TILLBAKABLICK PÅ ÅRET SOM GÅTT

STOCKHOLMS VANDRAREFÖRENING
Verksamhetsberättelse för arbetsåret 1/1 2013 – 31/12 2013
Styrelsen för Stockholms Vandrareförening (VF) får härmed avge följande berättelse för
det 101:a verksamhetsåret.
Styrelsens sammansättning
Ordförande Christian Borgström, medlemsregisteransvarig
Vice ordf. Karin Wahlqvist, vandringsansvarig
Kassör
Lars Owe Andersson
Sekreterare Barbro Loogna
Ledamöter Marianne Möller, redaktör
Anne-Marie Rosvall, programansvarig
Gunilla Edberg, bitr. programansvarig
Eva Tetzell, webbredaktör
Ersättare
Elisabeth Brodin
Kerstin Fruchter
Kerstin Mellgren
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden och 1 heldagsträff.
VF är medlem i Svenska Gång- och Vandrarförbundet samt Förbundet för Ekoparken.
VF har under året haft 2 ledarträffar, en på Hågelbyhus den 4 maj med 52 deltagare och en i
Hägerstensåsens medborgarhus den 3 oktober med 53 deltagare. Totalt har VF haft 72
vandringsledare, vilket är 2 mer än under år 2012.
VF hade 2013-12-31 918 medlemmar, varav 100 ständiga.
VF:s vandringar
Under år 2013 gjordes sammanlagt 200 vandringar, vilket är 5 fler än året innan. Vandringslängderna uppgick totalt sett till 2 471 km under året (exkl. skärgårdsvandringarna), en ökning
med 127 km jämfört med 2012. Antalet deltagare i vandringarna har sammantaget ökat från
4 424 personer till 4 799 personer, dvs. med 375 personer eller 8,5 procent. Detta är rekord i antal
vandringar, deltagare och vandringslängder för de senaste 15 åren.
Flest antal deltagare har de korta vandringarna, där 1 559 personer deltog eller en tredjedel av
samtliga deltagare under året. Deltagarantalet har ökat i alla olika typer av vandringar med
undantag av onsdagsvandringarna, där en minskning skett från 726 till 671 deltagare.
Antalsmässigt är ökningen störst på de korta och medellånga vandringarna, där deltagarantalet
ökat med 120 resp. 61 personer. Det genomsnittliga antalet deltagare per vandring ökar mest för
skärgårdsvandringarna från 46 till 58 personer och för kvällsvandringarna från 17 till 24
personer. Även för torsdags- och lördagsvandringarna, som är få till antalet, ökar det
genomsnittliga antalet deltagare per vandring från 17 till 23 resp. från 8 till 11. Flest
genomsnittligt antal deltagare per vandring har skärgårdsvandringarna med 58 personer och
därefter kommer de korta vandringarna med 29 personer. En utförligare redovisning ges i Bilaga
1.
Speciella vandringar
Årsvandringen den 14 april gick liksom föreningens första vandring från Nacka station till Saltsjö
Duvnäs, där kaffe eller te med smörgås, bullar och kakor serverades i Ringparksstugan. Allt gott
bröd hade bakats av Karolina Enochsson. 57 medlemmar deltog i den korta vandringen på 9 km
med Inger Melberg som ledare. I den medellånga vandringen på 15 km med Olle Ohlsén som
ledare deltog 26 medlemmar. I förtäringen i Ringparksstugan deltog 86 medlemmar.
En blomstervandring med Sven-Olov Andersson som ledare gjordes på kvällen den 14 maj i
naturreservatet Sandemar. I vandringen deltog 38 medlemmar.
Tillsammans med flera föreningar genomfördes en nattvandring den 14 juni från Rudans gård i
Handen till torpet Paradiset i Huddinge. Vandringen gick delvis längs Sörmlandsleden. Mats
Gullberg ledde vandringen på ca 17 km. Från VF deltog 6 medlemmar.
Midsommaraftonen den 21 juni anordnades en vandring på ca 18 km från Tyresö kyrka till
Björkhagen. I vandringen som leddes av Anna Holmer och Torsten Wallin deltog 45 personer,
varav 22 i den första etappen av vandringen fram till Öringe (7 km) och 23 personer i hela
vandringen.
En sommarutflykt till Eckerö på Åland anordnades den 5 augusti av Kerstin Hamberg Schröder,
där en vandring gjordes från färjeläget till Husfjärdens Främstö och sedan tillbaka igen, ca 7 km.
Vid Framstön serverades kaffe med bullar i Kerstins åländska hem. 35 medlemmar deltog.
Luciavandringen den 15 december gick till Flottiljens restaurang i nya Barkarbystaden, där kaffe
med lussekatter och kakor serverades, 48 deltagare. En medellång vandring på 15 km leddes av
Olle Ohlsén med 11 deltagare och en kort vandring på 9 km leddes av Lars Owe Andersson med
42 deltagare.
Fågelexkursion
Den 14 april anordnades en fågelexkursion till Angarnsjöängen för att närmare beskåda fågellivet
där. Vandringen på ca 4 km gick genom Brottby till Angarnsjöängen. Vår egen ornitolog Einar
Engström ledde vandringen och sju medlemmar deltog.
Kvällsvandringar
Under sommarmånaderna har på torsdagskvällarna 10 olika vandringar gjorts på ca 5 km vardera.
Sammantaget har 240 personer deltagit i kvällsvandringarna.
Båtutflykter med vandring/skärgårdsvandringar
Under juli månad har 13 båtutflykter med vandringar lockat 748 deltagare. Lillemor Carlsson har
varit kontaktperson för båtutflykterna. Ledare för vandringarna har varit Björn Ahlstedt, Britt
Ahlstedt, Lillemor Carlsson, Gunilla Edberg, Ilse Lindahl, Irma Stevelind och Inga-Britt
Qvarnström.
Vandringsresor inom landet
Den 26 – 30 augusti ordnades en vandringsresa till Smögen i Bohuslän av Anne-Marie Rosvall.
36 medlemmar deltog och inkvarterades på Makrillvikens vandrarhem, alldeles vid havet i
Smögen. Vandringarna på ca 10 km per dag leddes av vandrarhemmets ägare, Ola Strand, och
gick på Ramsvikslandet, Bohus-Malmön och i trakterna kring Bovallstrand i en enastående natur
med klippor, skogar och ängar.
I allhelgonahelgen den 1 – 2 november ordnade Peter Frykstedt en minnes- och vandringsresa till
Bettna i Sörmland med guidning, besök på Eriksbergs säteri och en vandring i skogen runt
Harpsund. Sex medlemmar deltog.
Årsmötet
VF:s 100:e årsmöte hölls den 21 februari i Tellus Fritidscenter med 60 deltagare.
Beslöts att årsavgiften för år 2014 skulle vara oförändrad, dvs. 150 kronor.
Till ordförande för ett år omvaldes:
Christian Borgström
Till ordinarie ledamöter på två år valdes:
Barbro Loogna (omval)
Karin Wahlqvist (omval)
Lars Owe Andersson (nyval)
Gunilla Edberg (nyval)
Till ordinarie ledamöter på ett år nyvaldes:
Anne-Marie Rosvall (fyllnadsval efter Marianne Svensson)
Eva Tetzell (fyllnadsval efter Jan Rygaard)
Kvarstår ytterligare ett år som ordinarie ledamot:
Marianne Möller
Till ersättare på ett år nyvaldes:
Elisabeth Brodin
Kerstin Fruchter
Kerstin Mellgren
Till revisorer omvaldes:
Mats Gullberg
Hans Hägg
Till revisorsersättare valdes:
Barbro Haglund (omval)
Lars Friberg (nyval)
Till valberedning valdes:
Peter Frykstedt (omval, sammankallande)
Irma Stevelind (omval)
Louise Krushammar (omval)
Ilse Lindahl (nyval)
Klubbaftnar m.m.
Under året har fyra klubbaftnar hållits i Tellus Fritidscenter.
Den 17 januari berättade Richard Vestin, som är naturguide i Huddinge, om naturreservaten i
Huddinge kommun med bilder som han tagit av fåglar, blommor och landskapet. 43 personer
deltog.
På klubbaftonen den 14 mars berättade vår medlem Einar Engström om en resa han gjort till
Spetsbergen och Vitön och visade bilder av bl.a. isbjörnar, fjällrävar, valrossar och sälar. 57
personer deltog.
Den 17 oktober berättade vår medlem Monica Modigh om sin tidigare hemstad Neapel, där hon
varit bosatt i 42 år. Hon visade bilder från staden som har en spännande historia över två och ett
halvt årtusende. Hon visade också egna bilder från stadens omgivningar med härliga
vandringsleder uppe på de kända vulkanerna Vesuvius och Epomeo. 66 personer deltog.
På klubbaftonen den 28 november berättade vår styrelsemedlem och redaktör Marianne Möller
om sina vandringar på Caminon till Santiago de Compostela med egna bilder från den vackra
pilgrimsleden. 70 personer deltog.
VF har också anordnat ett studiebesök under året.
Den 28 september anordnades ett studiebesök i Sickla med en guidad visning av Atlas Copcos
gamla gruva både ovan och under jord. 20 personer deltog.
100-årsjubileum
Samma dag, den 13 april, som föreningen bildades för 100 år sedan, firades jubileet med en fest
på Odd Fellows restaurang. En god trerätters middag avnjöts av 156 personer. För
underhållningen vid middagen svarade Linda och Björn Rapp.
En särskild minnesskrift ”Stockholms Vandrareförening 100 år” har tagits fram i samband med
jubileet. I skriften ges en resumé över föreningens första 100 år med trevliga minnen från olika
vandringar, resor och vandringsledare. Ansvariga för 100-årsskriften har varit Lena Vannesjö,
Gunvor Stenbeck, Marianne Möller, Kerstin Fruchter och Peter Frykstedt.
Flera minnesvandringar har också anordnats under året, där målet har varit att göra likadana
vandringar år 2013 som föreningens första vandringar år 1913, där detta varit möjligt. Förutom
de båda vandringarna i samband med årsvandringen har också sex andra 100-års
minnesvandringar genomförts. Ledare för dessa vandringar har varit Peter Frykstedt, Gunilla
Edberg, Olle Ohlsén, Rolf Rosenblüth, Thomas Lindegren och Rolf Sjöström.
Svensk fana till VF
På Nationaldagen den 6 juni mottog föreningen en svensk fana på Solliden av kung Carl XVI
Gustav. Fanan mottogs av Jan Rygaard tillsammans med Marianne Möller och Peter Frykstedt.
Ett trettiotal medlemmar deltog i ett festtåg från Kungsträdgården till Skansen.
Information
För informationen om VF:s vandringar på telefonsvararen har Leena Väänänen svarat. Eva
Tetzell har svarat för informationen på hemsidan och till Dagens Nyheter.
Ansvarig för VF:s hemsida har varit Eva Tetzell. Viveka Söderström har skött bildsidan.
För information till alla medlemmar om kommande program m.m. har VF-Nytt sänts ut 4 gånger
under året. Redaktör för VF-Nytt har Marianne Möller varit.
Vandringsstatistik har sammanställts av Karin Hansson.
Under året har VF fått information om att följande medlemmar avlidit:
Ständiga medlemmarna Astrid Ekström, Bertil Löthgren, Eva Westman, Erik Söderberg och
Margit Öhrn samt medlemmarna Erik Fagerlund, Arne Hjelm, Renate Nilsson, Lennart Sjöquist,
Alain Rousseau och Ingemar Nilsson.
Christian Borgström
ordförande
Karin Wahlqvist
vice ordförande
Lars Owe Andersson
kassör
Barbro Loogna
sekreterare
Marianne Möller
redaktör
Eva Tetzell
webbredaktör
Anne-Marie Rosvall
programansvarig
Gunilla Edberg
bitr. programansvarig
Elisabeth Brodin
ersättare
Kerstin Fruchter
ersättare
Kerstin Mellgren
ersättare