PDF Röjning - Svensk Skogsservice

RÖJNING
Röjning är en av dina bästa
investeringar i din skogsfastighet!
Skogsvårdsexperterna på Svensk
Skogsservice kan hjälpa dig!
Vad vi påverkar
Vid röjning kan man påverka beståndets:
• Trädslagsblandning
• Stamantal
• Kvalitet
Svensk Skogsservice och dess personal har stort kunnande inom röjning. Vi
har mångårig erfarenhet och 10-tusentals hektar bakom oss. Vi arbetar på
ett proffsigt sätt med ett stort engagemang. All personal har SYN:s Gröna
körkort eller motsvarande samt har genomgått Skogsskötselskolan.
Vi kan erbjuda alla former av röjningar: plantröjningar, ungskogsröjningar,
förröjningar, vitryggsröjningar och naturvårdsröjningar.
Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.
Stamantal
Antalet träd som skall lämnas kvar vid
röjning beror på:
• Markens bonitet
• Trädslag
• Var i landet man befinner sig
• Beståndets framtida skötsel
Därför röjer man!
Varje skogsmark kan producera en viss
mängd virke per arealenhet, vilket kallas
markens produktionsförmåga. I bestånd med
luckor eller med lågt stamantal tas markens
förmåga att producera virke inte helt till vara.
I täta bestånd utnyttjas däremot markens
produktionsförmåga mer fullständigt. I de
täta bestånden konkurrerar träden emellertid
om utrymmet och om markens näringsutbud.
Träden blir då mindre grova och volymen/träd
mindre än när stamantalet är lägre.
Trädslagsval
Vilken typ av bestånd man bör sträva
efter på olika marker bestäms främst
av boniteten, dvs. markens förmåga
att producera virke. Den högsta
produktionen får man med:
Om kvaliteten är lika, är grova träd mer
värdefulla än klena, eftersom de ger
större andel timmer. Dessutom sjunker
avverkningskostnaden för en viss virkeskvantitet
när träden är grövre. Vid samma virkesvolym ger
således bestånd med grova träd ett högre netto.
• Tall på svaga marker
• Barr blandbestånd på medelgoda marker
• Gran på goda marker
Skogsvård på rätt sätt
Huvudregler vid röjning är:
• Gynna träd som växer bra
• Gynna träd som har god kvalitet
• Eftersträva rätt stamantal
Kontrollera att du får rätt stamantal efter röjning. Lättast gör du detta
genom att räkna antalet kvarlämnade stammar inom den cirkelyta på
100 m2 som bildas, när ett 5,64 meter långt snöre förs runt så att det
utgör radie i cirkelytan. Detta antal multipliceras med 100, vilket ger
stamantalet per hektar. Ex: 22 x 100 = 2200
Tid, år
Åtgärd
Röjt
Uttag m3sk/ha
Oröjt
Röjt
Netto kr/ha
Oröjt
Röjt
10
Gallring1
41
31
66
40
6 464
- 2 742
Gallring 2
56
41
100
45
21 003
2 048
Gallring 3
71
56
86
54
22 148
Gallring 4
- 2 000
71
96
Öka avkastningen
Oröjt
Röjning
96
Summa
80
11 809
Genom att röja din granskog kan du öka ditt netto med
26 % jämfört med om du hade lämnat skogen oröjd.
Exemplet är från en bördig granmark. Vinsten i planterad tall är ännu högre. Röjning är den mest lönsamma
åtgärd man kan göra i växande skog.
Källa: Skogsstyrelsen
6 859
490
462
139 675
120 011
742
681
187 290
137 985
Stammar per hektar
Tabellen till höger visar rekommenderat antal
stammar efter röjning. Det högre stamantalet
anger högsta tillåtna stamantal efter röjning.
SI
Stammar per hektar
På enskild provyta
100m3 5,64 m i radie
Medelavstånd
mellan stammar
T28, G28
T26, G26
2200 - 2400
22 - 24
2,1 - 2,0
2100 - 2300
21 - 23
2,2 - 2,1
T24, G24
2000 - 2200
20 - 22
2,2 - 2,2
T22, G22
1900 - 2100
19 - 21
2,3 - 2,1
T20, G20
1800 - 2000
18 - 20
2,4 - 2,2
T18, G18
1700 - 1800
17 - 18
2,4 - 2,4
T16, G16
1600 - 1700
16 - 17
2,5 - 2,4
T14, G14
1500 - 1600
15 - 16
2,6 - 2,5
T12, G12
1400 - 1500
14 - 15
2,7 - 2,6
Röjningstidpunkt
Man bör röja när beståndet har en medelhöjd
på 2-4 meter. Fördelar med tidiga röjningar är:
Oröjt
bestånd
• Bättre dimensionsutveckling
• Lägre röjningskostnader
• Mindre risk för angrepp av större märgborren
• Mindre risk för snöbrott och vindfällen
Röjt
bestånd
Kontakta ditt lokala ombud!
Dalsland/Värmland - Sten Gustafsson - 0534 669 22
Mellansverige - Christer Carlsson - 0534 669 23
Örebro - Jan Fernström - 070 226 37 94
Linköping - Sabina Clerissy - 070 525 45 70
Trollhättan - Sven-Olov Johansson - 076 378 87 85
Hallsberg - Cecilia Hedlund - 070 275 03 57
Växjö - Mikael Gustavsson - 070 672 64 26
Torsås - Per-Erik Eriksson - 073 302 89 12
Söderköping - Martin Sjölander - 072 516 99 69
Tingsryd - Karl Ödén - 070 563 25 81
Nora - Jan Larsson - 070 823 96 16
Skåne - Hillevi Mårtensson - 070 365 41 52
Dalsland privat - Jim Mattsson - 070 964 04 98
T
Vi är medlemmar i SLA och PEFC-certifierade
Besöks- och postadress: Gamla Bengtsforsvägen 7, 668 32 Ed • Tel: 0534 - 669 20
Email: [email protected] • Hemsida: www.svenskskogsservice.se