska Packbridge växer snabbt
Swerea IVF ger svaren
Från Umeå
till utlandet
Norrländska glasögon på export
sm Läs
å o
ut f ö r e m h
i E ta ur
ur g
op nå
a r
4 Nätverkande kluster
Enterprise Europe Network Företagsrådgivning nära dig
Stöd för
internationalisering
Allt fler små och medelstora företag ser fördelar
med att söka sig utanför Sveriges gränser. De söker nya
marknader, leverantörer som matchar behoven och
spetskompetens för att utveckla sin verksamhet.
Enterprise Europe Network underlättar internationaliseringen för dessa företag. I denna broschyr presenterar
vi svenska små och medelstora företag som verkar
internationellt. Vi berättar också om hur företagen får
stöd i sin internationalisering.
2
Vill du veta mer om hur små och medelstora företag
kan få hjälp att göra affärer med utlandet? Ta kontakt med
Enterprise Europe Network representanter i din region.

www.EnterpriseEurope.se
Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network är en av EU-kommissionens omfattande
satsningar för att främja internationalisering av små och medelstora
företag. Nätverket representeras av över 600 organisationer i ett
50-tal länder, och erbjuder kostnadsfritt stöd och service till små och
medelstora företag. I Sverige är Tillväxtverket nationell koordinator
och huvudfinansiär av verksamheten. Enterprise Europe Network har
de senaste fem åren hjälpt över 8 000 svenska företag.
Vi erbjuder
 Information och råd om EU-regler och finansiering.
 Förmedling av internationella affärspartners.
 Service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbeten.
www.EnterpriseEurope.se
MÖT FÖRETAGEN
Umeåföretaget E&E Glasses har sett
internationalisering som en självklarhet
sedan affärsidén föddes.
10
4
Snabbväxande klustret Packbridge
ser internationellt nätverkande som en
nyckel till framgång
6
”Som litet företag behöver
man hjälp för att etablera sig
utomlands. Vilka marknader
ska man välja först?”
3
Emilia Lindmark
Utgivare: Tillväxtverket
Programansvarig för
Enterprise Europe
Network: Karin Rydén,
tel. 08-681 65 83.
Kontaktperson: Minna
Rydgård, tel. 08-681 93 79.
Skribent: Gabriel Arthur.
Grafisk formgivning:
Spektra.
Foto: Mats Andersson
Adam Haglund, Nicke
Johansson, Henrik Witt.
Tryckeri: DanagårdLiTHO
Upplaga: 7 000 ex.
12
Forskningsinstitutet Swerea IVF
erbjuder Enterprise Europe Networks
tjänster inom det heta området
ecodesign.
Enterprise
Europe
Network
representeras
av regionala
aktörer runt
om i Sverige.
Tillväxtverket Kom 0542
Neither the European Commission
nor any person acting on behalf of the
European Commission is responsible
for the use which might be made of
the information contained herein. The
views in this publication are those
of the author and do not necessarily
reflect the policies of the European
Commission.
8
Wahlquists Verkstäder finner nya
underleverantörer på matchmaking­
dagarna på Elmia Subcontractor-mässan.
”Det personliga mötet är fortfarande
oöverträffat när det gäller att skapa
kontakt och utveckla relationer.”
Per-Stefan Gersbro
Per-Stefan
Gersbro
4



Sök kunskaper och kompetens internationellt.
Se inte andra kluster som konkurrenter,
utan som samarbetspartners.
Skapa både fysiska och digitala mötesplatser.
Foto: Adam Haglund
Tre goda råd om kluster
Enterprise Europe Network Företagsrådgivning nära dig
Kluster ger kunskap
I Skåne finns flera världsledande mindre företag
inom förpackning och logistik. Genom sitt kluster
kan de möta pionjärer i utlandet.
S
ynen på kluster har förändrats,
berättar Per-Stefan Gersbro,
VD för det snabbväxande
klustret Packbridge med
huvudkontor i Malmö. Tidigare beskrevs kluster ofta som en region med
många företag inom samma bransch,
till exempel IT-industrins Kista norr
om Stockholm.
Dagens kluster präglas av en
mycket högre grad av samverkan och
kan sträcka sig utanför både regionen
och branschen. Basen är förpackningsoch logistikföretagen i sydsvästra
Skåne. Men sedan starten har klustret
vuxit i flera riktningar.
– Våra medlemsföretag vill ligga
i framkant av utvecklingen, och då
måste man blicka utåt. Vi har medlemmar från andra delar av Sverige och
samarbetar med liknande kluster i
utlandet, säger Per-Stefan Gersbro.
Möten på programmet
Som ett led i att bygga upp det internationella nätverket tar Packbridge del
av Enterprise Europe Networks tjänster, via samarbetspartnern Invest in
Skåne. Medlemsföretagen i Packbridge
har bland annat kunnat följa med på
resor till Tyskland, där tyska representanter för Enterprise Europe Network
har arrangerat programmet, med
seminarier och företagsträffar. Resorna
har även gått i motsatt riktning, som
när tyska kluster deltagit i Packbridges
internationaliseringsdagar.
Medlemsföretagen har också kunnat delta i internationella matchmakingkonferenser, senast ”Cluster 2
cluster” våren 2013 i Köpenhamn.
Ett annat exempel på samarbete
är när Enterprise Europe Network i
Storbritannien hade fått frågan från ett
brittiskt företag om hjälp att finna en
utländsk partner. Nätverkets representanter på Invest in Skåne fångade upp
denna fråga och skickade den vidare
till Packbridge, som i sin tur tipsade om
ett lämpligt medlemsföretag.
Packbridge AB
Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster med bas i Skåne,
startat år 2010. 220 företag är
medlemmar i den ideella föreningen Packbridge IF, som i
sin tur äger Packbridge AB.
Grundat: 2010
Antal anställda: 5
Stad: Malmö
Mer info: packbridge.se
5
Ta del av spetskompetens
Internationellt nätverkande är en
nyckel till ett framgångsrikt kluster,
menar Per-Stefan Gersbro. De stora
aktörerna inom branschen finns på en
internationell arena och då fungerar
det inte om de mindre företagen bara
verkar lokalt.
– Även om jag som företagare har
fem jätteduktiga personer på min
utvecklingsavdelning, så är det klart att
det finns kompetens utanför företaget
som vore bra att komma i kontakt med.
Man kan ju ställa sig frågan: är mina
fem medarbetare världsbäst inom sitt
område? Om inte, så är klustret ett
mycket bra sätt att få ta del av den
spetskompetensen.
– Resorna och matchmakingen har
gett nya kunskaper och affärskontakter. Det personliga mötet är fortfarande oöverträffat när det gäller att skapa
kontakt och utveckla relationer. 
FAKTA
KONTAKT­
SKAPANDE
RESOR
Enterprise Europe Network
hjälper svenska kluster
att etablera kontakt med
företag och kluster inom
andra EU-länder, genom
bland annat resor och
matchmaking.
Enterprise Europe Network Företagsrådgivning nära dig
Rätt från början
Kan man hjälpa mindre företag att utvecklas och
samtidigt gynna miljön? Frågar du Marian Mikheil på
forskningsinstitutet Swerea IVF är svaret tveklöst ja.
Swerea IVF
6
Forskningsinstitutet Swerea
IVF är värdorganisation för
Enterprise Europe Networks
tjänster inom ekodesign
i Sverige.
Grundat: IVF ingår i Swereakoncernen sedan 2005
Antal anställda: 155
Stad: Göteborg och
Stockholm
Mer info: swerea.se
FAKTA
PROJEKT
ELEEN
ELEEN är en förkortning
för Ekodesign and legislation services for Enterprise
Europe Network. Små och
medelstora företag kan
genom Enterprise Europe
Network få hjälp att göra
en kostnadsfri analys av
hur företaget påverkas
av ny miljölagstiftning
inom EU. Därefter kan
företagen få subventionerad hjälp att göra så
kallade livscykelanalyser
och att implementera olika
miljöaspekter redan på
designstadiet.
D
en stora satsningen på små
och medelstora företag
inom EU handlar inte bara
om ekonomi och arbetstillfällen, utan också om miljön. Till
exempel erbjuder Enterprise Europe
Network cirka 250 svenska små och
medelstora företag att gå en workshop
i så kallad ekodesign, och närmare 200
företag kan få besök av miljökonsulter
som hjälper till med miljöanalyser och
problemlösning på plats.
– Som småföretagare har man
sällan en person som arbetar bara
med miljö- och kvalitetsfrågor. Det
kan vara svårt att hinna lyfta blicken,
så vi jobbar mycket med att upplysa
företagen om vad ekodesign är och
vad de har att tjäna på det, berättar
Marian Mikheil på forskningsinstitutet
Swerea IVF i Göteborg, som erbjuder
Enterprise Europe Networks tjänster
inom ekodesign i Sverige.
Spara energi
Så vad är då ekodesign? Grundtanken
är att företag som tillverkar energiintensiva produkter bör väga in miljöaspekter
redan på designstadiet. Målet är att
utveckla produkter som förbrukar så lite
energi som möjligt när de produceras,
används och till sist kasseras. Företagen
ska med andra ord ha ett livscykelperspektiv på sina produkter. Även andra
miljöaspekter, såsom lagstiftning,
materialval och kemikalieanvändning,
bör finnas med i designarbetet. Detta
ska gynna miljön inom EU – och det
ska gynna företagen.
Affärsnyttan med ekodesign handlar inte bara om att sänka kostnader
genom att minska energiförbrukningen, utan även om att utveckla
produkter som lever upp till internationella miljölagar.
– Mycket av miljölagstiftningen sker
i dag på EU-nivå. För det lilla företaget
kan det vara svårt att få en överblick
om vilka miljöregler och lagar som
finns och som är på gång. Där kan vi
också hjälpa till, säger Marian Mikheil.
Miljösmarta beslut
Enterprise Europe Networks representanter runt om i Sverige förmedlar
kontakter på lämpliga företag till
Marian Mikheil, som är nationell
projektledare för ELEEN-projektet. Efter
en bedömningsprocess står Swerea
IVF:s miljökonsulter redo att rycka in,
med workshop, miljöanalyser och/eller
problemlösning.
Därefter kan företagen få köpa
subventionerad konsulthjälp för att till
exempel göra livscykelanalyser av sina
produkter. Det övergripande målet är
att få företagen att se fördelarna med
att, som Marian Mikheil säger, göra
rätt från början.
– Ekodesign handlar mycket om
att fatta smarta beslut på ett tidigt
stadium. 
”Mycket av miljölagstiftningen sker i dag på
EU-nivå. För det lilla företaget kan det vara svårt
att få en överblick om vilka miljöregler och lagar
som finns och som är på gång.”
Marian Mikheil
7
Foto: Nicke Johansson
Tre goda råd om ekodesign



Väg in miljölagar redan på designstadiet.
Ha ett ”från vaggan till graven-perspektiv”
i produktutvecklingen.
Ta hjälp av experter utifrån om du saknar egna resurser. Erfarenhet kommer ur dåligt
omdöme.
”Det gäller att båda parter gör ett noggrant
förarbete, annars tar man bara upp varandras
tid. Att förbereda en bra presentation och gå
igenom vad man vill veta av dem man träffar.”
Thorbjörn Törnberg
8
 Gör en tydlig företagsprofil och specificera
era behov.
Läs på ordentligt om dem ni vill träffa.
 Gör noggranna anteckningar och planera
in tid för uppföljningen.
Foto: Henrik Witt
Tre goda råd om matchmaking
Enterprise Europe Network Företagsrådgivning nära dig
Lönsamma möten
Wahlquists Verkstäder har hittat
en genväg till utländska affärskontakter.
För sjätte året i rad deltar företaget i
matchmaking på Elmia Subcontractor-mässan.
E
lmia Subcontractor brukar
kallas norra Europas ledande
underleverantörmässa, med
över 1 200 utställare. Ett
stående och mycket populärt inslag
är matchmakingdagarna i regi av
Enterprise Europe Network och Almi
Företagspartner Mälardalen. År 2012
deltog 151 företag från 23 länder
i denna matchmaking, i en större
utställningsmonter i en av hallarna.
Företagen hann med 720 möten under
två dagar. I den uppföljande enkäten
uppskattade de värdet på framtida
affärer till över tio miljoner euro.
Thorbjörn Törnberg, inköpschef på
Wahlquists Verkstäder från Ödeshög,
har deltagit sedan år 2007.
– Vi har numera så många möten
bokade att vi har tilldelats ett eget
bord och slipper flytta runt mellan
olika möten, berättar han.
Finn rätt leverantörer
Detta familjeföretag, startat i Linköping
år 1945, arbetar främst med skärande
bearbetning av stål och svetsning,
samt en del montage. Kunderna finns
i Sverige, såsom Atlas Copco och BT,
medan leverantörerna kommer från
både Sverige och utlandet.
– Vi behöver leverantörer som dels
har rätt maskinpark för artiklarna vi behöver och dels ligger i en region som
passar oss. Många av dem kommer
från de forna öststaterna, med relativt
korta leveranstider.
Förberedelse och uppföljning
Inför Elmia Subcontractor lägger Thorbjörn Törnberg upp en företagsprofil,
där han berättar om företaget och vad
han letar efter.
Med hjälp av de ansvariga för
matchmakingen brukar det leda till att
han får ett fyrtiotal konkreta förslag på
företag att träffa.
– Utan matchmakingen på Elmia
skulle det vara ett tidskrävande arbete
att hitta dessa företag genom att prata
med handelskamrar, företagsnätverk,
leta på Internet och så vidare.
– Bland dessa förslag väljer jag
sedan ut ett tjugotal leverantörer, som
jag träffar under de två dagarna. Det
gäller att båda parter gör ett noggrant
förarbete, annars tar man bara upp
varandras tid. Att förbereda en bra
presentation och gå igenom vad man
vill veta av dem man träffar.
Efterarbetet är också viktigt,
Thorbjörn Törnberg fotograferar för
säkerhets skull alla han har möten
med, för att minnas dem bättre. Sedan
kontaktar han dem han vill diskutera
vidare med.
Varje år leder matchmakingen till
ett par samarbeten. Fördelen med
dagarna på Elmia är inte bara att de
sparar tid och kostnader.
– I stort sett alla affärer inom industrin bygger på personliga möten.
Kommunikationen måste fungera,
man vill ha raka, bra svar på sina frågor. Även personkemin är viktig. 
AB Wahlquists
Verkstäder
Wahlquist driver två fabriker
i Ödeshög, med verkstäder
där man gör allt maskinbearbetning till svetsning,
målning och montering av
hela maskinsystem.
Grundat: 1945
Antal anställda: 75
Stad: Ödeshög
Mer info: wahlquist.se
9
FAKTA
MATCHMAKING
Enterprise Europe Network
arrangerar en rad matchmakingdagar runt om i
Europa, där svenska små
och medelstora företag
kan delta. För att få mer
information om dessa
arrangemang samt om
matchmakingen på Elmia
Subcontractor kan ett företag kontakta Enterprise
Europe Networks regionala samarbetspartner.
Almi Företagspartner Mälardalen är huvudansvarig
för eventet på Elmia.
Enterprise Europe Network Företagsrådgivning nära dig
Blicken mot utlandet
För en ny generation företagare är
internationalisering en självklarhet. Emilia
Lindmark och Erik Johansson vill se sina
norrländska glasögon spridas över världen.
E&E Glasses
10
E&E Glasses designar glasögon och solglasögon med
inspiration från Norrland
(samt en sommarkollektion från södra Sverige).
Företagets produkter säljs i
ett tiotal länder.
Grundat: 2010
Antal anställda: 5
Stad: Umeå
Mer info: eoe-glasses.com
Fakta
Rådgivning
& information
Enterprise Europe Networks regionala partners
erbjuder företagsrådgivning, såsom till exempel
 Översikt av aktuella
finansieringsmöjligheter
som kan vara intressanta
för företaget.
 Detaljerad information
om förutsättningar för
offentlig upphandling.
 Information om till
exempel e-handel, CEmärkning och immaterialrättsliga frågor.
F
öretaget E&E Glasses kan
sägas ha två födelseorter. Dels
Handelshögskolan vid Umeå
universitet, där Emilia Lindmark och Erik Johansson lärde känna
varandra som studenter år 2007. Och
dels under en gemensam skoterfärd i
Ammarnäs två år senare, när de kom
upp på en höjd och kunde blicka ut
över den lappländska fjällvärlden.
– Vi är båda två från Norrland,
men den här dagen fick vi ett slags
aha-upplevelse och insåg hur unik
den här delen av Sverige är. När vi
började prata om att starta företag
tillsammans, var det härifrån vi ville att
inspirationen skulle komma, berättar Erik Johansson, som är företagets
creative director.
Svenska modeframgångar
De startade sitt företag år 2010. Att det
blev just glasögon har också en personlig historia. Både Emilia Lindmark och
Erik Johansson använder glasögon – och
tyckte det var omöjligt att finna snygga,
bra och prisvärda modeller i Sverige.
– Det finns ju många exempel på
klädföretag som också har en kollektion med glasögon och solglasögon,
men vi fokuserar på endast glasögon
vilket gör att vi kan skräddarsy modeller på ett helt annat sätt. Vi brinner för
det här med glasögon, fortsätter Erik
Johansson.
Emilia Lindmark, företagets VD,
berättar att framgångarna för svenska
modeföretag som Acne, Filippa K med
flera bidrog till att E&E Glasses från
början satsade både på Sverige och utlandet. Men en sak är att ha en produkt
och ett varumärke som skulle fungera
internationellt – en annan att komma
igång med försäljningen.
– Som litet företag behöver man
hjälp för att etablera sig utomlands.
Vilka marknader ska man välja först?
Hur finner man distributörer och
återförsäljare? Hur löser man frågor
kring frakt och fakturering? Det krävs
mycket kunskaper för att hitta rätt,
säger Emilia Lindmark.
Från idé till försäljning
I Umeå är det Uminova Innovation, en
företagsinkubator kopplad till Umeå
universitet, som erbjuder Enterprise
Europe Networks tjänster.
Där är affärscoachen Karl-Erik
Johansson ansvarig för internationell
affärsutveckling. Han har agerat som
bollplank, men också hjälpt E&E Glasses att söka finansiering hos andra
aktörer, för inledande marknadsundersökningar och utlandsresor.
– Bland annat visade Uminova på
likheter mellan den svenska, holländska
och belgiska marknaden, som vi inte
kände till. Men det viktigaste har varit
att kunna diskutera olika frågor kring
internationaliseringen med Karl-Erik.
Vi har kunnat ringa honom eller träffas
över en lunch. Sådana samtal är till stor
hjälp, berättar Erik Johansson. 
”Vi är båda två från Norrland, men den här
dagen fick vi ett slags aha-upplevelse och
insåg hur unik den här delen av Sverige är.”
Erik Johansson
11
Foto: Mats Andersson
Tre goda råd om internationellt varumärkesbyggande



Lyft fram företagets personliga historia, så kallad storytelling.
Identifiera vilka marknader som är lämpligast.
Besök dessa marknader i ett tidigt skede, för att få kunskap och kontakter
Enterprise Europe Network
Företagsrådgivning nära dig
www.EnterpriseEurope.se
1.
Enterprise Europe
Network i Norrbotten
AB Centek
Kenneth Isaksson
0920-49 29 08
2. Enterprise Europe
Net­work i Västerbotten
Uminova Innovation
Karl-Erik Johansson
0730-39 99 53
12
3. Enterprise Europe
Network i Jämtland
ALMI Företagspartner Mitt AB
Anders Karlsson, 063-57 11 11
4-5. Enterprise Europe
Network i Västernorrland
Sundsvall: ALMI
Företagspartner Mitt AB
Terese Nordquist,
060-16 35 73
Kramfors: LänsTekniskt
Centrum Kramfors, LTC
Lars Holmberg, 0612-139 00
6. Enterprise Europe
Network i Dalarna,
Gävleborg & Värmland
Stiftelsen Teknikdalen
Marie Ericson, 0243-24 64 12
7. Enterprise Europe
Network i Mälar Region
Stiftelsen Europa Institutet
021-448 07 90
8. Enterprise Europe
Network i Örebro
ALMI Företagspartner
Mälardalen AB
Carina de la Tajada Lahall
019-17 48 82
9. Enterprise Europe
Network i Stockholm
Acreo Swedish ICT AB
Håkan Sehlin, 011-20 25 10
1
10. Enterprise Europe
Network i Västra
Götaland & Halland
Business Region Göteborg AB
Susanne Robertsson,
031-367 61 04.
2
3
5
SIK Institutet för Livsmedel
och Bioteknik AB
Bruno Hedlund, 010-516 66 34
4
Swerea IVF
Max Maupoix, 031-706 61 93
11. Enterprise Europe Network
i Småland och Öarna
Swerea SWECAST
Malin Jönsson, 036-30 12 59
6
12. Enterprise Europe
Network i Kronoberg
ALMI Företagspartner
Kronoberg AB
Pontus Sannéus, 0470-707402
13.
Enterprise Europe
Network i Skåne
Invest in Skåne AB i Malmö
Victoria Lagnevik,
040-675 34 51
7
8
11
10
FÖR
FÖRETAG
OCH
REGIONER
FÖR FÖRETAG
OCH REGIONER
För normal användning
13
FÖR FÖRETAG
OCH REGIONER
För små storlekar
FÖR
FÖRETAG
OCH
REGIONER
12
9