1 , a b

TôPlTϧ : úTWiPm
Maximum Marks : 50  1.5 =75
¨Xô Uû\ ¨LrÜ (Nk§W ¡WLQm) ¨LrYÕ
1
2
3
B)
AUôYôûN Auß
4
3
1
2
C)
AUôYôûNdÏ HÝ SôhLs L¯kÕ
C)
2
4
1
CYtßs GkR SôÞm CpûX
D)
1
2
3
6,
Nk§ W²p J ° úL[ô U­ÚlT Ru Lô WQm
A)
×ÞhúPô
B)
Nk§WàdÏ YôÙ UiPXm ¡ûPVôÕ
B)
®VôZu
C)
éªûV ®P Nk§Wu £±VRô«ÚlTÕ
C)
YôÙdúLôs
CYtßs GÕܪpûX
D)
N²
Yôd ¡VeLû[
LY²jÕ
7,
N¬Vô]
ã¬V û]f
Ñt±YW
BÏm
Ïs[dúLôs
-
ùSl¥ëu
-
Yû[Vm
LY²jÕ
N¬Vô]
ã ¬V ² u E s [L ùY l T¨û X 1 5 ªp­V u
ã¬Vd
ÏÓmTj§p
Rôú]
J°Úm
JúW
YôuùTôÚs ã¬Vu Rôu,
A
III. Ï s [ d ú L ô s L s
III. éª ã¬Vû]f Ñt±YW BÏm LôXm 365,24
Sôh Ls
C
(I), (II), Utßm (III) UhÓm N¬
B)
(I), (III) Utßm (IV) UhÓm N¬
C)
(II) UhÓm N¬
D)
Aû]jÕm N¬
.A
A)
8,
TôpY¯ ®iÁu §W°p ®iÁu FÓ ùY°«p
ÑUôo 90% Bd£_u Es[Õ,
B)
ÑUôo 90% ûShW_u Es[Õ,
C)
ÑUôo 90% ûahW_u Es[Õ,
D)
ÑUôo 10% ûahW_u Es[Õ,
Nk§Wû]®Pf
úTWiPj§u
ûUVUpX
ã¬V
ÏÓmTj§u ûUVúU Guß á±VYo ùLlT[o,
A)
(I), (II), Utßm (III) UhÓm N¬
B)
(I), (III) Utßm (IV) UhÓm N¬
C)
(II) UhÓm N¬
D)
Aû]jÕm N¬
¸ú Z ù LôÓd LlT hÓs [Yt ±p
ùTô ÚjR Ut\ ûR
ùR¬kùRÓ :
¨Wm©Ùs[ TÚl ùTôÚ °p
A)
A[®p
£± Vû Y,
IV. ã ¬ V u
ã ¬V û ] f Ñ t ± Y W B Ï m
LôXm 68 7 SôhLs
.S
§PdúLôs
-
¥¡¬ ùNp£Vv,
II.
LôXm 268,35 S ôhLs
IV. ù Nq Y ô n d ú Lô s
-
Yôd ¡VeLû[
D
ùY s°dú Lôs
¸rLiP
I.
×RuúLôs ã¬Vû]f Ñt±YW BÏm LôXm
8 7, 97 Sô hLs
II.
4
®ûPûV ùR¬kùRÓ :
®ûPûV ùR¬kùRÓ :
I.
3
N¬VôLl ùTôÚk§VûRj ùR¬kùRÓ :
AeÏ ùN¥Ls CpûX
¸rLiP
M
Y
4
D)
9,
A)
®VôZu
B)
ùNqYôn
C)
ÙúW]v
D)
ùSl¥ëu
¸rLiP
Yôd ¡VeLû[
LY²jÕ
N¬Vô]
®ûP ûV ú Rokù RÓ
I.
KWXÏ
TÚ Uàd Lô]
®iÁ u
§ Ws L° u
Th¥Vp I-Ùm Th¥Vp II-Ùm ùTôÚj§ N¬Vô]
Gi¦dûL
®ûPûVj ùR¬kùRÓ :
LhPj§p GÕÜm CÚdLôÕ, CÕúY úTWiPm
Ï û\kÕù Lôiú P
YkÕ
JÚ
T h ¥ V p- I
Th ¥V p- II
(a) £ ¬V v
1)
A L v§
(b) Lú] ôTv
2)
£jWô
C Ú k RÕ ú T ô u ú\ G § o Lô Xj§ Û m Uô\ ô Up
(c) vûT Lô
3)
vY ô §
CÚd Ïm, CÕúY úTW iPm úRôt \m T t±V
(d) Aod ÏWv
4)
®VôRô
¨ûXUô \ô d ùLôs ûLVô Ïm,
K
5,
d
B)
A)
4,
c
A)
D)
3,
b
ùT[oQª Auß
A)
2,
a
E
1,
Maximum Time : 45 Minutes
www.ksacademy.yolasite.com
úRôt\m Tt±V ùTÚ ùY¥l×d ùLôsûLVôÏm,
II.
úTWiPm
1
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
®¬YûPÙm
ÅRm
Ø tLô Xj§p
Physics Unit Test - 1
A)
(I) Utßm (II) CWiÓm EiûU
B)
(I) Utßm (II) CWiÓm EiûUVpX
C)
(I) N¬ (II) RYß
D)
(I) RYß (II) N¬
II.
N²dúLôs ã¬V²PªÚkÕ 142,7 úLô¥ ¡,Á
ç W j§ p E s [ Õ
III. ÙúW]v úLôs ã¬V²PªÚkÕ 287,1 úLô¥
¡,Á çWj§p Es[Õ
IV. ùSl¥ëuúLôs ã¬V²PªÚkÕ 449,7 úLô¥
A)
Å]v
B)
_ý©Po
A)
(I), (II), Utßm (III) UhÓm N¬
C)
ùUoϬ
D)
NôoPou
B)
(I), (III) Utßm (IV) UhÓm N¬
C)
(II) UhÓm N¬
D)
Aû]jÕm N¬
úLôsLÞdÏ CûPúV Es[ LYof£ ®ûNûVf
N¬V ô Ld
á± V ® g Oô ²
A)
ùLl[o
B)
¨ëhPu
C)
L­­úVô
D)
Pô Xª
17,
YP
Y ° UiP Xm C pû Xù V² p B Lô V j§ u
A)
C)
¿X m
£Yl×
B)
C)
Nk§W¡WLQm
ÕÚYeL°p
ã¬VàdÏm ×®dÏm CûP«p Nk§Wu CÚdÏm,
B)
ã¬VàdÏm Nk§WàdÏm CûP«p ×® CÚdÏm,
18,
×®dÏm Nk§WàdÏm CûP«p ã¬Vu CÚdÏm,
LhÓlTÓjÕ¡\Õ?
GRu
Dol×®ûN
A)
ã¬Vu
B)
×®
C)
¨XÜ
D)
ShNj§WeLs
19,
CûY Aû]jÕm,
I.
Nk § W û ] G ¬S h Nj§ W m G ]
Aû Zd LXô m
II.
Nk §W û ] Õ û Qd úLô s G ]
A ûZd LXô m,
II.
ù Nq Y ô n
ã ¬V û ]
.S
II Utßm III
D)
I, II, Utßm III
K
C)
16 ,
¸rLiP
Yôd ¡VeLû[
LY²jÕ
20,
N¬Vô]
®V ôZuúLôs ã ¬V² PªÚkÕ 7 7, 83 úLô¥
¡,Á çWj§p Es[Õ
www.ksacademy.yolasite.com
BnL,
AYtßs
ùNnL,
G lù T ôÝ Õ ú R ôu \ ôÕ ?
A û Y ã ¬Vû ] ® hÓ ù Rô û X®p C Úd Ï m
AûY ã¬VàdÏ AÚ¡p CÚdÏm ùTôÝÕ
éªdÏm.
ã¬VàdÏm
CûP«p
A)
I, II, III Utßm IV RYß
B)
I N¬Vô]Õ B]ôp II, III Utßm IV RYß
C)
I RYß B]ôp II, III, IV N¬
D)
I, II, III Utßm IV N¬
¸rLiPYtû\ ùTôÚjÕL :
Th¥Vp - 1
®ûPûV ùR¬kùRÓ :
I.
Yôd¡VeLû[
CÚ dÏm ùTô ÝÕ
N¬ :
I Utßm II
¸rLôÔm
IV. A û Y
Aû Uk Õs [Õ ,
B)
IV UhÓm N¬
III. AûY éªdÏ AÚ¡p CÚdÏm ùTôÝÕ
III. N² dú Lô s ã ¬V ² P ªÚ k Õ 5B m C P j§ p
I UhÓm
II UhÓm N¬
D)
II.
J ÚØû\ Ñt±Y W 687
A)
B)
II Utßm IV N¬
ùTôÝÕ
SôhLs úRûYlTÓ ¡\Õ,
CYtßs GÕ / GûY
I, III UhÓm N¬
C)
I.
úLôs TôûR«p ªL úYLUôL Ñtßm úLôs
× Ru ,
A)
Y ôpÁ uL° p Y ôpT ϧ
¸rdLiP átßLû[ BnL :
I.
Ï ße ú Lô s G ] A û ZdLXôm,
N¬V ô] û R úR oÜ
.A
15 ,
£\l ×
D)
A
C V d LeLû [
C
úLôsL° u
YûLf
IV. Nk§Wû] Yôp ShNj§Wm G] AûZdLXôm,
ã¬Vu. Nk§Wu Utßm ×® B¡VûY JúW úSoúLôh¥p
CÚdLôÕ,
14,
JÚ
ã¬V Utßm éªdL§o ÅfÑL°ûPúV Ïßd¸hÓ
III. Nk§ W û]
D)
Es[
®û[Ü
¨LÝmúTôÕ
A)
C)
LôW Qm
骫u LôkRl×Xj§p ©¥ThÓs[ Lôvªd L§o
D
13,
AûZdLlTÓm
¨uù\ô°oRp ùTôÚs AûUk§ÚjRp,
LÚl×
D)
TWYXôL
ÕLs AÔ úUôRpLû[ EÚYôdÏm,
¨\ m
ùYsû[
B)
Guß
A ú Wô W ô úT ô ¬ú V ô­v E ÚY ô Y R tLô ]
A)
12,
J°Ls
M
Y
11,
¡,Á çWj§p Es[Õ
ã¬Vû ] ªL AÓ jÕs [ ¡W Lm
E
10,
a)
EVo ÕÚYm
b)
Rô r ÕÚ Ym
c)
Rô r ×® «û Pd úLôÓ
2
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Physics Unit Test - 1
d)
26,
EVo AV] UiPXm
2,
90
3,
60 0 ØRp 65 0 YPdÏ Utßm ùRtÏ
4,
00 ØRp 5 0 YPdÏ Utßm ùRtÏ
ú Lô[
YPdÏ Utßm ùRtÏ
27,
RôXª
B)
BoVThPo
C)
©RôúLôWv
D)
úLôlTo¨dLv
Y°
UiP Xj§ p
A)
2
3
4
1
Y ¬û N« p N¬V ô L A û Ud Ll T h ¥ Ú d Ï m ù R ô P o
B)
3
2
1
4
Y¬ûN GÕ?
C)
1
4
2
3
A)
BoLu. LôoTu ûP Bdû^Ó. Bd³_u
2
B)
LôoTu ûP Bdû^Ó. Bd³_u. BoLu
C)
Bd³_u. BoLu. LôoTu ûP Bdû^Ó
D)
BoLu. Bd³_u. LôoTu ûP Bdû^Ó
1
3
S UÕ T ô pY ¯ ® iÁ u
á h P j§ u
A Ú Lû Uk R
Bih­Vô
B)
AdÏXô
C)
BihúWôúUPô
D)
B¬Lô
28,
¸rdLôÔm A±dû LLû[d LY ²dL,
(A) Ùm (R)m N¬Vô]ûY (A) dÏ N¬Vô] ®[dLm
(R) BÏm,
30,
(A) Ùm (R) m N¬Vô]ûY B]ôp. (A) dÏ (R)
C)
(A) N¬ B]ôp (R) RY\ô]Õ,
D)
(A) RYß B]ôp (R) N¬
31 ,
.A
SUÕ ×®d Lôtß UiPXm TW®Ùs[ EVWm
50 ¡,Á,
C)
200 ¡,Á,
ûShWv Bdû^Ó
C)
ûShW_u Bdû^Ó
D)
CûY Aû]jÕm
骫u
B)
100 ¡,Á,
D)
300 ¡,Á,
úUúX
Es[
Tϧ«u
¸rlTôLm
A)
vhúWhúPôv*©Vo B)
KúNôu AÓdÏ
C)
åúWôúTôv*©Vo
Y°UiPXm
Y°UiPXj§u
D)
¸r
AÓdÏ
¸rdLiPYôß
A û Zd LlT Ó ¡ \ Õ ,
C
N¬Vô] ®[dLUpX,
A)
Ïú[ôúWô*×ÞúWô LôoTu
B)
A
ϱÂÓLs êXm ®ûP ûVj úRokùRÓdL,
B)
A)
ù Nô pXl T Ó Y Õ
Ñt ±f Ñ Zp¡u \Õ ,
A)
KúNôu A Ód¡p KhûP ®ZdLôWQm
D
29,
C\eÏ
E
A)
®¡R ôfNôWlT¥
M
Y
YôÙdLû [
4
AYt±u
¸rdLiP
d
Lô WQm (R) : ¨Xô ×®« u A úR §ûN«úXúV
A)
Gdú^ôv*©Vo
B)
AVú]ôv*©Vo
C)
¥WôlúTôv*©Vo
D)
vhúWhúPôv*©Vo
KúNôu TPXm C§­ÚkÕ SmûU LôlTôtß¡\Õ
A)
×\ FRôd L§Ls
B)
úW¥úVô AûXLs
C)
LiÔdÏl ×X]ôÏm L§oÅfÑ
D)
AL£Yl×d L§oÅfÑ
KúNôu G]lTÓYÕ
× \ F R ôf ã¬V d L§ oL° ­Ú k Õ éªûV l
.S
A)
32,
TôÕLôd¡\Õ,
B)
TX
ØR XôYÕ
Th¥VûX
®û ]ëd ¡V ôL
Th¥VúXôÓ
ú R o k ù R Ó d LÜ m,
Th¥Vp (1) (®gOô²)
C)
TÑûU CpX ®YNôVj§tÏ TVuTÓ¡\Õ,
a)
ú Lô T o ¨ d L v
D)
CqYôÙûY EhÑYô£jRôp TpúYß ùLÓRpLs
b)
ù Ll [ o
HtTÓ¡\Õ,
c)
L ­ ­ú V ô
d)
¨ë h P u
Y° UiPXj§p
CWiPôYÕ
ùTôÚj§ N¬Vô] ®ûPûV ¸r ϱÂÓL°­ÚkÕ
ú Y§« Vp ®û ]L°p
ùNVpTÓ¡\Õ,
K
25,
APe¡«ÚdÏm
c
G lú Tô Õú U ×XlT ÓY §pûX,
24 ,
ØRu
b
Lô WQm (A) : ¨X®u 41 NR ÅR Tϧ ×® «p
23,
Guß
A)
®iÁu áhPj§u ùTVo
22,
Y¥YUô] Õ
a
D)
21 ,
30 0 ØRp 35 0 YPdÏ Utßm ùRtÏ
0
H \jR ôZ
ØR ­p á ±V Yo
Th¥Vp - 2
1,
éª
Ød¡VUô]
TÚY¨ûX
UôßTôÓLs HtTÓm Tϧ«u ùTVo
Th¥Vp (2) (LiÓ©¥l×)
A)
húWôúTôv*©Vo
B)
AVú]ôv*©Vo
1,
_ý l© P¬u Nk§ Wu
C)
Gdú^ôv*©Vo
D)
vhúWhúPôv*©Vo
2,
×® Dol× ®§
www.ksacademy.yolasite.com
3
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Physics Unit Test - 1
3,
ã¬Vû] ûUVUôLd ùLôiP úRt\m
Th¥Vp (2)
4,
¡WL CVdLj§u ®§Ls
1,
Ï ± Â Ó Ls
JÚ úLôs
b
c
d
2,
ã¬V²PªÚkÕ 3Y Õ úLôs
A)
1
2
3
4
3,
ã¬VàdÏ ªL AÚ¡p Es[ úLôs
B)
4
3
1
2
4,
£Yl×d úLôs
C)
3
1
4
2
Ï ± Â Ó Ls
D)
3
4
1
2
a
b
c
d
A)
4
3
1
2
SôuÏ úLôsL°u ùTVoLs ùLôÓdLl ThÓs[],
B)
1
2
3
4
ÙúW]v.
C)
4
3
2
1
D)
3
4
2
1
ùNqYôn.
ùYs°.
®VôZu,
ã¬V²­ÚkÕ AûYL°u N¬Vô] Y¬ûN
34 ,
A)
®VôZu. ùYs°. ÙúW]v. ùNqYôn
B)
ùYs°. ÙúW]v. ®VôZu. ùNqYôn
C)
ùYs°. ùNqYôn. ®VôZu. ÙúW]v
D)
ÙúW]v. ®VôZu. ùNqYôn. ùYs°
36,
GkR
37,
úRokù RÓdL,
¥úWôúTôv*©Vo
B)
v¥WôúPôv*©Vo
ÁúNôv*©Vo
D)
AV² UiPXm
c)
* ú T ô h ú P ô v* © V o
d)
v¥ W ô P ô v* © V o
¨X®u
JÚ
A f£ p Ñ ZpY § pû X
ϱÂÓLs êXm ®ûP ûVj úRokùRÓdL,
A)
(A) EiûU. B]ôp (R) RYß,
éªûV A pXÕ Y ô]j§Û s[ Hú Rà m JÚ
B)
(A) RYß. B]ôp (R) EiûU,
ùTôÚû[f Ñt±Ùs[ ®iùY°,
C)
(A) Ùm (R) m EiûU (A) dÏ (R) N¬Vô]
C
é ª« u
ú UtT W l© ­Úk Õ
Ñ Uô o
400
¡,Á,
D)
骫u
úUtTWl©­ÚkÕ
ÑUôo
11
38,
.A
b
A)
1
2
B)
2
1
C)
4
D)
1
Ñt±
éª
ÑZu ß
A)
¨ëhPu
B)
L­­úVô
C)
A¬vPôh¥p
D)
úLôlTo²Lv
d
3
4
4
3
1
2
3
(odd man out) ùR¬kùRÓ :
4
3
2
A)
§eLs
B)
U§
C)
Oô«ß
D)
¨Xô
Th¥Vp
(1)Ùm
Th¥Vp
(2) Ùm
ùTôÚj§
YÚYRôLd
LiÓ ©¥ jRY o V ôo ?
c
.S
a
(A) Ùm (R) m RY\ô]ûY,
ã¬Vûûf
ã¬V² u Lh×X]ôÏm T ôLm,
Ï ± Â Ó Ls
®[dLUpX,
¡,Á,
ùRôûX®tÏ úUúX Es[ Y°UiPXm,
35,
GlùTôÝÕm
LôWQm (R) : ×®ûVl úTôp ApXôUp ¨XÜ ARu
ùRôûX®tÏ úUúX Es[ Y°UiPXm,
4,
Sôm
T dLjû R úV T ô od ¡ ú\ ôm,
Th¥Vp (2)
3,
(A) :
D
Uô d ] h P ô v* © V o
2,
¸rdLôÔm A±dû LLû[ LY ²dL,
A
b)
AûXLs
C)
LôWQm
Th¥Vp (1)
G d ú Nô v* © V o
úW¥úVô
A)
ùLôÓdLlThÓs[ ϱÂhÓ Øû\lT¥ ®ûPûVj
1,
UiPXj§p
G § ù W ô ° d Ll T Ó ¡ \ Õ ?
Th ¥Vp (1) IÙm Th¥ Vp ( 2)I Ùm ù TôÚ j§ ¸ úZ
a)
M
Y
a
E
33,
ARû]f Ñt± GÓlTô] Yû[VeLs ùLôiP
39,
¸úZ ùLôÓdLlThÓs[Y t±p
úYßTh¥ÚlTûR
¸úZ
ùLôÓ dLlT hÓ s[ ϱ Âh Ó Øû\ lT ¥ ùT ôÚ j§
40 ,
ã¬V ×s°Ls GuTÕ
A)
ã¬V²u úUtTWl©p Es[ UûXLs
Th¥Vp (1)
B)
NôRôWQ TWl©u ùYlT¨ûXûV®P Ïû\kR
K
® ûP ûV j úR o kù RÓ dL,
a)
ùNqYôn d úLôs
b)
×Ru úLôs
c)
éª
d)
N² dúLôs
www.ksacademy.yolasite.com
ùYlT¨ûX«Ûs[ LÚûUVô] §hÓLs,
C)
ã¬V
úUtTWl©tÏ
AÚLôûU«p
Es[
AV²VôdLlThP YôÙ
D)
ã¬V²u úUtTWl©p Es[ LôkRl ×Vp
4
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Physics Unit Test - 1
ã¬V ¡ WaQm ¨LÝ múT ôÕ
A) ã¬Vu. Nk§Wu Utßm ×® B¡VûY
JúW
úLôh¥p AûUY§pûX,
B) ã¬VàdÏm ×®dÏm CûP«p Nk§Wu CÚdÏm,
C) ã¬VàdÏm Nk§WàdÏm CûP«p ×® CÚdLm,
D) ×®dÏm Nk§WàdÏm CûPúV ã¬Vu CÚdÏm,
42 ,
TôpY¯ ®iÁu §W°u ûUVj§­ÚkÕ ã¬Vu
GqY[Ü ùRôûX®p Es[],
A) 27000 J° BiÓLs
B) 270000 J° BiÓLs
C) 47000 J° BiÓLs
D) 97000 J° BiÓLs
Th¥Vp I-Ùm Th¥Vp
®ûPûVj ùR¬kùRÓ
T h ¥ V p- I
(a) T ô pù Y °
(b) ã ¬ V u
(c) § e L s
(d) B i h ú W ô U P ô
(a) (b) (c) (d)
A) 4
1
2
3
B) 2
3
1
4
C) 2
1
4
3
D) 3
4
2
1
ùLôÓdÏm
E
ùNqYôn
ùSl¥ëu
®§ûV
L­­úVô
ùLl[o
50,
II-Ùm ùTôÚj§ N¬Vô]
:
×\ FRôd L§oL°PªÚkÕ ®XeÏLû[d LôdÏm
A Ód Ï
A) Bd³_u
B) Í­Vm
C)
Th ¥V p- II
1)
®iÁu §Ws
2) U §
3 ) BLôV LeûL
4 ) ® iÁ u
D)
CO2
Ø Ý û UV ô ] . T ô P Y ô ¬ V ô L . Ø Ý d L Ø Ý d L × § V
TôPj§hPj§uT¥ Study Materials Utßm 100dÏm A§LUô]
AXÏjúRoÜLs(Unit Tests). TôPj§hPjûR ØÝûUVôL
Es[Pd¡«ÚdÏm Audio Materials, A±ÜdáoûU Utßm
ùTôÕjRªr B¡V TôPeLÞdÏ Video Materials, CߧVôL
10 Uô§¬ úRoÜ ®]ôjRôsLs(Model Question Papers).
G] EeLs ùYt±ûV EߧTÓjR MATERIAL KIT
Y¥YûUdLlThÓs[Õ,
ã¬V²u úUtTWl× ùYlT¨ûX
A) 2000 K
B) 4000 K
C) 6000 K
D) 10.000 K
®iùY°d LXj§­ÚdÏm ®iùY° ÅWàdÏm
BLôVm éWQ CÚhPôL ùR¬YRu LôWQm
A) Ruû]f Ñt± Y°UiPXm CpXôUp CÚlTRôp
B) AYû] Ñt±Ùs[ FPLm BLôVj§­ÚkÕ YÚm
ùY°fNjûR ¡W¡jÕd ùLôsRôp
C) A§L EVWj§p ALf£Yl×. ×\FRôd L§oLs
UhÓúU CÚlTRôp
D) A§L EVWj§p FRô ¨\jÕdÏ Li TôoûYVtßl
úTôYRôp
www.ksacademy.yolasite.com
KúNôu
úVô£jÕ. N¬Vô] Ø¥Ü GÓeLs,,,
(1)
Printed Material (2000 pages) Rs.3000 UhÓúU
(Study Materials+Unit Tests+Model Question
Papers+Audio Materials+Video Materials)
(2)
In Pdf Format (2000 pages) Rs.1200 UhÓúU
(Study Materials+Unit Tests+Model Question
Papers+Audio Materials+Video Materials)
K.Sathish Kumar Gu\ ùTVÚdÏ DD GÓjÕ Aàl©úVô.
Name : K.Sathish Kumar, A/C No. 202100050301314,
Bank : Tamilnad Mercantile Bank (IFS Code : TMBL0000202)
Gu\ Ye¡d LQd¡p TQm ùNÛj§úVô ùTtßd
ùLôs[Xôm, (á¬Vo ùNXÜ SôeLs HtßdùLôs¡ú\ôm)
K
47,
¸rLôÔm átßLû[ BnL :
átß (A) : ¡WLQeLs GpXô AUôYôûN. GpXô
ùT[oQª SôhL°Ûm ¨LrYÕ CpûX
átß (R) : Nk§Wu éªûV ¿sYhPl TôûR«p
Ñtß¡\Õ
¸úZ ùLÓdLlThÓs[ ϱÂÓ Øû\LÞdúLtT EUÕ
®ûPûV úRoÜ ùNnL :
A) (A) Utßm (R) CWiÓm EiûU. (R) GuTÕ (A)
®tÏ N¬Vô] ®[dLUôÏm,
B) (A) Utßm (R) CWiÓm N¬. (R)GuTÕ (A) ®tÏ
N¬Vô] ®[dLm ApX,
C) (A)Utßm (R)CWiÓm RYß,
D) (A) N¬ B]ôp (R) RYß,
D
úLôsL° u C VdLjûR
RkRYo
A) ¨ëhPu
B)
C) A¬vPôh¥p
D)
49 ,
Es[
.S
46 ,
B)
D)
CûPúV
KúNu AÓd¡u T¦
A) ã¬V²PªÚkÕ YÚm ×\FRôd L§oLû[ RÓjÕ
¨ßjÕ¡\Õ,
B) J° úNodûLdÏ ÕûQ ùNn¡\Õ,
C) 骫u ùYlTd L§oÅNûXd RÓd¡\Õ
D) Y ° U i P X j § Û s [ L ô o T u A Ô d L û [
£R\XûPVf ùNn¡\Õ,
A
45 ,
úLôÞd Ïm
C
44,
éª d Ï m ù Uo d Ï ¬
®iúLôs
A) Å]v
C) ®VôZu
.A
43 ,
48 ,
M
Y
41,
5
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Physics Unit Test - 1