Rätt att rösta Studiehandledning 2014 (20140131)

NDSTING
RIKSDAG KOMMUN LA
14 SEP.
T
EUROPAPARLAMENTE
25 MAJ
En studiehandledning
till Valmyndighetens material ”Val i Sverige”
1
Folkbildningens gemensamma intresseorganisation
Inledning
”Folkbildningens verksamhet skall bidra till att
stärka och utveckla demokratin och göra det
möjligt för människor att påverka sin egen livssituation.” Studieförbunden och folkhögskolorna
är folkbildningens huvudaktörer med uppgift att
skapa engagemang och inspirera människor till
att delta i samhällsutvecklingen. Därför tycker vi
från folkbildningen också att det är angeläget att
alla som har rätt att rösta i allmänna val gör det.
Den här studiehandledningen skall underlätta
för studiecirkelledare att, tillsammans med studiecirkeldeltagare, diskutera frågor som berör
demokratin i allmänhet och hur och varför man
ska rösta i synnerhet. Vår förhoppning är att
studierna också skall ge kunskap om hur det går
till rent praktiskt att rösta, vilket underlättar i
valdeltagandet.
Studiehandledningen bygger på Valmyndighetens material ”Val i Sverige”. Materialet kan ni
ladda hem från Valmyndighetens hemsida, www.
val.se eller Örebro Läns Bildningsförbunds hemsida, www.olbf.nu. På Bildningsförbundets hemsida finns också denna studiehandledning att
ladda hem. Observera att valmyndighetens ma-
terial och information finns både som lättläst och
inläst, som teckenspråk och på de olika minoritetsspråken, det är lätttillgängligt.
Den här studiehandledningen utgår ifrån fyra
olika arbetsområden/träffar, varav det sista ägnas
särskilt åt valet till EU-parlamentet och vad som
är viktigt att tänka på kring unionsmedborgarskap
och deltagande i europeiska val. Hur många
gånger man ska träffas och hur man vill lägga upp
arbetet i övrigt avgörs i respektive studiecirkel.
Vårt förslag till upplägg är att man vid första
träffen ägnar sig åt att diskutera demokrati rent
allmänt och de olika begrepp som används. Vid
de följande träffarna går gruppen igenom Valmyndighetens material om hur ett val går till, hur
du går till väga för att rösta både i Sverige och i
ett annat land inom den europeiska unionen. Det
kan vara bra att ha tillgång till internet vid cirkelns träffar då det finns mycket material och
annan fakta att hämta bl a via nedanstående
länkar.
Regeringen
www.regeringen.se
Operation rösta
www.operationvote.eu
Riksdagen
www.riksdagen.se
Europaparlamentet
www.europarl.europa.eu
Sveriges kommuner och landsting, SKL www.skl.se
Valmyndigheten
www.val.se
Folkbildningsförbundet
www.studieforbunden.se
Örebro läns Bildningsförbund
www.olbf.nu
Lycka till!
Folkbildningsrådet
www.folkbildning.se
2
Träff 1 – Demokrati
Rätten att rösta är makt –
din makt!
ande demokratin. Ett viktigt steg i kampen för
rösträtt blev införandet av allmän värnplikt 1901.
”En man, ett gevär, en röst” kom att bli slogan i
Varje röstberättigad person har möjlighet att rösträttskampen. Rösträttsförkämparna menade
påverka samhällets utveckling, både lokalt och att var man tvungen att vara med och försvara
globalt, genom att rösta. Det innebär att du kan sitt land skulle man också ha rätten att vara med
påverka hur din tillvaro, din vardag skall formas och bestämma.
och vilka personer du vill ska företräda dig i de
Under det första årtiondet infördes även allmän
olika politiska församlingarna. Det är viktigt att och lika rösträtt för män vid val till Riksdagens
du använder din rätt att rösta i de allmänna na- andra kammare, kvinnorna fick rösträtt först 1921.
tionella och lokala valen och i valet till EU-par- Första kammarens ledamöter valdes även fortlamentet.
sättningsvis indirekt, men rösträtten maximerades
till 40 röster i val till landsting och stadsfullmäkAtt diskutera:
tige. Det innebar naturligtvis att första kammaren
•Delar du detta påstående?
ännu en tid kom att domineras av landets för•Kan man också säga att man har en mögnaste samhällsklasser.
skyldighet att gå och rösta? Det första världskriget och den ryska revolu•Är det viktigt att använda sin rätt att rösta?
tionen i början av 1900-talet innebar att det
började ställas allt högre krav på politiska förändringar i Sverige och det ledde till en ny författningsreform, parlamentarismen infördes vilket
innebar att ett parlament skulle väljas som i sin
För 1000 år sedan styrdes Sverige av kungar, de tur fick till uppgift utse regering. Även den 40
styrde med hjälp av andra höga herrar (råd). Det gradiga skalan i kommunal och landstingsval
uppstod så småningom ett behov av ett organ togs bort och därmed blev det lika rösträtt för
som skulle representera även övriga invånare i män och kvinnor i alla val. Den som har rösträtt
riket, d v s en riksdag. Den första riksdagen har också rätt att kandidera i de olika valen.
(1500-talet) blev en ståndsriksdag, där represen1976 utökades rösträtten och möjligheten att
tanter för de fyra stånden i Sverige, adel, präster, kandidera i lokala val till att även innefatta utborgare och bönder, ingick. Ståndsriksdagen ländska medborgare som bott i Sverige i mer än
avskaffades 1866 och istället infördes en tvåkam- tre år. Medborgare från EU:s medlemsstater har
marriksdag.
idag rätt att rösta och kandidera i våra allmänna,
1809 fick Sverige en grundlag som reglerade lokala val och till val till Europaparlamentet om
maktfördelningen mellan riksdagen och kungen de är folkbokförda i Sverige.
och under 1900-talets två första årtionden omMed tiden kom systemet med tvåkammarriksdag
vandlades Sverige steg för steg till en demo- att kännas förlegat och från 1970 års val övergick
krati som bl a skulle ge flertalet medborgare rätt Sverige till en enkammarriksdag med 350 platser.
att rösta och också rätt att kandidera till riksda- 1976 ändrades antalet riksdagsplatser till 349 för
gen. Det skedde inte utan kamp, de högre klas- att undvika lotteririksdag. 1974 kom sedan den
serna ville inte släppa ifrån sig styret. Även nuvarande grundlagen som ger kungen i stort sett
kungen och kungahuset var emot den framväx- enbart representativa uppgifter.
Från kungamakt till folkmakt – kort om historien
3
Att diskutera:
Yttrande- och tryckfriheten
•I Sverige har vi levt med demokratin under så
lång tid att många inte längre reflekterar
över det och tar den för given. Håller du med
om det? Vad vi kan vi göra för att upprätthålla ett demokratiskt samhälle?
•Varför har rösträtt inte alltid varit en självklarhet för alla vuxna medborgare?
•I Sverige tar vi rösträtten för självklar. Hur är det i andra länder i Europa och i
världen i övrigt?
Alla ska ha rätten att uttala sina åsikter och ha
möjlighet att sprida dem i olika medier, utan att
straffas för det. Det innebär naturligtvis inte att
det är tillåtet att säga vad som helst. Rena lögner
och förtal kan man ställas till svars för i domstol.
Mötes- och organisationsfrihet
Alla ska ha rätten att samlas till möten eller demonstrationer samt ska ha rätten att organisera
sig i eller att bilda olika typer av föreningar,
exempelvis politiska partier, fackliga organisationer och religiösa samfund.
Ord och begrepp
Tros- och religionsfrihet
Demokrati
Alla ska ha rätten att tillhöra ett religiöst samfund,
precis som alla ska ha rätt att inte göra det.
Ingen ska heller diskrimineras på grund av sin
religiösa uppfattning.
Ordet demokrati kommer från grekiskan och
betyder folkstyre. Det finns dock några grundläggande krav som ska uppfyllas för att ett land ska
anses vara helt och fullt demokratiskt.
I Sverige anser vi att allas lika rätt till utbildning
och möjlighet till ekonomisk och kulturell jämlikhet är väsentliga inslag för att ett land ska betraktas som demokratiskt.
Rättsäkerhet och förbud mot retroaktiva lagar
Ingen ska godtyckligt kunna straffas eller sättas
i fängelse. Polis och rättväsen ska följa de på
demokratisk grund stiftade lagarna. Lagar ska
inte i efterhand kunna införas som gör tidigare
handling straffbar.
Allmän och lika rösträtt
Med det menas att alla vuxna myndiga medborgare i ett land ska ha lika rösträtt vid allmänna val.
Rätt till rörelsefrihet
Regelbundna val och valhemlighet
Människor ska fritt kunna resa inom sitt land och
fritt kunna resa till andra länder samt även
kunna återvända till sitt land.
I ett demokratiskt land måste valen till de politiska församlingarna ske med en viss regelbundenhet och med en inte alltför lång tidsintervall.
Vidare måste valen vara hemliga så att den röstande kan rösta på vilket parti han eller hon vill.
Unionsmedborgarskap
Sedan Sverige anslöts till den Europeiska Unionen
råder fri rörlighet mellan unionens medlemsländer. Unionsmedborgare har rätt att arbeta, bo,
försäkra sig, samt rösta och kandidera i det land
de är bosatta på samma villkor som medborgare
i det landet utan att behöva flytta sitt medborgarskap.
Majoritetsprincipen
Det innebär att majoritetens beslut ska accepteras även om beslutet går emot ens egna åsikter.
4
Sveriges grundlagar
Migration/migranter
Ordet migration är samlingsnamn för emigration
(utvandring) och immigration (invandring), personers rörelse mellan länder, dvs. in- och utflyttning.
Personerna som rör sig mellan olika länder är då
”migranter”. Migrationsverket arbetar både med
in- och utvandring. www.migrationsverket.se
Det finns fyra grundlagar som bestämmer hur
den svenska demokratin är utformad:
• Regeringsformen
• Successionsordningen
• Tryckfrihetsförordningen
• Yttrandefrihetsgrundlagen
Europaparlamentet (EP),
Genom att grundlagarna är särskilt viktiga i vårt
samhälle är de svårare att ändra än andra lagar.
Ska en grundlag ändras krävs, två riksdagsbeslut
med ett mellanliggande val. Det vill säga att först
ska ett riksdagsbeslut i den aktuella ändringen
fattas. Beslutet får sedan vila till efter nästkommande val och därefter måste den nya riksdagen
fatta samma beslut som den tidigare för att
grundlagsändringen skall kunna fastställas.
EU-parlamentet är en av Europeiska unionens
institutioner och består av 766 ledamöter som
väljs genom allmänna, direkta, fria och hemliga
val. Europaparlamentet är unionens enda direktvalda institution och har beskrivits som ett av
världens mäktigaste parlament. Val till EU-parlamentet hålls vart femte år. Man kan säga att EUparlamentet är Europeiska unionens motsvarighet
till Sveriges riksdag. www.europarl.europa.eu
Regeringsformen – RF
I Regeringsformen från 1974 finns reglerna för
Sveriges statsskick. RF säger att Sverige är en
demokrati genom att i den första paragrafen
skriva ” All offentlig makt utgår från folket”.
I regeringsformen finns även bestämmelserna
om folkomröstning, bland annat att folkomröstningar är konsultativa, rådgivande. Dock kan en
folkomröstning angående ändring av grundlagen
bli beslutande. Någon sådan folkomröstning har
dock inte genomförts i Sverige. De folkomröstningar som hittills hållits i Sverige har alltså
enbart varit rådgivande.
Att diskutera:
•Gå igenom och diskutera de olika orden och
begreppen. Är det något som ni anser oklart
kan ni hjälpas åt i gruppen att reda ut och
bringa klarhet?
•Diskutera medborgarskap och migration.
•Vad är en ”migrant”?
•Hur ser EUs organisation ut?
Successionsordningen – SO
Successionsordningen från 1810 fastslår hur
tronföljden ärvs. Den ändrades 1979 för att Sverige skulle få rak tronföljd, det vill säga att den
förstfödde inom kungafamiljen oavsett kön ärver
kronan. Ett led i landest jämställdhetssträvanden,
tidigare kunde tronen enbart ärvas av män.
5
Tryckfrihetsförordningen – TF
Riksdagsordningen – RO
Tryckfrihetsförordningen, som kom redan 1776
och reviderades 1949, reglerar rätten att i skrift,
tidningar, böcker och andra tryckta skrifter, yttra
sina tankar och åsikter.
Riksdagsordningen intar en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag. Den innehåller
regler för hur riksdagen ska arbeta. För att
ändra riksdagsordningen räcker det med ett
riksdagsbeslut, men det kräver kvalificerad majoritet. Det innebär att mer än hälften av samtliga närvarande ledamöter måste rösta ja till en
ändring för att den skall bli av.
Yttrandefrihetsgrundlagen – YGL
Yttrandefrihetsgrundlagen är Sveriges nyaste
grundlag från 1991. Den reglerar rätten att genom
film, radio, TV, CD-skivor och så vidare offentligen uttrycka sig.
Att diskutera:
•Diskutera gärna särskilt kring Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen
utifrån hur dessa frågor hanteras i Sverige
och övriga världen.
•Förenklat skulle vi kunna se våra grundlagar
som de regler som styr vår demokrati. Varför
är det viktigt att ha regler för demokratin?
Grundlagar och EU rätt
Sverige blev medlem i EU 1995. Förutsättningarna för Sveriges medlemskap regleras i det
anslutningsavtal som förhandlades fram mellan
Sverige och de dåvarande medlemsländerna i
EU. Efter medlemskapet har Sverige även hållit
en folkomröstning om deltagandet i valutaunionen. Resultatet blev att Sverige inte införde euron
som valuta.
EU-medlemskapet kan innebära att svenska
lagar, även grundlagen, kan komma i konflikt
med EU-lagstiftningen. Enligt EU:s lagar gäller i
vissa fall EU:s lagar över den enskilda statens.
Sveriges riksdag har därför genomfört en ändring
i regeringsformen så att riksdagen, om det krävs,
kan ta ett beslut så att svensk lag och även grundlagen får underordna sig EU-lag. För att möjliggöra det har ett tillägg fogats till regeringsformen.
6
Träff 2 –
Val – och folkomröstningar
Läs och samtala
kring följande delar i
valmyndighetens material
”Val i Sverige”:
•Det svenska valsystemet
•Valgeografi och mandat
•Rösträtt och röstlängd
Val i Sve
rige
sid 2
sid 4
sid 5
Ta reda på till nästa träff:
•Vilket valdistrikt tillhör du?
•Var finns ”din” vallokal och när är den öppen?
•Var kan du förtidsrösta?
•Hur gör du för att rösta i eller från ett annat land?
•Från och med årets val har reglerna skärpts
avseende vallokalernas tillgänglighet. Har
alla tillgång till vallokalerna på jämlika
villkor?
7
Träff 3 –
Att rösta i allmänna val
Läs och samtala kring följande delar i valmyndighetens material
”Val i Sverige”:
•Partier och valsedlar
•Röstning
•Rösträkning på valnatten
•Slutlig rösträkning
•Mandatfördelning
•Ledamöter och ersättare utses
•Valmyndigheter
•Överklagande
Val i Sve
rige
sid 6
sid 10
sid 13
sid 13
sid 16
sid 20
sid 23
sid 24
Ta reda på till nästa träff:
•Hur många/vilka partier ställer upp i valet till
kommunfullmäktige vid årets val i din
kommun?
•Vilka partier ställer upp i valet till Riksdagen?
•Hur många mandat har fullmäktige i din
kommun?
•Hur stort var valdeltagandet i din kommun
vid förra valet?
•Vad innebär det att personrösta?
•Se Valmyndighetens film på www.val.se
8
Träff 4 – Att rösta till EU
– parlamentet
Sverige och EU
Som unionsmedborgare har du både rätt att
rösta och rätt att kandidera i kommunala val och
i val till Europaparlamentet i det medlemsland
där du bor. I Sverige blir du automatiskt upptagen
i röstlängden och informerad om hur du går
tillväga för att delta i valen när du folkbokfört
dig på din bostadsadress.
Trots att allt fler flyttar mellan olika EU-länder
är integrationen i det offentliga livet i det nya
landet fortfarande mycket begränsad. Det är
särskilt tydligt i samband med lokala val och i
val till Europaparlamentet. Inflyttade unionsmedborgares deltagande i lokala intresseorganisationer, ideella föreningar, fackföreningar och i politiska partier är också generellt lågt.
”Operation vote” är ett projekt som problematiserar det låga politiska och sociala deltagandet
bland unionsmedborgare bosatta i medlemsstater
där de inte har sitt medborgarskap. Målet med
projektet är att komplettera lokala myndigheters
initiativ till att informera om och öka medvetenheten om unionsmedborgares rösträtt samt rättigheter att delta i den lokala politiken. Detta
sker genom nära samverkan med intresseorganisationer och föreningar som arbetar med och
kommer i kontakt med EU-migranter. Läs mer
om det här projektet på www.operationvote.eu
Om du vill delta i val som hålls inom unionen
är villkoren desamma för dig som för medborgarna i det land du befinner dig. I de flesta europeiska länder behöver du bara anmäla till de
lokala myndigheterna att du vill använda din
rösträtt där du är. Om det är obligatoriskt att
rösta i det land dit du flyttar din rösträtt omfattas
du också av den skyldigheten.
I valet till Europaparlamentet kan du bara
rösta och kandidera i ett land. Om du väljer att
rösta eller kandidera där du är bosatt kan du inte
göra det i landet där du har ditt medborgarskap.
Att diskutera:
Ta reda på:
•Hur går du tillväga för att rösta i lokala val i
andra EU-länder?
•Hur högt var valdeltagandet i valet till Europaparlamentet, 2009, i EU totalt och i Sverige? Vilket medlemsland hade högst valdeltagande?
•Hur högt var valdeltagandet i riksdagsvalet i
Sverige vid senaste valet?
•I vilka politiska samarbetsgrupper ingår de
svenska partierna i Europaparlamentet?
•Hur viktigt är det att rösta i EU-valet?
•I Sverige röstar en större andel EU-migranter
i valet till Europaparlamentet än andelen
svenska medborgare. I de lokala valen är det
tvärt om. EU-migranter deltar generellt i
mindre omfattning i lokal politik, föreningsliv och facklig verksamhet inom hela EU än
svenska medborgare och migranter från
andra länder. Varför är det så?
9
Studieförbunden och deras
medlemsorganisationer
De tio studieförbunden och SISU idrottsutbildarna har tillsammans 320 medlemsorganisationer. Här
är några exempel på huvudorganisationer i respektive studieförbund.
ABF (Arbetarnas bildningsförbund)
Landsorganisationen (LO), Konsumentkooperationen, Socialdemokratiska arbetarpartiet, Vänsterpartiet, invandrarföreningar och handikapprörelser.
NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet)
IOGT-NTO, motorförarnas Helnykterhetsförbund,
Hälsofrämjandet, KRIS, Svenska Frisksportförbundet, Ungdomens Nykterhetsförbund, BosniskHercegovinska Riksförbundet i Sverige.
www.abf.se
www.nbv.se
Bilda
Frikyrkor, ortodoxa- och österländska kyrkor,
ungdoms- och ekumeniska organisationer, Katolska kyrkan.
Sensus
KFUK/KFUM rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska
Scoutförbundet, Individuell människohjälp, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och fackförbund.
www.bilda.se
www.sensus.se
Folkuniversitetet
Riksförbundet Hem och samhälle, SACO, kurs- Studiefrämjandet
verksamheterna vid universiteten i Stockholm, Folkrörelser inom natur, kultur, djur och miljö,
Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå med stiftelser. till exempel Friluftsfrämjandet, Fältbiologerna,
www.folkuniversitetet.se
Jägarförbundet, Svenska Kennelklubben,
Naturskyddsföreningen, Turistföreningen.
Ibn Rushd
www.studieframjandet.se
– arbetar med majoriteten av de muslimska förSV (Studieförbundet Vuxenskolan)
eningarna i Sverige.
www.ibnrushd.se
Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet,
Lantbrukarnas Riksförbund, Bygdegårdarnas
KBV (Kulturens bildningsverksamhet)
Riksförbund, Sveriges Pensionärsförbund och
Riksförbundet för folkmusik och Dans, Sveriges
handikapprörelser.
Körförbund, Svenska Folkdansringen, Sveriges
www.sv.se
Spelmäns Riksförbund.
www.kulturens.se
SISU Idrottsutbildarna
Medlemsorganisationer är 70 olika idrotter till
Medborgarskolan
exempel Svenska Fotbollförbundet, Svenska
Moderata samlingspartiet, Förbundet Aktiva seRidsportförbundet, Svenska Skolidrottsförbundet,
niorer, Aktiv ungdom, Royalistiska föreningen.
Svenska Handikappidrottsförbundet.
www.medborgarskolan.se
www.sisuidrottsutbildarna.se
10
Folkhögskolorna i Örebro län
Fellingsbro folkhögskola
Huvudman är Örebro läns landsting. Skolan har
en profil där de vänder sig till personer med
funktionsnedsättning och erbjuder yrkesutbildningar inom området.
www.fellingsbro.fhsk.se
Karlskoga folkhögskola
Svenska missionskyrkan och ungdomsförbundet
equmenia är huvudman för skolan. Dess huvudsakliga inriktning är media, språk, kultur och
hälsa.
Hällefors folkhögskola
Skolan drivs av ”Föreningen Hällefors folkhögskola”, en ideell förening. Kultur, design och
konstnärligt skapande är skolans profil.
www.folkis.nu
Örebro folkhögskola
Evangeliska frikyrkan är huvudman för skolan.
Dess profil är idrott, livsfrågor och ledarskap.
www.orebrofolkhogskola.se
www.karlskogafolkhogskola.se
Kävesta folkhögskola
Huvudman för Kävesta folkhögskola är Örebro
läns landsting. Skolan har en kulturprofil med
inriktning på dans, musik och konst och formgivning.
www.kavesta.fhsk.se
Folkbildningens gemensamma intresseorganisation
Box 22027, 702 02 Örebro Kansli: Landbotorpsallén 25A Tel: 019-611 21 75 Fax: 019-20 96 39
www.olbf.nu