Ladda hem vår Plenum-PDF för mer information

Plenum
DEBATT & VOTERING
Copyright © Q enter AB 2013
Vad är plenum?
Fasta eller mobila system men med
samma mjukvaror och funktionalitet.
Debatt & Voteringsstöd
att arbeta med alla delar före/under/
efter ett möte.
fullständig kontroll på närvaron i
salen. Ledamöter kan själva logga
Plenum är ett fullfjädrat system för att
in/ut ur systemet med vald
hantera parlamentarisk debatt och
Ledamotsregister
hårdvaruplattform iPad/smartcard
beslut med integrering av ledamots
Ledamotsregistret
ligger
till
grund
för
eller via närvaroknapp. Med
register och närvarohantering. webtv,
all
närvarohantering,
talarlistor
och
smartcard eller iPad kan de även
mikrofoner. Systemet är utvecklat i
voteringar,
varje
ledamots
post
har,
är
hantera sin egen ersättarhantering.
tätt samarbete med våra kunder
knuten
till
parti,
valdistrikt
och
sedan 2003 och med deras krav på
successionsordning. Man kan även
Arvoden/Rapporter
möteshantering.
direkt i användar- gränssnittet se
Närvaron under ett möte loggas med
historik
för
enskild
ledamot.
En
att varje ledamot ankommer eller
Då alla kommun och
ledamot
kan
även
få
annan
vikt
i
lämnar mötet, detta anmäls till
landstingsfullmäktige fungerar på
omröstning
om
han/hon
presidiet av ledamoten eller via kort/
ungefär samma sätt kan detta system
representerar
distrikt
eller
fler
ombud.
pinkod i sin platsutrustning.
vara det ideala verktyget för ert
Sammanställning av dagens totala
fullmäktige. Systemet är
Ersättarhantering
närvaro ligger till grund för
anpassningsbart för att möta de
Systemet hanterar all närvaro i ett
arvodering, systemet beräknar varje
lokala behov som kan efterfrågas.
fullmäktigemöte så som inkallning av ledamots arvodesbelopp för mötet
ersättare enligt successionsordning
enligt fördefinierade belopp och
Generella funktioner
och valdistrikt. Under pågående möte regler.
Plenum är skalbart och kan anpassas är det enkelt att byta ordinarie
ledamot mot en ersättare eller
från det mindre fullmäktige till den
tvärtom. Detta loggas visuellt i
stora installationen men gemensamt
gränssnittet så att kanslisten har en
är alltid funktionalitet som möjliggör
Copyright © Q enter AB 2013
Debattstöd
Plenum ger en lösning för hela
fullmäktiges arbete
Debattstöd
Man kan enkelt under pågående
Plenum är ett komplett debattstöd för debatt se talarhistorik i talarlistan eller
i efterhand ta fram exakt vilka talade
KF/LF- debatter med talarlistor,
när och hur mycket har något talat.
talartider, debattregler, statistik,
rapporter etc.
Föredragningslista
En föredragningslista skapas normalt
i förväg i systemet och är det som ett
möte baseras på. Till varje punkt på
föredragningslistan kopplar man
talarlistor och debattregler med
talartider som är antingen partiknutna
tider eller individuella tider.
Talartider
Talartider för olika anförandetyper
sparas i de olika debattreglerna så
systemet ger alltid förslag till presidiet
om en tid enligt debattregel.
Talartiderna kan visas på podie,
talarstol och/eller på grafiska skärmar
i sal.
kan ha ett utseeende med talarlistor,
talartider, voteringstablå etc. En
annan informationsskärm i
exempelvis receptionen kan ha ett
helt annat utseende och annan vald
Partitid är en totaltid som gäller för
information. Den grafiska
samtliga ledamöter inom samma parti presentationen är helt
(vanligt i partiledar- debatter eller
anpassningsbart och tas fram i
budgetdebatter)
samarbete med kundens
informationsenhet för att få en
Talarlistor
enhetligt grafisk profil.
Ledamöter begär i regel själva ordet i
debatten eller en replik på pågående
anförande via sin platsutrustning i
salen. Televic eller iPad. Plenum
kontrollerar då om ledamot har rätt till
replik eller anförande innan denne
läggs upp på talarlistan.
Grafik
Det finns möjlighet för att ha flera
olika klienter som visar
debattinformation på ett snyggt och
profesionellt sett. Projektorn i salen
Copyright © Q enter AB 2013
Votering
Votering enligt svensk parlamentarisk
standard med mobila enheter eller fast
monterade system.
Televic
Plenum är flexibelt vad gäller vilken
(Citat från Parlamentarisk ordbok)
hårdvara som finns eller vilken som
Omröstning i kammaren då partierna
skall installeras.
är oense i en fråga.
Plenum har sedan 2008 nyttjat
En ledamot kan begära votering i ett
ärende. Omröstningen görs då i första Televic hårdvara som används b.l.a i
EU-parlamentet Bryssel &
hand genom uppresning (de som
röstar ja respektive nej reser sig upp i Strasbourg. Platsutrustningen består
normalt sett utav voteringsknappar,
olika omgångar eller svarar på
begäran av ordet, begäran av replik,
ordförandes fråga). En ledamot kan
därefter begära rösträkning vilket sker mikrofon och i vissa fall kortläsare.
med hjälp av elektronisk rösträkning
som registrerar ledamöternas ja-, nej- iPad
Sedan 2009 har vi utvecklat en ipod/
och avstår-röster.
iPhone/iPad app som kan ersätta
Rösträkning görs alltid då kvalificerad delar av den fasta platsutrustningen
majoritet krävs för ett beslut. Votering Televic (inlogg,votering, begäran av
ordet etc). Detta är en bra lösning om
sker vanligen då kammaren ska ta
man inte har möjlighet för fast
ställning till flera yrkanden i samma
fråga. Yrkandena ställs mot varandra. montage, mobila sammanhang eller
att iPad redan är ett integrerat
Finns fler än två yrkanden i samma
fråga görs en eller flera förberedande verktyg för ledamöter.
Votering & platsutrustning
voteringar före huvudvoteringen.
Hitachi
PLC teknik är en gammal men
oerhört driftsäker lösning för
hantering av knappar och dioder i
bänkar. Plenum hanterar Hitachi PLC
system. Denna lösning är inte något
vi installerar idag om inte vi ser att
detta är en bättre lösning än våra
andra plattformar.
PLC sitter idag i Stockholms Läns
Landsting, Riksdagens Plenisal.
Plenum
Hanteringen av inkomna röster under
en votering sker i Televic som
kontinuerligt rapporterar sina
röstmatriser mot Plenums mjukvara.
Det gör att en votering blir snabb och
driftsäker när varje enskild del i
systemet får göra det som den är
bäst på.
Alla voteringar som sker är kopplade
till föredragningslistan och dess
punkter så man lätt kan härleda i
efterhand vilken votering som gällde
vad. Rapporter kan skrivas ut eller
exporteras direkt till Microsoft Word.
Copyright © Q enter AB 2013
Webcast
Autmatiserad videomixer som agerar
som din bildproducent.
Styr kamerapositioner och videomixer
efter debatten.
Webtv med sökbarhet
Plenum har en XML modul som
hanterar att skicka all
debattinformation till externa klienter
eller spara en XML fil utanför en
brandvägg. Detta gör att man på ett
plattformsoberoende sätt kan låta
andra system ta del av live data från
Plenum.
Vanligtvis handlar det om Intranät,
indexering av Audio/Videofiler eller
grafik i InternTV.
Ett flertal leverantörer på marknaden
som tillhandahåller webtv lösningar
och indexeringsverktyg har utvecklat
automatisering av indexieringsdata
från Plenum. Detta gör att Plenum
och debatterna automatiskt skapar
sökbarhet.
Cloudbox från www.ungap.com
SLLpresenter från www.qbrick.com
eDemokrati från www.Abiliteam.se
Streamsynk från www.yra.se
Meddelandehantering
En funktion som är mycket populär är
meddelandehantering. Det är en
enkel “chat” modul som är inbäddad i
klientapplikationen och finns som
fristående miniprogram. Detta gör att
kanslipersonal i sal kan meddela sig
mot andra på sitt kansli, reception,
tekniker, etc.
Multipla klienter
Server och databasen är kugge i
hjulet för hela systemet och notifierar
alla uppkopplade klienter om
systemhändelser. Det gör att man
kan ha många klientapplikationer
startade, där varje, hela tiden har
korrekt information och läge i
debatten/voteringen. Detta är bra om
man vill fördela arbetet i salen mellan
olika tjänstemannaroller som
exempelvis att en person hanterar
närvaro samtidigt som en hanterar
debatten med talartider och
föredragningslistor.
Rapporter
Samtliga rapporter/utskrifter kan man
skriva ut på skärmen som en
förhandsgranskning, till skrivare eller
exportera direkt till Microsoft Word
format eller HTML. Detta gör att man
enkelt kan skapa sina Word-mallar
över hur man vill att resultat utskrifter
skall se ut och systemet använder
dessa mallar med automatik när man
exporterar till Word.
Det finns idag färdiga rapporter för
Uppropslistor, Arvodeslistor,
voteringsresultat detaljerat,
voteringsbilaga till protokoll,
Närvarolistor etc.
Rapporthanteringen i Plenum är
mycket flexibel och kan enkelt
harmoniseras i enlighet med gällande
önskemål.
Copyright © Q enter AB 2013
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Operativsystem server: Operativsystem Klienter:
Databas: Platsutrustningshårdvara:
Platsutrustning mobila enheter: Antal delegater:
Windows XP, Windows 7 server
Windows XP, Windows 7
MSSQL 2005, 2008R2 Televic TCS5500,DML5500,V5B5500 (Special design Plenum)
iPad, iPod, iPhone
1000st Televic, 100st iPad
Protokoll mellan applikationer: TcpIp
Kablering fast utrustning:
Cat6
Trådlös komunikation: WiFi
Videomixer:
Kameror: Black Magic Design ATEM 1/ME
Sony BRCZ330 HD
Copyright © Q enter AB 2013