Ansökningsblankett - Söderslättsgymnasiet | Trelleborgs Kommun

ANSÖKAN
Vuxenutbildningen
Box 1008
231 25 TRELLEBORG
 HÖST
 VÅR
PERSONUPPGIFTER
Förnamn
Efternamn
Skolkod 1287013
Personnummer (år, mån, dag, nr)
Adress
Postnummer och ortnamn
Telefon / mobil
e-postadress
Folkbokföringskommun *
* du som inte är folkbokförd i Trelleborg
UTBILDNING SOM SÖKS
Sammanhållen utbildning
KURSER SOM SÖKS
Studietid
En kurs per rad
Kurskod
Studieplanering upprättad
Dag
Kväll
Startdatum
Ja Studie- och yrkesvägledarens namn:
Slutdatum
Lärar
sign
Jag studerar nu vid
vuxenutbildningen i Trelleborg
Skolans anteckningar
Ja
Kopia av slut/avgångsbetyg och/eller annat behörighetsgivande betyg skall lämnas vid varje ansökningstillfälle.
Ofullständiga ansökningshandlingar beaktas ej.
ANSÖKAN INLÄMNAS ALLTID TILL HEMKOMMUNEN
…..………………………………………………………………………….VÄND!
Datum
Sökandes underskrift
Nej
VAR ÄR DU FÖDD



A I Sverige
B Utanför Sverige men inom Europa
C Utanför Europa
NUVARANDE SYSSELSÄTTNING



A Heltidsanställd
B Deltidsanställd
C Egen företagare



D Studerar inom vuxenutbildning
E Studerar inom annan skolform
F Annan sysselsättning
HUR FINANSIERAR DU DINA STUDIER




A Studiemedel
B Bibehållen lön från arbetsgivare
C Aktivitetsstöd, a-kassa, habiliteringsersättning eller liknande
D Annan finansiering
Då skolan använder CSN:s ADB-rutiner kommer uppgifterna på blanketten efter antagning att skickas till CSN via
filöverföring.
PuL- information vid hantering av personuppgifter
När du lämnar in namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post kommer dina inlämnade personuppgifter att förvaras
och förtecknas i ett databaserat register och papperssystem hos bildningsförvaltningen.
Personuppgifter som Du lämnar på denna blankett kommer att bli föremål för behandling enligt Personuppgiftslagen
(1998:204) hos Trelleborgs bildningsnämnd och användas för handläggning av ditt ärende. Då uppgifterna ingår i allmän
handling hos myndighet, kan uppgifterna komma att lämnas ut till allmänheten i de fall då uppgifterna inte omfattas av
bestämmelser i Offentlighets
‐ och sekret
kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar
och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt § 28 PuL begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar
om dig. Information om behandling av personuppgifter kan lämnas av Bildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig.
Ansökan enligt § 26 PuL (utlämnande av uppgifter) ska ställas till:
Trelleborgs kommun
Bildningsnämnden
Box 79
231 21 Trelleborg