lillasjöns naturvårdsförening

Lillasjöns
VÄLKOMMEN TILL LILLASJÖN
Naturvårdsförening
LILLASJÖNS FRITIDSOMRÅDE
HISTORISK MARK
HÄSTVEDA
Lillasjöns naturområde är ett populärt fritidsområde. Runt
sjön finns en vackert anlagd motionsslinga, cirka 2,5 km
med elbelysning. Här finns rastplats med förberedd grillplats, bänkar och bord är utplacerade runt sjön.
Marken här är historisk då du befinner dig i
Snapphanebygd, inte långt från den gamla
riksgränsen mellan Danmark och Sverige, där
ett antal upproriska sammandrabbningar ägde
rum.
Namnet Hästveda finns belagt sedan år 1145,
men skrevs då Hestwite. Efterleden – veda har
fornnordiskt ursprung och betyder träd, skog eller kultplats. Förleden Häst är det fornnordiska
– hestr. Hästveda betyder möjligen hästskogen
– kanske en forntida kultplats.
I området finns också hembygdspark med vandrarhem,
festplats för valborgsfirande, orienteringsstuga, scoutstuga, samt inhägnad rastplats för hundar då dessa inte
får springa lösa längs motionsslingan.
Den 12 februari 1710 slog den svenske generalen Magnus Stenbock bivack här i Hästveda.
Efterhand anslöt hela svenska armén på drygt
16 000 soldater, dessa förlades bland annat i
trakterna runt Lillasjön. Denna starka armé var
på marsch mot Helsingborg för det avgörande
slaget om Skånes framtid. Ett slag, som slutade
i total svensk seger med efterföljande dansk
reträtt och varaktig fred.
Hästveda fick sin nuvarande struktur då järnvägen anlades på 1860-talet. Ett då ödsligt område
väster om kyrkbyn blev snabbt bebyggt runt den
nya stationen.
Idag har Hästveda församling cirka 2 100 invånare. God service finns med bland annat skola,
bibliotek, bank och postservice, vårdcentral samt
servicekontor. Här finns också flera idrottsanläggningar samt en nybyggd tågstation.
Årets händelse i samhället är Hästveda marknad
som i början av juli lockar hit upp emot 100 000
besökare.
Welcome to Hästveda
You are in Snapphane country, not far from the old border between Denmark and Sweden.
FISKESJÖ
Lillasjön är ingen egentlig fiskesjö, men för den som likväl
önskar pröva fiskelyckan kan Gädda, Abborre, Mört och
Braxen fastna på kroken.
Hästveda and its surroundings has about 2 100 inhabitants. Here you will find useful and good service
such as library, bank, post office, medical practice, train stop and service office. The event of the year
is Hästveda market. In early July it attracts about 100 000 visitors.
Det som dock gör Lillasjön speciell är förekomsten av
stor Karp, vilket lockar entusiaster från hela Sverige och
Europa. Man landar någon av Lillasjöns jättekarpar, men
efter sedvanlig fotografering släpps den tillbaka i sjön.
Welcome to Lillasjön Natural Area. Here you can stroll around the lake, a distance of about 2.5 kilometers. Here are resting places with benches and tables and a prepared barbecue area. Dogs have to be
on a leash but there is a fenced area where they can run free. It is allowed to fish and swim in the lake.
Willkommen in Hästveda.
Sie befinden sich in Schnapphaneland, nicht weit von der alten Grenze zwischen Dänemark und Schweden.
Hästveda Gemeinde hat etwa 2 100 Einwohner. Es gibt gute Dienste, einschließlich Bibliothek,
Bank-und Postdienstleistungen, medizinische Dienste, Zughalten und Service-Niederlassungen.
Die jährliche Veranstaltung ist der Hästveda Markt anfang Juli der ca. 100 000 Besucher lockt.
Willkommen im Lillasjön Naturbereich. Hier können Sie rund um den See, einen Abstand von etwa 2,5
Kilometer spazieren. Hier gibt es Bänke und Tische und ein vorbereiteter Grillplatz. Hunden nur an der
Leine erlaubt, Hund Rastplatz ist vorhanden. Es ist fischen und in den See schwimmen erlaubt.
LILLASJÖNS NATURVÅRDSFÖRENING
FÅGLAR
LILLASJÖNS HISTORIA
Lillasjön är ett fågelskyddsområde. Här kan man höra ett
antal fågelarter som exempelvis Bofink, Rörsångare, Gök
och Svarthätta. I de omgivande snåren sjunger Näktergalen med flera.
Lillasjön har som många sjöar i Sverige utsatts för en hårdhänt behandling. Redan på 1860-talet
då stambanan mellan Stockholm och Malmö byggdes, sänktes Lillasjöns vattenyta med någon
meter. Ytterligare en sänkning genomfördes i början av 1900-talet, denna gång med syftet att
skapa ny jordbruksmark till den växande befolkningen. Totalt har Lillasjön sänkts cirka 1,8 meter.
Den observante kan också njuta av allt från Änder, Häger
och Dopping till den långtflygande Silvertärnan, vars hemvist ibland är så avlägsen som Sydafrika och Antarktis.
Skånes landskapsfågel Gladan, ses ofta glida över Lillasjön.
Lillasjön var fram till 1940-talet en underbar badsjö med sandbotten. Det fanns tre stycken badplatser i sjön, man talade i folkmun om damernas, herrarnas och prästens badställe.
Brist på funktionellt reningsverk, obefintlig filtrering från mossbrytningen på Åbuamossen, fosfor och kväveläckage från hushåll och jordbruk försvårade Lillasjöns möjligheter att överleva av
egen kraft. Idag är därför medeldjupet bara cirka 80 cm.
För att förhindra att Lillasjön skulle växa igen och helt försvinna, bildades 1977 Lillasjöns Naturvårdsförening. Föreningen tog fram ett åtgärdsprogram för sjöns bevarande. I samverkan med
Hässleholms kommun startade ett omfattande restaureringsarbete vilket skapat det naturområde
vi idag kan njuta av.
Lillasjöns Naturvårdsförening har idag över 400 medlemmar. Genom medlemsavgifter, ideellt arbete, kommunala bidrag, gåvor med mera, är Lillasjöns naturområde tillgängligt för alla. Ett mycket viktigt tillskott till föreningen är Lisa Östbergs
donation. Lisa älskade Lillasjön och promenerade gärna i området. Lisa avled 2005,
101 år gammal. Du kan stödja Lillasjöns Naturvårdsförening genom att betala in medlemsavgiften 30 kr eller genom ett frivilligt bidrag till bankgironummer 792-8740.
För ytterligare information, se www.hif.m.se