1 Sollentuna 6 nov 2013 TÄBY TONER Täby Toner är en blandad

Sollentuna 6 nov 2013
TÄBY TONER
Täby Toner är en blandad kör i Täby norr om Stockholm. Täby Toner bildades 1977. Vi är cirka 50
medlemmar med något fler sopraner och altar än tenorer och basar.
Vi tycker att det skall vara roligt att sjunga i kör! Med lite utmaningar blir körsång ännu roligare,
klangen blir vackrare, intonationen säkrare, fraseringen tydligare och andningstekniken effektivare.
Därför sjunger vi musik som får kören att utvecklas, bl.a. i klang- och sångteknik.
Nyfikenhet, flexibilitet och engagemang hos körmedlemmarna är en nödvändighet i det samspel som
det innebär att sjunga i kör.
Kören är knuten till Kulturens studieförbund.
VÅR REPERTOAR
Vår repertoar är uppdelad i tre grupper och alla finns i vår stamrepertoar.



Traditionell körmusik, körverk skrivna direkt för kör
Arrangerad körmusik, musik som ”i efterhand” arrangerats för kör (t.ex. folkvisor)
Populärmusik (t.ex. musikaler, Abba, Ted Gärdestad, Robban Broberg)
KONSERTER MED TÄBY TONER
Vi har vanligtvis konserter både till julen och våren och eventuellt även en konsert under hösten.
Därutöver kan vi ha mindre åtaganden för att förstärka körkassan.
Våra konserter har ofta olika teman som vi kan utveckla och anpassa när vi anlitas av företag eller
privatpersoner för små eller stora tillställningar. Detta är samtidigt ett sätt att utvecklas som kör.
Därför är det viktigt att alla i kören ställer upp på sådana åtaganden.
Vi strävar efter att sjunga utantill vid våra framträdande.
1
VÅRA KÖRÖVNINGAR
För att kören ska kunna utvecklas, krävs en bra fördelning och en likvärdig kunskapsnivå mellan
stämmorna. Alla deltar aktivt och engagerat i körövningarna som vi prioriterar högt genom att delta
varje vecka i repetitionerna. Varje medlem är viktig. Tillsammans är vi ett lag, där var och en behövs
för att kunna skapa en helhet – en kör.
Kördagar, körinternat och körresor ingår i körens verksamhet. Dessa aktiviteter är viktiga för
sångutvecklingen och stärker dessutom den värdefulla samvaron och gemenskapen i kören. Vår
ambition är att arrangera en körresa vartannat år. Resorna kan vara inom Sverige eller utomlands.
Vi övar ibland i smågrupper. Det är ytterligare ett sätt att utvecklas och ger oss även en möjlighet att
kunna utföra mindre engagemang i olika sammanhang, vilket stärker körens ekonomi.
VÅRA MEDLEMMAR
Vi är en kör med stor känsla för varandra. Vi tar hand om varandra, speciellt nya medlemmar ska
märka att vi bryr oss om varandra i kören.
Nya medlemmar är välkomna att söka till oss. Intentionen är att engagera yngre medlemmar och
företrädesvis sådana som har notläsningsvana och bra gehör.
Uppsjungning sker inför körledaren och några ur styrelsen.
VÅR STYRELSE
Kören leds av en styrelse som tar de långsiktiga och övergripande besluten i praktiska frågor som
lokaler, ekonomi, medlemsvård och arrangemang av olika slag.
Körledaren är musikaliskt ansvarig.
Arbetsgrupper av olika slag arbetar med program, körresor, marknadsföring, fester, rekrytering,
klädsel, medlemsvård, konsertplanering osv. Alla medlemmar ingår i någon grupp. Detta skapar
engagemang och tillhörighet.
Marknadsföringen av kören är betydelsefull. Vi använder oss av hemsida, Facebook, Twitter m.m. för
att göra oss sedda och hörda.
2