här.

ERV - Effektiv räckvidd
Xtreme Nordic
Viktigt att veta
Vi ser till A-regioner
Dold avsändare
Print
Annons
Vi mäter alltid på A-region och inte läsekretsen
Vi maskerar alltid avsändare i reklamen
för att få fram eventuell misattribution
-2-
Viktigt att veta
Medie 1
Webb
Print
banner
annons
Roterar FF
Print
Effektiv räckvidd
Medie 3
Medie 2
Bilaga
För att få reda på hur många som sett HELA kampanjen
eller delar av den, roterar vi frågorna till varje enskilt
media. Först 8 frågor om ex. annonsen och sedan obsfråga på de andra två medierna
Effektiv räckvidd, andel som kommer ihåg att de sett
någon del av kampanjen, jämförs med räckvidden vid 3+
frekvensen. 3+ är en teknisk räckvidd och tar ingen
hänsyn till annonsör, produkt, kreativ utformning
Varje medie svarar för lika stor andel svar
ERV - ihågkomst påverkas av bra reklam, medieval och
mediestrategi
-3-
Kampanjuppföljning
Hållbart Resande
Juni 2011
Metod
Undersökningen genomfördes i Xtremes paneler, region: Umeå (A64) i åldrarna 18-69år
Antal genomförda intervjuer: 337
Intervjuerna genomfördes vecka 22, 2011 - efter kampanj i Västerbottens-Kuriren
Senaste uppmätta införanden:
Annonser i VK och VF
Webb (vk.se och folkbladet.nu)
Utomhus
TV4
122x178mm
Goliat
Goliat - begärd placering startsida
Busskurer, fristående
340 TRP
18,21,25,28/5
16-20/5, 23-27/5
v.20-21
v.20-22
Antal visningar vecka 20: 65 (20 sek)- 160 TRP
Antal visningar vecka 21: 43 (20 sek)- 100 TRP
Antal visningar vecka 22: 34 (20 sek)- 80 TRP
Införanden i VK:s medier
Maj-11
Vecka 18
Jun-11
Vecka 19
Vecka 20
Vecka 21
Vecka 22
-5-
Annonseringen i VK
Annons print
Banner
-6-
Övrig annonsering
Tv-reklamen
Utomhus
-7-
Effektiv räckvidd och reklamobservation
Har du sett den här reklamen tidigare?
Nästan 6 av 10 av minns kampanjen från Umeå kommun för Hållbart Resande.
100
90
80
70
60
(%)
50
40
30
58
42
20
32
10
20
25
0
Effektiv räckvidd
Annonsen
Bas: Alla (Visas med maskerad avsändare)
Bannern
TV-reklamen
Utomhus
*Baserat på boende i Umeå – A64 reg. 143’
( Avrundat till närmsta 1000-tal)
-8-
Effektiv räckvidd och reklamobservation (Kön/Ålder)
Har du sett den här reklamen tidigare?
100
90
80
70
60
50
(%)
40
30
20
10
0
Effektiv räckvidd
Annonsen
Bannern
TV-reklamen
Utomhus
Alla
58
42
32
20
25
Man
45
35
25
17
19
Kvinna
59
49
40
23
30
18-39 år
48
40
30
19
31
40-69 år
54
43
33
20
20
Bas: Alla (Visas med maskerad avsändare)
-9-
Avsändare
Vet du vilken annonsör som är avsändare? (Öppet svar )
(Visas med maskerad avsändare)
Kampanjen
12
Annonsen
8
Banner
1
1
10
7
1
21
Film
4 0
0
5
81
0
16
10
71
12
6
60
9
20
68
30
40
50
60
70
80
90
100
(%)
Hållbart resande
Umeå kommun
Be Green
100Cyklar.se
Annan
Inget svar
Öppna svar – Kodade Singel (Bas: Har sett kampanjen/resp. media maskerat)
- 10 -
Budskap | Kampanjen
Hur väl tycker du att reklamen förmedlar… Ny information
100
13
17
9
22
23
80
26
29
28
26
60
29
(%)
40
54
52
63
45
50
20
0
3
Alla
Mycket bra
5
1
Man
Ganska bra
Inte så bra
Kvinna
2
18-39
4
40-69
Inte alls
Singel (Bas: Har sett kampanjen)
Skala: Mycket bra, Ganska bra / Inte så bra, Inte alls
- 11 -
Intresse
Är produkten/tjänsten som reklamen förmedlar, intressant för dig?
(%) 100
19
90
80
37
33
43
49
70
60
54
50
40
43
34
50
36
30
20
10
20
23
Alla
Man
27
17
15
0
Intresserade
Känner till för lite
Kvinna
18-39 år
40-69 år
Nej, inte intressant
Singel (Bas: Har sett kampanjen)
- 12 -
Kännedom/Relation
Vad av följande passar in på din relation till annonsören?
(%) 100
Varumärke
Kommunicera
90
Kännedom
70
80
60
50
Attityd
50
49
47
44
44
40
30
Beteende
20
0
9
7
10
5
8
6
Alla
Man
Kvinna
18-39 år
40-69 år
Känner till
47
44
49
50
44
Kontaktat
7
9
5
8
6
Singel (Bas: Alla)
- 13 -
Sticks out – Kampanjen
Kampanjen skiljer sig från liknande kampanjer i denna bransch
(Instämmer/Instämmer inte)
80
60
40
64
57
50
20
(%)
54
59
0
-24
-23
-26
-20
-27
Alla
Man
Kvinna
18-39 år
40-69 år
-20
-40
-60
-80
Topmarks
Lowmarks
Singel (Bas: Har sett kampanjen)
Skala: (7 Instämmer helt, 6, 5, 4, 3, 2, 1 instämmer inte alls)
- 14 -
Liking – Kampanjen
Vad tycker du om den här reklamen?
(Bra/Inte bra)
80
60
40
20
(%)
40
39
40
45
-34
-35
Kvinna
18-39 år
36
0
-20
-40
-48
-44
-40
-60
-80
Alla
Topmarks
Man
40-69 år
Lowmarks
Singel (Bas: Har sett kampanjen)
Skala: (7 Mycket bra, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Inte alls bra)
- 15 -
Beteende
Har du gjort något av följande efter att du sett reklamen?
60
50
40
(%)
30
20
10
0
Funderat på att agera
Besökt annonsörens
webbplats
Sökt information om
annonsörens
produkt/tjänst
Pratat med vänner eller
bekanta om
produkt/tjänst
Har gjort något av
ovanstående
Alla (sett något)
8
14
6
11
30
Sett fler än 1 media
13
17
7
13
40
Singel (Bas: Har sett kampanjen) Observera axel
- 16 -
Förklaringar av begrepp
A-region (arbetsmarknadsregion): Är ett Svenskt statistiskt begrepp. Indelningen i de 70 A-regionerna gjordes på 1960-talet och regionerna utgjorde då näringsgeografiskt
sammanhängande områden omfattande en eller flera arbetsmarknader. A-regionerna används ofta för att begränsa geografiska målgrupper.
Tidningsräckvidd: Andel (eller det faktiska antalet) av målgruppen (t.ex. A-regionen) eller totalt antal som läser en tidning (mäts normalt i Sifos Orvesto).
Unika besökare: Antal unika webbläsare som besöker en webbplats under t.ex. en vecka, om en person besöker webbplatsen flera gånger från sin arbetsplats räknas han eller hon
som endast en gång, men om samma person besöker webbplatsen från en privat dator under samma period räknas personen ytterligare en gång. På samma sätt räknas
hushållet/arbetsplatsen endast en gång om flera personer besöker webbplatsen från samma dator.
Räckvidd TV: Normalt anges nettoräckvidden (se nettoräckvidd) för en TV-kampanj, men även andra räckviddsmått så som programräckvidd, dygnsräckvidd osv. finns tillgängliga.
TV-räckvidd mäts normalt av MMS, (se www.mms.se) för ytterligare definitioner.
Sumo: Reklampaket i TV 4:as lokala utsändningar.
Bruttoräckvidd: Antal kontakter som en kampanj uppnått, varje visning för en person räknas, om kampanjen visas 10 gånger för en person, uppnås t.ex. 10 kontakter. Redovisas
ibland som summerad procentuell bruttoräckvidd (för TV-kampanjer) och kallas då för TRP (ackumulerad procentuell andel i målgruppen) alternativt GRP (ackumulerad procentuell
andel av hela populationen) TRP/GRP. 100 TRP betyder att man uppnått lika många kontakter som målgruppens storlek, antingen genom att visa kampanjen en gång för alla i
målgruppen eller genom att visa kampanjen 10 gånger för 10% av målgruppen.
Nettoräckvidd: Antal individer som en kampanj nått vid minst ett tillfälle (1+). I ovan TRP exempel skull då kampanjen fått 100 % (vid 1 kontakt med varje person) respektive 10 %
(vid 10 kontakter med varje person) nettoräckvidd trotts att båda kampanjerna baseras på 100 TRP (lika många kontakter som målgruppens storlek).
Frekvens: Antal gånger som en kampanj exponerats för en person, ofta pratar man om genomsnittlig frekvens (t.ex. 2,5 vilket då betyder att varje person genomsnittligen träffats
2,5 gånger av kampanjen). Snittfrekvensen räknas fram genom bruttoräckvidd/nettoräckvidd.
MEF: Minsta effektiva frekvens, det antal exponeringar en kampanj antas behöva med en individ för att ge effekt. Ofta används 3+ (sett minst tre gånger) som MEF vid TVplanering. Räckvidden med MEF antas vara den andel av målgruppen som kampanjen effektivt kommunicerat med.
ERV: Effektiv räckvidd, andel av målgruppen som kommer ihåg att de sett någon del av kampanjen, jämförs förenklat med räckvidden vid 3+ frekvensen. Eftersom 3+ är en teknisk
räckvidd tar den dock ingen hänsyn till annonsör, produkt, kreativ utformning osv. ERV = ihågkomst påverkas istället naturligt av det (en bra annons för en intressant produkt av en
känd annonsör når ofta en högre ihågkomst). Om kampanjen har en känd MEF som skiljer sig från 3+ är räckvidden vid denna frekvens att föredra som jämförelse.
Observation: Andel av målgruppen som kommer ihåg att de sett respektive del av kampanjen, t.ex. tidningsannonsen.
Snitt: Genomsnittlig effektiv räckvidd för kampanjer som gått i flera media.
Bas: De svar som den aktuella frågans resultat baseras på (t.ex. endast de som ”sett kampanjen” tidigare)
Topmarks: Den sammanslagna andel som är något eller mycket positiva till respektive fråga (normalt svar 5-7 vid en 7-gradig skala samt 4-5 vid en 5-gradig skala).
Lowmarks: Den sammanslagna andel som är något eller mycket negativa till respektive fråga (normalt svar 1-3 vid en 7-gradig skala samt 1-2 vid en 5-gradig skala).
- 17 -