Slutrapport

juni 2012
Hälsa3 i Nyland 2011-2012
Slutrapport
Inledning
Projektet Hälsa3 i Nyland 2011-2012 har avslutats. Nitton deltagare har under sex träffar fått vara med
om intressanta föreläsningar, konst- och naturupplevelser och de har fått prova på motion i olika
former. För dem som ville ordnades konditionstest då projektet inleddes och motsvarande test då
projektet avslutades. Enligt utvärderingen av projektet har deltagarna varit nöjda och fått ut mycket av
att vara med. Samtidigt har många upplevt det svårt att veta hur man kan sprida intresset för den egna
hälsan och arbetshälsan vidare på arbetsplatsen.
Projektet ordnades av Svenska Studiecentralen och Folkhälsans Förbund r.f. i samarbete med Veritas
Pensionsförsäkring.
Deltagare
Totalt 19 deltagare från 13 organisationer deltog i projektet. Två organisationer bytte deltagare under
projektets gång då deltagarna bytte jobb. Organisationerna som deltog var Ekonomföreningen Niord,
Hem och skola, FAMI, FDUV, Finlands svenska 4H, Munksnäs småbarnsskola, Natur och miljö, Norr
om Stan, Psykosociala förbundet, Sedmigradsky småbarnsskola 1, Svenska kulturfonden, Svenska
pensionärsförbundet och Sympati psykosociala föreningen.
Kickoff på Solvalla 31.3-1.4.2011
Temat under kickoff-dagarna var mat och motion. Syftet var att under dessa dagar främst inspirera
deltagarna att främja den egna fysiska hälsan, samt att de skulle dela med sig av informationen de fick
till övriga arbetskolleger. Under dagarna varvades föreläsningar med praktiska motionspass.
Efter att Thea Kusénius, överlärare vid yrkeshögskolan Novia, klargjort vad som avses med ett
salutogent synsätt (hälsofrämjande synsätt) och en hälsofrämjande arbetsplats, gavs deltagarna möjlighet
att delta i ett hälsokonditionstest. Testet består av UKK-gångtest och test av balans, muskelstyrka och
spänst. Testet mäter deltagarens förmåga att röra sig i vardagen i den kropp och med den hälsonivå
man för tillfället har.
Fysioterapeut Mikaela Wiik från Folkhälsan föreläste om fysisk aktivitet och ergonomi, och
kostrådgivare Linda Hongisto om kost och hälsa. Under dagarna fick deltagarna boka tid till
individuella motions- och kostrådgivningstillfällen hos Mikaela och Linda.
”Kursdagarna var trevliga, givande och ganska lagom svettiga. Nyttan av motion kom bra
fram i både föreläsningar o träning. Också det vi säkert alla redan vet, vikten av att äta
hälsosamt. Ska definitivt försöka påverka våra rutiner på kansliet lite, samt inspirera till
lite mer rörelse, både vad gäller övriga anställda och styrelsen.”
”Gav mycket inspiration och energi. Har alltid tänkt i ganska hälsosamma banor och
tycker om att röra mig (fast jag inte alltid lyckas dra iväg mig) så i och för sig fick jag
kanske inte SÅ mycket nytt, men små guldkorn här och där som väcker tankar.”
Kultur och hälsa 26.5.2011
En vacker försommardag samlades Hälsa3-deltagarna i Borgå för att, under ledning av konstnären Anna
Toresdotter, vara kreativa med färg och papper. Efter en kort introduktion testade alla att göra tre små
bilder på papper. Av dessa tre fick man sedan välja en att göra en tavla av. Det ordnades utställning av
konstverken och deltagarna fick i smågrupper gå runt och diskutera samt namnge de övrigas alster.
Anna Toresdotter gav samtliga konstnärer feedback för tavlorna, och jämförde namnförslagen med det
namn som konstnären själv valt.
Deltagarna fick även pröva på bildsamtal. Genom att via bilder/konstverk motivera vad som fascinerar
i just den bilden, öppnar man för också djupare samtal. Efter en ekologisk, vegetarisk lunch testade
deltagarna på asahi yoga under ett körsbärsträd. Dagen avslutades med en öppen föreläsning av Anna
Toresdotter. En föreläsning med konstbildspel och musik, där syftet var att visa vilken främjande effekt
kultur har på vår hälsa.
”Jätteinspirerande att få måla! Känner mig själv som en kratta på det området så det krävs
något av en gränsöverskridning för mig att ge mig hän åt skapandet. Konstaterade att
man ska inte ha för höga krav utan bara låta färgerna föra fram mot 'något'. Anna var en
empatisk och vidsynt ledare, som lyckades hitta något positivt i alla alster, utan att direkt
kommentera om dom var bra eller inte.”
”Det var så roligt. Jag är liksom "tondöv" när det gäller att skapa bilder, men det här var
så roligt ändå. Och, man märkte hur alla koncentrerade sig och var inspirerade och
liksom fick flow.”
”God idé med lite paus i uteluften efter lunchen. Det var roligt att få pröva på rörelse i
lugnt tempo, då jag själv alltid går på flås och svett gymnastik.”
” Nå, visste egentligen allt, så det var mest att komma ut och skämma bort sig lite.”
Dan Hasson: Stressa rätt 8.9.2011
Stressforskare Dan Hasson, med.dr, leg. sjuksköterska och akupunktör från Karolinska Institutet
föreläste kring stresshantering under en öppen förmiddagsföreläsning. Förutom Hälsa3-deltagare
inbjöds även andra organisationsanställda till detta föreläsningstillfälle. Dan Hasson presenterade de
senaste forskningsrönen kring stress och stresshantering samt gav konkreta praktiska tips. Vill man
hålla sig uppdaterad på området kan man med fördel besöka den hemsida som Dan Hasson
upprätthåller, www.healthwatch.se. Där får man även fri tillgång till ett unikt verktyg för att mäta, följa
och jämföra hälsa och stressnivå över tiden.
Under eftermiddagen fortsatte Hälsa3-gruppen tillsammans med Dan Hasson. Då fokuserades på temat
kommunikation och hur vårt sätt att kommunicera påverkar omgivningen och våra relationer.
” Bra balans mellan teori och praktik - både vetenskapliga fakta och konkreta ahaupplevelser som man lätt kan pröva på i praktiken.”
” Stresshantering som tema i september är Helt Rätt!”
” Jättebra med påminnelse om hur viktig rätt växelverkan är.”
Minna Lindström: Hälsan i organisationen 14.11.2011
Minna Lundström, arbetshälsochef på Veritas höll i en träff med rubriken ”Hälsan i organisationen”.
Under föreläsningen gick hon igenom lagar och förordningar som styr arbetshälsan samt
ansvarsfördelning och -områden. Veritas har utarbetat ett material kring detta, ”Serious Fun”
(arbetsgivarens arbetshälsopaket). Detta material delades ut till deltagarna och man fick även konkret
jobba med vissa uppgifter. Som avslutning på dagen erbjöds deltagarna en timmes vattengymnastik i
terapibassäng.
Christoph Treier: Arbetsglädje 25.1.2012
Christoph Treier, mental tränare och företagscoach, föreläste en halv dag kring arbetsglädje. Han tog
ofta exempel från idrottsvärlden och drog paralleller till arbetslivet, vilket gav upphov till intressanta
diskussioner med åhörarna. Christoph Treier för fram att arbetsglädje bygger på begreppen motivation,
positiva attityder, självförtroende, självkänsla och stresshantering. När det gäller motivationen
poängterar han bl.a. vikten av att ha en SMART målsättning. Det gäller att veta vad man vill och inte
fokusera på det man inte vill.
”Ämnet intressant men viktigast att föreläsaren är inspirerande och lätt att nå som idag.
Jämförts med förra gången då dagen inte gav ett skvatt.”
”Går hem med konkreta förslag till hur jobba med egen arbetsmotivation och glädje samt
hur föra vidare det man lärt sig idag på organisationsnivå och enhetsnivå. En verkligen
inspirerande och intressant föreläsning.”
Arbetsplatsbesök
Hälsa3-deltagarna gavs möjlighet att få besök av representanter från Studiecentralen och Folkhälsan för
att diskutera kring arbetshälsa. Syftet var inte att kolla upp arbetsplatsen, utan att fundera på hur man
kunde utveckla arbetsplatsen att vara ännu mera hälsofrämjande. Fem organisationer valde att utnyttja
erbjudandet. Ibland diskuterades enbart med Hälsa3-deltagaren, men på några arbetsplatser satt hela
arbetskollegiet ner och diskuterade hälsofrämjande insatser.
Avslutningsseminarium på Solvalla 25-26.4.2012
När ett år gått efter Hälsa3- kickoffen, samlades åter deltagarna på Solvalla. Denna gång med temat
återhämtning och uppföljning. Under dagarna gavs möjlighet att följa upp sina
hälsokonditionstestresultat, och glädjande nog var det många som förbättrade sina resultat, framförallt i
UKK-gångtesten.
Björn Wallén från Studiecentralen ledde en diskussionsrunda och idéverkstad där deltagarna fick dela
med sig av olika initiativ de själva tagit på sin arbetsplats, när det gäller att främja arbetshälsan. Mikaela
Wiik från Folkhälsan inspirerade deltagarna med olika återhämtningsövningar och -diskussion, vilket
var en skön motvikt till de lite tuffare motionspassen. Dagarna avslutades med att samtliga deltagare
erhöll ett diplom på att de härefter kan kalla sig Hälsa3-hälsoinspiratörer.
”Jag har ont överallt... Men det har nog varit riktigt kiva och inspirerande!”
”Avslappningsdelen och utmanarpromenaden var bäst. Det var också kul att pröva på
piloxing. Kvällsprogrammet var bra!”
”Kaffepaus kräver åtminstone ett litet kex, bara frukt blir för surt.”
Resultat från hälsokonditionstester
I första testet på kickoffen 2011 deltog 20 personer och i uppföljningstestet i april 2012 deltog 10
personer. Nedan följer en jämförelse mellan testen. Alla värden är medelvärden för hela gruppen.
Gruppens medel-BMI var 25,2 i starten och 25,2 vid avslut. Hälsa3 har alltså inte varit en
bantningsgrupp...
När det gäller konditionsindex i UKK gångtestet var medelindex år 2011 86,6 och 2012 hela 103,3!
Konditionen har alltså ökat fint. På en skala från 1-5 (1= betydligt sämre än medelvärdet, 5 = betydligt
bättre än medelvärdet) motsvarar dessa; 2011: 2,45 och 2012: 2,8. Resten av resultaten kan ses i tabellen
nedan. Glädjande är att konditionen har ökat precis som den allmänna rörelseförmågan. Det tyder på
att deltagarna rört på sig mer än tidigare under detta år. Balansen har också blivit snäppet bättre. När
det gäller styrka ser man bara en förbättring i benspänsten som kan hänga ihop med den ökade
mängden fysisk aktivitet. Rörligheten i axlar och rygg har minskat av någon orsak. Magmusklerna är
ungefär på samma nivå medan armstyrkan minskat (den ligger ändå över medelnivån).
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
START 2011
SLUT 2012
0,5
0
Slututvärderingen
Efter projektet gjordes en utvärdering via nätet. Tretton deltagare svarade på enkäten. Överlag var
deltagarna som svarade på enkäten nöjda med projektet. Deras synsätt på hälsa har delvis förändrats
under projektåret, ofta så att de blivit mer medvetna och fått bekräftelse på sådant de redan vetat.
Många skriver att de förändrat sina hälsovanor och ger konkreta exempel på ändringar:
”Jag har börjat jogga, det gjorde jag inte förut. Kanske inte direkt p.g.a. Hälsa3, men vem
vet, kanske resultatet i gångtestet gav den lilla gnista som behövdes!”
”Lite, men förstås kunde jag göra mer. Men jag har börjat stavgå, och så har jag slutat
stressa något.”
”Har inte dramatiskt ändrat kostvanor, men andelen grönsaker har ökat. Försöker också
minska på sötsaker och andra snabba kolhydrater.”
”På fritiden har jag mer satsat på muskelträning och minskat på konditionshöjande
träning. På jobbet försöker jag sitta i rätt ställning för att undvika spänningar i nacken.”
Deltagarna har uppskattat att få delta i projektet som betytt nya bekantskaper, givande föreläsningar
och trevliga upplevelser. En deltagare skriver så här:
”Projektet har gett möjlighet att stanna upp i "arbetsrutinerna" och fördjupa sig i
hälsofrågor på ett helt annat plan än vad man annars skulle ge sig tid att göra.”
På frågan om deltagandet i projektet haft någon inverkan på arbetsplatsen svarar fyra personer nej, men
av dessa skriver två att det finns planer på förändringar. Fem personer skriver att det nog haft en liten
positiv inverkan och fem personer skriver att projektet haft en positiv inverkan och nämner exempel på
konkreta saker. Sju personer svarar att de på arbetsplatsen haft nytta av verktygen de fått under kursen,
fyra personer att de delvis haft nytta eller tror sig kunna ha nytta i framtiden och två personer skriver att
de inte haft nytta.
En brist inom projektet verkar vara att det för deltagarna upplevs svårt att få arbetet med arbetshälsan
att gå vidare inom organisationen, till verksamhetsledare och styrelsen. Det är viktigt att tankarna
förankras hos dessa personer och flera hade önskat större stöd gällande detta inom projektet.
”Vårt jobb påverkas mycket av samarbetet med styrelsen. De enskilda
styrelsemedlemmarna och styrelseordföranden är inte alltid medvetna om sitt ansvar som
arbetsgivare, vilket kan leda till att samarbetet lider. Därför skulle organisationens
arbetshälsa stödas av information som riktar sig till styrelserna. Å andra sidan kan det
vara svårt att hitta på hur detta kunde göras.”
Några skriver dock att de upplevde besöken i organisationerna som viktiga i denna fråga om flera inom
organisationen deltog i träffen.
De flesta var nöjda med projektet som helhet och de praktiska arrangemangen har fungerat väl. Vissa
delar av utbildningen fick kritik: två av föreläsningarna upplevdes av flera som mindre bra och
gruppsammanhållningen upplevdes av en del som varierande under projektets gång. Informationen om
projektet har överlag fungerat bra, men några har önskat mera information på nätet om projektet för att
kunna visa vad som varit på gång. Också att det skett personalbyten inom projektets ledning har en del
märkt av.
”Märktes nog att personal byttes ut, men så är det. Energin kring projektet försvann nog i
något skede lite.”
”Bra! Särskilt bra att alla föreläsningar har varvats med aktiviteter av olika slag, att bara
sitta och lyssna är inte särskilt motiverande (eller hälsofrämjande...)”
”Ett nyttigt och bra projekt som varje arbetsplats borde vara med om.”
”Tillräckligt långt. Varierande. Många olika infallsvinklar. Testerna bra. Avslappning och
stresshantering också behövliga. Konstdagen ny och givande. Bäst fungerar projektet om
alla i organisationen kan vara med: jag tror inte på att rollen som hälsoinspiratör fungerar
särskilt bra i praktiken.”
Projektets målsättningar och hur dessa uppfyllts
Projektets målsättningar för de deltagande organisationerna var att ge också små organisationer
möjlighet att satsa på arbetshälsa för sina anställda samt att ge möjligheter till kunskapsutbyte och
lärande inom och mellan organisationerna. Varje deltagande organisation ska inom projekttiden påbörja
arbetet med en struktur för det hälsofrämjande arbetet i organisationen. Organisationerna förutsätts
också samarbeta och nätverka med varandra under och efter projekttiden. Projektet ger de deltagande
organisationerna praktiska verktyg och studiematerial för att höja välmåendet.
Dessa målsättningar har uppfyllts i varierande grad. De organisationer som valde att delta i projektet
har satsat på arbetshälsan för sina anställda i varierande grad, och åtminstone den/de anställda som
deltog i projektet har haft möjlighet att på olika sätt fokusera på sin egen arbetshälsa. De deltagande
organisationerna har påbörjat, i vissa fall planerat att påbörja, arbetet med en struktur för det
hälsofrämjande arbetet. Deltagarna har fått praktiska verktyg och studiematerial under projektets gång.
Målsättningarna för de individuella deltagarna var att förstå betydelsen av eget ansvar för den
individuella hälsan, att i gemenskap med andra utveckla den egna kompetensen kring hälsa och
arbetshälsa, att få metoder och verktyg att själv aktivt påverka sin fysiska, psykiska och sociala
arbetsförmåga samt sin arbetsmiljö och att bli en hälsoinspiratör inom den egna organisationen.
Hälsoinspiratören förmedlar det hälsofrämjande budskapet vidare till övriga medarbetare.
Deltagarna fick vid avslutningsseminariet ett diplom med titeln hälsoinspiratör. Via slututvärderingen
kom det fram att deltagarna lärt sig nya saker kring den egna hälsan och också fått bekräftelse för det de
redan känt till. De har fått metoder och verktyg för att själva aktivt kunna påverka sin fysiska, psykiska
och sociala arbetsförmåga samt sin arbetsmiljö.
Fortsättning efter projektet
Hälsa3-projektet i Nyland är nu avslutat. Redan under den sista träffen berättade deltagarna om vad som
är på gång inom de olika organisationerna. Några exempel på vad som gjorts: den fysiska arbetsmiljön
har förbättrats på ett förbundskansli, en organisation har genomfört utvecklingssamtal under
promenader och man har inriktat samtalen på positiv kreativitet, man har börjat med arbetshandledning
för olika arbetslag inom en enhet, en styrelse har beslutat att personalen ska få utvidgad arbetshälsovård.
Mycket är på gång inom de olika organisationerna!
Hälsa3-projektet som helhet går vidare när projektet kör igång i Åboland i höst. En bloggcirkel kring
temat arbetshälsa har startat och alla Hälsa3-deltagare har bjudits in. Det finns också en Facebookgrupp för Hälsa3 i Nyland där deltagarna kan sprida information och tips till varandra.
I september (27.9.2012) ordnas en efterträff enligt önskemål, på programmet står då en uppföljning av
vad som gjorts gällande arbetshälsan inom organisationerna och fågelskådning. Det är viktigt att alla
som deltagit i projektet ges möjlighet att delta eftersom det blivit ett bra sammansvetsat gäng och det är
viktigt att hålla kontakten med övriga deltagare och få fortsatt inspiration som hälsoinspiratör.
Nu hänger det på er i organisationerna hur arbetet med arbetshälsan fortsätter. Hälsa3-deltagarna har
fått olika verktyg och vi hoppas att ni använder er av dessa eller hittar andra som passar er. Lycka till!
Hälsa3-ögonblick
Som avslutning kommer det några Hälsa3-ögonblick som fastnat i deltagarnas minne:
 Känslan efter dagen i Borgå. Avslappnad och glad.
 Jag som aldrig har gått på dagis tyckte det var roligt att måla med underbara färger. Något nytt
att prova på.
 Det var roligt att hitta sin inre konstnär en solig dag i Borgå
 Gångtesten inne med fel skor gav kramp i musklerna på framsidan av smalbenet
 Jag kunde faktiskt måla en tavla, och det var roligt!
 Kan man bli berusad av asahi yoga? Sluddrade, var jättetrött och fick otroliga skrattskov under
bussresan hem
 Rollspel med Hasson
 Den terapeutiska paddlingen på Noux långträsk, inkl. smålommarna, salskrakarna och
sjöorrarna
 Det var inte så lätt att koncentrera sig på den stora bollen – men peppningen gjorde susen.
 När Christoph Treier i misstag drog ett streck med tuschen på gardinen
Juni 2012: Mari Pennanen och Anna-Lena Blusi