Hille församlingsblad - Svenska Kyrkan i Hille

Vägvisaren
Hille
församlingsblad
Nr 2–3, 2013 – Årgång 78
Fastan – Påsk
Insidan
Och utsätt oss inte för prövning…
…utan rädda
oss från det
onda. Så är
orden i bönen
Vår Fader. Men
jag är inte helt
överrens med
de orden. Jo,
att få bli räddad från det
onda, det vill
jag gärna be
om. Men det
där första, om
att inte bli utsatt för prövning, är det verkligen så det ska
vara i våra liv?
Jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte vad jag ska tro om
just de orden, för jag vill nämligen utsättas för prövning.
Jag till och med tror att det är en förutsättning för oss,
både för ett rikt liv med andra människor, och för att
komma närmare Gud. Jag vill utmana mig själv, pröva
mina tankar och min tro, och prövas i mötet med andra
människor. Med prövningarna kommer jag att lära mig
saker om mig själv och andra och växa som människa
på många plan.
Den senaste tiden har jag varit på bio fyra gånger, tre av
dessa gånger har jag sett samma film (den talade så mycket
till mig att jag bara måste se den igen och igen). Filmen
handlar bland annat om att hitta sin ”kärna”; det som
bor i mitt innersta och gör mig till just den jag är. När jag
hittar min kärna så kommer jag förstå/veta min uppgift
i livet. Men hur ska jag hitta den, kärnan alltså? Ja, inte
gör jag det genom att leva ett enkelt och smärtfritt liv,
eller genom att gå på en spikrak väg som aldrig tar en
avkrok och som inte har minsta lilla stock eller sten som
hindrar. Nej, livet är inte spikrakt och tack och lov för det!
Om jag ska hitta min kärna så måste jag utmanas och ha
tillräckligt med mod för att söka långt in i mig själv. Så
Gud, utsätt mig gärna för prövning, men rädda mig från
det onda… Får man säga så?
Jag brukar i alla fall tänka så ibland när jag ber Vår Fader,
men jag har inte vågat säga det högt förut. Vad menas med
de där orden ”och utsätt oss inte för prövning” egentligen?
Vill Gud verkligen inte att vi ska prövas? Kan det betyda
något annat? Här kändes bäst att fråga en präst, så det
gjorde jag. Ja, ”prövning” är en mer korrekt översättning
av det grekiska ordet i bönen ”Vår Fader” än det gamla
ordet ”frestelse”. Men kanske att vi inte behöver tänka
så bokstavligt? Marie föreslog att jag kunde tänka: ”och
hjälp oss när vi utsätts för prövning” istället. Jag blev så
glad, så vill jag tänka och det kommer jag att göra varje
gång jag ber bönen från och med nu!
Nu går vi in i fastetiden i kyrkan. En tid för att blicka
inåt (och uppåt), reflektera eller kanske rannsaka sig själv.
Det behöver inte vara att bokstavligen fasta, det kan till
exempel vara att avstå från något annat än mat, som godis
eller cigaretter, dataspel eller varför inte facebook? Något
som gör att vi måste utmana oss själva på något sätt, eller
som ger oss mer tid för att vara med oss själva, med våra
tankar och funderingar. Det gör väl fastan till en slags
prövning det med, en positiv prövning för ett rikare liv
med oss själva, andra människor och med Gud.
Så Gud, fortsätt utsätta mig för prövning, så att jag får
växa och mogna, får möjlighet att hitta min kärna och
kanske också hjälp med att komma närmare Dig.
Ellen Weiss
Hille Kyrka 150 år
År 1863 stod Hille kyrka klar på sin plats på åsen. Den invigdes den 14 juni. Det tog
fem år att genomföra det stora kyrkbygget. Beslutet fattades på sockenstämma 1 mars
1857. Ritningarna godkändes 1858 av Kungl. Maj:t. En rikskollekt togs upp. Det var
aldrig tal om att rusta upp den gamla medeltida kyrkan. Den var i dåligt skick och
fick stå kvar något år. Sedan revs den. Man använde material från den gamla till den
nya kyrkan. Nybygget lades bredvid den gamla kyrkan och skulle bli 47 meter lång.
Det gjorde att man var tvungen att lägga den i åsens längdriktning med koret i sydväst och tornet i nordost. En kyrka ligger annars med koret åt öster. En byggmästare
Jacob Norin från Norrala anställdes att leda arbetet. I övrigt var det socknens folk
som fick vara arbetskraft. Bönderna levererade virke, grus och sten. Det gick åt över
8000 lass sten till murarna och tornet. I juli 1859 restes takstolarna. Man firade med
öl och cigarrer. Snatermor i Björke Brita Björkling blåste i lur! Kyrkan inreddes och
målades. En orgel byggdes. C:a 1000 personer skulle kunna sitta i kyrkan.
Kyrkan kostade sammanlagt 60.000 kr att bygga. Rikskollekten som hade tagits upp
var 2.500 kr. Det fanns 6.649 kr i kassan när man började. Tack vare allas frivilliga
arbetsinsats blev inte skulden särskilt stor när kyrkan stod klar.
Allt detta är värt att fira 150 år senare! Vi är tacksamma att vi har en stor, vacker
kyrka i Hille. Den 16 juni kl 11 firar vi en högtidlig högmässa. 1:a adventshelgen
kommer också att vara en fest. I övrigt kommer vi att på olika sätt under året visa
kyrkan för alla som är intresserade. I sommarens nummer av Vägvisaren kommer vi
mer att belysa jubiléet av Hille kyrka.
Clara Bergel Jansson
Varje dag dör 16 000 barn på grund av brist
på mat. Så kan vi inte ha det! Nu gör vi allt
för att utrota hungern, och vi behöver ditt
stöd i kampen. Sms:a ”hunger” till 72950 så
skänker du 50 kronor. Tack!
Läs mer på: svenskakyrkan.se/kampanj/engagerad
eller ge en gåva till: 90 01 22-3 Pg /900-1223 Bg
2 Vägvisaren nr 2-3/2013
www.hilleforsamling.se
ist
t
t
så
Jämställdhet minskar hungern
– Kursen om mansrollen har förändrat mitt liv. Men inte bara
mitt, utan också min hustrus och mina barns liv.
Henrique Caal i Guatemala återkommer ständigt till utbildning och kunskap. Som basen för sin och familjens trygghet.
Som grunden till hans respekt för sin omgivning, sin hustru
och sin familj.
Jag saknade respekt för min hustru och mina barn. Kursen
har motiverat mig att skicka barnen till skolan, att hjälpa till
mer hemma. Att männen i det här samhället saknar kunskap
leder till att de saknar respekt för sin familj, sina grannar och
sina föräldrar.
Under den vackra ytan...
Andra delar i projektet fokuserar på att stärka kvinnorna
och ge dem kraft att ta plats i familjen och i samhället. Genom utbildning stärks kvinnornas självbild och de får bättre
självförtroende när det gäller att fatta beslut.
Svenska kyrkan stödjer också kvinnokooperativ på flera olika
platser. För mayakvinnor är kalkonuppfödning är ett sätt
att organisera sig, få en inkomst och bli mer självständiga.
Kvinnokooperativen växer och några av dem har nu över
600 medlemmar. De har börjat organisera sig politiskt och
har goda förutsättningar att få inflytande eftersom det är en
så stor grupp.
Guatemala betyder ”trädens land”. Med sina regnskogstäckta
berg, beströdda med Maya-ruiner, sjöar, vulkaner och fantastiska orkidéer, betraktas det som ett av de vackraste länderna
i Centralamerika.
Tyvärr paras landets skönhet med fattigdom och oroligheter.
Först 1996 avslutades det 36 år långa inbördeskriget och
återuppbyggnaden av landet tar tid. Ett stort problem är den
skeva fördelningen av resurser. Makteliten vill ogärna släppa
ifrån sig sin makt och har visat liten vilja att ta itu med den
utbredda fattigdomen.
De stora regnskogarna är hotade och i avverkningens spår
följer jordförstörelse och grundvattenbrist. Regeringen och
storgodsägarna upplåter dessutom allt större, odlingsbara
landarealer till transnationella företag vilka ersätter odlingarna av basfödan majs med afrikansk palm (som används till
att producera energi). Samtidigt är småbrukarna i allt större
utsträckning hänvisade till sämre jord.
Ungefär 70 procent av befolkningen lever idag under fattigdomsgränsen.
Kvinnors underordning förstärker
problemen
Kvinnors ställning har en tydlig koppling till välfärdsnivån
världen över. Trots att kvinnor står för hälften av arbetskraften i jordbruket är deras tillgång till makt och inflytande ofta
minimal. Kvinnor och flickor hämtar vatten och lagar maten
men äter sist. De står för ungefär 66 procent av allt arbete i
världen men får bara 10 procent av inkomsterna och endast
en procent av all egendom. Kvinnors möjlighet att påverka
sin egen, familjens och samhällets användning av ekonomiska
resurser motsvarar överhuvudtaget inte deras insatser.
Ett antal studier visar att det effektivaste sättet att minska
fattigdomen är att skapa ekonomisk tillväxt inom jordbruket.
Särskilt viktigt är att satsa på det småskaliga jordbruket.
Likaså visar mängder av studier att när kvinnor får ökat inflytande över familjens ekonomiska beslut används en större del
av inkomsterna till mat, hälso- och sjukvård och utbildning
vilket ökar familjens välbefinnande.
Statistik från FN:s jordbruksorgan, FAO, visar att om fler
kvinnor fick möjlighet att bruka jorden på samma villkor
som män kan skördarna i världen öka så mycket att mellan
100 och 150 miljoner människor skulle slippa gå hungriga.
Projekt för jämställdhet
I kampen för att utrota hungern i världen är arbetet för jämställdhet med andra ord en avgörande faktor. Svenska kyrkans
internationella arbete stödjer därför flera projekt som syftar
till ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.
Henrique, som citeras i inledningen, har gått en kurs om mansrollen. Kursen synliggör och problematiserar könsrollerna och
är en del av ett projekt som syftar till att stärka landsbygdens
befolkning i Guatemala. Svenska kyrkans internationella
arbete stöttar projektet.
– Innan kursen var jag som många andra män omkring mig.
Kvinnors självförtroende stärks
Framtidstro för kvinnor och män
– Nu har många kvinnor fått ledarpositioner i sina byar och
deras röster blir hörda, säger Azucena Aguilar, lokal samordnare i Petén, en av regionerna i Guatemala.
Tidigare var nästan inga kvinnor från byarna delaktiga i
utvecklingsprojekten. Nu är de jättemånga och de har tagit
en mycket aktiv roll i arbetet. Det är en väldigt viktig utveckling av projektet eftersom syftet är att kvinnorna och
deras familjer ska kunna vara självförsörjande och ha stort
inflytande i samhället.
Henrique är 39 år gammal, gift sedan 16 år och har fyra barn.
Han har gått maskulinitetskursen inte mindre än tre gånger och
har nu blivit instruktör och planerar för fler kurser tillsammans
med sin hustru. Hans dröm är att hans tre månader gamla son
ska växa upp till en annan man än Henrique själv har varit.
Svenska kyrkans projekt för jämställdhet bidrar på ett avgörande sätt till att öka jämställdheten och minska hunger
i Guatemala.
Henrique Caal
tycker att kurserna om mansrollen som han har
gått har förändrat livet för hans
familj. Nu är han
själv kursledare.
Foto:
Tomas Ekelund/IKON
Faktaruta:
Guatemalas tillgångar och inkomster är mycket ojämnt
fördelade. Fattigdomen är utbredd på landsbygden och
bland landets ursprungsbefolkning, maya-indianerna,
vilka utgör närmare hälften av landets befolkning.
Analfabetismen, spädbarnsdödligheten och undernäringen i Guatemala är bland de högsta i regionen.
Medellivslängden bland de lägsta och den organiserade brottsligheten är utbredd. Guatemala fungerar
också som en korridor för narkotikasmuggling från
Sydamerika till USA.
www.hilleforsamling.se
Vägvisaren nr 2-3/2013 3
Ungdomssidorna…
Josefine Lundberg, 12
år. Sjunger i ungdomskören Kram.
Några ord om musik!
Hur länge har du
sjungit i kör?
Ca 4-5 år.
Musik är så mycket mer än bara toner som svävar omkring
i olika melodier. Det är som luft och vatten - nödvändigt.
Musik är ett sätt att kommunicera på och ibland är det
lättare att ta ett trumsolo eller pianosolo för att uttrycka de
känslor som man kanske inte kan sätta ord på. Att lyssna på
musik kan ibland vara en tröst i sig, det är inte alltid man
orkar prata om sina känslor med någon annan och att då
få höra att någon där ute i vida världen har känt samma
sak som Du. Att någon har delat din smärta, sorg, rädsla,
glädje och lycka, känns som en oerhörd lättnad och tröst.
Du är inte ensam.
Musik är något som man kan samlas kring, lyssna på tillsammans, sjunga till tillsammans, skapa tillsammans eller
varför inte dansa till tillsammans? Det sägs att musiken har
samma betydelse för oss som för djur, men deras musik låter
lite annorlunda än vår. Jag vet inte om du har hört en hund
yla till piano någon gång, men du har säkert hört fåglarna
sjunga. Det är musik för dom och det gör dom lyckliga.
Jag föredrar att lyssna på musik i stereo, eftersom det är
bättre ljud i den än i datorn. Men när jag bodde hemma
ville jag gärna sitta i köket och plugga, där hade man lite
mer utrymme för alla papper och böcker och lite bättre koll
på vad som hände utanför fönstret. Trots att jag föredrog
stereo så spelade jag ibland musik genom datorn när jag satt
i köket. Vi bodde i ett område med mycket hus, men skogen
låg bara ett stenkast bort, så det sprang en del vilda djur
runt husen. Ganska snart la jag märket till vi fick fler gäster
(i form av harar) i trädgården när jag spelade musik än när
jag inte gjorde det. Lite fånig som jag är så förde jag lite
statistik. Det visade sig efter ett par två veckor att besöken
ökade med 300% när musik spelades och ju mer rock som
spelades desto längre satt gästerna kvar. Allra mest verkar
de gilla Ozzy Osbourne, då som soloartist och inte i form
av Black Sabbath. Det måste jag säga inte bara var ganska
underhållande, utan också ett bevis på att musik faktiskt är
viktigt för alla levande varelser. Så, så länge du visar hänsyn
till omgivningen så är det bara att rocka på!
Ps. Inga harar tog skada i undersökningen!
Malin Linden
Varför tycker du om
att sjunga i kör? Vad är
det bästa med kören?
Vi sjunger bra låtar
och har bra körfröknar. Vi får vara med
om massor av roliga saker, så som Jesus Christ Superstar,
olika gudstjänster och musikteatern Lämnar dig aldrig.
Vilket är ditt bästa körminne?
Jesus Christ Superstar! Det var kul och något jag kommer minnas länge. Vi övade mycket och hade väldigt
roligt. Det var en häftig upplevelse!
Vilken är din favoritlåt? Har du något tips på bra musik
till läsarna?
One Diection är alltid bra!
Gör så här:
Är plåtbiten böjd så börja
med att platta till den.
Klipp den i den form som
du tänkt använda dig av.
Lägg plåtbiten på träbiten
och använd spiken till att
göra hål i plåten.
Brodera på plåt
Trä tråden genom hålen
Du behöver:
och fäst på baksidan.
Plåtbit (t.ex. en konservburk)
Tänk på:
Sax eller avbitare avsedd Att plåt kan vara vasst, så
för plåt
akta fingrarna. Ta gärna
Hammare + en spik
hjälp av en vuxen att göra
Tråd i valfri färg
hål i plåten.
Träbit
”Sånger från jorden till himmelen”
KONSERT
Vill du hitta en ny favoritlåt? Spana in den här listan,
dessa femton låtar är bland de trettio bästa just nu (enligt
DigiListan, P3).
ArtistLåttitel
Passenger
Let her go
Darin
En apa som liknar dig
Zara Larsson
Uncover
AdeleSkyfall
Stiftelsen
Vart jag än går
Magnus Uggla
Jag och min far
Taylor Swift
I knew you were trouble
Bruno Mars
Locked out of heaven
RihannaDiamonds
PinkTry
Swedish House Maffia Don’t you worry child
Alicia Keys
Girl on fire
David Bowie
Where are we now?
Miss Li
Här kommer natten
Of monsters and men Little talks
Py Bäckman, sång och Ann-Marie
Henning, piano
Hille kyrkokör under ledning av
Ellen Weiss
2 mars kl 18
HILLE KYRKA
Biljettbokning på studiefrämjandet:
Tfn 026 66 44 80 eller
www.studieframjandet.se/gavleborg
Biljettpris: 200 kr
Lisbeths recept
Vit kladdkaka
2 ägg
3 msk apelsinmarmelad
2 dl socker
100 g smält vit choklad
1 msk vaniljsocker
100 g smält smör
Vi vill också tipsa om dessa album:
2½ dl mjöl
Sätt ugnen på 150 grader.
Mando Diao - Infruset
Smörj och bröa en form, med kokosflingor eller ströbröd. Smält smöret och den vita
Caviare Days – Caviare Days
chokladen var för sig. Rör ihop ägg och socker, tillsätt vaniljsocker, mjöl och sedan
apelsinmarmeladen, den smälta vita chokladen och det smälta smöret. Rör smeten
Petra Marklund - Inferno
slät och häll sedan ner den i bakformen.
Grädda kakan i mitten av ugnen i ca 30 minuter.
4 Vägvisaren nr 2-3/2013
www.hilleforsamling.se
Låt gärna kakan stå i kylen över natten.
L
2
-
Linus Hillin i Afghanistan
Linus Hillin, född
1990 är uppvuxen
i Hille och har släkt
som härstammar
från Oppala. Efter studentexamen
2009 gjorde Linus
militärtjänst i Boden och valde sedan
att bli yrkessoldat.
Förra året åkte han
till Afghanistan för
ett halvårs tjänstgöring från maj till
december 2012.
tillbud av allvarligare slag på detta halvår. Sedan var det rapporter om allt möjligt annat från de soldater som var ute. Vi
var ibland och tittade på stan. I de större städerna har det
på senare år byggts lite modernare hus. Man ser kvinnor på
gatorna, men alla är klädda i blå burka och nät för ansiktet.
När vi kom ut till byarna på landet var det väldigt fattigt
och eländigt. Där såg man aldrig några kvinnor utomhus.
Barnen lekte ute, men kvinnorna syntes inte till. Man såg
aldrig en kvinna köra bil. Hemmen var omgärdade av höga
murar för att kvinnorna därinnanför ska kunna vara klädda
utan burka. Vi besökte en skola där flickor faktiskt fick gå.
På förmiddagarna gick först de äldre flickorna i 16-årsåldern
och sedan de yngre. På eftermiddagen kom pojkarna, men de
gick aldrig tillsammans. Klasserna var stora med 50 barn och
auktoritär undervisning. Skolan var sliten med trasiga dörrar.
-När jag åkte dit
trodde jag att det
skulle vara strid
mest hela tiden,
men det är lugnare
än man tror. I den
norra delen av landet är det en hel del vapen- och drog-handel.
I södra Afghanistan är det mer terrorism. Jag var förlagd i
Mazar-e Sharif i norra Afghanistan, den tredje största staden
i landet. Här hade motståndsgrupper länge hållit stånd mot
talibanerna, men staden föll 1998. År 2001 återerövrades
Mazar-e Sharif med hjälp från USA.
Afghanistans regering försöker att bygga upp och stabilisera
landet. Men det finns grupper som saboterar utvecklingen.
USA, Sverige och andra länder är i Afghanistan för att hjälpa
till med utbildning av poliser och militärer och för att t.ex.
bygga upp polisstationer. Allt görs i samverkan med inhemsk
militär. Det är svårt att säga om det har blivit bättre för att
de utländska trupperna har varit i landet. Men man kan se
att det har byggts hus och att skolorna har blivit fler. Flickor
gick inte i skolan förut.
I Mazar-e Sharif ligger Camp Northern Lights. Det är en
förläggning med höga murar på 250X250 meter. Där finns
sovbaracker och duschar, kontor, verkstad, datorer m.m. Där
bodde vi c:a 400 svenskar och några från Finland. Barackerna
hade sovrum på 10 kvadratmeter för 2 eller 3 personer. Mitt
jobb var att ta emot rapporter från det som hände därutanför
och vidarebefordra det till mina överordnade. Jag kan inte
berätta vad jag fick höra, det är hemligt, men det hände 5-6
Modevisning
i Hille församlingsgård
Tisdag 19 mars kl 19
Dressman, Ljuvligt & fint
Söders parfym, Joy, Kriss, m.fl.
visar dam och herrkläder
Lokala mannekänger
Konferencier: Erik Kreft
Smörgåstårta serveras Lotterier
Inträde 100 kr
Till förmån för Svenska kyrkans
fasteinsamling
Välkommen!
-Det har varit en erfarenhet att vara i Afghanistan. Jag har
lärt mig mer om mig själv. Bara att bo ”instängd” på Campen
och leva med alla där var en lärdom. När vi kom hem före jul
fick vi var och en prata med en psykolog om våra uppleveser.
För den som behöver ges flera tillfällen till samtal. Det hela
avslutades med en madaljceremoni i Stockholm där vi fick
ett tack för den insats vi hade gjort.
-Nu flyttar jag tillbaka till Boden och fortsätter på min befattning som soldat i fredstid.
Clara Bergel Jansson
Gör en fin tavla
av spik
Du behöver:
En träbit i lagom storlek
Spik + hammare
Tråd i valfri färg
Penna
Ev. målarfärg
Gör så här:
1. Måla träbiten i valfri färg
och låt torka.
2. Tänk ut hur du vill att
din tavla ska se ut.
3. Märk försiktigt med
penna ungefär vart spikarna
ska sitta.
4. Spika i spikarna efter
mönstret du ritat upp.
5. Fäst tråden i en spik och
låt den löpa till nästa spik
och nästa och nästa… tills
du känner dig nöjd med
tavlan.
Bra att tänka på:
Låt fantasin flöda och akta
fingrarna. Tänk på att spikarna inte ska komma ut
på andra sidan träbiten, då
riskerar väggen att få repor
när du sätter upp tavlan.
Naturens fantastiska skafferi
Gott – Nyttigt – Gratis
Att ta vara på det som naturen ger
Enkla recept!
Tisdag 16 april kl 18.30
i Hille församlingsgård
Gertrud Edström från ”Vårt skafferi
Sverige” berättar, visar och inspirerar
En kväll för alla!
www.hilleforsamling.se
Vägvisaren nr 2-3/2013 5
Ola - från sättarlärling till grafiker
Ola Bergendahl, som under många år medverkat till att
vi fått ett församlingsblad i våra brevlådor i Hille församling,
slutar sitt arbete som grafiker på Strålins Grafiska AB,
för att bli Friherre, som det så populärt kallas nu
för tiden. Därmed börjar en ny epok i vårt
församlingsblads historia. Jag träffade Ola
för en intervju, för sånt är väl värt att
uppmärksamma.
1963 var året då Ola och en kamrat
begav sig till arbetsförmedlingen
för att söka jobb, skolavslutningsdagen efter nian. Redan samma
dag hade de löfte om plats som
lärlingar på anrika Westlund &
Söners tryckeri i hörnet av Norra
Kungsgatan och Valbogatan. Det
var lättare att få jobb förr, får man
väl säga. Efter en lärlingstid på 3
år, med lärlingslön som höjdes varje
halvår, började han som sättare. - Tänk
vilken utveckling jag har varit med om,
säger Ola, från blysättning till digitalt. När
vi började satte vi alla ingresser och rubriker
för hand, bilderna fixerades på zinkklichéer, allt
krävde stor precision. Om man rubbade något var det
bara att börja om. När vi började med fyrfärgstryck gällde
samma precision, eftersom man tryckte en färg med en plåt
i taget. På 80-talet kom datorerna in i arbetet, men till en
början trycktes ramarna ut och placerades på ett ljusbord,
sen klippte och klistrade vi in texterna. Först från början av
90-talet satte vi allt i datorn. Vi tryckte allt från böcker till
småtryck. Travprogrammet tryckte vi i många år. 1974-1975
skulle vi flytta till nya lokaler på Rälsgatan, men mitt i flytten
skulle programmet ut, så vi satte det i gamla lokalerna och
forslade det med stor spänning till de nya lokalerna där programmet trycktes. Tänk vad ett gupp skulle ha kunnat ställa
Ekumeniska stugmöten i
fastan 2013
Välkommen att fira fastan. Vi träffas en gång i veckan i olika hem
och läser och pratar om fastans bibeltexter. Stugmöten i fastan är
en gammal tradition i församlingen. ALLA är välkomna! Mötena i
hemmen är öppna! Ta chansen att vara med på en spännande
resa i fastetid före påsk.
Onsd 13/2 kl 18.30 Askonsdagsandakt i Hille församlings gård, andaktsrummet. Fastan inleds
Torsd 21/2 kl 19.00 hos Christina Löfgren, Bogårdsv 3 i Hille.
Gäst: Sven-Eric Dahl.
Vecka 2. Mark. 14:12-31
Torsd 28/2 kl 19.00 hos Marie Söderquist, Vikstigen 5
i Harkskär. Gäst: Elsie Johnson. Vecka 3.
Mark 14:32-42
Torsd 7/3 kl 19.00 hos Ingrid Israelsson,
Smilötsbacken 6 i Björke.
Gäst: Hans Ivarsson.
Vecka 4 Mark 14:43-52
Torsd 14/3 kl 19.00 hos Gun-Britt och Olle Forsling,
Oppalavägen 4 i Björke.
Gäster: Torbjörn och Anna-Lena Östlund.
Vecka 5. Mark 14:53-72
Torsd 21/3 kl 19.00 hos Birgitta Larsson, Mockrevägen 5
i Björke. Gäst: Stefan Nilsson.
Vecka 6. Mark 15:1-20
till med, med tanke på precisionen! Men det gick bra. Sedan
dess har tryckeriet funnits på samma plats. I en byggnad som
tidigare var en Konsumbutik i Skutskär som flyttats. 1998
övertogs Westlund & Söners tryckeri AB av Strålins
Grafiska AB.
Ola minns att från sista halvan av 70-talet
har han arbetat med att sammanställa
Hille Kyrkoblad som bytte namn till
Hille Församlingsblad och numera
Vägvisaren. På frågan vad som har
varit det roligaste med jobbet under
alla år, hamnar det arbetet högt på
listan. Mest på grund av att det har
varit ett arbete där han har fått lite
fria händer och att det har varit
ett kreativt samarbete. Men kundkontakterna i allmänhet värderar
han högt.
- Från sättarlärling till grafiker, hur
känns det nu att sluta Ola? – Jag känner ingen panik inför det, jag är inte den
grubblande typen. Det blir nog bra, vi får
väl se. Lite planer finns det. Jag har en svåger
som har en grävmaskin så lite grävning blir det
kanske! Sen finns det mycket att göra vid stugan i Bovik och
radhuset i Gävle behöver rustas. – Om du ser tillbaka och
framåt hur ser det ut i branschen? - Jag är tacksam att jag
har haft jobb hela livet och har trivts med det. Det blir nog
sämre tider för tryckeribranschen i allmänhet, i framtiden, i
takt med att mer och mer läggs ut på nätet. Men nog vill då
jag ha en papperstidning vid frukostbordet i fortsättningen
också, säger Ola och skrattar.
Ett stort tack till Ola, för ett fint samarbete, från oss i Hille.
Vi önskar dig allt gott i framtiden som Friherre!
Marie Söderquist
NU ÄR DET DAGS IGEN…
FÖRSAMLINGSLÄGER FÖR ALLA
ÅLDRAR PÅ HARSAGÅRDEN
I DET NATURSKÖNA JÄRVSÖ
24-27 juni 2013
Förläggning i stugor med 6 bäddar (för t.ex. en familj) eller i enkelrum (för enskilda vuxna)
Helpension Frukost, lunch och middag serveras i matsalen
Aktiviteter t.ex.
Bada och paddla kanot i sjön
Fiska och leka
Besöka en fäbod
Göra utflykter till Stenegård och Järvzoo
Njuta av naturen
Vi umgås under dagarna och har kvällsprogram på kvällen.
Avfärd i buss eller egna bilar måndag mitt på dagen och hemfärd
torsdag efter lunch
Pris för mat och logi: 1.000 kr/vuxen och 500 kr/barn under 15 år
Mer information och anmälan:
Eva Wikman [email protected]
Clara Bergel Jansson [email protected]
Anmälan: senast 31 maj 2013
6 Vägvisaren nr 2-3/2013
www.hilleforsamling.se
el-
r
Träffpunkter
– som gör livet rikare
BARNEN
Kyrkis – Måndagar 9.00–12.00. Kyrkans barntimmar, en grupp för 3–5-åringar. Lek, andakt med
bibelberättelser och sång, pyssel. Ledare Eva Wikman
och Emelie Nilsson. Anmälan tel 63 50 40.
Miniorer – Torsdagar 15.30–17.30. Grupp för barn
som i skolan går i årskurs 1–3. Pyssel, andakt med
bibelberättelser och samtal, sång, lek m.m. Ledare
Eva Wikman och Sara Kreft. Anmälan tel 63 50 40.
Juniorer – Tisdagar 15.30–17.30. För barn som
går i årskurs 4 och uppåt. Läger, pyssel, andakt,
diskussioner, sång, m.m. Ledare Eva Wikman och
Sara Kreft. Anmälan tel 63 50 40.
BARN OCH FÖRÄLDRAR
Öppen förskola – Tisdagar och onsdagar 9.00–
14.30. Här kan du träffa andra föräldrar, barnen får
leka, fika till självkostnadspris. Ledare Eva Wikman
och Marianne Hein-Nordström. Ingen anmälan.
Barnsång på fredagar för små barn och föräldrar.
Sånger och ramsor. Drop-in. 10 kr/familj.
9.15 och 10.00 grupper för barn 0–5-åringar med
vuxna.
10.45 och 11.30 föräldrar med barn som ej börjat gå.
Ledare Marianne Hein-Nordström och Lina Dahlbom.
Ingen anmälan.
KONFIRMATION
För dig som går i årskurs 8. Konfirmanderna åker
på läger under året. Information och anmälan tel
63 50 40.
VUXNA
Sopplunch
onsdagar 12.30. Soppa och musikunderhållning.
Datum: 20/2, 20/3, 24/4, 22/5.
Gott och blandat
onsdagar 14.00. Samtal kring ett kaffebord.
Datum: 13/3, 10/4, 15/5.
Litteraturcirkel
torsdagar 18.00. För mer info, ring Marie Söderquist tel 63 50 33 eller maila [email protected]
svenskakyrkan.se
Öppet hus på Eskön
varannan tisdag 14.00. Anna Wedin tar emot i
Eskö gamla skola för en stunds gemenskap över
en kopp kaffe.
Datum: 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5.
Musiklyssnarna En måndag i månaden 18.30 i församlingsgården.
Med reservation för ändringar.
KÖRSÅNG
Barnkören Decibellen (för barn födda 04, 05 och
06) Onsdagar 16.30–17.00. Körsång för de allra
minsta med rörelse och musiklek.
Barnkören Hilletonerna
Måndagar 17.00–17.45. Årskurs 1–4.
Ungdomskören Kram
Måndagar 15.30–16.30. Årskurs 5-6.
Ungdomskören Hoppet
Måndagar 18.15–19.15. Från högstadiet och uppåt.
Kyrkokören
Onsdagar 19.00. Endast föranmälan. Damstämmorna är fullbelagda. För att läsa mer om kören
besök: www.hillekyrkokor.se
SJÄLAVÅRD
Kontakta någon av prästerna för samtal.
Se telefonlista.
Jourhavande präst för akuta samtal 21.00–06.00.
Ring 112. Öppen för alla – män och kvinnor i alla
åldrar.
Samtalsakuten Beställ tid för samtal
tel. 026-17 04 38. Lokal i Kyrkans hus.
Kyrkans familjerådgivning tel. 026-18 73 90,
18 99 09. Lokal i Kyrkans hus.
LEVA VIDARE-GRUPP
För dig som har mist en nära anhörig. Samtalsgrupp
som träffas sju gånger. Ledare Marie Söderquist och
Christina Löfgren.
BESÖKSGRUPP
Församlingsbor som gör besök hos människor. Bl.a.
hos äldre vid födelsedagar, till jul och inför de äldres
kyrksöndag. Om du önskar ett besök, kontakta Marie
Söderquist.
SINNESROGUDSTJÄNST
i Staffans kyrka den sista fredagen i varje månad
20.00. Församlingarna i Gävle turas om att vara
värdar.
HILLE FÖRSAMLINGS HEMSIDA
Välkommen till www.hilleforsamling.se
FACEBOOK
Gilla Svenska kyrkan i Hille på facebook och få de
senaste uppdateringarna om vår verksamhet.
www.hilleforsamling.se
Oslättfors kyrkostiftelse
Årsmöte söndag 24 mars kl 15.00 i Lugnet (f.d. Kyrklängan) i Oslättfors.
Servering. Alla välkomna!
GUDSTJÄNSTER
HILLE KYRKA
24/2 18.00 Rastplats - Ungdomsmässa
3 /3 18.00 Mässa med koralgrupp 10/3 11.00 Mässa – Barnkören
Hilletonerna
17/3 16.00 Obs tid! Familjegudstjänst – Barnkören Decibellen
24/3 11.00 Mässa.
28/3 19.00 Skärtorsdagsmässa
29 /3 11.00 Långfredagen gudstjänst –
Anna och Thomas Jonshult,
cello och gitarr
31/3 11.00 Påskdagen - gudstjänst i
Björke Missionskyrka
7/4 11.00 Mässa.
Pär Abrahamsson predikar
14/4 11.00 Mässa
– Ungdomskören Kram 21/4 11.00 Mässa
28/4 18.00 Rastplats - temamässa
5/5 11.00 Mässa med koralgrupp
9/5
8.00 Kristi Himmelsfärds dag.
Gudstjänst sammanlyst
till Strömsbro
12/5 11.00 Mässa
18/5 13.00 Konfirmation
19/5 11.00 Pingstdagen – mässa med
ungdomskörerna Kram
och Hilletonerna
26/5 18.00 Rastplats - temamässa
2 /6 9.00 Friluftsgudstjänst på
Kammarberget i Oppala
bakom Logen
9/6 11.00 Mässa – Hille kyrkokör
16/6 11.00 Jubileumsmässa
Hille kyrka 150 år.
Husmor Lisbeth Bohlin avtackas.
Kyrklunch i församlingsgården
OSLÄTTFORS KYRKA
11/619.00 Ungdomskörernas sommar konsert.
22/616.30Midsommarbön.
HILLEBORG
27/2
10/3
28/4
7/5
24/4
30/4
5/5
22/5
16/6
11.00 Andakt
14.00 Andakt
11.00 Skärtorsdagsmässa
14.00 Andakt
11.00 Andakt
11.00 Vårsång
14.00 Andakt
11.00 Andakt
14.00 Andakt
HILLE FÖRSAMLINGSGÅRD
Morgonmässa i Hille församlingsgård varje
torsdag morgon 8.15 fram t.o.m. 31/5.
www.hilleforsamling.se
Vägvisaren nr 2-3/2013 7
Martna församling
Martna församling är Hilles vänförsamling i Estland, som vi har haft
varma kontakter med sedan några
år tillbaka. Av Kari Tynkkynen som
jobbar som präst i församlingen får
vi svar på några enkla frågor.
Hur många församlingsmedlemmar har
ni i Martna församling?
HILLE FÖRSAMLING
Hillevägen 158, 806 49 Gävle
Tel. expeditionen 63 50 30
Tel.tid och besökstid: måndag–torsdag
kl 10–12
Fax 16 71 33
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hilleforsamling.se
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Just nu är det 168 medlemmar, 90 har
betalat medlemsavgiften.
Anna Wedin
63 50 30
Hur många anställda har ni?
Vi har en heltidsanställd på kyrkogården, en sekreterare/recepsionist 4 tim
per vecka, en organist och en kassör
för en liten summa i månaden.
Kerstin Kreft
63 50 35
Hur ofta firar ni Gudstjänst?
Det gör vi 2 gånger i månaden, 1:a
och 3:e söndagen i månaden och på
stora helger.
Marie Söderquist
Var ligger Martna församling geografiskt i Estland?
Det ligger i västra Estland, 80 km från Tallinn, 24 km från Haapsalu.
Är det en stads eller landsförsamling?
Vi är en landsförsamling.
Ni hade sommarläger för barnen förra året. Kommer ni att anordna sommarläger för barnen också i år?
Ja , det ska vi.
[email protected]
[email protected]
PRÄSTER
Clara Bergel Jansson
MUSIKER
Ellen Weiss
63 50 34
Marianne Hein-Nordström
63 50 42
[email protected]
[email protected]
BARN OCH UNGDOM
Emelie Nilsson
63 50 40
Eva Wikman
63 50 40
[email protected]
(Ewa Åberg barnledig)
[email protected]
HUSMOR
Vad betyder det för er att ni har vänförsamlingar i Sverige och i Finland?
Vi är så tacksamma och glada att vi har så många och goda vänner. Vi
tänker på er och har er med i våra förböner. Vi jobbar vidare med tanken
att kontakter mellan vänförsamlingar inte bara är kontakter mellan präster
utan också med andra församlingsmedlemmar. Viktigt är att goda kontakter
mellan församlingar fortsätter även om människor flyttar eller om det blir
personalförändringar.
Sara Kreft
Intervjuare Marianne Hein-Nordström
Loppis i Hille Församlingsgård
24 februari är det loppis i Hille Församlingsgård 12-16. Alla saker är
skänkta och behållningen går till den årliga Fasteinsamlingen- Svenska
kyrkans Internationella arbete. Först till kvarn! Men ingen försäljning
före 12.00. Servering. Välkommen!
63 50 33
[email protected]
Martna kyrkokör och andra församlingsmedlemmar är inbjudna att medverka i Gudstjänsten 16 juni, när vi firar Hille kyrkas 150 årsjubileum.
Kan ni komma då?
Ja, det gör vi. Vi kommer med kyrkokören.
Vill du sända en hälsning till Hille församling?
Vi i Martna församling är så glada över våra växande vänkontakter. Vi är
mycket tacksamma över all hjälp som vi har fått av er. Der innebär både
själslig och materiell hjälp som har glatt oss genom alla år. Vi är mycket
stolta att vi är era vänner. Vi hoppas att vi ses i Martna hösten 2013. Hille
kyrkokör är mycket välkommen! Guds välsignelse till er i Hille den kommande fastetiden!
63 50 32
[email protected]
Lisbeth Bohlin
[email protected]
HILLE KYRKA
63 50 39
16 76 49
070-678 87 72
[email protected] KYRKOGÅRDEN
Nicklas Lindblom
070-635 03 16
[email protected]
Kyrkogårdsexpedition
16 71 22
OSLÄTTFORS KYRKA
Bokningar:
Margareta Schönning
16 87 20
HILLE FÖRSAMLINGSBLAD
Redaktör: Marie Söderquist.
Ungdomsredaktion: Malin Lindén, Joakim
Åhlén Hedenström.
Omslagsbild:
Foto: Malin Lindén.
Nästa nummer av Vägvisaren kommer ut i
juni 2013.
Tryck: Strålins Grafiska AB, 2013.
8 Vägvisaren nr 2-3/2013
www.hilleforsamling.se