LPP Musik åk 3

Friskolan Hästens
LPP Musik åk 3
v. 2-15 2013
Värdegrund och uppdrag
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har
leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska stimulera eleveras
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja pröva egna idéer och lösa problem.
Skolans uppdrag är att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande
och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.
Eleven ska även kunna använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik,
drama och dans.
Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder
olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan
påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med
andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i
samhällslivets kulturliv.
(Ur Lgr 11)
Förmågor/Syfte
Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Friskolan Hästens
Metod
I ämnet musik arbetar vi i hel- och halvklass.
I ämnet musik använder vi hela kroppen för att uttrycka oss. Vi startar alltid lektion med att värma
upp både kroppen och rösten med hjälp av sånger och ramsor, klappramsor och rörelser. Vi både
imiterar och improviserar ramsor och sånger. Vi håller en pedagogisk båge över med musiklektionen
med tydligt syfte över dagens lektion eller pågående musikblock. Lektionen avslutas med eventuell
reflektion och avslutningsramsa.
Lek och kreativitet är en viktig inlärningsdel i musikämnet. Genom musiklekar, där både sång,
rörelser och instrumentkännedom ingår, utvecklar eleverna förståelse för musiken och dess funktion
och sammanhang. Elevernas kreativitet och fantasi är en viktig aspekt kring enkla former av
musikskapande. Eleverna får på olika sätt testa att skapa musik, genom att skriva ny text till befintlig
melodi, eller skapa musik utifrån bilder och vilka associationer som kommer upp från dem. Eleverna
får även prova att skapa melodier på instrument för att testa sig fram i musikskapandet.
Rösten som instrument använder vi i ramsor, ljud och sånger. Vi lär oss nya sånger genom att
eleverna först lyssnar och sedan imitera små bitar i taget. När vi hört hela låten så upprepar vi den
flera gånger och de återkommer under flera lektioner. Utvalda låtar gör vi egna rörelser till och spelar
slag och rytminstrument till. Låtvalen kommer från olika genrer och på flera språk utvecklar
förståelsen för musikens kulturella perspektiv. Kända barnlåtar ingår som en naturlig del i låtvalen.
När vi samtalar om och spelar instrument får eleverna först ta del av instrumentets uppbyggnad på
ett enkelt sätt och sedan provar vi att spela och lyssna hur det låter och spelar olika rytmer med
dynamik. Vi tittar även på enkla musiksymboler i samband med instrumentspelandet. Vi går vidare
med att prova spela en enkel melodi på melodiinstrument och eventuellt enkla ackord vid
ackordinstrument om det är lämpligt vid tillfället.
Upplevelse kring musik och musikens sammanhang är minst lika viktig del i musicerandet. Eleverna
får reflektera kring tankar och känslor som eleverna får i musiklyssnande och eventuellt berätta eller
måla bilder om detta. Vi lyssnar på olika sorters musik från olika genrer och kulturer. Vi sjunger,
lyssnar och reflekterar kring musik i högtidliga sammanhang och vad detta har för betydelse för
människor. Även musik som ligger nära elevens vardagliga sammahang uppmärksammas, exempelvis
får eleverna välja en låt att spela upp, från dator eller cd-skiva, och visa för sin klass.
Mål
Musicerande och musikskapande
• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
Musikens verktyg
• Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
Friskolan Hästens
• Musiksymboler, bilder och tecken.
Musikens sammanhang och funktioner

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument.
Hur instrument ser ut och låter.
Innehåll och arbetssätt
Under terminens första lektioner har lära känna lektioner, eftersom musikläraren är ny. Vi sjunger
och leker tillsammans och diskuterar klimatet på musiklektionerna.
Fortsättningsvis inleds varje lektion med en uppvärmningsramsa, klappimprovisation och
uppvärmningssång där vi blandar växelsång och kanon.
Vi inleder med att prata om instrumentgrupperna slag-, sträng-, tangent-, och blåsinstrument.
Eleverna får titta på bilder av olika instrument och försöka sätta ihop dem med rätt instrumentgrupp.
När instrumenten är på rätt plats så får eleverna välja en instrumentgrupp som de vill forska mer och
sedan ett instrument i den gruppen.
De får sedan bilda par och välja ett instrument. De får nu ta reda på fakta om instrument med hjälp
av enkla faktatexter, och ta reda på exempelvis hur instrumentet låter, hur man spelar och när det
uppfanns. Vidare får de välja ett sätt att redovisa på och göra detta för resten av klassen, där de
berättar om instrumentet med hjälp av en kort teater, fakta-affisch eller intervju och även spelar upp
en kort låt på datorn för gruppen där instrumentet tydligt hörs.
När redovisningarna är klara ska eleverna börja spela gitarr i smågrupper. De får prova och höra hur
instrumentet låter. De får prova att lära sig en enkel melodi, exempelvis Lilla Snigel, och eventuellt
ett eller flera enkla ackord och sedan prova att spela i helgrupp.
Bedömning och dokumentation
I ämnet Musik bygger bedömningen på elevernas delaktighet och aktivitet under lektionerna.