Layout 2 - Svenska Konstnärsförbundet

Nytt från Region Öst
nr 4 2014
Redaktion: Styrelsen
Välkommen till årsmötet 2015
Kallelse till
Region Östs årsmöte 2015.
Tisdag 27 januari kl 18.00.
STIM-huset, Hornsgatan 103
i Stockholm, konferenslokal
på plan 10.
Årsmöteshandlingar kommer att
finnas på årsmötet.
Motioner, andra förslag och
idéer till regionen eller förbundet
skickas till regionens e-post senast 22 januari 2014. E-Post:
[email protected]
Ombud
till förbundsstämman
n Region Öst skall utse 6 ombud med rätt att rösta på förbundsstämman.
Ombuden väljs på Region
Östs årsmöte den 27 januari.
Anmäl dig som ombud till region Östs styrelse e-post:
[email protected]
Dagordning
(tag med till mötet)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Årsmötets öppnande
Årsmötets behöriga utlysande
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Godkännande av dagordning
Upprättande av närvarolista
Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2014
8. Föredragning och godkännande av revisionsberättelsen
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. A. Behandling av motioner
B. Förslag från styrelsen
11. Föreningens budget och verksamhet för år 2014
12. Fastställande av styrelsens numerär
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av 6 ombud och 2 ersättare till förbundsstämman
16. Val av valberedning
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
Verksamhetsberättelse för 2014
12 medlemmar kom för att
delta under årsmötet 2014 i Region Öst som för andra gången
hölls i våra gemensamma lokaler
med KRO/KIF, BUS, Svenska Fotografers förbund, Illustratörscentrum och Svenska Tecknare på
Hornsgatan 103 på Söder i Stockholm.
Lena Tedeblad öppnade årsmötet och hälsade alla tolv välkomna. Erica Rönnbäck valdes till
mötesordförande.
Verksamhets- och revisionsberättelserna för 2013, godkändes
och lades till handlingarna och
anvarsfrihet för styrelsen beviljades.
Fortsättning på nästa sida!
Foto: Bertil Eriksson där ingen annan nämnts.
Som vanligt bjöds det på lite att äta och dricka vid årsmötet.
Bilden ovan från Region Östs årsmöte 2014.
Styrelsens numerär fastställdes
till 7 ledamöter samt 4 supplean- Erica Rönnbäck valdes till ordförande på årsmötet
På årsstämman utsågs Dagny Rafting
des tillErica Rönnbäck och Kjerstin Krantz valdes
till hedersmedlem hon är vår äldsta
ter.
medlem, men skapar för fullt.
Val förättades. Ordinarie leda- till sekreterare.
möter omval 2 år: Hans Persson
och Erica Rönnbäck. Nyval 2 år:
Bertil Eriksson.
Suppleanter: Omval 1år Ronny
Knutsson.
Nyval 1 år Rolf
Lindgren, Eva Blomberg och Britt
Ovens.
Till revisor valdes Raija Wallenius och till revisorssuppleant
Erik Andersson.
Som ombud till Förbundsstämman valdes Britt Ovens, Eva
Blomberg, Raja Wallenius, Bertil
Eriksson, Erik Andersson. Ersät- egenskap av styrelserepresentan- nare tvungen att hoppa av så nu
tare Erika Rönnbäck.
ter.
är platsen vakant.
Lena Tedeblad, Kjell Isaksson
Till valberedning valdes Ken- På Förbundsstämman omvaldes
och Keity Klynne var ombud i neth Engblom, men han blev seFortsättning på nästa sida!
Foto: Lena Tedeblad
Östs vårmingel arrangerades tillsammans med Konstnärsfö-reningen Sista Styverns majsalong. Ett lyckat mingel som kommer att upprepas 2015.
Höstminglet hölls efter valet med inbjudna Pontus Björkman
från KRO, som berättade om vår gemensamma satsning.
Mingel innan Pontus Björkman anlände
till höstträffen.
Ronny Knutsson som förbundsordförande. Till förbudssekreterare omvaldes Lena Tedeblad,
men har senare avgått. Ann Johansson, Öst, omvaldes som förbundskassör på två år.
Till ordinarie ledamöter valdes
Eva Westlund, Nord (2 år), Rolf
Lindegren, Öst (1 år) och Lena
Waldau (2 år).
Till suppleanter valdes för 1 år
Keity Klynne-Löfgren, Öst, Eva
Olsson, Mitt, Björn Sahlén, Väst,
Per-Erik Hedell, Väst, och Bertil
Eriksson, Öst.
2014 arrangerade Region Öst en
medlemsutställning i Pisa, Italien
samt en i Köping på Galleri Quirinus.
Den 26 november anordnades
ett medlemsmingel. Inbjuden
gäst Pontus Björkman, KRO/
KIF:s politiska sekreterare, som
kom och berättade för oss om val-
Svenska Konstnärsförbundet Region Öst
Inkomster
Budget 2015
Medlemsavgifter
Arrangemang
Utgifter
Kontor/adminstration
Representation/förbundsengagemang
Arrangemang
Hemsida utveckling
Inventarier/oförutsett
Avsättning utbildning m.m.
Årets överskott
Utställningsavgifter
Utställningskostnader
Öst bjöd in alla medlemmar i Sverige till två
utställningar under 2014. Bilden t.h. är från
Toscanautställningen. Den andra skedde på
Galleri Quirinus i Köping. Nästa års utställning bjuder bara in Östs medlemmar.
Foto: Lena Tedeblad
kampanjen, uppropet till vår nya
kulturminister och aktuella politiska frågor.
Verksamhetsplan
för år 2015
l
l
l
l
28 200
1 000
–––––––––––––––––
29 200
21 200
2 000
1 000
1 000
1 000
3 000
———————––
29 200
----------------0
15 000
15 000
----------------0
l
l
l
l
l
l
SK-Nytt utkommer 4 – 5 gånger under året
Flera medlemsmöten under
året samt möten riktade särskilt till nya medlemmar
Tätare kommunikationer
mellan medlem – region –
förbund
Delta i förbunds- och regionkonferenser
Anordna medlemsutställningar
och planera kommande utställningar
Delta i målarträffar/ateljébesök hos medlemmar
Information och lobbyverksamhet inom regionen
Medlemsvärvning – ju fler
medlemmar desto större möjlighet att göra oss hörda
Hålla region östs hemsida uppdaterad med aktuell information, medverka i andra media,
typ face-book
Fortsätta arbetet med att
utöka samarbetet med andra
organisationer inom kulturområdet
Ordförande har ordet…
nn År 2014 har varit ett
spännande år i konstsammanhang. Vi har haft ett
kulturval där SK var med
aktivt med kulturfrågor
och vi har fått en ny kulturminister. SK region öst
har haft två medlemsutställningar i år varav den
ena var i Italien och den
andra i Köping. Vi har
också haft trevliga mingel
där medlemmarna fått
umgås och lära känna varandra.
Nu i skrivande stund så
närmar vi oss år 2015 med
stormsteg och SK fyller 40
år vilket vi kommer att
fira med en utställning för
Region Östs medlemmar
i Gamla stan, Stockholm.
Missa inte att anmäla dig
till den.
Jag önskar er alla ett gott
nytt skaparår fyllt med
kreativitet och glädje.
Lena Tedeblad