KY Redovisningsekonom 40 poäng

Paralegal
 en studiemedelsberättigad heltidsutbildning
 400 YH-poäng
Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark
koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i
arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom
att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen (LiA - Lärande i
Arbete/arbetsplatspraktik) samt sitter med i ledningsgrupp.
Läs mer om YH på www.yhmyndigheten.se.
Poäng
En YH-utbildning ger HY-poäng. Fem poäng motsvarar en veckas studier. Kurserna i
en YH-utbildning är i allmänhet inte tillgodoräkningsbara inom högskolan. Om de får
tillgodoräknas prövas av respektive högskola.
Studiefinansiering
En YH-utbildning berättigar till studiemedel på samma sätt som högskoleutbildningar.
Detta gäller under hela utbildningen, även under de delar som är arbetsplatsförlagda
(LiA). Studiemedel kan du söka hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Läs mer om
CSN på www.csn.se.
Kvalitetssäkring
För att bedöma att utbildningen uppfyller de mål som är satta genomförs ett flertal
utvärderingar under utbildningstiden.
Ledningsgruppen
För att bli beviljad tillstånd att bedriva YH-utbildningar krävs ett uttalat behov av
utbildad arbetskraft från den bransch som utbildningen riktar sig mot. För varje YHutbildning finns en ledningsgrupp som är ytterst ansvarig för bland annat antagning av
studerande, innehållet i utbildningen, utveckling, kvalitetsuppföljning och kompetens
hos lärare.
Ledningsgruppen består av:
 Företrädare för näringslivet
 Företrädare för universitet/högskola
 Företrädare för det offentliga skolväsendet
 Representant från utbildningsanordnaren
 Studeranderepresentant
Majoriteten av ledamöterna i ledningsgruppen ska vara företrädare för arbetslivet.
YH-myndigheten kontrollerar och stöttar samtliga YH-utbildningar i Sverige, samt
genomför kontinuerligt kvalitetskontroller på olika sätt.
Paralegal, 400 YH-poäng
Mål
Utbildningens övergripande mål är att ge den studerande nödvändiga kunskaper för
att kunna utföra arbetsuppgifter motsvarande en juristassistent vid en advokatbyrå,
eller specifika juridiska arbetsuppgifter vid ett större företag eller offentlig förvaltning,
dock utan krav på juridisk examen från högskolan.
- Vid advokatbyrå eller liknande: ingå i kvalificerade juridiska arbetslag, samt
självständigt kunna utföra juridiska utredningar, genomföra förberedelsearbete,
ansvara för kontakter med klienter och domstolar, samt ta fram kvalificerat
presentationsmaterial.
- Vid större företag eller offentlig förvaltning: ingå i kvalificerade arbetslag och
handlägga juridiska och ekonomiska frågor, självständigt handlägga juridiska frågor
inom företagets/förvaltningens specialområde, handlägga arbetsrättsliga frågor inom
företaget/förvaltningen.
Kurser som ingår i utbildningen
Ämne
LiA – Lärande i Arbete (praktik)
Juridik
Juridisk Svenska
Legal English
Informationsteknik
Ekonomi
Kommunikation
Projektledning
Examensarbete
Antal poäng
60+50
130
30
25
25
25
10
20
25
Påhlmans Handelsinstitut
Påhlmans Handelsinstitut är ett av Sveriges äldsta handelsinstitut och grundades
1881. Påhlmans bedriver utbildningar inom ekonomi, marknadsföring, språk och
juridik. Påhlmans Handelsinstitut har många års erfarenhet av att genomföra YH –
utbildningar och har totalt tre YH – utbildningar inom ovan nämnda områden. Läs mer
om Påhlmans på www.phi.se
Undervisning/lärare
 15 lärarledda lektioner/vecka hos Påhlmans Handelsinstitut i genomsnitt under
utbildningen, övrig tid självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning.
 Lärarna är yrkesverksamma och de har så väl relevant examen som kompetens i
det ämnet de undervisar i och konsulteras av Påhlmans Handelsinstitut.
 Undervisningen bygger på teori undervisning och problembaserad pedagogik som
tillämpar teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang.
Projektarbeten och andra arbetsformer
I utbildningen ingår bl.a. projektarbeten och presentationer i mindre grupper och/eller
helklass.
Praktik – LiA = Lärande i Arbete
I utbildningen ingår 24 veckor LiA kurs. LiA är fördelat på två delar/kurser. Lärande i
arbete = praktisk tillämpning av utbildningens teoretiska avsnitt i ett av branschens
företag under ledning av en handledare.
Vi ser gärna att du söker din LiA själv, med hjälp av dina egna kontakter och
målsättningar. I och med att Påhlmans har det slutliga ansvaret för att samtliga
studerande har en LiA, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LiAplatserna.
Förkunskaper
För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet.
Särskild förkunskaper är godkända betyg i Svenska kurs B, Matematik kurs A,
Engelska B, Samhällskunskap A, eller motsvarande kunskaper.
Saknar du gymnasiebetyg enligt ovan kan du validera dina kunskaper via kostnadsfria
kunskapstest, som i så fall görs hos Påhlmans Handelsinstitut.
Ansökan
Din kompletta ansökan ska innehålla följande:
 Ifyllt anmälningsformulär via www.phi.se
 Ditt kompletta CV
 Betygskopior som styrker din behörighet
Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via
e-post med ytterligare information.
Urval och antagning
Din ansökan bedöms efter betyg och/eller tidigare utbildningar, arbetslivserfarenhet samt
särskilt prov. Ansökningarna dokumenteras och granskas av utbildningsanordnaren.
Alla som är behöriga kallas att skriva det särskilda provet som den sökande måste skriva
minst godkänt på. Poäng för betyg, yrkeserfarenhet och särskilt prov räknas samman.
Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning
poängen utvisar, där den med högst poäng antas först.
Antagningsbesked sänds ut cirka vecka 26 - 2014.
Betyg i utbildningen
Betygen grundar sig på följande:
 Muntliga och skriftliga prov efter varje kursavsnitt
 Bedömning av projektarbeten
 Uppföljning av LiA-perioder
Betygsgrader
VG, G, IG
För godkänd examen krävs
Minst godkänd betyg i samtliga av utbildningens kurser.
Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är
ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan
marknadsföra dig utomlands.
Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis.
Utbildningsstart
25 augusti 2014
samt augusti 2015
Sista ansökningsdag
Din kompletta ansökan för ht 2014 ska vara oss tillhanda senast fredag 25 april 2014.
Kurslokaler
Hagagatan, Stockholm (T-bana Odenplan)
Utbildningslängd
80 veckor, varav 24 veckor LiA (praktik)
Antal studerandeplatser
33
Litteratur
Bekostas av deltagaren själv.
Informationsmöten
Kommer att hållas i Aulan på Medborgarskolans Hus, Hagagatan 23 A på torsdagen
den 3 april mellan 14.00 och 17.00 samt tisdagen den 8 april mellan 18.00 och 21.00.
Information
Monika Kageryd, tfn 08-457 57 47
[email protected]
Poängfördelning, mål och innehåll
LiA-period 1 (60 YH-poäng)
Mål
Den studerande ska efter genomgånge kurs kunna
- tillämpa delar av den teoretiska utbildningen i praktiska arbetssituationer
- samarbeta internt inom organisationen
- bemöta externa intressenter (kunder, klienter allmänhet etc) på ett professionellt sätt
- reflektera över utbildningens relevans för praktiken och omvänt
Under LiA-perioden ska den studerande föra en veckodagbok som sänds
per e-post till skolan varje helgfri fredag. Vidare ska en slutrapport skrivas
efter LiA-perioden som ska bedömas av huvudlärare och handledare.
Innehåll
Den studerande tar under erforderlig handledning del i på arbetsplatsen
förkommande arbetsuppgifter, anpassat till vederbörandes kompetens, som
förväntas öka under praktikens gång.
LiA-period 2 (50 YH-poäng)
Mål
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- tillämpa större delen av den teoretiska utbildningen i praktiska arbetssituationer
- hantera interna samarbetsproblem
- uppvisa en professionell attityd internt och externt
- bedöma sin kompetens relativt förekommande arbetsuppgifter
Under LiA-perioden ska den studerande föra en veckodagbok som sänds
per e-post till skolan varje helgfri fredag. Vidare ska en slutrapport skrivas
efter LiA-perioden som ska bedömas av huvudlärare och handledare.
Innehåll
Den studerande tar under erforderlig handledning del i på arbetsplatsen
förekommande arbetsuppgifter, och föreslår själv lämpliga sådan.
Juridik (130 YH-poäng)
Mål
Den studernade ska efter genomgången kurs kunna:
- använda juridisk metod och terminologi
- utnyttja centrala rättskällor
- identifiera, presentera och lösa enklare juridiska problem inom kursens sakområde.
Innehåll
 Rättsordningens grunddrag och källor
 Personrätt
 Allmän avtalsrätt
 Köprätt
 Konsumenträtt
 Marknadsrätt
 Immaterialrätt
 Fordringsrätt
 Fastighetsrätt
 Associationsrätt
 Skadestånds- och försäkringsrätt
 Familj- och successionsrätt
 Straff- och civilprocessrätt
 Konkurs- och obeståndsrätt
 Sakrätt
 Allmän förvaltningsrätt
 Offentlig upphandling
 Skatterätt
 Europarätt
Ekonomi (25 YH-poäng)
Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande ha grundläggande kunskaper
inom huvudområdena redovisning, finansiering och budgetering.
Innehåll
• Företagsformer
• Redovisningsteori
• Ekonomiska grundbegrepp
• Lagar och regler som styr redovisningen
• Baskontoplanen
• Boksluts innehåll och uppbyggnad
• Budgetering: likviditets-, resultat- och balansbudget
• Kalkylering
• Extern och intern finansiering
• Värdepapper
• Entreprenörskap
• Marknadsföring
Legal English (25 YH-poäng)
Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna uttrycka sig ledigt i tal
och skrift, självständigt svara för utformning av dokument, samt
självständigt kunna sammanställa dokumentation och medverka i projekt.
Innehåll
• Fackterminologi inom ämnesområdet
• Presentationsteknik
• Minnesanteckningar
• Rättfallsreferat
• Klientbrev
• PM
Informationsteknik (25 YH-poäng)
Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande vara väl förtrogen med de
vanligaste affärs-, presentations och kommunikationsprogrammen. Den
studerade ska även behärska rättsdatabaser för informationssökning samt
sköta elektroniska akter.
Innehåll
 Officepaketet
 Word (fördjupning)
 Power Point (fördjupning)
 Informationssökning, www
 Informationssökning, rättsdatabaser
Juridisk Svenska (30 YH-poäng)
Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda färdigheter i muntlig
och skriftlig kommunikation. Den studerande ska även vara väl förtrogen
med upprättande av avtal, minnesanteckningar, protokoll och
utredningspromemorior. Slutligen ska den studerande ha goda insikter i
juridisk metod.
Innehåll
 Svensk grammatik
 Det juridiska språkets särart och funktion (särskilt avseende juridisk metod)
 Juridik och massmedia
 Minnesanteckningar och protokoll
 Upprätta PM
Kommunikation (10 YH-poäng)
Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande på ett övertygande och
strukturerat sätt kunna genomföra en offentlig presentation av ett
komplicerat ärende. Den studerande ska också kunna diskutera och
argumentera för sina ståndpunkter i en debatt.
Innehåll
• Retorik
• Argumentationsteknik
• Presentationsteknik
Projektledning (20 YH-poäng)
Mål
Projektledningskursen syftar till att ge en plattform för utveckling och förändring
genom att identifiera och bearbeta nyckelfaktorerna i ett projekt. Efter kursen ska
deltagarna kunna målstyra medarbetarna och effektivt kunna leda, och delta i
projekt av olika slag samt kunna hantera konflikter.
Innehåll
-
Projektprocessen:
Definition av projekt
När ska man tillsätta en projektgrupp?
Projektinitiering, uppdrag och avgränsning
Projektmodeller
Projektorganisation och rollfördelning
Projektplan, mål och delmål
Uppföljning och avrapportering
Projektekonomi; budget och ekonomistyrning
Utvärdering och projektavslutning
-
Projektets framgångsfaktorer:
Ledarskap, projektledarrollen och dess ansvar
Att driva ett projekt framåt och motivera deltagarna.
Framförande/Presentationsteknik/Kommunikation
Konflikthantering
Förhandling
Examensarbete (25 YH-poäng)
Mål
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna
- skriftligt och muntligt inför ett auditorium presentera ett individuellt eller
självständigt genomfört arbete.
Innehåll
Författande av en skriftlig promemoria inom ett utbildningsrelevant område.
Arbetet utförs självständigt men med tillgång till lärarhandledning i erforderlig
omfattning, och innefattar insamling och presentation av relevant material.
Omfattningen ska vara ca 10 sidor för individuella arbeten och ca 15 parvisa.
Observera att förändringar i poängfördelningen kan förekomma.