Känn dig säker och uppfyll de legala kraven

pwc.com/se/tax
Känn dig säker och
uppfyll de legala kraven
– Internprissättningsdokumentation
Dokumentation
av internpriser
Vad innebär det?
När man talar om internprissättning ur ett skatteperspektiv så
talar man om prissättningen i samband med gränsöverskridande
koncerninterna transaktioner, det vill säga ­varor/tillgångar,
tjänster och räntor. Om de koncern­interna tran­saktionerna
är omfattande och komplicerade så kan en genomarbetad och
­korrekt internprissättningsdokumentation ge trygghet. ­Sedan
år 2007 finns det även i Sverige ett lagstadgat krav för bolag
med affärs­mässiga relationer med utländska koncernbolag att
upp­rätta en internprissättningsdokumentation. Denna doku­
men­tation ska innehålla information om hur transaktionerna
prissätts och varför prissättningen anses marknads­mässig. Mot
bakgrund av den relativt stora detaljrikedom som en internpris­
sättningsdokumentation ska innehålla, kan processen med att
ta fram den ofta vara komplicerad och ­tids­krävande.
Eftersom vi har hjälpt våra klienter med
denna process i över 20 år så har vi den
erfarenhet som krävs för att du ska kunna
känna dig trygg i att du med vår hjälp
kommer att ha en dokumentation som inte
enbart uppfyller lagkravet, utan som sam­
tidigt minskar din arbetsbörda och skapar
ett mervärde bland annat ur ett intern­
kontrollperspektiv.
Vad kan du få hjälp med?
En produkt – flera alternativ
I syfte att kunna erbjuda en attraktiv lös­
ning åt just dig har vi tagit fram ett paket
med olika lösningar som kan an­passas
efter dina unika behov och önskemål.
Ditt företags behov behöver inte se lika­dana
ut som andra företags även om dokumen­
tationskravet är detsamma. Vissa har
tillräckligt med personalresurser för att
ta fram dokumentationen på egen hand,
medan andra måste köpa ”produktionstid”
från oss.
PwC är Sveriges största rådgivare inom
internprissättningsområdet med över
30 experter på flera orter i Sverige som kan
hjälpa dig att få kontroll över din skatterisk
sett ur ett internprissättningsperspektiv.
Vår storlek innebär att vi har såväl de nöd­
vändiga resurserna som den geografiska
spridning för att kunna ge dig en direkt
och värdeskapande råd­givning.
1)
Känn dig trygg med ökad kunskap
inom internprissättning
Workshop – en hel- eller halvdagskurs
i internprissättningsteori
För dig som vill upprätta dokumenta­
tionen på egen hand kan en workshop
vara en bra start på vägen.
Under ett utbildningstillfälle går vi
tillsammans igenom reglerna rörande
internprissättning och dokumentations­
kravet. Vidare går vi igenom vad man bör
tänka på vid upprättandet av en intern­
prissättningsdokumentation, vilka de
centrala delarna är samt vilka specifika
risker som företaget bör tänka på.
Målet med utbildningen är att du och dina
medarbetare ska få en grundläggande
förståelse för rättsområdet och kännedom
om de källor till kunskap som normalt
finns tillgängliga inför det kommande
arbetet med dokumentationen. Vidare
kommer du efter genomförd utbildning
att ha fått kunskap om hur du lägger upp
ditt arbete med att upprätta och under­
hålla dokumentationen.
Workshopen är skräddarsydd efter ditt
företags önskan och behov.
Workshopen är
skräddar­sydd efter
ditt företags önskan
och behov
2)
En snabb och säker process med
ett strukturerat arbetsverktyg
Dokumentationsverktyg
– en karta till en bra dokumentation
För dig som vill ha hjälp med dokumen­
tationen, men ändå vill göra arbetet
själv, kan vi upprätta ett internpris­
sättningsverktyg som är anpassad efter
ditt företags verksamhet. För att kunna
anpassa ­verktyget så att den tillför ett
så stort värde som möjligt för dig, inleds
processen med att vi intervjuar utvalda
personer inom ditt företag. Utifrån den
information som vi inhämtar så upprättas
dokumentations­verktyget som du sedan
arbetar i.
Då kvaliteten på den dokumentation som
skapas med hjälp av verktyget är beroen­
de av den kunskap som de per­soner som
arbetar med det har, försöker vi hjälpa
till även i denna del. Arbetsverktyget
innehåller såväl exempel som anvisningar
om hur de olika avsnitten bör utformas.
Om du så önskar agerar vi också bollplank
under produktions­arbetet.
Då vi inte har upprättat dokumentationen
eller utfört de analyser som krävs, kan
vi dock inte garantera kvaliteten på den
slutliga dokumentationen.
Arbetsverktyget innehåller
såväl exempel som
anvisningar om hur de
olika avsnitten bör utformas
3)
Full kontroll med hjälp av
erfarna rådgivare
”Joint Venture”
– vi gör det tillsammans
För att nå bästa möjliga resultat, spara tid
och resurser men ändå ha full kontroll
är detta ett bra alternativ. I och med att
internprissättningsdokumentationen är
ett levande dokument och att processen
för att hantera internprissättningen är
cyklisk, kommer ditt aktiva deltagande
i produktionen att skapa en bättre förstå­
else för de centrala frågorna och därmed
under­lätta framtida hantering.
När vi arbetar tillsammans är den
­normala arbetsgången att du ansvarar
för produktionen av vissa delar av doku­
mentationen, medan vi ansvarar för de
mer skattetekniska bitarna. Precis som
i föregående alternativ börjar proces­
sen med att vi intervjuar nyckelpersoner
från ditt företag för att få en bra bild av
verksamheten. Utifrån detta diskuterar
vi potentiella opti­meringsområden, fast­
ställer internprissättningsstrukturen och
din inblandning i produktionsarbetet.
Med en sådan process omfattas således
inte bara ren dokumentation utan vi kan
också bidra med en översyn av och förslag
till eventuella justeringar av ditt företags
prissättningsprinciper.
I detta alternativ får du också vår
kvalitets­stämpel på dokumentationen
och vi säkerställer att den är upprättad
i enlighet med rådande krav.
Kvalitetssäkrad ­dokumen­tation
enligt rådande krav
4)
Full kontroll utan egna
­personalresurser
Totallösning – vi sköter allt
Det fjärde alternativet är riktat till dig
som anser att det är viktigt att ha en god
kontroll över den skatterisk som är kopp­
lad till internprissättningen, samtidigt
som du inte har de personalresurser som
krävs för att på egen hand ta fram en
dokumentation. Denna lösning innebär
att vi producerar dokumentationen och
att din inblandning är begränsad till att
lämna information och att ge feedback
på vårt arbete. Även om det är vi som
utför allt produktionsarbete så kommer
vi gemensamt definiera vilken internpris­
sättningsstruktur som är optimal sett till
din verksamhet och affärsverklighet.
Arbetet börjar med att vi träffas och
utbyter nödvändig information för att
kunna identifiera en optimal struktur och
upprätta dokumentationen. Vi skickar
sedan löpande över delarna av dokumen­
tationen till dig för feedback.
Liksom föregående alternativ ”Joint
Venture” tillhandahåller vi även här en
översyn av och förslag till eventuella
justeringar av existerande prissättnings­
principer.
Du får också vår kvalitetsstämpel på
dokumen­tationen och vi säkerställer
att den är upp­rättad i enlighet med
­rådande krav.
Välkommen att kontakta oss
Mika Myllynen
[email protected]
08-555 338 76, 0709-29 38 76
Marcus Hammarstrand
[email protected]
031-793 14 34, 0709-29 14 34
Mathilda Jönsson
[email protected]
040-641 27 37, 0709-29 27 37
Johan Ahlqvist
[email protected]
036-215 52 07, 0709-29 52 07
PwC Sverige är marknads­
ledande inom revision,
redovisning, skatt och
affärsrådgivning med 3 700
­medarbetare och 130 kontor
runt om i landet. Med er­
faren­het och unik bransch­
kunskap utvecklar vi värden
för våra 60 000 kunder vilka
utgörs av globala företag,
svenska storföretag och
organisationer, ­mindre och
medelstora, främst lokala
företag samt den offentliga
sektorn.
PwC Sverige drivs som
en själv­ständig och obe­
roende juridisk ­enhet.
Vi ingår i det globala nät­
verket PwC och delar våra
­kunskaper, ­erfarenheter
och l­ ösningar med 169 000
­medarbetare i 158 länder
för att utveckla nya pers­
pektiv och praktiska råd.
© 2011 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och ­konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom
tryckning, kopiering etc.