Att tänka på inför bokslutet.pdf

Att tänka på inför
bokslutet
*NYHETER
*ORDNING OCH REDA
*DATUM
NYHETER
• Årsredovisningen lämnas senast 23 februari 2015.
Efter det är det inte tillåtet att göra några ändringar.
Om väsentliga fel uppmärksammas, upprättas en
separat handling.
• Tänk på att kvalitetssäkra den slutgiltiga
årsredovisningen!
• Förtydligande om kort- och långfristigt.
2014-12-17
2
• Specifikation av myndighetskapitalet i matrisform.
Balanserad
kapitalförändring, förändring
varulager
Utgående balans 2013
Rättelser
Ingående balans 2014
Föregående års kapitalförändring
Kapitalförändring enl
resultaträkningen
Summa
3 478
276
3 754
0
0
0
3 478
276
3 754
276
-276
0
-173
-173
276
-449
-173
3 754
-173
3 581
Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans 2014
2014-12-17
3
• Rapportering av särskild information i Hermes flyttas
fram till 23 februari.
• All övrig rapportering i Hermes ska göras senast 13
februari.
2014-12-17
4
• Inga myndighetsfrågor i EA-värderingen i vår.
Översyn pågår.
• Möjlighet att begära omprövning av koncernfrågorna
under perioden 2-10 april.
• Uppgifter rörande tidsanvändningsstatistik (hur
arbetstiden fördelar sig på arbetad tid respektive
olika typer av frånvaro) tas fram av
Arbetsgivarverket.
2014-12-17
5
ORDNING OCH REDA (påminnelse)
• Komplett innehållsförteckning med samtliga delar i
årsredovisningen.
• Myndighetens namn, benämningen årsredovisning,
vilket räkenskapsår som avses och sidnummer ska
stå på samtliga sidor.
• Undertecknandet ska göras i dokumentet
årsredovisning och inte i en separat handling.
2014-12-17
6
• Skicka inte in årsredovisningen på papper i onödan.
• Skicka inte in budgetunderlaget på papper över
huvud taget.
2014-12-17
7
DATUM
• 5 januari brytdag
• 17 januari preliminärt utfall till Hermes (12a)
• 24 januari (23 fredag) motpartsavstämning klar
• 31 januari (30 fredag) nytt preliminärt utfall till
Hermes (12c)
2014-12-17
8
• 13 februari slutligt utfall till Hermes (12d)
• 23 februari årsredovisningen lämnas till regeringen
• 23 februari särskild information registreras i Hermes
• 2 mars lämnas budgetunderlaget elektroniskt till
regeringen
2014-12-17
9