131105 Minnesanteckningar - Hållbar Utveckling Skåne

1(3)
Britt-Marie Fagerström
010-452 32 81
2013-11-05
Nätverk för förebyggande av avfall – minnesanteckningar från
möte den 5 november 2013
Plats: Helix, Nordenskiöldsgatan 17, Malmö
Tid: Tisdagen den 5 november 2013 kl 9.00-12.00
Närvarande:
Namn
Organisation
Tommy Persson
Länsstyrelsen
Katja Wessling
MILOU
Hervé Corvellec
Lunds universitet
Susanne Åberg
Länsstyrelsen
Veronika Ekstrand
Hässleholm Miljö AB
Anna Ranger
Reflekta
verksamhetsutveckling
Simon ?
Länsstyrelsen
Karin Jönsson
Avfall Sverige
Anna Vilén
Sysav
Åsa Lindskog
Tyréns
Helena Thelander
HUT Skåne
Maria Larsson (del av
Tyréns
tiden)
Britt-Marie Fagerström
Tyréns
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1 Välkomna
Britt-Marie hälsade alla välkomna. Sedan den förra träffen har ytterligare några personer anmält
sitt intresse för att vara med i nätverket:
Anna Vilén, Sysav
Jonna Ganslandt, Lomma kommun
Veronika Ekstrand, Hässleholm miljö AB
Åsa Lindskog, Tyréns
2 Vi lär känna oss själva och varandra bättre i ljuset av avfall
Anna Ranger från Reflekta höll i ett arbetspass som började med att vi alla fick skriva två
associationer till ordet ”avfall” på tavlan. Resultatet syns i bilden nedan.
Uppdrag: 250942, Nätverk kring förebyggande av avfall
Beställare: Hållbar Utveckling Skåne
Macintosh HD:Users:helenathelander:Documents:1. Fo reningen:Temagrupper:Avfall:5 november:131105 Minnesanteckningar.docx
2(3)
Associationerna sträckte sig över ett stort spann med ord som: resurs, diskbänk, mat, åsikter,
engagerande, oönskat, värdefullt, skattkista, farligt för hälsa och miljö, problem, kladdigt,
energi, fall, resursslöseri, rest, sopberg, lukt, synd (missat tillfälle), överkonsumtion. Övningen
illustrerade hur olika associationer avfallsbegreppet ger, vilket kan vara bra att reflektera över
när vi kommunicerar.
Efter detta fick vi i grupper presentera oss själva, samt diskutera våra drivkrafter, vårt uppdrag
och vad vi tycker är svårt i våra uppdrag. Följande framkom:
-
Avfallsområdet är komplext och berör alla, vilket gör det unikt
Svårt att hitta bra begrepp, blir lätt negativt, bakåtsträvande, tråkigt - förebyggande är
ett svårt ord
Hur smittar man andra med sitt engagemang
Tillväxtbegreppet är svårt att förhålla sig till
Politiskt laddad fråga – dissonans mellan avfallsförebyggande och andra samtal om
samhällsutveckling/ekonomiska teorin och vokabuläret
Ansvaret för avfall ligger på så många olika intressenter och aktörer
Ansvaret för avfall är samtidigt ganska klart, men frågan om avfallsförebyggande är
inte alls lika tydlig
Resurseffektivitet, möjlighet att spara pengar kan vara en framgångsretorik
Behov att formulera one-liners
Titta på energisparkampanjer – för att lära av dessa
”Livskvalitet” är ett begrepp som kan vägleda
Vi behöver påverka både konsumentledet och producentledet
Individens beteende beror av strukturen runt omkring och det krävs balans mellan det
inre och yttre jaget. Det yttre jaget stimuleras av marknadskrafterna. Om inte det inre
Uppdrag: 250942, Nätverk kring förebyggande av avfall
Beställare: Hållbar Utveckling Skåne
HD:Users:helenathelander:Documents:1. Fo reningen:Temagrupper:Avfall:5 november:131105
Minnesanteckningar.docx
Macintosh
3(3)
jaget stimuleras på rätt sätt genom andra typer av upplevelser orkar inte personen hålla
emot trycket på det yttre jaget.
Punkterna ovan visar på tänkbara teman och ingångar för kommande träffar och diskussioner.
I diskussionen framkom ett tips från Anna Vilén om kampanjen Köp inte skräp och ligger på
www.kopinteskrap.se.
3 Avfallsförebyggande i EU:s avfallsdirektiv
Hervé Corvellec från Lunds universitet delgav gruppen infallsvinklar på det som står och det
som inte står i EU-s avfallsdirektiv. Hervés presentation biläggs.
4 Kommande träffar
Vi planerade in nya träffar på följande tider:
-
Tisdagen den 11 februari 2014 kl 9.00-12.00 på Tyréns, Isbergs gata 15
Tisdagen den 29 april 2014 kl 9.00-12.00 - lokal bestäms senare
Vid vår träff den 11 februari kommer Kenneth Gyllensting från Karlskrona kommun. Han har
varit projektledare i EU-projektet PREWASTE och han kommer att delge oss av sina
erfarenheter av olikheter i synen på avfallsförebyggande inom EU-s länder. Maria Larsson från
Tyréns kommer också att berätta om den kommunikationsplan som Tyréns tog fram på uppdrag
av Karlskrona kommun inom PREWASTE-projektet.
5 Avslutning
Britt-Marie tackade för idag.
Malmö 7/11 -13
Britt-Marie Fagerström
Uppdrag: 250942, Nätverk kring förebyggande av avfall
Beställare: Hållbar Utveckling Skåne
HD:Users:helenathelander:Documents:1. Fo reningen:Temagrupper:Avfall:5 november:131105
Minnesanteckningar.docx
Macintosh