Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa

Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben.
FOTO: Sommarrocken
Välkommen till nya moderaterna.
Visst är Svedala en fantastisk kommun - nära till såväl natur som till stora städer. Med goda kommunikationer och en god tillväxt,
även under de senaste krisåren. Men jag tror också att Du håller med om att det finns sådant som händer i Svedala kommun som kan
bli bättre. Alltför många elever går ut skolan utan tillräckliga kunskaper och alltför många saknar ett jobb att gå till. Därför satsar vi
på att minska den höga ungdomsarbetslösheten. Barn och ungdomar är vår framtid och ska vara prioriterade, dagens unga ska ju ta
hand om morgondagens äldre.
Svedala har förändrats och nya moderaterna har fortsatt att utvecklas. Vi vill upprätthålla välfärden genom att satsa på bra utbildning,
god och värdig omsorg och på att fler ska komma i arbete. Vi kommer också att fortsätta vårt arbete för att skapa ett tryggare Svedala,
att få tillbaka polisstationen i Svedala var bara ett första steg.
Rätt vård i rätt tid - för alla. Tillgänglighet och god kvalité är minimikrav för en gemensamt finansierad sjukvård. Det ska finnas
valfrihet för var och en att välja vem som ska utföra välfärdens arbete även om välfärden betalas med gemensamma skatter.
Det ska finnas bostäder för allas behov. Vi moderater vill satsa på seniorboende och trygghetsboende i olika former med såväl
hyresrätt som bostadsrätt. Dessutom måste ungdomar få chansen att kunna flytta hemifrån.
Får vi Ditt förtroende i höstens val tänker vi göra allt för att fler ska få jobb, satsa på bra skolor och förskolor samt god och respektfull
vård och omsorg. Vi vill skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig i vår kommun och vi värnar starkt om vårt breda
föreningsliv.
Svedala kommun har bra förutsättningar att vara den föregångskommun vi strävar efter - där alla har möjlighet att leva ett gott liv.
Svedala kommun ska utmärkas av
Trygghet, Kvalité och Respekt.
Gunilla Nordgren, kommunalråd (M)
Vi kandiderar!
”Trygghet Kvalité och Respekt - i Svedala och i
Sverige!”
Gunilla Nordgren.
[email protected]
”I Svedala ska det vara en självklarhet med en
bra skola, en trygg omgivning och politiker som
lyssnar!”
Linda Allansson.
[email protected]
”Valfrihet i skola, vård och omsorg!”
Per Mattsson.
[email protected]
”Slopa LAS och ge lärarna status.”
Fredrik Thott.
[email protected]
”Valfrihet i boendet.”
Sverker Nordgren.
0768-444175
[email protected]
”För kvalitativ kundservice i ett tryggt och
stimulerande samhälle, med möjlighet till bra
utbildning och rekreation.”
Joakim Andersson.
[email protected]
”Välj Moderaterna, vi för en ansvarsfull politik för
Svedalas framtid.”
James Perlman.
[email protected]
Kommunval
Landstingsval
Riksdagsval
Det viktigaste valet någonsin:
Allians eller koalition?
Sverige går till val. Mycket
tyder på att detta val kommer att bli det viktigaste
på många, många år.
Det svenska folket har nu
möjlighet att bestämma
utvecklingen på ett antal viktiga områden och
vilken kurs vi ska följa
i framtiden. Ett antal
grundläggande
frågor
skiljer de olika blocken
fortsättning
ll
ti
r
e
d
le
a
rn
te
åt, frågor som påverkar En röst på Modera
bidragslinv
a
g
in
n
k
s
in
m
rden
allas vardag och framtid. på arbetslinjen och
det öka, välfä
n
tå
ls
ä
v
n
a
k
s.
jen. Endast så
tveckling säkra
Alliansen står enad och har stärkas och Sveriges u
redan visat en överlägsen regeringsduglighet. Skattepolitik,
säkerhetspolitik, socialpolitik –
trots att frågorna är komplicerade och svåra har Alliansen stått
enad. Klara besked innan valet har lett till genomförda vallöften efter valet. Trots en global finanskris,
som ställt allt på ända för många regeringar, har Alliansen lotsat Sverige igenom krisen på ett sätt som
väcker beundran och avund i resten av världen.
Arbetslinjen som drivits konsekvent av Alliansen kommer vid ett maktskifte att ersättas av bidragslinjen. Välfärden är ju helt beroende av att produktionen av varor och tjänster hålls på högsta möjliga nivå. Välfärd och
marknaden, innebär en minskad välfärd. Det ska det alltid löna sig att arbeta,
och lön ska ge mer än bidrag. Om oppositionen kommer i regeringsställning
kommer bidragssamhället tillbaka: mer arbetslöshetsunderstöd, mera bidrag,
mera förtidspensioneringar av människor som kan göra en insats. Det skapar sämre välstånd och mera utanförskap och det är ett onödigt slöseri med
resurser.
Många har fått mer pengar i sin plånbok. Alliansen har under sitt regeringsinnehav sänkt skatterna i flera steg. Den rödgröna oppositionen har varje
gång klagat högt. Skattesänkningarna har varit störst för dem som behövt
dem mest: Låg- och medelinkomsttagare har fått stora ökningar av reallönen
innevarande mandatperiod. En avklingande finanskris gör att hjulen börjar
snurra snabbare igen och det ger utrymme att sänka skatten för våra pensionärer, mest för dem med lägst pension. Sänkta skatter leder till sänkta skattekilar och det leder till att människor inte i samma utsträckning målar om
sina hus utan kan låta målaren göra det. RUT och ROT ger samma effekt.
Dessutom har sysselsättningen ökat och svarta jobb har blivit vita. Vi lovar
att Alliansen kommer att fortsätta på den inslagna vägen.
De skattereduktioner på hushållsnära tjänster (RUT) och på reparations- och
underhållsarbeten (ROT) som regeringen har infört har skapat många nya
arbetstillfällen i Skåne dels genom att svarta jobb blir vita, dels genom att
många nya företag startas och arbetsgivare vågar nyanställa.
Företagen är en viktig grundsten i samhället. Moderaterna vill se fler företag
som får möjlighet att växa i Svedala och Skåne. Fler företag ger fler arbeten.
En jobbskapande arbetslinje måste matcha rätt personer till rätt arbete. Det
behövs fler lärlingsanställningar för att slussa ut våra ungdomar på arbetsmarknaden. Därför satsar Svedala kommun 4 mkr på att minska ungdomsarbetslösheten. Vi vänder på alla stenar för att finna vägar för ungdomarna
välstånd grundas på arbetet som görs. Varje arbetsinsats som inte görs, där- in på arbetsmarknaden.
för att medborgarna är arbetslösa eller ungdomarna hålls borta från arbets-
”En kommun i ekonomisk balans och i harmoni
med våra naturvärden.”
Göran Jepsson.
040-481094
[email protected]
”Med hjärta och engagemang för sociala frågor
samt vård- och omsorgsfrågor.”
Erika Jepsson.
”Jag sätter våra barns skolgång och
fritidssysselsättning i centrum.”
Daniel Pedersen.
040-981447
[email protected]
”Arbetslinjen tjänar vi alla på!”
Reino Lindberg.
reinolindbe[email protected]
”Ett tryggt och drogfritt Svedala för våra barn och
ungdomar!”
Anna Porsedal.
[email protected]
”Trygghet på gator och torg.”
Per Lindwall.
[email protected]
Landstingsval
Niklas är 10 år gammal och går i fjärde klass.
Han är en aktiv och lite sprallig elev, och ligger
långt framme i matten. Uppgifterna även i andra
ämnen är snabbt avklarade och det blir gott om
tid för Niklas att rita och hitta på bus som stör de
andra eleverna. Lärarna har svårt att hålla honom
sysselsatt.
Hans kamrat Erik går det lite långsammare för,
hans läs- och skrivsvårigheter har varit kända för
lärarna sedan andra klass. Men med extra lärarstöd
och resursenhetens hjälpmedel och stöd klarar
även Erik av uppgifterna och når läroplanens mål.
Det måste finnas utrymme för både Niklas och Erik i skolan.
Idag finns en tendens att skolan lägger mer resurser på de svaga eleverna och att de duktiga eleverna
förlorar sin motivation eller väljer att byta till en friskola.
”Kvalitet för alla.”
Bengt Ohlsson.
040-447327
[email protected]
Kommunval
Kunskap i centrum
Med kunskapen i centrum får både de duktiga och svaga eleverna plats. Men det kräver också att skolan
bättre anpassas till de enskilda elevernas förutsättningar och behov. Individuella utvecklingsplaner får
inte bara vara en skrivbordsprodukt som plockas fram till utvecklingssamtalen med föräldrarna, utan
ska hållas levande och hjälpa eleverna i deras lärande genom att sätta tydliga mål och ge motivation.
Lärarna måste få ägna sig åt det de är bäst på; att undervisa. Idag har en mängd uppgifter lagts på
lärarna, vilka egentligen inte har med lärandet att göra. De ska bort. Eleverna måste också få arbetsro
för att kunna utveckla sina färdigheter, både teoretiska och praktiska. En större del av barnens skoldag
måste få ägnas åt skolarbete.
För att Niklas och Eriks föräldrar ännu lättare ska kunna se hur de ligger till och inom vilka områden
Riksdagsval
skola
en röst för en
r
ä
a
rn
te
ra
e
d
ehov sätts i
En röst på Mo
b
s
n
e
v
le
e
en och
r
där kunskap
samverkar fö
r
ra
ld
rä
fö
ch
re o
s möjlighet att
fokus, där lära
n
n
fi
t
e
d
r
ä
d
a och
.
elevernas bäst
m passar bäst
so
g
in
n
d
il
tb
u
en
själv välja vilk
de är duktiga och var de kan behöva
mer stöd vill vi moderater införa
betyg i lägre årskurser än idag. Den
nya skollagen ger rätt till betyg i sjätte
klass i stället för i åttan som i dag och
dessutom i fler steg. Det är viktigt för
eleverna och deras föräldrar att veta
hur de klarar sig i skolan och det är
viktigt för lärarna att veta vilka elever
som behöver extra stöd.
Möjligheten att välja skola ska
öka. Det öppnar för friskolor med
olika pedagogiska inriktningar, som
högskoleförberedande, idrott, språk
eller IT. Erfarenhet och forskning
visar att finns det friskolor i en
kommun blir också de kommunala skolorna bättre, då konkurrensen om eleverna ökar. De kommunala
skolorna måste erbjuda bra utbildning med olika pedagogiska inriktningar och på samma villkor som
en friskola. Det är elevens behov som ska stå i centrum. Om undervisningen sker i en kommunal
skola eller en friskola är oväsentligt, så länge kvaliteten är hög och det finns möjlighet för eleverna och
föräldrarna att själva bestämma vad som passar dem bäst.
”Bra kultur för alla.”
Anne Jönsson.
040-404343
[email protected]
”För framtiden i tryggt Svedala.”
Ulf Lennerling.
[email protected]
”För en meningsfull fritid i ett ännu bättre
Svedala.”
Jan Holmerup.
040-481003
[email protected]
”I Svedala kommun ger vi barnen valfrihet i
skolgången, vi bekämpar våld och vi värnar om vår
natur.”
Mats Malmgren.
”Våra skattepengar skall användas på ett seriöst
och ansvarsfullt sätt.”
Lennart Kindmo.
[email protected]
Skolan måste ge utrymme för elever med både praktiska och teoretiska färdigheter. Därför vill vi
förnya gymnasieskolan och dela upp den i två huvudinriktningar. Dels en studieförberedande del
som leder till högskolebehörighet, dels yrkesprogram som leder till examen i praktiska yrken samt en
inriktning som leder till lärlingsexamen.
”Bättre skola - bättre framtid.”
Björn Wennerlund.
0734-249631
[email protected]
Lika lite som den som går ett teoretiskt program måste lära sig att styra en automatsvarv ska de elever
som väljer att läsa yrkesprogram eller lärlingsutbildning ha krav på sig att läsa in högskolebehörighet.
Det blir alltså mindre teoretiska ämnen men desto fler yrkesämnen med hög kvalitet.
”Jag vill speciellt arbeta för Baras utveckling.”
Bertil Holmgren.
040-447700
[email protected]
”Meningsfull fritid och trygghet för våra barn och
ungdomar.”
Viveca Larsson.
070-758530
[email protected]
”Större valfrihet för den enskilde människan är
alltid att föredra.”
Hans Mårtensson.
040-401455
[email protected]
”Fritt val inom vård och omsorg.”
Ewa Lennerling.
[email protected]
”Svedalas miljö ska vi bevara och vara rädda om.”
Kjell Nexbo.
0704-169881
[email protected]
”Värna om trygghet och kunskap för både unga
och gamla.”
Ulf Perlman.
[email protected]
”Jag kommer arbeta för en stormarknad i
Svedala!”
Anneli Lindberg.
0704-932202
[email protected]
Kommunval
Landstingsval
Riksdagsval
Vård och omsorg
En av de viktigaste sakerna i ett väl
fungerande samhälle är att vi får hjälp
när vi själva inte fungerar fullt ut. Det
kan handla om god omsorg på ålderns
höst, gott bemötande när vi behöver
söka hjälp och god tillgänglighet till
vård i hela Skåne.
Tyra är snart 88 år gammal. I hela sitt liv har hon
en
tagit hand om sig själv och bakar fortfarande buleraterna är
d
o
M
å
p
t
s
En rö
lar till sina barnbarns barn varje vecka. För ett år
utveckling av
tt
a
s
rt
fo
r
fö
sedan blev hennes man Harry, som är två år äldre,
röst
r händer ska
e
fl
tt
a
r
fö
t,
le
sjuk så att han inte längre klarade av att bo hemHälsova
n och för att
e
rd
å
v
m
o
ma. Han fick då flytta in på ett äldreboende några
in
frigöras
ska höjas.
a
n
e
rk
y
rd
kvarter bort. Tyra vill bo kvar hemma så länge
å
v
å
statusen p
som möjligt och det är en självklarhet att hon ska
kunna få göra det. Likaså är det självklart att Harry ska kunna få god omsorg på ett hem i närheten, där Tyra har möjlighet att hälsa på så ofta hon kan.
Oavsett om det gäller vård i hemmet eller på ett äldreboende ser vi till att lyssna till de äldre och vad de
själva vill. Bara för att man inte klarar av att ta hand om sig själv fullt ut längre betyder inte det att man
inte har en vilja som måste respekteras. Oavsett hur situationen ser ut skall man kunna välja en lösning
som passar en själv. Det kan vara att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten, anhörigstöd och kanske avlösning eller växelboende. Vi vill satsa på att det byggs trygghetsboenden/seniorboenden i våra
tre tätorter. Trygghetsboende innebär moderna lägenheter med eget boende och med gemensamma
sällskapsutrymmen och matsal. Det ska finnas tillgång till såväl hyresrätter som bostadsrätter. Med en
bra hemtjänst kan man bo kvar i sitt hem längre och samtidigt inte behöva uppleva den ensamhet som
så många äldre upplever idag.
Det är viktigt att själv kunna välja både vårdform och utförare (kundval). Därför har vi Svedalamoderater jobbat hårt
för valfrihet inom hemtjänsten. Vi kommer att fortsätta att
verka för att den enskilde får bestämma själv.
Vårdpersonalen - en alltför osynliggjord
yrkesgrupp
De som arbetar inom den skånska vården och omsorgsverksamheterna i kommunerna har världens bästa jobb,
om man frågar dem själva. Det är mötet med människor
och den uppskattning och tacksamhet de visar som gör
att personalen inte för en sekund ångrar sitt yrkesval. Men
arbetet beskrivs av många som både fysiskt tungt och
stressande. Arbetssituationen gör att personalen inte alltid
hinner göra allt de vill och de oroar sig ibland över att de
äldre och de sjuka ska bli lidande. Vi vill frigöra fler händer,
så att läkare och sköterskor kan få ägna sig åt att ta hand
om patienter och inte åt betungande administration. Det
är också viktigt att kunna utvecklas inom sitt yrke. Då blir vården bättre och då trivs personalen bättre
på sin arbetsplats.
I Skåne ges BOT
Region Skåne har infört ett hälsoval i hela Skåne. Alla patienter kan själva välja vilken vårdcentral de
vill gå till och kan enkelt byta om de inte är nöjda. På så sätt vill vi minska köerna och öka kvaliteten
på vården i hela Skåne. Den ska kännetecknas av Bemötande, Omhändertagande och Tillgänglighet.
Hälso- och sjukvården måste organiseras efter skåningarnas bästa så att fler kan få vård snabbare. Omhändertagandet måste utgå från patientens individuella behov och även innefatta förebyggande arbete.
Det har blivit bättre. Men tillsammans med personalen kan vi utveckla den skånska vården ytterligare
så att alla patienter känner sig trygga när de behöver söka vård.
”I takt med att Svedala växer, ska vi värna om
utbildningsmöjligheter och bostäder för våra
ungdomar, så att de väljer att stanna kvar.”
Rolf Asp.
070-6376261
[email protected]
”Läge för företagande i Svedala!”
Agneta Lilliehöök.
040–408680
[email protected]
”Konkurrensutsätt verksamheter där medborgare
och kommun båda gör vinster, valmöjligheter och
kvalitetsförbättringar till våra invånare.”
Susanne Lovén.
”Valfrihet och samverkan för dig i Bara!”
Kim Gustavsson.
[email protected]
”Rätt att bo ihop livet ut!”
Eva Nobrell.
[email protected]
”Att hushålla väl med skattebetalarnas pengar är
en hjärtefråga för mig!”
Ingemar Bönsö.
040-447971
”Hemlagad mat inom vård och skola.”
Dennis Ryberg.
0702-993279
Att känna sig trygg i de områden man vistas i - på sin
gata, i sitt hem, i sin skola - borde vara en självklarhet.
Att komma hem till ett genomsökt, vandaliserat och länsat hem är en omskakande upplevelse. Att som 4-åring komma till förskolan och mötas av klotter, krossade fönster eller kringslängda och förstörda leksaker är upprivande. Att som
kvinna känna sig otrygg utomhus och därför välja att stanna hemma, att behöva
ta med sig någon när man ska ta en promenad eller att tvingas se sig över axeln
när man är ute på kvällen är inte acceptabelt.
”Trygghet för alla.”
Anne-Christine Ohlsson.
040-447327
[email protected]
”Fler skånska frågor ska beslutas i Skåne.”
Lars-Ingvar Ljungman.
Var fjärde kvinna känner sig otrygg när hon är ute och går på kvällen. För var tionde kvinna är rädslan
för att utsättas för brott så stark att hon avstår från att gå en kvällspromenad med hunden eller från att
gå hem ensam från krogen. Nathalie, 22 år, var en av de kvinnor som inte ville låta rädslan styra hennes liv. Hon brukade därför gå hem ensam på kvällarna efter jobbet i en närbutik. I vintras blev hon
överfallen och utsatt för en våldtäkt bara några kvarter ifrån sin bostad.
”Region Skåne skall ha en sjukvård med god
tillgänglighet, hög kvalitet och gott bemötande organiserat utifrån patientens behov.”
Catharina Blixen-Finecke.
Det brott som Nathalie utsattes för och som drabbar tusentals kvinnor årligen, är inte bara en fråga
om brott och straff utan även om jämlikhet. Många kvinnor känner en begränsad rörelsefrihet enbart
på grund av att de är kvinnor. Så får det inte vara. För att Nathalie ska kunna känna sig trygg igen är
det viktigt att gärningsmannen får sitt straff. Hela straffskalan ska användas och det måste skickas tydliga signaler från samhället om att brott får konsekvenser. Skärpta straff för allvarliga våldsbrott är en
reform som moderaterna länge velat se, och som blev verklighet genom ny lagstiftning från den 1 juli
2010. Moderaterna vill att kriminalvården ska ha ett meningsfullt innehåll där de intagna ges möjligheter till en bra behandling.
”Vår region behöver en moderatstyrd ledning där
människors valfrihet sätts i centrum.”
Göran Holm.
”För föryngring, förnyelse och förbättring. För ett
Skåne i utveckling där valfriheten står i fokus.”
Carina Larsson.
Kommunval
Landstingsval
Riksdagsval
Brottsligheten är en stor utmaning för samhället. I Svedala kommun anmäldes 1750 brott under 2009.
Många brottslingar hamnar snett tidigt i livet. Därför vill moderaterna att samhället ska reagera tydligt
redan mot unga som begår brott. Fler brott av den som är under 15 år och misstänkt ska nu utredas
av polis. Det är viktigt för den unge själv, föräldrarna, brottsoffret, som kanske själv är en ung person,
och sociala instanser, som lättare kan värdera behovet av hjälp och stöd. Vi vill även se nolltolerans mot
narkotika. Tidiga och gemensamma insatser krävs för att kunna hjälpa barn, ungdomar och föräldrar
innan det är för sent.
”Jag arbetar för en ökad frihet för människor och
företag i Öresundsregionen.”
Ulf Bingsgård.
”Jag vill minska det politiska inflytandet och skapa
klimat som tillåter människor och företag att växa.
Målet är personlig trygghet, integritet och hög
livskvalitet.”
Linda Wahlquist.
”Ser möjligheter istället för begränsningar och
sätter individen främst.”
Daniel Kolm.
sskraft mot mis
g
n
li
d
n
a
h
r
fö
n röst
ättre
deraterna är e
tta kvinnor, b
a
ts
su
ld
å
v
t
o
En röst på Mo
dd m
tt.
, för ökat sky
lerans mot bro
to
ll
bruk och våld
o
n
t
m
sa
a
av intagn
rehabilitering
Vi har under det senaste året satsat hårt på att komma till rätta med de ungdomsproblem som finns.
Den gångna vintern öppnades ”Navet”, ett samarbete mellan socialtjänsten och skolan i Svedala kommun. I Bara har det under det senaste året startats ett samarbete mellan frivilliga krafter och olika
samhällsorgan. Vi tror det är ett bra sätt att hindra att barn och unga hamnar på glid och kunna ge stöd
och vägledning.
Moderaterna har alltsedan polisen flyttade till Sturup 2006 fortsatt verka för att få tillbaka polisen till
Svedala. Nu har det lyckats. Sverige har nu 2800 fler poliser än vad som fanns 2006. Det har aldrig tidigare funnits så många som nu. Det är tillsammans med dessa poliser, som nu har resurser att röra sig
ute i samhället, som vi alla kan förebygga brottslighet i vår närhet och få ett tryggare samhälle
”Ungdomar är en kraft som måste tas till vara. En
bättre arbetsmarknad för unga behövs.”
Emma Köster.
”Jag vill slå vakt om fortsatt god service,
ekonomisk hushållning och värna den vackra
naturen i Skåne.”
Patrik Åkesson.
”Alla ska känna sig trygga!”
Bob Ericsson.
FOTO: Jonna Thomasson
”Bra klimat för både företag och miljö.”
Ewa Thalén Finné.
”Unga som äldre har alla rätt att ställa krav på en
synlig, närvarande och effektiv polis! Trygghet
innebär frihet för individen. Det arbetar jag för!”
Anders Hansson.
”Jag vill stärka Skånes röst i Riksdagen, lyssna och
agera. Utveckla Öresundsregionen – sänk avgiften
på bron. Värna den goda samhällsplaneringen.”
Christine Jönsson.
Ungdomarna och framtiden
Det har aldrig varit lätt att vara ung, men frågan är om det någonsin varit så svårt
som det är idag. Många barn och ungdomar har idag en stressig och otrygg
tillvaro inte minst inom skolan. Skolan är ungdomarnas arbetsplats och på sin
arbetsplats har alla rätt till trygghet!
I en del hem innebär föräldrarnas arbetssituation så mycket stress och övertid att tiden
inte räcker till för barnen. Andra familjer drabbas av arbetslöshet eller långvarig sjukdom
som leder till negativ stress. Tyvärr förekommer även våld och missbruk i en del hem.
”För ett humant samhälle där alla har möjligheten
att lyckas.”
Boriana Åberg.
Barn och ungdomar hör framtiden till och alla måste ha möjlighet till en bra, trygg och
utvecklande uppväxt. Det är dagens barn och unga som kommer att ta hand om morgondagens äldre.
”Politik ska gynna arbete och företagande
samtidigt som hänsyn tas till miljön. Den enskilde
människans rätt att ta egna beslut måste stärkas.”
Linda Andersson.
http://www.anderssonlinda.se
[email protected]
Vi har i Svedala kommun ett rikt och brett föreningsliv som betyder så oerhört mycket
för såväl ungdomar som för många andra. Det stora ideella arbete som så många föreningsledare gör är oumbärligt. Värdet av deras arbete kan aldrig nog uppskattas. Ett rikt
och brett föreningsliv ger möjligheter för människor i alla olika åldrar att mötas, oavsett
om det är en teaterförening eller en fotbollsklubb.
”Jag vill verka för goda kommunikationer, fler
bostäder och högre tillväxt.”
Tomas Avenborg.
”Fortsätta driva en sund, rimlig och
verklighetsförankrad politik som gynnar alla.”
Gustav Schyllert.
Kommunval
Landstingsval
Riksdagsval
Vi har i dag så många föreningar med så omfattande verksamhet att det råder platsbrist
i sporthallar, fotbollsplaner och samlingslokaler.
Nu äntligen är konstgräsplaner på gång söder om järnvägen i Svedala. I Bara håller en
ny multihall på att byggas och en konstgräsplan är inplanerad. Nu är det Klågerups
tur, där behövs såväl upprustning av befintliga lokaler och planer som nysatsningar på
fotbollsplan mm.
Vi jobbar för att Svedala kommun ska vara
en föregångskommun med ett rikt och
brett föreningsliv.
Ungdomar har många gånger svårt att få
jobb - framför allt sitt första jobb. Fler
praktik- och lärlingsplatser samt flexiblare
regler på arbetsmarknaden underlättar för
ungdomar att få jobb. De ungdomar som
inte lyckas få sitt första jobb efter skolan
när studierna är avklarade riskerar att långvarigt hamna i ett utanförskap och det kan
lätt leda till att man tappar sin framtidstro
redan innan 25-årsdagen!
Det är bara genom att verkligen lyssna på
ungdomar som vi kan skapa en framtidsinriktad kommun.
Vi moderater arbetar för att ungdomar
skall ha ett verkligt inflytande i samhällets
utveckling, det är ju deras framtid det gäller.
fortsatta
å
p
t
s
ö
r
n
e
r
oderaterna ä
kommunen
i
r
te
e
h
En röst på M
m
a
s
k
r
föreningsve
satsningar på
ungdomar.
r
fö
e
d
n
ta
y
fl
gt in
samt på verkli
Så här röstar du!
Identitetskontroll
Vid all röstning ska du kunna styrka din identitet genom att visa legitimation. På
valdagen i din vallokal (adress finns på röstkortet) kan även en annan person intyga
din identitet, men då ska denna person kunna styrka sin identitet genom att visa sin
legitimation. Ta alltid med legitimation när du ska rösta!
Rösta från utlandet
Om du befinner dig i utlandet kan du antingen rösta på ambassad eller konsulat, eller brevrösta (för mer information, besök gärna www.val.se). Din röst ska hinna till
Sverige i tid för att vara med när rösterna räknas. Du behöver inte ditt röstkort för att
rösta från utlandet. Brevröstningsmaterial kan fås bl.a. från kommunen.
Rösta med bud
Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta
dig till din vallokal eller till en röstningslokal. Du måste ha särskilda ombudskuvert.
Dessa kan man bl.a. få från kommunen.
Personrösta
Du kan personrösta i samtliga val genom att sätta kryss framför en av kandidaterna.
Den kandidaten placeras då först på din valsedel vid sammanräkningen. Om du inte
kryssar någon, räknas namnen i den ordning de står på valsedeln. I denna broschyr
presenteras några av kandidaterna.
Vallokaler för förtidsröstning
Svedala bibliotek
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
valdagen
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
10/9
11/9
12/9
13/9
14/9
15/9
16/9
17/9
18/9
19/9
15-19
12-19
12-17
11-14
11-14
12-19
12-19
15-19
12-19
12-17
11-14
11-14
12-19
12-19
15-19
12-19
12-17
11-14
11-14
Bara bibliotek
onsdag
1/9
torsdag 2/9
fredag
3/9
lördag
4/9
söndag
5/9
måndag 6/9
tisdag
7/9
onsdag
8/9
torsdag 9/9
fredag
10/9
lördag
11/9
söndag
12/9
måndag 13/9
tisdag
14/9
onsdag
15/9
torsdag 16/9
fredag
17/9
lördag
18/9
valdagen 19/9
Klågerups bibliotek
15-19
14-17
14-17
10-13
stängt
15-19
15-19
15-19
14-17
14-17
10-13
stängt
15-19
15-19
15-19
14-17
14-17
10-13
stängt
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
valdagen
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
10/9
11/9
12/9
13/9
14/9
15/9
16/9
17/9
18/9
19/9
Förtidsrösta
Röstning på vårdinrättningar kommer att ske
söndagen den 12 september enligt följande:
För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och legitimation.
Holmagården
Toftaängen
Solgården
Stella
Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. Förtidsröstningen pågår den 1-19 september.
Var du kan rösta kan du se här intill, eller på valmyndighetens hemsida www.val.se.
09.00-10.00
11.00-12.00
13.00-14.00
15.00-16.00
stängt
stängt
stängt
stängt
stängt
15-19
13-17
11-13
15-19
stängt
stängt
stängt
15-19
13-17
15-19
15-19
stängt
stängt
stängt
Framåt tillsammans!
Valet 2010 handlar om framtiden, vad vi vill att Sverige ska vara. Föregångslandet Sverige är
Moderaternas idé för framtiden. Vi menar inte att Sverige ska bli något annat, utan vi vill bygga
vidare på alla de goda möjligheter som finns i vårt land.
Föregångslandet Sverige är ett land där varje människa ges möjlighet att forma sitt eget liv och sin
egen vardag. Där vi tror på människors inneboende kraft, vilja att ta ansvar och ger alla möjlighet att
växa. Detta är vad vi vill med Sverige.
Vi vill att Sverige ska vara ett land där arbete lönar sig och företag uppmuntras så att jobben blir fler.
Det ska vara ett land där alla människor behövs och kan forma sig en framtid genom eget arbete. Detta
skapar möjligheter till makt över den egna vardagen åt var och en, men också resurser till en bättre
välfärd.
Vi vill att Sverige ska vara ett land där välfärden fungerar och finns till stöd då vi behöver den.
Med en förskola och skola där våra barn berikas med kunskaper och blir väl behandlade. Där
utvecklad kvalitet i välfärden ger oss trygghet i sjukvården och i äldreomsorgen. Samt där
vi har ett rättsväsende som står upp mot våld, brott och droger.
Vi vill att Sverige ska vara ett land med ordning och reda i ekonomin. Det
behövs för att värna jobben och välfärden samt rusta oss inför morgondagens
utmaningar.
Fyra år med en alliansregering har inneburit många viktiga reformer för jobben,
välfärden och framtiden. Samtidigt finns mycket kvar att göra. I valet den 19
september söker vi ditt förtroende för att fortsätta arbetet för ett bättre Sverige.
Redan den 1 september börjar förtidsröstningen. Sedan följer 19 dagar då du
har möjlighet att göra din röst hörd. Din röst är viktig. Du kan göra skillnad.
Fredrik Reinfeldt
Blå Skåne 3b 2010, ansvarig utgivare Lars-Ingvar Ljungman. Wallin & Dalholm boktryckeri AB, Lund.
ODR Total inom Svedala kommun