FSO STYRELSEMÖTE NR 9 2014 Onsdagen 10 december Kl

FSO STYRELSEMÖTE NR 9 2014
Onsdagen 10 december
Kl: 15.00
FSO Resurscenters lokaler
Nygatan 30 Kalmar
Närvarande
Ej närvarande
Christer Andersson, ordförande
Sophie Eriksdotter-Forsman har aviserat frånvaro
Arne Hertzberg § 143-§152§154§155 Anna-Carin Birgersgård ersättare har aviserat frånvaro
Christina Holmin
Krister Ekström har aviserat frånvaro
Claes-Göran Larsson
Nils-Allan Edman Kassör har aviserat frånvaro
Hans Tedesjö
Nils-Eric Karlsson § 143-§ 151§154§155
Åke Ring § 143-§147.§154§155
Bengt Rosenqvist tjänstgörande ersättare
Ej aviserad frånvaro:
Kansliet
Annelie Olsson Sekreterare
Sara Cullin Rinaldo Kanslichef
Inbjuden: Marianne Westring Nordh
§ 143 (1)
(a)
(b)
Mötets öppnande och upprop
Christer Anderson hälsade välkommen och informerade att Marianne Westring
Nordh lämnat återbud pga. sjukdom och förklarade mötet öppnat. Därefter
förrättades upprop.
Marianne ombad kansliet informera att det blir en träff på Gränsö slott i Västervik
som handlar om nätverk och samordnande grupp inom stöd till personer med
funktionsnedsättning. Styrelsen beslutade att utse två representanter från FSO att
delta, Arne Hertzberg och Hans Tedesjö.
§ 144 (2)
Dagordningen
Godkändes med tillägget att § 154 och § 155 behandlas först.
§ 145 (3)
Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Christina Holmin och Bengt Rosenqvist.
§ 146 (4)
Protokoll
Protokoll nr 8 föredrogs och lades till handlingarna.
§ 147 (5)
Inkomna protokoll, externa
RTAF protokoll 2014-10-30 finns att läsa på kansliet.
Västervik RFH protokoll 2014-09-19 finns att läsa på kansliet.
Protokoll från Kalmar kommuns tillgänglighetsråd (KTR) finns att hämta på nätet
www.kalmar.se.
§ 148 (6)
(a)
FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Presidiemötet 18 november: Hänvisning till § 152 (d)
§ 149 (7)
(a)
Skrivelser för kännedom
Nomineringar FSO styrelse 2015: Enligt FSO Resurscenters stadgar ska
nomineringar och avsägelser vara valberedningen tillhanda senast åtta veckor
innan FSO:s årsmöte den 22 mars 2015, dvs. senast måndagen den 26 januari.
Information om Samordnad Individuell Plan (SIP): Kommunerna och Landstinget
i Kalmar län har under 2014 jobbat med ett verktyg (Samordnad Individuell Plan)
för bättre samverkan kring personer som har många vård- och omsorgskontakter.
Man kan själv efterfråga det om man känner att det är rörigt med många olika
kontakter. Informationen är utskickad för kännedom till styrelsen och
länsordförandena.
(b)
§ 150 (8)
Skrivelser för beslut
Inga skrivelser för beslut har inkommit.
§ 151 (9)
(a)
Övriga skrivelser
Garpens Fyrplats: Sara informerade att Föreningen Garpens vänner har önskemål
att införskaffa en tillgänglighetsanpassad båt som passa alla. Sara har svarat att
några finansiella medel kan vi inte bistå med, men att expertkunskaperna kan vi
hjälpa till med.
KUR-projektet psykisk ohälsa bland unga 16-30 år: Styrelsen beslutade att Sara
kan delta på styrgruppsmötena ca en gång i månaden. Bengt ansåg att det tas
kontakt med berörda föreningar. Mer information kommer längre fram.
(b)
§ 152 (10)
(a)
(b)
(c)
(d)
Rapporter övriga
Merkostnader länsfärdtjänst?: Det gavs en information om en lägesrapport,
återkommer vid nästa styrelsemöte 4 februari med mera information.
Bildkanon: Styrelsen beslutade att avvakta.
BCF säger upp sitt abonnemang på telefonväxeln: Uppsägningstiden är fyra
månader från att det inkommit skriftligen om uppsägning. Styrelsen beslutade att
BCF ska debiteras för tre månader på det nya året.
Rapport från FRKL 2014-12-10: Nils-Eric informerade att
Antidiskrimineringsbyrån Sydost informerade i en halvtimme vidare var det
information om föreningsarrangemang, landstingsstyrelsen, att FSO:s
nomineringar är klara, Krister Ekström blev vice ordförande, presidie- och
mötesdagar nästa år presenterades 15/1, 28/4, 25/9, 20/11 är presidiets
mötesdagar. 6/2, 22/5, 16/10, 4/12 är Funktionshinderrådets mötesdagar.
(e)
§ 153 (11)
(a)
(b)
(c)
§ 154 (12)
(a)
(b)
(c)
(d)
§ 155 (13)
(a)
(b)
(c)
Rapport om hemsidan: Sara informerade att mycket ska göras och tar lite tid men
att det i slutändan kommer att bli bra. Det är viktigt att vi får ut information
genom hemsidan kontinuerligt.
Ekonomi.
Kassarapport: Nils-Allan var inte närvarande men hade gjort en ekonomisk
rapport som delades ut till styrelsen och det bedömdes att det ekonomiska läget
var positivt för år 2014.
Förslag till budget 2015: Ordföranden informerade om en upprättad preliminär
budget för 2015 som delades ut till styrelsen. Driver fastighetsförvaltningen
igenom sina krav uppstår ett underskott om ca 167 tkr. vilket skulle äventyra
FSO:s existens.
Revidera avtal med Charlie (it): Nuvarande avtal gäller till mars 2015. Styrelsen
ansåg att en förfrågan till andra it-företag kan göras för jämförelse om priser.
Personal och kanslifrågor
Rapport personalärenden: Claes-Göran redogjorde för de personalkonsekvenser
som kan uppstå om fastighetsförvaltningens krav genomförs. Sara och Annelie
gick ut när denna punkt diskuterades.
FSO-budget: Ordförande Christer fick uppdraget att kontakta berörda personer.
Julstängt: Styrelsen beslutade att kansliet stänger 22 december och öppnar åter 7
januari. Personalen tar ut insparad tid den 22 och 23 december.
Anmälningar till Arbetsförmedlingen angående bidrag skulle underlättas om detta
kunde ske elektroniskt. Styrelsen beslutade att firmatecknarna skall ansöka om
detta.
Studie Konferenser
Rapport från Idé och samverkanskonferens, Corallen: Arne informerade att det
handlar om kurser som planeras framöver.
Konferens om ”senaste nytt” 9-10 maj 2015: FSO har en kurs 9-10 maj på
Corallen i Oskarshamn. Läggs ut på hemsidan längre fram. Arne informerade
vidare att arrangemang som inte kostar något ska man ändå skicka in möjligt att
man kan få vissa pengar ändå.
Planerade kurser/konferenser: Tvärhandikappkurser för alla föreningar kommer
2015, ev. en hälsokurs på Ädelfors.
§ 156 (14)
(a)
Flerlänsmöte
Rapport LIF och HSO Riks: Sara och Christina informerade att det var tre mycket
givande dagar. LIF:s konferens handlare bl.a om läkemedel: vid utbyte av
läkemedel finns inga mindre provförpackningar, vissa förpackningar har för liten
text och redovisar ej innehåll och biverkningar. Vidare från HSO Riks konferens
att Ingrid Burman informerade att det är försämringar i politiken. Att vi
tillsammans är starka, och handikappförbundets hemsida, vidare var det många
deltagare denna höst.
§ 157 (15)
Nätnyheter och övriga Nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen

HSO Riks: Remiss Förslag av Tandvårds- läkemedelsverkets allmänna råd.

HSO Riks: Remiss om apoteksombud

HSO Riks: remiss betänkande unik kunskap genom registerforskning.

Socialpolitik nr. 4 ute 5 december.




§ 158 (16)
(a)
Handikappförbunden: Sammanställning av enkät.
HSO Riks: Myndigheter urholkar och trotsar LSS-lagen.
HSO Riks: Debattartikel i Uppsala Nya Tidning.
HSO Riks: Remiss unik kunskap genom registerforskning.
Övriga frågor.
Förslag om Kick-off: Ordförande Christer har ett förslag på en ”Kick-off” med
medlemsföreningarna nästa år. Mer information kommer längre fram.
Styrelsen ställde sig bakom förslaget om en Kick-off i slutet av januari
alternativt februari.
§ 159 (17)
Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas: 2015–02-04 på FSO:s kansli kl.15.00.
§ 160 (18)
Mötets avslutning
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade därefter mötet.
…………………………………………….
Ordförande: Christer Andersson
………………………………………..
Sekreterare: Annelie Olsson
…………………………………….………
Justerare: Christina Holmin
............................................................
Justerare: Bengt Rosenqvist