Vår 2014

NSVA
Inom NSVA finns det nästan 500 mil ledningar
under mark för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. En stor del av nätet har många år på
nacken och kräver extra underhåll och tillsyn
för att fungera dygnet runt året om.
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
(NSVA) ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i ägarkommunerna Bjuv,
Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och
Åstorp, på uppdrag av respektive kommun.
NSVA 1402 - KUNDBLAD VÅR - RKLM
VISSTE DU ATT...
KU N D B L A D
F R Å N D I N V AT T E N TJ Ä N S T L E V E R A N T Ö R VÅ R 2 014
Lämna din
mätarställning
på
Den 22 mars
är det dags
att uppmärks
vi har. På MittVatten
amma det viktigaste
Världsvattendagen.se har vi samlat allt du
behöver för att
till en spännand
göra
Upptäck hur
kretsloppet fungerar, e händelse på din
skola.
frågequiz och
kolla kunskapen
testa vattnets
med ett
gränser med
spännande
experiment.
Världsvattendagen
w w w.nsva. se
Världsvattendagen firas den 22 mars varje år. Initiativet startades
i Rio 1992 på FNs miljö- och utvecklingskonferens. Målet är att
uppmärksamma värdet av rent vatten och verka för en hållbar
förvaltning av världens vattentillgångar. Varje år kopplas ett tema
samman med Världsvattendagen för att fokusera och lyfta en
särskild vattenfråga.
Årets tema är vatten och energi, som är tätt
sammanlänkade och beroende av varandra.
Energiproduktion kräver utnyttjande av
vattenresurser, särskilt för vattenkraft, kärnkraft och termisk energi. Omvänt används
cirka åtta procent av den globala energiproduktionen för att pumpa, behandla och
transportera vatten till olika konsumenter.
Var med i vår
skoltäv
vattnets kretslop ling och rita eller fotogra
fera
p. Ladda upp
klassens mäster
verk till vårt gallerieller skicka in
senast 28 mars.
på MittVatten.se
Tävla om 4
10 000 kr till klasska000, 6000 eller
ssan!
– fast det ser
färglöst
ut i små mängder.
Vatten finns
i
former: fast,
gas
& flytande.
Det eviga kretsloppe
Du vet väl att vi dricker t.
samma
vatten som dinosaurie
rna.
Ingenting försvinner
,
allt finns kvar.
I samband med Världsvattendagen arrangerar
”Mitt vatten – Sveriges kommuner för rent
vatten” en tävling för skolklasser i årskurs 4-6.
Tävlar gör man genom att illustrera vattnets
kretslopp där man bor, hur kommer mitt vatten
till kranen och vad händer efteråt?
Läs mer på mittvatten.se
Mer om världsvattendagen:
vattendag.org & unwater.org/worldwaterday
Stora biltvättarhelgen 26–27/4
- Tvätta bilen miljörätt
s grafis
ka
771
Tryckort: www.elvinsgrafiska.se
- NSVA ny avsändare för VA-fakturan
El
vin
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB
BOX 2022 | 250 02 HELSINGBORG | 010-490 97 00
[email protected] | WWW.NSVA.SE
Välkommen Båstad
341
Driftinformation på nsva.se
På NSVAs webbplats kan du dygnet runt ta del av aktuell
driftinformation, till exempel vattenläckor och VA-arbeten.
För full koll kan du även få denna info via RSS.
/kundsidor
Hårt eller mjukt vatten?
Välkommen Båstad!
Box
20
22, 25
0 02
HELS
IN
Faktu
GBOR
010-4 rafrågor
G
Anmä 90 97 70
inom rkning på eller faktur
15 da
fak
[email protected]
gar frå turan sk nsva.se
all
n fak
Övrig
turad göras
a frå
atum
gor 01
0-490
97 00
FAK
TUR
A
Faktur
anr
OCR-n
r
Faktur
adatu
m
Förfal
lodatu
m
Kund
numm
er
ANDE
STOR RSSON ANDE
GATA
111 RS
11 B N 11 JUV
Nordv
SE21 ästra Skån
2000
1041 es Vatten o
01 ) k
Anläg
ommu ch Avlopp
gning
nens fa
A
1111
--- SM
kturer B (NSVA)
111
ing av
ad
ÅHUS
Mäta
vatte ministre
STOR
MED
rar
n och
GATA
VATT
Årsfö rnummer:
avlop på uppd
N 11
rbruk
EN
psavgif rag av
ning: 11111111 ,SPILLter i B Bjuvs k
& DA
150
Grun
juvs k
om
GVAT
davg
ommu mun (mo
Sena
ift
TEN
ste
va
n.
msreg
Avgif
tten/s
Total avläsnin
--. nr
t per pillva
årskos
g:
boen
tten s
Dagv
tna
Taxa
de
måhu
d:
enhet f
: VS
atten
0 kb
s
avgif
ör va
DSH
m 20
Dagv
t s
5 2
tte
må
n/s
20
00
atten
hus, fas
pillva
14-04
kr 14-01-01
avgif
tten
-01
tighe
t små
- 2014
20
t
hu
14
s, gata
Förbr
-04-01
-06-30
uknin
- 2014
2014
g från
Rörli
-04
-06-30
g avg
-01
37
ift va
- 2014
2014
tten/s till 74
-04-01
1,00
-06-30
750,0
pillva
Beräk
- 2014
0 kr tten p
st à
na
/ år
1,00
1 250
er m3
-06-30
Beräk d
,00 kr nad
st à
2014
/ år
1,00
-04-01
2014
455,0
2014
-04-01
0 kr st à
/ år
- 2014 -06-30
300,0
0 kr -06-30
/ år
37
kbm
à
16,30
kr
Mom
s 2
Öresa 5% beräk
vrund
nat p
ning
å 1 28
9,9
Upp
ge
på inte OCR-n
um
inbeta rnet, ann mer om
ars nyt betaln
debiterlningsk
ort.
tja bifo ing ske
Vid förs
gällan as drö
r PG 41
gat
jsm
794
avgiftede räntela ålsrän enad bet
00-9
r.
alning BG 722
g och ta enligt
-6954
tillkom
Moms
mande
regnr:
SE5
56765378601
F-skat
tebevi
sägare
322,4
9
-0,45
se
nast
1 61
2014
-072,00
01
INBE
TA
taln
sena ing oss t
st
illha
2014
nda
-0701
nr
1111
111
LNIN
Till plu
G / G
sgirok
OSE
Medd
Till
inte l elanden stånd nr
ämna
ti
s på dll betaln
I FÄ
LT
enna ingsm
RESE ET NEDA
ot
blan
RVER
N
kett tagare
AT FÖ FÅR AN
n kan
TE
R PL
USGI CKNING
ROT
AR IN
TE GÖ
RAS
3505
7374
07 #
IRER
4179 onto
4009
Betaln
ingsm
ottaga
re
Nordv
äs
tra Sk
Avsänd
are
ING Avgift
(endas
t nam
n)
ånes
Va
tten
och
Kassas
täm
pel
Avlop
p AB
ANDE
RSSO
STOR
N AN
GATA
DERS
1111
N 11
1
BJUV
Eget
Belop
konton
p (få
r vid
r int
girering
e än
Sven
dras)
ska
krono
I FÄ
r
LTET
öre
RE
NE
1612
00
SERV
DA
ERAT N FÅR
AN
FÖR
PLUS TECKNI
NGAR
GIRO
T
INTE
1 >
GÖRA
S
4179
4009
# 14
#
Som fakturakund hos NSVA kan du om du
vill välja att betala via autogiro och/eller
e-faktura. Gör du inget val får du din faktura i
pappersform med inbetalningskort som vanligt.
Det tillkommer ingen extra kostnad
för pappersfaktura.
Bäst är att tvätta bilen på en fordonstvätt
med godkänd reningsutrustning. Stora delar
av föroreningarna skiljs då bort redan i
fordonstvätten, innan vattnet leds vidare till
det kommunala reningsverket där det renas
ännu en gång. Välj antingen att tvätta i en
automattvätt eller för hand på en tvättplats vid
en fordonstvätt.
Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma bör
du placera den på gräs- eller grusunderlag och
inte i närheten av dagvattenbrunnar. Tänk även
på att använda miljömärkta bilvårdsprodukter.
0
Nu får fler VA-fakturan från oss
Detta är första fakturan med NSVA som
avsändare för VA-kunder i Båstad. Det beror på
att NSVA från mars 2014 sköter
C faktureringen
av VA-avgifterna på uppdrag av Båstads
kommun. Sedan tidigare gör vi detsamma i
Bjuv, Landskrona och Svalöv.
BI2021
.04
#
186,9
9
311,6
4
113,4
4
74,79
603,1
Summ
a os
s till
hand
a
Kund
Många bilägare tvättar sin bil på garageuppfarten eller ute på gatan trots att man inte
bör göra detta. Med smutsen i tvättvattnet följer nämligen tungmetaller, oljerester och
föroreningar av olika slag samt tensider och andra kemikalier från bilschampo och
avfettningsmedel. Det orenade tvättvattnet går via dagvattensystemet direkt ut i våra
vattendrag där det skadar växt- och djurlivet.
(1 av
1)
6
Före
kont
skall
an
inbeta t inbeta
lni
lning
skor ng eller
tet av
gir
skilja ering
Be
s
Tvätta bilen miljörätt
3505
7374
3505
7374
07
2014
-06-01
2014
-07-01
1111
111
För att börja använda autogiro fyller du
i ”Medgivande om autogiro” på NSVAs
webbplats. Du kan också ringa oss på tel
010-490 97 00 så skickar vi en blankett.
Den 26-27 april är det Stora
biltvättarhelgen i hela landet.
Det är en helg som vattentjänstbranschen introducerar i år för att
få alla att tänka till lite extra när
det är dags att tvätta bilen.
Läs mer på www.nsva.se/vattentips
Läs mer på www.mittvatten.se
Vatten är antingen hårt eller mjukt.
Hårdheten varierar lite beroende på
var du bor och var just ditt vatten
kommer från.
Du som vill ha e-faktura anmäler detta via din
internetbank. Kunder i Båstad som tidigare
haft e-faktura från Båstads kommun får det
automatiskt nu också, men med NSVA som
avsändare.
Läs mer på www.nsva.se/faktura
Vid mjukt vatten behövs mindre mängd
tvättmedel. Läs på tvättmedelsförpackningen
så att du inte överdoserar. Vitvarorna
håller även lite längre, du behöver vanligen
inte fylla på salt i diskmaskinen och inte
avkalka så ofta. Ett hårt vatten kan orsaka
kalkutfällningar på till exempel diskbänken
och i vattenkokaren.
Inom NSVA har de allra flesta mjukt vatten.
För exakt hårdhet på vattnet där du bor se
www.nsva.se/hardhet
Läs av din vattenmätare
Vattenmätaren mäter hur mycket vatten
du använder. För att du ska faktureras för
din faktiska förbrukning är det viktigt att
regelbundet läsa av den, minst en gång
om året. Lämna mätarställningen på
www.nsva.se/kundsidor
Vatten- och avloppsfrågor?
Kundservice: 010-490 97 00
eller e-post [email protected]
Fakturafrågor: 010-490 97 70
eller e-post [email protected]