en kreativ plats mitt i Slottsskogen.

Dômen konstskola - en kreativ plats mitt i Slottsskogen.
Vill du arbeta med konst eller något annat estetiskt yrke i framtiden? Då är detta skolan för dig! Dômen konstskola genomsyras
av uppfinningsrikedom, personlig utveckling, bra energi, stor arbetsglädje och högklassig undervisning. Vi erbjuder en utbildning som ger dig nödvändig kunskap för att kvalificera dig till konstnärliga högskoleutbildningar eller arbeta vidare på egen
hand. Våra elever får styrka i sitt eget skapande och får lära sig vägen till ett eget konstnärligt språk. Skolan har stora ateljéer,
gips- och träverkstad, grafiska verkstäder, bibliotek, välutrustad datasal med uppdaterad utrustning m.m. Vi strävar ständigt
efter att vara en skola mitt i konstens dynamiska värld.
Tre utbildningar
Skolan har tre utbildningar - måleri, skulptur och grafik. Det totala elevantalet är 64 och gruppstorlekarna är på 16 elever, där
varje grupp har sin egen huvudlärare. För att öka elevernas kunskap om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften
av undervisningen av utvalda gästlärare. Skolans pedagoger är utan undantag utövande konstnärer och starkt engagerade i
arbetet på skolan.
Utbildningarna är tvååriga och innehåller studieblock med mycket varierade upplägg. Första året på skolan har fler givna uppgifter än det andra året, då eleverna arbetar mer fritt utifrån egna idéer och sitt eget konstnärliga språk.
Undervisningen är till största delen praktisk. Men det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filosofi, litteratur och om det konstnärliga entreprenörskap som konstnärskapet innebär. Skolan lägger stor vikt vid portfolioframställning där det ingår skrivar- och dokumentationskurser för att på
bästa sätt kunna presentera sitt arbete.
Utbyte mellan utbildningarna ingår i schemat och det finns även med som ett självklart inslag på skolan utanför schemat.
Dômen har ett aktivt elevråd vars synpunkter och utvärderingar är till stor hjälp i skolans utvecklingsarbete.
Studieresor
Skolan gör två studieresor varje läsår, varav en längre utlandsresa och en kortare inom Sverige eller Norden. Utöver detta gör
vi kontinuerligt olika galleri- och museibesök. Den långa studieresan åtföljs av en två veckor lång projektperiod för hela skolan
som avslutas med en stor genomgång. Förutom alla konstintryck skapar dessa resor en bra och positiv stämning på skolan
som smittar av sig i det dagliga arbetet. Under årens lopp har skolan bl.a. besökt Paris, London, Venedig, New York, Dordogne
och Berlin. Hösten 2013 åker Dômen konstskola till Venedigbiennalen, ett av världens viktigaste konstevenemang, som hålls
vartannat år i Giardiniparken och i Arsenalen, det gamla skeppsvarvet i Venedig.
Samarbeten och utåtriktad verksamhet
Dômen tar på många olika sätt initiativ till ett samspel och en dialog med allmänheten. Ett exempel är skolans föreläsningar
som är öppna för alla. Under ett läsår erbjuder vi närmare tjugo föreläsningar och seminarier med olika intressanta gästföreläsare.
För att ge eleverna chansen att synas och verka utanför skolans lokaler samarbetar vi kontinuerligt med externa aktörer.
Under de senaste åren har skolan t ex. deltagit i festivalen Way Out West, ställt ut på Kulturhuset Blå Stället, Galleri Konstepidemin, Göteborgs Konstförening och har vid flera tillfällen haft offentliga projekt tillsammans med Parkförvaltningen i
Slottsskogen. Skolåret avlutas med en stor elevutställning i skolans fantastiska lokaler mitt i Slottsskogen.
Är du nyfiken på hur skolan fungerar och ser ut under läsåret så är du även varmt välkommen till skolans Öppet hus.
För mer information om skolan kan du besöka vår hemsida http://www.domenkonstskola.se där vi bl.a. har en blogg med
bilder och information från skolans olika kurser.
Du är varmt välkommen att söka till någon av våra utbildningar och har du några funderingar och frågor kring Dômen Konstskola, så tveka inte att höra av dig till oss!
Anna Persson, skolchef på Dômen konstskola
Mail: [email protected]
Skolan startades 1959 av Tullan Fink. Sedan 1999 drivs skolan i stiftelseform och är inte vinstdrivande. Styrelsen består i dag
av ordförande Rolf Åsberg, övriga styrelseledamöter är Eva Gesang Karlström, Barbara Ekström, Pontus Hammarén och
Christer Lundberg.
Bild: Sanna Laaban
Januari
Terminsstart
Föreläsning
Föreläsning
Föreläsning
Terminsstart måndag 7 januari kl. 9.
Ansökan till läsåret 2013-2014
I januari 2013 kan information och ansökningshandlingar laddas ner från hemsidan (PDF format) eller beställas på telefon 031-711 26 56.
Antagningen till skolan sker med arbetsprover. Sökande ska ha genomgått gymnasieskola eller motsvarande. Dômen konstskola drivs med
statliga och regionala anslag. Skolan står under Yrkeshögskolans tillsyn. Utbildningen berättigar till studiemedel under högst 80 veckor.
Studiemedel utgår dock endast till elev som senast fyller 20 år under höstterminen. Eleverna kan även få merkostnadslån till skolavgifter.
Terminsavgiften för läsåret 2013/2014 är 10 000 kr.
Föreläsningar
11 januari f.d. elever från Dômen kommer och berättar om sina konsthögskolestudier.
18 januari Maria Magnusson: Hur dokumenterar man ett konstverk del 2. Teori och praktiska övningar (endast för skolans elever).
25 januari Theo Ågren, Kalle Klockars - om kandidatutbildningen på HDK. Dessutom ett samtal om design och vad det kan vara.
Bild: David Klasson
Februari
Föreläsning
Föreläsning
Föreläsning
Föreläsning
Måleri
Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan. Eleven uppmuntras att ta för sig av olika tekniker som
olje-, akvarell-, tempera- och akrylmåleri. Olika sätt att teckna och blanda tekniker tillämpas också. Komposition, yta/djup, form och färg är
några av de grundbegreppen som vi arbetar med. Skoldagen är varierad. Vi arbetar omväxlande med de gemensamma övningarna och med
självständigt arbete som följs upp och handleds av läraren. Eleverna uppmuntras att prova på andra tekniker inte minst under utbytesperioderna som sker en gång per termin. Erfarenhet av olika tekniker och uppövad gestaltningsförmåga ger eleven stora möjligheter i det
egna bildskapandet.
Andra året är ett fördjupningsår, där en ny huvudlärare ansvarar för ett aktuellt schema med flera gästlärare. Eleven har ett utvidgat utrymme
för självständigt arbete under handledning, där öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen.
Klassen har kontinuerligt samtal kring konstriktningar, konstnärer och verk eller någon aktuell konstdiskussion. Målet är att eleven ska börja
hitta ett eget uttryck och självständigt komma igång med en process och därmed möta de krav som högskola och konstliv ställer.
Föreläsningar
1 februari Staffan Holm, möbeldesigner, om sitt arbete och vägen dit.
8 februari Niclas Östlind “Från bildaktivism till iscensatta identiteter - om fotografins förvandlingar från 1970-tal till idag.
15 februari Jeanette Emt “Kant, Schopenhauer och Nietzsche”..
22 februari Thomas Elovsson om sitt konstnärskap.
Bild: Markus Samnell
Mars
Föreläsning
Föreläsning
Föreläsning
Föreläsning
Öppet Hus
Skulptur
Tredimensionell gestaltning
Arbetet på avdelningen syftar till att ge en bred grundkompetens i tredimensionellt gestaltande och till att utveckla den egna bildvärlden.
Våra övningar sträcker sig från modellstudier via tematiska övningar till självständiga projekt. Stor vikt läggs vid att utmana eleven till att
vandra på okända stigar och få kontakt med nya uttrycksformer för vidare studier på högskola eller för eget konstnärligt skapande.
Kursupplägget löper med tvåårsintervall och de båda årskurserna arbetar gemensamt. Samtal om intressanta skulpturer, konstnärer och
konstnärliga frågeställningar inleder dagen. Några moment under detta läsår är parafras, installation, platsspecifika verk utifrån pilkastning,
performance, träbearbetning, gjutning i gips och betong, möbel, eget projekt m.m.
Öppet hus
Vill du besöka Dômen konstskola? Varmt välkommen till skolans Öppet hus lördag den 23 mars kl. 12-16. Möt lärare och elever och få en
inblick i skolans verksamhet. Här kan du också få information om Dômens sommarkurser sommaren 2013.
Föreläsningar
1 mars Tilda Lovell om sitt konstnärskap.
8 mars Helene Billgren om sitt konstnärskap.
15 mars Jesper Norda “Om ljudkonst”
23 mars se. hemsidan
Bild: Johan Rikenberg Jakobsson
April
Föreläsning
Föreläsning
Föreläsning
Grafik
Den tvååriga grafikutbildningen är mångsidig. De båda årskurserna arbetar parallellt, så att den första årskursens grundkurser och teknikövningar utgör tid för självständigt och handlett arbete för årskurs två. Under perioder med gästlärare arbetar båda årskurserna gemensamt.
Olika konstnärer besöker oss i samband med de samtal kring bild som är centrala för utvecklingen av seendet och förståelsen av eget och
andras bildspråk. Viktiga tekniker är torrnål, screentryck av olika slag, etsning, trä- och linoleumsnitt, “Image-On”, seriegrafi och litografi.
Eleverna har tillgång till dator för bildbearbetning. Teckning är en baskunskap i grafiken. För att utveckla denna förmåga är teckningen ett
genomgående tema på grafikutbildningen.
Föreläsningar
15 april Bengt af Klintberg “Vad är Fluxus”.
19 april Ulrika Knutsson “Fogelstadgruppen och Siri Dekert”.
26 april Konstnärens ekonomi och organisationer (endast för skolans elever).
Bild: Filippa Wikner
Elevutställning
Maj
Elevutställning
Inlämning
digitala
arbetsprover
Elevutställning
Inlämning
arbetsprover
Inlämning
arbetsprover
Utlämning
arbetsprover
Utlämning
arbetsprover
Elevutställning
Elevutställning
Elevutställning
Vernissage
elevutställning
Elevutställning
Elevutställning
Elevutställning
Elevutställning
Välkomna till årets elevutställning på Dômen konstskola den 4 maj kl.12-16. Utställningen pågår till den 12 maj och äger rum i Björngårdsvillan i Slottsskogen. På utställningen kan ni se verk av skolans alla elever. Missa inte förgående års succé ”Dômens Konsthandel” som även
i år är fylld med god konst för nästan varje konstsmak.
Ansökan
Vill du studera på Dômen till hösten? Den 13-14 maj är det dags att lämna in ansökningsprover. Arbetsproverna avhämtas den 20-21 maj.
Du kan även ladda ner ansökningshandlingar från vår hemsida. Ansökan ska bestå av en särskild anmälningsblankett och max 6 valfria
arbetsprover i hanterlig storlek. Vid större arbeten rekommenderar vi fotodokumentation. Digitala arbeten som t.ex. video bör inte överstiga
mer än 5-10 minuter. Baksidan av varje arbetsprov förses med sökandes namn och adress. Skolan ansvarar inte för inlämnade arbetsprover.
Sökande som bor utanför Göteborg kan begära att få arbetsprover återsända mot postförskott. Detta måste då markeras på ansökningsblanketten. Du även kan söka till Dômen konstskola digitalt. Den digitala ansökan Sker mellan måndag 8 april måndag 6 maj.
Mer information om ansökningsförfarandet finner du på vår hemsida. Det går bra att söka till var och en av skolans tre linjer.
I ansökningsblanketten markerar du vilken linje du väljer i första, andra eller tredje hand.
Antagen elev ska betala in 1000 kr till skolans plusgiro 523688-0 eller bankgiro 5439-1149 senast den 7 juni, för att bekräfta sin plats.
Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka, den dras av från terminsavgiften. Resterande 9 000 kr betalas vid terminens början. Om du som
antagen elev vill avstå din plats måste detta ske skriftligt senast den 1 augusti. Om detta inte görs så är anmälan bindande.
Bild: Ett kreativt sommaräventyr
Juni
Ett kreativt
sommaräventyr
Ett kreativt
sommaräventyr
Ett kreativt
sommaräventyr
Ett kreativt
sommaräventyr
Ett kreativt
sommaräventyr
Ett kreativt
sommaräventyr
Ett kreativt
sommaräventyr
Ett kreativt
sommaräventyr
Ett kreativt
sommaräventyr
KONSTKOLLO - ett kreativt sommaräventyr
Är du mellan 13 och 19 år och sugen på att göra något nytt i sommar? Då har du chansen att prova på att vara konstnär under en vecka på
sommarlovet när Göteborgs Konsthall tillsammans med Dômen konstskola ordnar KONSTKOLLO för ungdomar.
Tillsammans med konstnärer och konstpedagoger utforskar vi olika konstnärliga tekniker. Vi låter oss inspireras av Göteborgs Konsthalls
spännande sommarutställning och arbetar med eget skapande både på plats i konsthallen och i de stora och ljusa ateljéerna på Dômen
konstskola i Björngårdsvillan mitt i Slottsskogen. På konstskolan finns fullt utrustade verkstäder och naturligtvis utnyttjar vi också Slottsskogens fantastiska omgivningar; de små skogsdungarna, ravinerna, dammarna, djurparken etc. Här finns många spännande ”rum” att arbeta i!
Vecka 25 är för dig som är 13-15 år och vecka 26 är för dig som är 16-19 år. Kostnaden är 400 kr/person vecka 25 och 500 kr/person vecka
26 och då ingår lunch och material. Veckan avslutas med en mindre utställning då allmänheten är välkommen. Anmälan och mer information
om KONSTKOLLO hittar du på www.domenkonstskola.se och på http://www.konsthallen.goteborg.se
Inga förkunskaper krävs - vi vill uppmuntra alla att söka!
Externa kurser
Under sommaren anordnar Lena Rydén och Leyung Wang kurs i tuschmåleri. Se hemsidan under sommarkurser för mer information.
Bild: Anna Notfjäll
Juli
Digital utrustning
Varje avdelning har en egen dator och skrivare. Skolans gemensamma datorverkstad är utrustad med Mac-datorer, färgskrivare, digitala
film- och stillbildskameror samt program för bildbearbetning, filmredigering m.m. Här finns även en animeringsstation. Samtliga elever får en
introduktionskurs i datorverkstaden, därefter tillgång till handledning. Under läsåret läggs stor vikt vid framställning av dokumentation och
portfolio, både skriftligt och i bild.
Varje år har skolan minst två videokurser. Eleverna ges då möjlighet att få en inblick i videokonsten som uttrycksmedel. Vi arbetar från idé till
filmteknik, redigering och presentation. Kursen rymmer samtal och diskussioner kring mediets möjligheter.
Bibliotek
Skolan har ett stadigt växande bibliotek med olika konstböcker och filmer. Vårt mål är att få en gedigen samling och vi satsar mycket på
att täcka upp de olika konstinriktningar och behov som finns på skolan. Tyngdpunkten ligger på konst, men vi köper också in böcker om
fotografi, arkitektur, serier och filosofi. Idag innehåller biblioteket 1300 titlar.
Bild: Albin Bergström
Augusti
Way Out West
Way Out West
Way Out West
Terminsstart
Skolstart måndag 26 augusti kl. 9
Höstterminens föreläsningar finns på hemsidan fr.o.m. augusti.
Way out West 8-10 augusti
Dômen konstskola deltar för femte året i rad på Way Out West. Håll utkik efter skolans tält där alla festivalbesökare har
chansen att se och uppleva konst i alla dess former. Här har du också möjlighet att få information om skolan.
Studieresa till Venedig
September
Föreläsning
Föreläsning
Föreläsning
Föreläsning
Studieresa
Studieresa
Skolresa
I september - oktober 2013 åker Dômen konstskola till Venedigbiennalen, ett av världens viktigaste konstevenemang, som hålls vartannat
år i Giardiniparken och i Arsenalen, det gamla skeppsvarvet i Venedig. I Biennalen ingår många spännande satelitutställningar ute på stan.
På Biennalen ser vi samtida konst från många av världens länder, här visas film, fotografi, installationer, skulptur, måleri, teckning, ljudkonst
m.m. Vi besöker även Accademian för att se det venetianska måleriet och gör båtutflykter i lagunen.
Bild: Jonas Bentzer
Oktober
Studieresa
Studieresa
Studieresa
Studieresa
Studieresa
Studieresa
Studieresa
Föreläsning
Vad blir man?
Dômen utbildar unga människor att lära sig att tänka annorlunda och utveckla sitt konstnärliga skapande. Konstnärens arbetsfält sträcker sig
i dag långt utanför den traditionella konstscenen, vilket breddar våra elevers kommande yrkesområden. Konstnärsyrket är ett framtidsyrke
eftersom bildkonsten befinner sig i en ständig utveckling och expansion och efterfrågan på kreativa och uppfinningsrika personer ökar i
samhället. Utbildningen på Dômen konstskola ger eleverna kunskap och möjlighet att kvalificera sig till konstnärliga högskoleutbildningar
eller arbeta vidare på egen hand. Exempel på arbeten som utbildningen kan leda till är konstnär, scenograf, formgivare, illustratör, animatör,
arkitekt, bildpedagog, dekoratör, landskapsarkitekt, kreativ konsult inom näringslivet etc.
Bild: Emma Åvall
November
Föreläsning
Föreläsning
Utbytesveckor och Öppen redovisning
Under ett par veckor på vårterminen erbjuds eleverna valfria kurser. Detta innebär att eleverna kan välja mellan olika tekniker och teman.
Klasserna blandas och eleverna får träffa andra lärare och nya dynamiska gruppkonstellationer uppstår.
Höstterminen innefattar ett projekt där eleverna ska arbeta med samma tema. Temat är detsamma för hela skolan och kursen innefattar en
rad olika föreläsningar, filmvisningar och genomgångar. Projektperioden avslutas med en Öppen redovisning där allmänheten är inbjuden
att delta.
Vill du veta mer om skolan?
Under våren besöker vi olika gymnasieutbildningar för att berätta om skolans innehåll, upplägg, vad en utbildning som denna kan leda till
och hur ansökningsprocessen går till.
Vill du att vi kommer till just er och informerar om Dômen konstskolas verksamhet eller skulle du hellre vilja komma på ett studiebesök på
skolan? Då är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på [email protected] eller på telefon 031-711 26 56, så bokar vi ett besök.
Bild: Klara Sröm / Elina Ennab
December
Föreläsning
Gästföreläsare i urval
Karin Mamma Andersson, Peter Andiné, Kristoffer Arvidsson, Björn Billing, Lena Boëthius, Helene Billgren, Nina Bondeson, Olle Bonnier,
Nina Björk , Mark Broos , Mårten Castenfors, Martin Cederwall, Carl-Johan De Geer, Magdalena Dziurlikowska, Jeanette Emt, Monica
Englund, Björn Fredlund, Dror Feiler, Roj Friberg, Maud Färnström, Ann-Charlotte Glasberg, Charlotte Gyllenhammar, Pontus Hammarén,
Annika von Hausswolff, Jan Håfström, Britt Ignell, Leslie Johnson, Anneli Jordal, Claes Jurander, Ulf Kihlander, Andreas Kittel, Ulrika
Knutson, Pernilla Lesse, Kent Lindfors,Tilda Lovell, Dorota Lukianska, Göran Larsson, Anna Ling, Mikael Lundberg, Annika Lundgren,
Johan Nobell, Johannes Nyholm, Björn Perborg, Sinziana Ravini, Lenke Rothman, Stig Sjölund, Robert Stasinski, Jack Strange, Jörgen
Svensson, Fredrik Svensk, Theo Ågren, Poul Thomassen, Lars Tunbjörk, Johan Wingborg, Karin Wikström, Elin Wikström, Josefin Åsberg,
Ruben Östlund.
Gästlärare i urval:
Mats Ahlgren, Jon Forssman, Mia Frankedal, Niklas Eneblom, Carl Johan Engberg, Ann-Charlotte Glasberg, Fredrik Gunve, Ronny
Hansson, Joanna Hellgren, Lisa Jeannin, Björn Kjelltoft, Peter Kruse, Andreas Korsár, Magnus Larsson (Göteborg), Magnus Larsson
(Stockholm), Annika Lundgren, Lars Nyberg, Bo Melin, Kristina Müntzing, Johan Nobell, Yvonne T Larsson, Anita Paakkonen, Åsa Pröjts,
Helena Roos, Lena Rydén, Leif Samuelsson, Vladimir Stoces, Christina Skårud, Per-Isak Snälls, Jack Strange, Ola Åstrand.
Lärare och personal på Dômen konstskola
Patrik Andiné
huvudlärare måleri 1
Malin Bogholt
huvudlärare måleri 2
Holger Eriksson
vaktmästare
Magnus Larsson
teckning
Jill Lindström
huvudlärare skulptur
Mats Nielsen
bitr. skolchef
Anna Persson
skolchef
Henrik Persson
huvudlärare grafik.
Åsa Pröjts
koordinator
Linda Tedsdotter
digitala medier
Patrik Andiné – Huvudlärare måleri 1
Jag är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm mellan åren1990-95. Sedan 1996 bor och verkar jag i Göteborg. Det slutar hela
tiden med att det blir måleri, då företrädesvis i olja och tecknande, i en föreställande anda, som jag arbetar med. I min roll lärarroll vill jag dels
ge elever möjlighet att fördjupa sig i måleriets och bildskapandets grunder och pröva nya vägar, men också successivt ge dem allmän kännedom om äldre och nutida konst.
Malin Bogholt - Huvudlärare måleri 2
I min ateljé vid Gullbergskaj i Göteborg arbetar jag mest med skulptur och teckning.
Teckningarna fungerar som tankestartare och fyller en viktig funktion, där ingen hänsyn alls behöver tas till några tyngdlagar. Jag tecknar
konstruktioner (eller eventuella funktioner) som jag sedan använder i mina ”byggen”.
Mina skulpturer utgår ofta ifrån det rum eller plats där verket ska visas. Genom att använda rummets förutsättningar tänker jag mej att verket
har en början och ett slut, som påverkas av hur betraktaren rör sej i rummet.
Jag tycker om det fysiska ”byggandet”, att skalan kan relatera till kroppen och att verket därigenom möter betraktaren.
Rörelsen, eller kanske mer osäkerheten om det rör sej eller inte är viktig och jag arbetar med att verket inte ska kännas helt ”säkert”.
Min konstnärliga utbildning startade på bildlinjen på Lunnevads folkhögskola (1989-91),
vidare till Hovedskous Målarskola (måleri, 1991-93) och därefter
Konsthögskolan Valand (1993-98, Kanazawa College of Art, Japan ht 97).
Jill Lindström – Huvudlärare skulptur
Materialens påverkan och de små förskjutningarnas omkullkastande av verkligheten är saker som jag tänker på i mitt konstnärliga arbete.
Oftast arbetar jag tredimensionellt men ibland smyger sig foto och video in och beblandar sig med de övriga verken.
Min väg till konsten gick via antropologistudier till konstskola (Hovedskous målarskola och konsthögskolan Valand –fri konst och nya media).
Numera läser jag konstvetenskap.
I min verksamhet som pedagog vill jag skapa situationer med god jordmån för eleverna att utvecklas av egen kraft i. Ser gärna sökande med
många idéer samt lust att fila på gestaltandet.
Henrik Persson – Huvudlärare grafik.
Utbildad 94-96 Hovedskous Målarskola, 96-01 Konsthögskolan Valand.Med min konst vill jag skapa ett rum där jag låter olika tankelinjer
växa fram. Jag arbetar både två- och tre-dimensionellt, oftast med utgångspunkt i teckningen. Själva skapandeprocessen är ofta en del
utav verket. Bland de som söker till Domens grafikutbildning letar jag efter de som vill utforska sin bildvärld, och som samtidigt kan ha ett
öppet sinne för att ta in nya intryck och ideer.
Viljan till kommunikation och personligt uttryck, kan vara nog så viktig som tekniska färdigheter.
Konstverk och fotografier © elever och lärare på Dômen konstskola
Dômen konstskola Dufvas Backe 3 Björngårdsvillan - Slottsskogen 413 08 Göteborg
www.domenkonstskola.se