Gör så här vid stöld, förlust och garanti

2012-07-03
Flödesschema vid garantiärende för personlig elevdator
Fel på dator uppstår
(hårdvara/mjukvara)
Bedömning - Garantiärende
Elev kontaktar Apple på telefon:
0771-199 519
Telefon kan lånas på skolan
Vid osäkerhet om det är ett garantiärende eller
ett försäkringsärende kan skolans IT-avdelning
hjälpa till med bedömningen
Elev ombeds
prova att installera
om dator
Elev kontaktar
skolans IT-avdelning
för ominstallation
Bedömning - Försäkringsärende
Se ”Flödesschema Skada”
Ominstallation avhjälper felet
ÄRENDET AVSLUTAS!
Mjukvarufel konstateras och
felet avhjälps via telefonsupport.
ÄRENDET AVSLUTAS!
Elev ombeds att
skicka in dator till
leverantör
Elev skapar ett ärende hos ATEA Servicedesk
Via webbsida: http://www.atea.se/garantiservice
eller via telefon: 010-11 03 210
Felet kvarstår!
Elev kontaktar skolans IT-avdelning som hjälper till
med emballering, fraktsedel och beställning av hämtning
Lånedator till elev kan kvitteras ut hos skolans IT-avdelning under tiden för felsökning/reparation
Vid frågor kan du kontakta: Ola Arvastsson, IT-samordnare, Tel. 0734-42 25 21, [email protected]
2012-07-03
Flödesschema vid skada på personlig elevdator
Skada på elevdator uppstår
Rektor/mentor säkerställer att
vårdnadshavare, till omyndig elev,
informeras
Elev/vårdnadshavare underrättar skolan
Elev/vårdnadshavare fyller i blanketten
”Skadeanmälan - Elevdator”
Vid osäkerhet om det är ett
garantiärende eller ett
försäkringsärende kan skolans ITavdelning hjälpa till med
bedömningen
Ifylld blankett lämnas till Rektor/mentor som
skickar handlingarna via e-post till:
[email protected]
Elev kontaktar skolans ITavdelning som hjälper till med
emballering, fraktsedel och
beställning av hämtning
Elev ombeds att
skicka in dator till
leverantör
Dator ska ej
skickas in till
leverantör
Vid behov: Möte med berörda parter inkl. IT-samordnare för att utreda hur ärendet ska hanteras.
Lånedator till elev kan, efter beslut från rektor, kvitteras ut hos skolans IT-avdelning under handläggningstiden.
Utifrån försäkringsbeslut samt omständigheterna kring det enskilda ärendet fattar rektor beslut kring hur eventuella kostnader ska hanteras.
Skolan står för kostnaden
Delad kostnad
Elev/vårdnadshavare står för kostnaden
Vid frågor kan du kontakta: Ola Arvastsson, IT-samordnare, Tel. 0734-42 25 21, [email protected]
2012-07-03
Flödesschema vid stöld/förlust av personlig elevdator
Stöld/förlust upptäcks
Elev/vårdnadshavare underrättar skolan
Stöld utanför skolan
Stöld på skolan
Rektor/mentor säkerställer att vårdnadshavare,
till omyndig elev, informeras
Elev/vårdnadshavare gör
polisanmälan
Rektor/mentor gör polisanmälan
tillsammans med elev
Elev/vårdnadshavare fyller i blanketten
”Skadeanmälan - Elevdator”
Tips!
Polisanmälan kan göras på
www.polisen.se
Ifylld blankett inkl. kopia på polisanmälan lämnas
till Rektor/mentor som skickar handlingarna via epost till: [email protected]
Tips!
Polisanmälan kan göras på
www.polisen.se
Vid behov: Möte med berörda parter inkl. IT-samordnare för att utreda hur ärendet ska hanteras.
Lånedator till elev kan, efter beslut från rektor, kvitteras ut hos skolans IT-avdelning under handläggningstiden.
Utifrån försäkringsbeslut samt omständigheterna kring det enskilda ärendet fattar rektor beslut kring hur eventuella kostnader ska hanteras.
Skolan står för kostnaden
Delad kostnad
Elev/vårdnadshavare står för kostnaden
Vid frågor kan du kontakta: Ola Arvastsson, IT-samordnare, Tel. 0734-42 25 21, [email protected]