Lysekils järnväg Folder 2 spalter.indd

Vid framkomsten hit sker invigningen, efter vad
det uppgives, av landshövdingen... ...Att högtidligheten kommer att firas med allmän flaggning
är givet, särskilt utefter hamnen och på stationsområdet ha en rad av flaggstänger uppsatts och
stationshuset dekorerats.”
11913-06-17
K
Klockan
114.30 anländ
der festtåget
ttill station
nen. ”Väld
diga männiiskomassor.
D
Damer i eleg
ganta somm
martoaletArbete på Lysekils järnvägsstation. Foto:
ter.
Flaggor
Hugo Hallgren.
och grönt,
smattrande
hornmusik och en glädjefull feststämning över det
hela.” Lysekils Järnvägs AB styrelseordförande,
August Lysell, hälsar alla välkomna och anhåller
att landshövdingen måtte förklara järnvägen öppnad.
Landshövding Gustaf Lagerbring håller därefter
ett tal med välgångsönskningar till Lysekils samhälle med orden:
”Ärade församling! Mina damer och herrar!
Ett länge närt önskemål för Lysekils samhälle
har denna dag förverkligats. Det forna fiskeläget,
sedermera köpingen, nu staden Lysekil är från
och med nu med band av järn knuten samman
med det övriga Sverige... ... Och turisten, den internationelle naturvännen föres säkert med glädje
genom utsprängda berg och grönskande dalgångar till Gullmarens stränder för att andas havsluft
och höra vreda vågors slag mot klippor av granit
på Stångenäs uddar... ...Med uttalande av dessa
välönskningar förklarar jag bandelen Lysekil –
Smedberg högtidligen invigd och för allmän trafik
öppnad.”
Festskrift till Lysekils järnvägsjubileum
den 13 juli 2013
1884-02-01 Lysekils kommunalstämma behandlar för första gången järnväg till Lysekil:
Fråga tas upp om anläggandet av en järnväg med
förbindelse med landets övriga järnvägsnät.
1888-04-14 ”Jernvägen Lysekil – Sikhall.
Kunglig Maj:t har bewiljat innehafwarne af meddelade konsessionen å jernwägen Lysekil – Frändefors rätt att... ...mot afgift upplåta jernwäg af
1,435 meters spårvidd från Frändefors till Sikhalls
hamn wid Wenern.”
1888-07-12 ”Lysekil – Frendefors – Sikhalls
jernväg, torde nu vara öfvergifven af de personer som arbetat för densamma... ...Häraf synes
emellertid, hur liten kraft och hur svag ekonomisk
grund de bohuslänska tvärbaneförslagen besitta,
ty Lysekilsbanan var dock det främsta af dessa
förslag.”
1898 Riksdagen antar i slutet av mars ett regeringsförslag om järnväg från Göteborg till Skee. De
beräknade kostnaderna är 13.091.000 kronor. De
lokala intressenterna i norra Bohuslän skall stå
för delen Skee - Strömstad.
1899-02-17
Fullmäktige i Lysekil uppdras åt
järnvägskommittén att verkställa utredning för
byggande av bibana från lämplig plats vid Bohusbanan till Lysekil samt anläggandet av spår till
både Norra och Södra hamnen.
1900 Byggandet av järnvägen Göteborg-Skee-Strömstad startar i mars med sträckan
norr om Uddevalla.
1905-12-02 Lysekils järnvägskommitté utser
borgmästare Axel Sundberg och konsul
Efter hurraropen och fanfarerna sjöngs unisont
”Du gamla du fria”, varpå högtidligheten avslöts
med ett musiknummer. På kvällen kl. 5 em avhölls middag på societetshuset i Lysekil med mat
och musik för 15 kr per kuvert. Telegram hade
skickats till kung Gustav V på Tullgarns slott, som
svarade:
”Borgmästare Sundberg, Lysekil. Framför mitt
hjärtligaste tack och min varmaste lyckönskan till
invigningen av den nya järnvägen, som jag hoppas
måtte bliva till största gagn för staden och kringliggande nejd. Gustaf.”
Karikatyrbild av den första järnvägsstyrelsen i Lysekil.
Karikatyr av David Strid, 1911.
August Lysell att uppvakta staten i syfte att framhålla Lysekils företräden framför övriga bohuslänska hamnplatser för Inlandsbanan.
Banbyggnadsledningen hade stora svårigheter
med terrängen, men trots svårigheterna lyckades
man färdigställa byggandet.
1907-06-09 SJ öppnar trafiken mellan Uddevalla södra och Tingstad norr om Göteborg.
1912 Vadet i Lysekil utfylls för byggandet av
järnvägen. Samtidigt breddas Landsvägsgatan.
1907-08-17
Hos Kunglig Maj:t har landshövding Gustaf Lagerbring med flera gjort framställan om tillstånd att anlägga en järnväg av 1,435
meters spårvidd från Lysekil – Smedberg vid
bohuslänska längdbanan.
1912-12-21
I Nya-Lysekilskuriren kan läsas att:
”Rälsläggningen för Lysekilsbanan pågår nu från
stationen utefter kajen. Rälsläggarnas friska och
taktfasta sång väcker förståss uppmärksamhet
och man iakttar med nöje deras hurtiga arbete.
Grusningen följer hack i häl efter och det gnos
överallt för fulla muggar. Grussätten kommer och
de tomma gå, loken vissla; det ter sig med ett ord
rätt livligt å vårt nyskapade stationsområde för
närvarande. Men sedan jobbet är klart blir det
paus ett tag tills trafiken öppnas.”
1908-05-19 Efter många undersökningar
beviljar Kunglig Maj:t koncession på en järnväg
Lysekil-Smedberg. Kostnaderna beräknas till 2,4
miljoner kronor, varav de berörda kommunerna
tecknar 590.000 kronor och landstinget 250.000
kronor. Hos Kunglig Maj:t hemställs om statsbidrag genom aktieteckning eller anslag med
360.000 kronor och ett statslån på resterande 1,2
miljoner kronor.
1909 Järnvägsbron över Göta Älv i Göteborg,
Marieholmsbron, är klar. Hela sträckningen från
Göteborgs Central till Strömstad öppnas därmed
för trafik.
1910-05-07 Lysekils Järnvägs AB bildas på
konstituerande bolagsstämma på rådhuset i Lysekil.
1911-05-20
Lysekils
J
Järnvägs
A
AB styrelse
a
antar bland
ssju anbud på
jjärnvägsbygg
get ett av ing
genjör Johan
S
Svensson
Schaktning av grus görs vid Kåröd,
från DalDingle, med hjälp av bland annat ångby angivet
grävmaskin. Foto: Hugo Hallgren, 1912.
anbud på
900.000
kronor. Häri ingår dock ej jordlösen, husbyggnader, stationsinventarier, rullande material, räls
och växlar. Arbetet skall vara färdigt den 1 juni
1913 och entreprenören förbinder sig bl a att utefter linjen fritt leverera 8.000 kubikmeter grus.
Stålrälsen skall vara av SJ:s 1878 års nya modell.
1911-05-22
Byggstart för Lysekils järnväg. Byggandet fortgick sedan oavbrutet under särdeles
lyckliga väderleksförhållanden under den mesta
tiden.
1913-04-16
Nya-Lysekilskuriren skriver: ”Ett
av våra lok anlände på måndagen hit till staden.
Snart ha vi
pinalerna förr
vår järnväg i
ordning och
då blir det
att åka.”
1913-06-07
Lysekilsposten skriver
att: ”Det
förut omta- Anläggningsarbetet är i full gång på
lade kraftiga Fridhemshöjden, Lysekil. Foto: Hugo
lokomotivet Hallgren 1912.
för godståg
har i veckan anlänt. Det är som bekant från Nydqvist & Holms verkstad i Trollhättan. Tre personvagnar ha också kommit. De rymma tillsammans
omkring 200 personer och äro tillverkade vid
Hässleholms Mekaniska Verkstad.”
1913-06-14
I Lysekilsposten kan läsas att på
grund av järnvägsinvigningen stänges järnaffärerna i Lysekil i dag lördag kl. 2,30 e. m.
1913-06-14
I Nya-Lysekilskuriren står: ”Vid
järnvägsinvigningen idag utgår extratåg härifrån
klockan 9:35 f.m. med inbjudna från Lysekil,
uppehåll göres vid varje station och framkommer
tåget till Munkedal 11:07, där inbjudna från andra
orter möta. Återfärden från Munkedal sker klockan 12 middag och inträffar tåget vid Smedberg
12:12, Håbygård 12:22, Gläborg 12:33, Hallinden
12:49, Brodalen 1:18, Lökebacken 1:34, Gåseberg
1:45, Häggvall 1:54, Lyse 2:10, Buahöjd 2:20 samt
Lysekil 2:30.