Insatser för en förstärkt elevhälsa. Johanna Freed

Insatser för en förstärkt elevhälsa
Regeringsuppdrag (U2011/5947/S, 2011-10-27)
Pågår 2012-2015
Totalt 641 miljoner kronor
Statsbidrag för personalförstärkning – 625 miljoner kr
Utbildningsinsatser – 13 miljoner kr
Modell för uppföljning av kvalitet och tillgång – 2,5 miljoner kr
Stöd för information vid övergångar – 500 000 kr
Varför satsa på elevhälsan?
Elevhälsan är central för en god lärandemiljö!
Stödja elevernas utveckling mot målen
Främja, förebygga
Elevhälsa
Systematik
Kunskap
Styrning och ledning
Samverkan
Skolverkets uppdrag 2012-2015
• Statsbidrag till personalförstärkningar
• Modell för att följa upp kvaliteten på och tillgången till
elevhälsa (avrapportering februari 2013)
• Stödmaterial om dokumentation vid övergångar mellan
skolor och skolformer
• Utbildningsinsatser
Statbidrag till
personalförstärkningar
Mer medel aviserat i BP för 2013
Ansökan för 2013 sker i slutet av året
Elevhälsa
Stimulansbidrag
Delfinansiera personal under två år
Juridisk kartläggning
Kartlägga vilka krav som ställs på elevhälsan i skollag,
hälso- och sjukvårdslagen samt övrig relevant lagstiftning
Specialpedagoger/speciallärare, ansvar och regelverk
Skolkuratorer, ansvar och regelverk
Elevhälsa
Hälsosamtal, vem ansvarar?
Åtgärdsprogram, vilka utredningar kan skolan besluta om?
Utbildnings/stödinsatser
Webbinarier
Seminarieserie
Elevhälsa
Stöd till systematiskt kvalitetsarbete
Översyn nationella statistiken
Insatser för en förstärkt
elevhälsa
E-post: [email protected]
Webb: http://www.skolverket.se/skolutveckling/halsa/elevhalsan
Projektledare: Johanna Freed 08-527 332 51