Juli - Kiviks Båtklubb

KIVIKS BÅTKLUBB
NR 2/2012!
1 JULI 2012
NYHETSBREV
Högtryck i Kiviks hamn!
Båtklubbens aktiviteter gör hamnen attraktiv för både ortsbor
och besökare!
Hamnen i Kivik är den givna
samlingsplatsen för både ortsbor
och besökare. Förutom Buhres
fisk, Olas kött och annan handel,
bidrar KBK´s verksamhet i hög
grad till att göra hamnen till en
trivsam miljö.
när de ger sig ut på sina medlemsseglingar. Seglarskolans verksamhet drar både föräldrar och annan
publik till kajerna.
I detta nummer av
”Nyhetsbladet” kan du läsa mer
om pågående klubbaktiviteter
Våra allmogebåtar lockar ofta men också om vad som händer
publik på lördagseftermiddagarna under juli.
Många har säkert följt rapporteringen i media kring
havsmiljön i Hanöbukten.
En rad iakttagelser från yrkesfiskare och andra vittnar
om en kust utan fisk och/eller fisk med skador. Länsstyrelsen har i dagarna bett om
regeringens stöd för att utreda frågan.
Havsmiljöfrågorna är självklart viktiga för en båtklubb
och vi har tillsammans med
Byalaget på Kivik träffat bl.a.
en organisation som heter
ECOAST som engagerat sig i
!
Hanöbuktens tillstånd
dessa frågor. Tillsammans med
dem arrangerar vi en temakväll
om Hanöbuktens tillstånd.
Sjösäkerhet
för båtfolk
Tillsammans med
sjöräddningen i
Kivik arrangerar vi två
temakvällar om ”Sjösäkerhet
för båtfolk”.
De äger rum den 9 och 10
juli i/vid klubbhuset. Under
temakvällarna går vi igenom
bl.a:
• -Säkerhet ombord
• -Larmet går - vad göra?
• -Brandsläckning
• -Brandfarliga vätskor
!
ombord
• -Man över bord
• -Räddningsutrustning
Innehållet omfattar både
teori och praktik och sträcker
sig över 2 kväl lar mel lan
klockan 18.00-21.30.
Klubben bjuder på fika!
Utförligare program finns på
anslagstavlan vid klubben.
För vår planering vill vi att
du anmäler dig på telefon till
Allan Johnsson, 0414- 70846.
VÄLKOMMEN!
Syftet är att informera om vad
man hittills vet om frågan
men också att diskutera vad
som kan göras på lokal nivå.
Under kvällen kommer marinbiologer, forskare och
Länsstyrelse att medverka.
Tillsammans hoppas vi att de
ska ge en bra, sammanfattande bild av läget i Hanöbukten.
Alla välkomnas till denna
viktiga temakväll den 24
juli klockan 19.00 i Kiviks
kapell!
SIDAN 1
KIVIKS BÅTKLUBB
SEGLARSKOLAN
NR 2/2012!
1 JULI 2012
KAPPSEGLARNA
Kalender
Klubbseglingarna
Nu är vi i full gång med våra
kurser! Det stora antalet
anmälningar (över 60 st!) har
gjort det nödvändigt att dubbla
antalet kurser under de två första
veckorna. Nu kör vi fyra grupper
varje dag, fördelar på två nyb ö r j a t g r u p p e r,
en
f o r tsättningsgrupp och en kurs för
våra internationella jollar. Det gör
att vi börjar klockan nio på
morgonen och sedan är det full
rulle fram till klockan 18.15! På
Facebook kan du följa oss
dagligen. Där finns videoklipp
från seglingarna m.m.
Hanna, Oscar och Jesper
Klubbseglingarna pågår för
fullt om torsdagskvällarna. På
hemsidan hittar du
seglingsprogrammet. Den 5 juli
vädjar
vi till
alla
segelbåtsskeppare
att
ställa upp för seglarskolans
ungdomar och låta dem följa
med och på en kvällssegling!
2 juli 2012
Glöm inte bort
AFTERSAIL varje torsdagkväll i
klubbhusets trädgård! Alla är
välkomna!
24 juil 2012
Morgongympan vid klubbhuset startar
klockan 08.30. Alla välkomna!
7 juli 2012
Segelskoleavslutning för första kursens
deltagare.
9 juli 2012
Temakväll I: ”Sjösäkerhet för sjöfolk”.
10 juli 2012
Temakväll II: ”Sjösäkerhet för sjöfolk”.
16 juli 2012
Piratendagen! Knytgille i klubbhusets
trädgård
informationsmöte: ”Hur står det till
med Hanöbukten?” Klockan 19.00 i
Kiviks kapell!
Dessutom:
ÖVRIGA AKTIVITETER
Mo r g o n g y m p a n u n d e r U l l a
Larssons ledning startar den 2
juni. Mån-, onsd- och fredagsmorgnar kl 08.30 är alla
v ä l ko m n a t i l l k l u b b h u s e t s
trädgård för att delta .
Varje torsdag: klubbsegling med
After sail! Alla medlemmar
välkommen.
Varje lördag: Segling med våra
allmogebåtar! Alla medlemmar är
välkomna att följa med. Samling kl
13.00 vid klubbhuset.
Varje mån, ons och fre:
Morgongympa vid klubbhuset kl 08.30.
Alla välkomna!
ALLMOGE BÅTARNA
PIRATENDAGEN
Även våra kära allmogebåtar
är nu i full gång!
Varje lörda g eftermidda g
klockan 13 seglar vi med dem.
Al la medlemmar är givetvis
v ä l ko m n a a t t f ö l j a m e d p å
seglingarna!
Torbjörn Lunde!
!
(Bilden #ån ett annat ti!fä!e!)
För några år sedan beslöt Piratensällskapet ensidigt att avsluta samarbetet med
KBK och Skånska Sillacademin i samband med utdelningen av Piratenpriset.
Sedan dess har Maj Vitestam, vars man
Gösta var en av initiativtagarna till Piratensällskapet, med KBK ´s stöd anordnat
ett ”knydegille” i Klubbhusets trädgård
på Piratendagen. Så kommer hon att göra även i år och hon låter meddela att alla
klubbens medlemmar är välkomna den 16
juli vid 13-tiden, blott de medför eget
knyte!
SIDAN 2