Tommy Nordman Vasa övningsskola

Dagens program
Kl 9.00-9.10
Kl 9.10-9.45
Kl 9.45-10.30
Kl 10.30-12.00
Kl 12.00-13.00
Kl 13.00-14.30
Kl 14.30-15.00
Inledning
Ann-Sofi Loo, RFV
Tillbakablick, Tommy Nordman Vasa övningsskola
- Presentation av lokala upplägg av läroplansarbetet i smågrupper
- Utbildningsstyrelsens vägkarta, våren 2014
- Aktuellt från UBS
- Vändagshälsning från Vasa övningsskola
Framtidens kompetenser
Tommy Nordman
Perspektiv på lärande
Annika Lassus, Vasa övningsskola
Lunch
Multimodalitet – vad betyder det för läroplansarbetet?
Heidi Höglund, Åbo Akademi
Avslutning och planering inför modul 3
Annika Lassus och Tommy Nordman
Mål för dagens utbildning
• Ge utrymme och möjligheter för diskussioner och
nätverkande
• Visa på interaktiva arbetssätt som uppmuntrar till
delaktighet med tanke på olika lärmiljöer
• Uppmärksamma synen och belysa perspektiv
lärande
• Aktualisera framtidens kompetenser och
färdigheter
• Dela med oss av aktualiteter
Presentationer i smågrupper
Det lokala läroplansarbetets struktur
På gång inom UKM
Krista Kiuru, pressmeddelande 28.2.2014
Framtidens grundskola– En nystart!
Mål med projektet är att
• kartlägga grundskolans nuläge
• utreda orsakerna till de försvagade
inlärningsresultaten (PISA)
• minska skillnader mellan flickor och pojkar i fråga
om inlärningsresultat
• hitta sätt för att förbättra elevernas skoltrivsel
och motivation.
Arbetsgrupper
1) Kompetens och inlärning som en del av den
samhälleliga utvecklingen
Ordförande överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, UKM.
2) Inlärningsmotivation, skoltrivsel, hur
undervisningen ordnas och
undervisningsmetoder.
Ordförande generaldirektören Aulis Pitkälä, UBS.
Arbetsgruppernas arbete koordineras, styrs och
kommenteras av en bredbasig styrningsgrupp,
ordförande undervisningsminister Krista Kiuru.
Aktuellt från Utbildningsstyrelsen
• Ändring av grunderna för läroplanerna
(3.3.2014: kap 5.3/F och kap 5.4 åk 1-9)
• eLäroplaner (ePerusteet)
- Grunderna för läroplanen för
förskoleundervisningen, den grundläggande
utbildningen och påbyggnadsundervisningen
utarbetas i elektronisk form.
- Målet är att möjliggöra en snabbt och flexibel
uppdatering för att bättre stödja utarbetandet,
verkställandet och uppföljningen av grunderna.
- De lokala läroplanerna utarbetas i eLäroplaner.
- Tjänsten tas i bruk i början av 2015.
Utbildningsstyrelsen
Vårterminen 2014
• Stöd för det lokala läroplansarbetet
• Läroplansarbetet fortsätter utgående från
responsen från kommentarsrundan
• Den tredje begäran om kommentarer 15.4.–
9.5.2014 (den grundläggande utbildningen
och påbyggnadsundervisningen)
Vändagshälsning från Vasa
övningsskola
• Läroplansgruppen
• Lärarkåren F-gy
• Värdegrundsenkät
• Föräldraföreningarna
• Familjer, elever, studerande
under Alla hjärtans dag
Framtidens kompetenser
Vad menas med kompetenser?
-
kunskap
färdigheter
vilja och attityd
förmåga
Medmänsklig
kompetens
Grund
kompetenser
Innovativa
kompetenser
Digitala
kompetenser
Publikation Kompetenssammanställning
Kompetenser som krävs i framtiden
Utgående från Statsrådets förordning 422/2012
• Förmåga att hantera vardagen och ta vara på sig själv
(hälsa, välbefinnande, motion, hem, egen ekonomi osv.)
• Kulturell kompetens, förmåga att planera och skapa
(hantverk och design)
• Ekonomisk kompetens och förmåga att delta i
medborgarsamhället, flexibilitet och förmåga att hantera
förändrade situationer
• Förmåga att förbinda och engagera sig, påverka, leda och
ta ansvar (gäller också globalt medborgarskap och
miljöansvar)
Kompetenser som krävs i framtiden
Utgående från Statsrådets förordning 422/2012
• Mångsidiga läs- och skrivfärdigheter, IKT-färdigheter
• Inlärnings-, tanke- och problemlösningsförmåga,
nyfikenhet, motivation och intresse, vilja
• Förmåga att styra sig själv, ta egna initiativ, se och utnyttja
sina styrkor samt uttrycka egna tankar och idéer
• Förmåga att bilda nätverk, samarbeta, interagera, hantera
olikhet, förhandla och lösa konflikter osv.
• Fantasi och kreativitet
Mångsidig kompetens enligt
läroplansutkastet
• Tänkande och lärande
• Kommunikation, kulturella färdigheter och
uttrycksförmåga
• Förmåga att ta hand om sig själv och hantera vardagen,
trygghet
• Multimodala färdigheter
• Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik
• Arbete, studier och kompetens som behövs i arbetslivet
• Delaktighet, påverkan och ansvar
Jfr Bilden ”Läroplanshissen”, Gun Jakobsson
Framtidens kompetenser
http://rektorsakademien.se/framtidskompetenser
Synen på lärande
Lärande i förskolan
Synen på lärande som en del av undervisnings-,
studie- och lärandeprocessen
Oppimiskäsitykset osana opetus-opiskelu-oppimisprosessia
Tapaustutkimus oppimiskäsityksistä vuoden 2014 perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden yleisten linjausten luonnoksen
oppimis-käsitysluvussa ja opetuksen järjestäjien palautteissa
Iiris Pruuki, 2013
Prograduavhandling på uppdrag av Utbildningsstyrelsen
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42774/oppimisk.pdf?sequence=1
Analys av synen på lärande i
Utkastet till grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014
Synen på lärande
Totalt
Tema
Behaviorism
0%
Social
16,7 %
• Interaktion, växelverkan och social
omgivning/miljö
Humanistisk
41.7 %
• Upplevelsefyllt lärande (16,7 %)
• Ett gott liv (16,7 %)
• Motivation (8,3 %)
Konstruktivistisk
41,7 %
• Metakognition och strategier för lärande
(25 %)
• Att konstruera kunskaper och fädigheter
(10,4 %)
• Mångskiftande och kontextbundet lärande
(4,2 %)
• En aktiv elev (2,1 %)
Diskussioner i grupp
1. Sväng korten med texten nedåt.
2. Ta ett kort i taget och berätta under två minuters tid
om dina associationer, erfarenheter och tankar
kopplade till kortets textavsnitt.
3. Sortera textkorten i form av en triangel. Det som du
värderar högst placeras på triangelns topp.
4. Välj det kort du har placerat som triangelns topp.
5. Diskutera och argumentera med din bordsgranne om
kortet som placerats på triangelns topp.
6. Välj det kort som nu finns på triangelns topp.
Peer instruction
jfr Flipped Classroom
• En kunskapsbaserad interaktiv undervisningsmetod som
utarbetats av Eric Mazur, professor vid Harvards univeristet.
• Metoden innebär att man förbereder sig till lektionerna t ex
genom att läsa material. I klassrummet engageras eleverna.
• Tillvägagångssätt (“E-P-A”):
- Eleverna reflekterar individuellt över lärarens fråga.
- Eleverna diskuterar sina åsikter och sina svar med
klasskamrater.
- Eleverna besvarar lärarens fråga individuellt igen.
- Gemensam diskussion.
Mentimeter
IKT-verktyg för interaktion
Tillbaka till resultaten...
Kortens teoretiska tillhörighet enligt Pruuki
Social inlärningsteori
Kort A, B, C, D
Humanistisk kunskapssyn
Kort E, F, G, H
Konstruktivistisk kunskapssyn
Kort I, J, K, L
A, B, C, D
Social inlärningsteori 16,7%
Interaktion, växelverkan och social omgivning/miljö,
social inlärningsteori
• Lärandet sker genom kommunikation med andra
elever, lärare, medlemmar i skolsamfundet och
utomstående sakkunniga i olika lärmiljöer
• Elevernas vilja och förmåga att lära sig tillsammans
• Eleverna lär sig ställa upp mål och lösa dem
tillsammans med andra
• Därför ska eleverna handledas i att bli medvetna om
hur de lär sig och att använda den kunskapen för att
förbättra kvalitén på lärandet
E, F, G, H
Humanistisk kunskapssyn 41,7 %
Upplevelsefyllt lärande (16.7%)
Kolbs teori om lärande genom erfarenhet
• Lärande är .... Aktivitet som baserar sig på ... Känslor
och erfarenheter
• Lärprocessen styrs av elevernas...värderingar...känslor
• Eleverna lär sig...reflektera över sina lärprocesser,
erfarenheter och känslor
• ...kreativa tanke- och problemlösningsprocesser som
småningom lär eleverna att bli medvetna om sina
erfarenheter och att identifiera sina egna och andras
känslor i relation till kunskaper, färdigheter och
handlingar
E, F, G, H
Humanistisk kunskapssyn 41,7 %
Den optimistiska (humanistiska) kunskapssynen (16,7%), tanken
om människans naurliga godhet och ansvarsfulla handlande ->
självreglering, kreativitet, ett gott liv
• Lärandet är..en oskiljbar del av individens livslånga utveckling
som människa och en av samhällets byggstenar för ett gott liv
• I bästa fall väcker lärandet positiva känslor, glädje och
kreativitet som sporrar eleverna att utveckla sina kunskaper
• Eleverna ställer upp mål för sitt arbete i förhållande till sin
självkänsla och självuppfattning och på så sätt kan en positiv
och uppmuntrande handledning och respons...bidra till att
utveckla en positiv sjävbil
• ...realistisk respons är en viktig del av en omtänksam, öppen
och uppmuntrande kommunikation...
• Elever som är medvetena om sin lärprocess och tar ansvar för
den blir alltmer självstyrande
E, F, G, H
Humanistisk kunskapssyn 41,7 %
Motivation (8,3%)
Maslows motivationsteori
• Elevernas vilja och förmåga att lära sig tillsammans
och att iaktta hur den egna aktiviteteten påverkar
de andra i gruppen
• Att lära sig kunskaper och färdigheter är en
kumulativ process som ofta kräver lång och ihärdig
träning
• För att eleverna ska kunna utnyttja och tillämpa
sina kunskaper i nya situationer, ska
undervisningen ordnas så att eleverna känner att
det som de lär sig är relevant
• Lärprocesen styrs av elevernas intressen....
I, J, K, L
Konstruktivistisk kunskapssyn 41,7 %
Individuell konstruktivism , metakognition (25%), individens
förståelse av verkligheten, lärandeprocessen
• ..lärandet innebär individuell..aktivitet, tankeverksamhet,
planering och mångsidig utvärdering av dessa processer
• Elevens...arbetssätt..och uppfattningar om sig själv som
elever
• Eleven lär sig...reflektera över sina lärprocesser..
• ..eleverna handleds i att bli medvetna om hur de lär sig..
• Målinriktat lärande är en färdighet , som man kan lära sig..
• Under lärprocessen tillägnar sig eleverna arbets- och
tankefärdigheter samt strategier som främjar lärandet
• I bästa fall väcker lärandet..kreativitet som sporrar eleverna
att utveckla sina kunskaper
I, J, K, L
Konstruktivistisk kunskapssyn 41,7 %
Individuell konstruktivism, konstruktion av att inhämta
kunskap (10,4%)
• Att lära sig kunskaper är en kumulativ process
• För att eleverna ska kunna lära sig nya begrepp
och fördjupa förståelsen för det som de lär sig ska
de uppmuntras att knyta det till sina tidigare
uppfattningar och insikter
I, J, K, L
Konstruktivistisk kunskapssyn 41,7 %
Social konstruktivism (4,2%),
den proximala inlärningszonen,
kontextualitet
• Lärandet är mångskiftande och bundet till
det som eleverna lär sig och till tid och plats.
I, J, K, L
Konstruktivistisk kunskapssyn 41,7 %
Konstruktivism som betonar det aktiva handlandet
(2,1%)
• Eleverna är aktiva individer som lär sig ställa upp
mål och lösa problem självständigt...
Perspektiv på lärande
Den pedagogiska pennan
Du som håller i pennan har en taltur på 3 minuter.
Berätta om:
1. När och hur lär jag mig bäst?
2. Vad motiverar mig?
3. Mitt bästa lärtillfälle
Flinga
flinga.nordtouch.fi
Summera diskussionen i Flinga
1. När lär jag mig bäst?
2. Hur lär jag mig bäst?
3. Vad motiverar mig?
Lunch
Multimodalitet –
vad betyder det för läroplansarbetet?
Heidi Höglund, Åbo Akademi
Pedagogiskt café
”Skolans lärmiljöer”
1. Gruppera er i fyra grupper med c 5-6
personer/grupp.
2. Varje grupp ska besöka alla fyra stationer
(5 minuter/station).
Pedagogiskt café
• Hur kan lärmiljön främja elevernas lust att lära
sig, deras nyfikenhet och kreativitet?
• Hur kan man stärka elevernas motivation?
• Vad innebär helhetsskapande lärande?
• På vilket sätt kan kommunikation med olika
sakkunniga i olika lärmiljöer utvecklas?
Inför modul 3
Frågeställning 1
Vad krävs av framtidens lärare?
Reflektera och dokumentera dina tankar. Låt dig
inspireras genom att bland annat se på filmerna:
Millaista on työ tulevaisuuden Suomessa?
(Näringslivet)
Här är framtidens lärare (Kairos future, Thomas
Fürth)
Inför modul 3
Frågeställning 2
Mångsidig undervisning
Reflektera och dokumentera goda metoder och
arbetssätt.
Låt dig inspireras genom att bland annat se på filmerna:
På väg (Kreativt lärande)
Lärande i det digitala samhället (Sollentuna kommun)
Tack