ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN
Film och diskussion
VAD ÄR PROBLEMET?
Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till
mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som
kvinnors rättigheter, fattigdom, flyktingar och yttrandefrihet. Filmen ger också en kort historisk tillbakablick på
de mänskliga rättigeheterna.
DISKUSSIONSFRÅGOR
1. Regeringen i Syrien har brutalt slagit ner demonstrationer. Motståndare till regimen har utsatts för tortyr. Regeringen menar att demonstrationerna hotar statens säkerhet och att om regeringen faller hotar kaos i landet. Borde
de få slå till hårt mot demonstranter för att inte riskera kaos? Varför/varför inte?
2. Filmen visar att det är förbjudet för kvinnor i Iran att vistas i offentliga miljöer utan slöja och deras vittnesmål
är bara värt hälften i en domstol. De som styr Iran menar att detta är i enlighet med religionen och traditionen i
landet. Kan det som många uppfattar som fel i Sverige vara rätt i Iran? Varför/varför inte?
3. Frankrike har infört förbud mot att bära heltäckande slöjor på offentliga platser. Förbudet har motiverats med att
kvinnor som bär heltäckande slöja (burka eller niqab) är förtryckta och ska befrias. Är det rätt? Varför/varför inte?
4. I Nicaragua är det helt förbjudet med abort, även om kvinnan har blivit våldtagen, eller om graviditeten leder
till livshotande skador för kvinnan. Politiker har infört förbudet med stöd av den katolska kyrkan, som hävdar att
människan har ett absolut värde, vilket även gäller foster. Om flera politiker och den ledande kyrkan i ett land vill
införa totalförbud mot abort - är det rätt då?
5. Fattigdom är ett av världens största problem och många saknar skola, sjukvård och bostad. Men kan alla
jordens människor få tillgång till detta? Är det rimligt? Varför/varför inte?
6. Runt 40 miljoner människor befinner sig på flykt just nu. Många har flytt från förtyck, krig och katastrofer. En
liten del av dessa människor lyckas ta sig till vår rika del av världen. Har vi någon skyldighet att hjälpa dem som
kommer hit?
7. Runt om i världen använder många internet och sociala medier för att uttrycka sina åsikter. Men regeringar i
t.ex. Kina och Iran gör allt de kan för att övervaka och kontrollera nätet. Borde regeringar få stoppa sådant som de
anser olämpligt, till exempel politisk propaganda mot regimen, på internet.
1
ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN
Film och diskussion
Eleanore Roosevelt ledde
kommissionen som skrev
den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen
antogs 1948
DEN ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
Efter andra världskriget bildades Förenta Nationerna. Syftet var att ett sådant vansinne som andra världskaldrig
aldrig skulle drabba mänskligheten igen. Men för att de skulle kunna bli verklighet var staterna tvugna att respektera sina medborgares rättigheter i fortsättningen.
Därför tillsattes en kommission som skulle ta fram en förklaring om vilka rättigheter alla jordens mäniskor har och
som inga stater någonsin får kränka. 1948 var arbetet färdigt och FN antog den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna.
Uppgift
Förklaringen består av 30 olika artiklar som anger vilka rättigheter alla människor har. På nästa sida ser ni några av
dessa. Läs igenom artiklarna och gå sedan tillbaka till filmens diksuissionsfrågor. Läs varje fråga igen och fundera:
hur blir svaret på frågorna om man utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterma?
När ni har gjort det, disutera:
• Vad det har för betydelse om något står i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Gäller det
då? Hur då?
• Vad tycker ni tjejen i filmen, hon som sitter på kaféet, ska gör nu? Vad kan hon göra om hon vill att de mänskliga
rättigheterna ska gälla alla? Försök komma med förslag!
2
ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN
Film och diskussion
Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete
och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och
friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg,
kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning,
nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller
ställning i övrigt. ...
Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning.
Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma
skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla
är berättigade till samma skydd mot alla former av
diskriminering som strider mot denna förklaring och
mot varje anstiftan till sådan diskriminering.
Artikel 9
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller
landsförvisas.
Artikel 11
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att
betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes
skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång,
där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som
behövs för hans eller hennes
försvar.
Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga
om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte
heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende.
Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.
2
Artikel 13
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja
bostadsort inom varje stats
gränser.
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt
eget, och att återvända till sitt land.
Artikel 14
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och
religionsfrihet....
Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa
åsikter samt söka, ta emot och sprida information
och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och
oberoende av gränser.
Artikel 20
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga
möten och sammanslutningar.
Artikel 21
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med
tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig
röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.
Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig
för den egna och familjens hälsa och välbefinnande,
inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av
arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes
död, ålderdom eller annan förlust av försörjning
under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.
2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala
skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.