Användarhandbok

Användarhandbok
Thermia Online
VUBQD107
Inledning
2
Komponenter
2
Kommunikation
3
Diodernas betydelse
4
Systemkrav
4
Funktioner
5
Viktig information
5
Komma igång på webben
5
Komma igång med mobilen och surfplatta
15
Kommentarer
17
Obs! Denna användarmanual gäller endast vid det tillfälle den blir nedladdad och ev. utskriven.
Eftersom den beskriver handhavande av en programvara kommer den att förändras parallellt med
programvarans utveckling. Det är därför viktig att användaren laddar ned den senaste utgåvan av
denna handledning på www.thermia.fi
Användarhandbok
VUBQD107
1
Inledning
Fjärrstyrning via Internet
Med tillbehöret Thermia Online kan du styra och övervaka din värmepump via valfri mobiltelefon, dator och
surfplatta, var du än befinner dig i världen. Du kan till exempel sänka temperaturen när du är bortrest och
höja den lagom till du kommer hem. Skulle du komma hem tidigare än beräknat, ser du – via Online, enkelt
till att huset är varmt och skönt när du vill att det ska vara det.
Du kan när som helst kolla hur ditt värmesystem arbetar och vilken temperatur du har hemma. Om något
behöver åtgärdas får du - alternativt din installatör om ni avtalat detta – omedelbart information om detta via
Online. Meddelande kan fås som e-post och/eller notifiering i din mobil. Du har även möjlighet styra och
övervaka flera anläggningar om det skulle behövas, till exempel om du har ett fritidshus med värmepump
eller har anhöriga som behöver hjälp.
Thermia Online kan kopplas in på ditt befintliga bredband vilket gör att ingen löpande kostnad tillkommer. I
de fall ingen fast internetanslutning finns tillgänglig går det att lösa uppkopplingen genom att komplettera
med ett fristående 3G/4G-modem (valfri leverantör). Online finns för både Iphone och Android.
Thermia Online kopplas upp mot din värmepump via internetanslutning. Har du redan en uppkoppling på
plats så kan din Thermia återförsäljare plugga in värmepumpen mot denna. Denna lösning innebär att inga
löpande kostnader tillkommer för datatrafiken. Om du inte redan har internetuppkoppling (t.ex. i ett fritidshus)
rekommenderar vi att skaffa detta via ett externt 3G/4G-router – valfri leverantör.
Tack vare att all data som skickas från värmepumpen lagras på en extern server, kan du när som helst
komma åt Online – logga in från valfri smartphone, dator och surfplatta var du än befinner dig i världen. Det
innebär också att det inte finns någon begränsning av antalet användare för ditt Online.
Du laddar ner appen för Thermia Online på App Store (Iphone) eller Google Play (Android). Systemet
fungerar till samtliga värmepumpsmodeller i Thermias nuvarande villasortiment, samt Thermia Solid.
Komponenter
Din installatör har installerat följande komponenter i din värmepump (se streckat område nedanstående bild).
Användarhandbok
VUBQD107
2
Kommunikation
Eftersom Thermia Online bygger på kommunikation över Internet så krävs givetvis anslutning till detta i
fastigheten. Anslutningen kan delas upp i två huvudkategorier varav den ena är s.k. ”Mobilt” och det andra är
”Fast”. Med mobilt menas att man ansluter via en 3G/4G router innehållande ett SIM-kort och kommunicerar
därmed över det mobilnätet. I detta fall är det viktigt att tillräckligt stark GPRS-signal finns tillgänglig där
routerns antenn är placerad. Kontrollera med den tilltänkta leverantören av mobilt bredband att det finns
täckning i området där Online skall installeras.
Med fast anslutning menas att Internet ansluts via någon form av kabel eller fiber. Kopplingen mellan
värmepumpen, de olika anslutningsalternativen och ansvarsfördelningen mellan framgår av figur nedan.
Användarhandbok
VUBQD107
3
DCM-diodernas betydelse
Den enhet som i ena änden är kopplad till värmepumpen och i andra, mot internetanslutningen, kallas DCM.
Den är utrustad med små dioder placerade i hörnen, röd nertill och grön upptill. Dessa dioder har ett
fördefinierat blinksystem som har till uppgift att tala om vilken status uppkopplingen har. Nedanstående figur
förklarar denna symbolik.
Diod
Betydelse
Lång röd
Ingen IP-adress från routerns
DHCP
Kort röd
DCM:n får ingen DNS-adress
från routern
Konstant grön
Lång röd
Online-servern svarar inte
Konstant grön
Kort röd
Server känner inte igen
DCM-enheten (installationen)
Lång grön
Allt är ok
Konstant grön
Allt är ok
Systemkrav
Thermia Online är en HTML5-baserad webbproduktion.
Detta innebär naturligtvis vissa systembegränsningar och vi har valt att stödja de 4 mest populära
webbläsarna.
Dessa är utan inbördes ordning:
Internet Explorer (9.0+)
Mozilla Firefox (senaste version)
Google Chrome (senaste version)
Apple Safari (senaste version)
Övriga systemkrav är att Javascript måste vara aktiverat och webbläsaren måste även acceptera cookies.
Värt att notera är att loginförfarandet är cookiebaserat. Dessa cookies lever en kort tid innan de blir
inaktuella. Om systemklockan hos den person som vill logga in går före med mer än 5 minuter så kommer
cookien att ha blivit för gammal och login misslyckas därför.
Internetanslutning i företagsdomäner, kommersiella fastigheter m.m.
För att Thermia Online-tillbehöret ska fungera så krävs det antingen en direkt internetanslutning eller en
NAT-router/brandvägg. DHCP måste vara aktiverat i routern. Finns det en proxy-server (används ofta av
t.ex. större företag/organisationer) så finns det idag inget stöd för detta.
Användarhandbok
VUBQD107
4
Funktioner






För att göra ändringar av värmepumpens inställningar använder du Online, där du loggar in i med
kunduppgifter som du fått i ett mail i samband med installationen. Kommunikationen går via Internet
till Online Server.
Online Server behandlar de inställningar som du har ändrat i applikationen och skickat från din dator.
DCM-enheten, kopplad till värmepumpen, tar emot uppgifterna med hjälp av internetanslutningen.
Enheten sköter kommunikationen med värmepumpens reglerdator och ser till att de inställningar
som du begärt ändras i värmepumpens styrning. DCM skickar också regelbundet information om
värmesystemets status till Online Server.
Online Server tar emot och lagrar informationen om ditt värmesystem.
Du kan när du vill logga in på Online för att se aktuell status och historik för ditt värmesystem.
Det finns några grundläggande funktioner i Online webbapplikation:
Aktuell status för värmepumpen
Övervaka händelser och larm
Styra och reglera inställningar (t.ex. kalenderstyrning ”borta-läge”)
Kontakta support
Efter att du loggat in i applikationen visas en översiktsbild med den aktuella värmepumpens värden och
inställningar. Längre bak i den här anvisningen hittar du mer specifik information om applikationen och
instruktioner för hur du går till väga för att ändra inställningar, övervaka händelser och larm samt hur du
kontaktar support.
Viktig information
 Innan du förändrar reglerdatorns inställning bör du först ta reda på vad dessa förändringar innebär.
 Vid eventuella behov av servicearbeten ska du vända dig till din installatör.
 Enbart behörig servicetekniker får installera, driftsätta samt utföra underhålls-och reparationsarbeten
av värmepumpen.
 Värmepumpens front får endast öppnas av behörig servicetekniker.
Komma igång på webben
Applikationen Online måste köras i en webbläsare enligt tidigare systemkrav.
Dina inloggningsuppgifter får du via mail i samband med installationen.
Du hittar Online på följande webbadress: www.online.thermia.se
För att logga in:
1. Starta webbläsaren, skriv in webbadress enligt ovan i webbläsarens adressrad.
2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord samt klicka på Login.
Efter inloggningen så öppnas översiktsbilden för din(-a) värmepump(-ar). Du kan själv ändra ditt lösenord i
applikationen, men tänk på att det måste bestå av minst fyra tecken och att det skiljer på stora och små
tecken.
Användarhandbok
VUBQD107
5
1. Huvudmenyn
1.1 Kontot
a. Inställningar för kontot.
.
Under detta menyval finns två flikar. Den första hanterar ”Personliga inställningar”…
…där man anger sitt ”Förnamn” och ”Efternamn. Vilket språk man vill att Onlineprogrammet
ska visas på samt vilken Tidzon man befinner sig i. Sistnämnda är viktigt eftersom det styr
vissa kalenderfunktioner. Mer om detta längre fram i manualen.
Den andra fliken hanterar ”Lösenord”.
Användarhandbok
VUBQD107
6
2. Anläggningsraden
2.1 Installationen eller installationerna.
Samtliga värmepumpar som är registrerade på den inloggade användare visas.
Man klickar på den som man vill se detaljer på varmed knappen expanderar.
Knapparna visar också, förutom status på värmepumpen (om online, om händelse, om
larm)också med symboler vilken typ av värmepump det är. Alltså en Diplomat eller en Atec.
Pumpen är online
Pumpen är offline
Pumpen har en händelse
Atec
Diplomat
Pumpen har ett larm
3. Statusfliken
3.1 Snabbinfoblocket
Visar en överblick av relevant värmepumpsinformation samt snabbinställningar av
temperaturändringar.
a. Fastighetens börvärde (börvärde = den temperatur som fastigheten strävar efter
att passa. Om inte temperaturen uppnås skall kurvan justeras vilket utförs av
installatören.(Se värmepumpens manual). Mätarens mittenläge motsvarar 20º C.
a.
Användarhandbok
VUBQD107
7
b. Larm- och händelseinformation. Händelser kan kvitteras direkt från Onlineapplikationen medan larm endast kan återställas från värmepumpens display.
b.
c. Sänkning av fastighetens börvärde. Ett tryck motsvaras av en grads sänknimg.
Resultatet av sänkningen visas på mätarens börvärde (enligt punkt a ovan).
c.
d. Ökning av fastighetens börvärde. Ett tryck motsvaras av en grads öknimg.
Resultatet av ökningen visas på mätarens börvärde (enligt punkt a ovan).
d.
e. Utetemperatur uppmätt av fastighetens utegivare
e.
f.
Fastighetens faktiska innetemperatur. Standardvärde är satt till 20º C om inte
rumsgivare är installerad. Om sådan finnes visas den verkligt uppmätta.
f.
g. Tappvarmvattnets uppmätta temperatur. Om anläggningen saknar beredare så
visas inget värde.
g.
Användarhandbok
VUBQD107
8
3.2 Snabbhändelseblocket
Här visas de 5 senaste händelserna
a. Varje händelse kan detaljstuderas genom att klicka på pilen längst ut till höger på
raden. När detta görs kvitteras samtidigt händelsen och försvinner därigenom från
Snabbinfoblocket. Se punkt 3.1
3.3 Aktiva kalenderfunktioner
Detta block sammanfattar de eventuellt skapade datum/tidstyrda temperaturändringar
man gjort. Dessa sätts upp under fliken ”Kalender” och beskrivs längre fram i manualen
(avsnitt 6)
a. För att ta bort en eller flera sådana kalenderposter, klicka på ”Ta bort”.
4. Händelsesfliken
4.1 Fliken består av två delar varav i den övre ges möjlighet att registrera de epostadresser till vilka man vill få sina händelser och larm rapporterade. Man kan alltså ange
fler än en mottagare av informationen. Borttagning av mottagare sker också här genom ett
klick på krysset till höger om adressen.
Användarhandbok
VUBQD107
9
4.2 Den nedre delen radar upp samtliga händelser som inträffat I värmepumpen och dessa
kvitteras genom att expandera raden (på samma sätt som i 1.2.a.). Tidpunkterna är med
hänsyn tagna till den tidzon som angivits under ”Inställningar” ovan (Punkt 1.a.).
Loggningsintervallet är 1 minut men värt att notera är att om värmepumpen förlorar
kontakten med internet så rapproterar internetservern detta efter en timme om inte
kommunikationen återupprättats.
a. Kolumnerna
Rubrik
Tidpunkt
Typ
=
=
=
Händelsen,eller larmet
Tidpunkt för ovanstående
Färgsatt symbol som kategoriser typen enligt nedan
Larm
Händelse
Kvitterat larm
Id
Källa
=
=
Intern databasidentitet
Vad som utlöst larmet
=
Klicka för att se raddetaljer
5. Detaljfliken
För samtliga detaljer under denna flik hänvisas till värmepumpens manual
Användarhandbok
VUBQD107
10
6. Kalenderfliken (Diplomatserien)
a.Genom att klicka på “Hämta” sätts kalenderns datum till det datum som värmepumpen
förväntas ha. Om denna tidpunkt skiljer sig från vad klockan är där du befinner dig skall
hänsyn tas till denna förskjutning. Funktionen finns för att värmepumpen saknar intern
klocka men ger dig ändå möjlighet att sätta ett relativt klockslag, oberoende av vilken tidzon
du befinner dig (t.ex. på semester).
Tidzonen anges under inställningar i Huvudmenyn (längst upp till höger i webläsarfönstret).
Mer om detta längre fram.
b. Fastighetens börvärde under temperaraturändringsperioden (börvärde = den temperatur
som fastigheten strävar efter att passa. Om inte temperaturen uppnås skall kurvan justeras
(Se värmepumpens manual). Mätarens mittenläge motsvarar 20 C. Ett tryck motsvaras av
en grads ändring.
Användarhandbok
VUBQD107
11
c. Här sätts det intervall inom vilket temperaturförändring skall verka. Upp till 8 olika tillfällen
kan registreras.
I exemplet nedan har två tillfällen lagts till i kalendern:
Om värmepumpen inte är uppkopplad mot internet vid tillfället så kan inte kalendern ställas
in. Nedanstående meddelande kommer då att visas i web-läsarens högra nederkant.
d. För att ta bort en registrerad kalenderpost, klicka på
Användarhandbok
VUBQD107
12
7. Kalenderfliken (Atecserien)
a.Genom att klicka på “Hämta” sätts kalenderns datum till det datum som värmepumpen
förväntas ha. Om denna tidpunkt skiljer sig från vad klockan är där du befinner dig skall
hänsyn tas till denna förskjutning. Funktionen finns för att värmepumpen saknar intern
klocka men ger dig ändå möjlighet att sätta ett relativt klockslag, oberoende av vilken tidzon
du befinner dig (t.ex. på semester).
Tidzonen anges under inställningar i Huvudmenyn (längst upp till höger i webläsarfönstret).
Mer om detta längre fram.
b. Fastighetens börvärde under temperaraturändringsperioden (börvärde = den temperatur
som fastigheten strävar efter att passa. Om inte temperaturen uppnås skall kurvan justeras
(Se värmepumpens manual). Mätarens mittenläge motsvarar 20 C. Ett tryck motsvaras av
en grads ändring.
Användarhandbok
VUBQD107
13
c. Här sätts det intervall inom vilket t.ex. temperaturförändring skall verka. Upp till 8 olika
tillfällen för 4 olika kategorier kan registreras.
I exemplet nedan har ett tillfälle för 3 kategorier lagts till i kalendern:
Om värmepumpen inte är uppkopplad mot internet vid tillfället så kan inte kalendern ställas
in. Nedanstående meddelande kommer då att visas i web-läsarens högra nederkant.
d. För att ta bort en registrerad kalenderpost, klicka på
Användarhandbok
VUBQD107
14
Komma igång med mobilen och surfplattan
Om du har en mobil med Android eller Ios kan en appen Thermia Online laddas ner från Google
Play (Android) eller App Store (Iphone).
Dina inloggningsuppgifter är de samma som på webben och som du får du via mail i samband med
installationen.
Appen ser ut som bilden nedan och består av ett notifieringsområde, ett statusområde samt 8
knappar.
Användarhandbok
VUBQD107
15
Användarhandbok
VUBQD107
16
Knapparna på nedersta raden i appen döljer i tur och ordning:
Händelser
Samma symbolik för ikonerna som i webgränssnittet.
Detaljer
Här kan man styra och övervaka ett flertal av värmepumpsinställningarna.
Kalender
Aktivering och deaktivering av kalenderstyrd temperaturändring.
Din modell
Länk till informationssida om din värmepumpsmodell samt telefonnummer och
mailadress till till installatör. Ett klick på telefonnumret aktiverar din telefonfunktion
och ringer upp direkt. Ett klick på mailadressen öppnar ditt
E-postprogram med adressen fördefinierad.
Användarhandbok
VUBQD107
17
Kommentarer:
1. Kommunikation
Förenklat kan man beskriva kommunikationen mellan värmepump och internet på följande sätt:
Styr-och reglerkortet på värmepumpen kommunicerar med ett expansionskort (i Online-fallet
med ett gateway-kort). Gateway-kortet ”pratar i sin tur med den s.k. DCM:en (den fyrkantiga vita
boxen).
I boxen finns ett litet minne som, första gången DCM:n blir strömsatt, börjar leta efter en adress
på internet. Om då en internet-anslutning finns börjar DCM:n överföra data bl.a. om dess unika
MAC-adress. Om adressen är registrerad på servern så kan man som administratör eller
installatör logga in i till värmepumpens profil.
2. Administration
För att som slutanvändare/värmepumpsinnehavare ska kunna logga in till värmepumpsdatat
krävs att en administratör eller installatör kopplat installationen (MAC-adressen) till
användaren. Användarens identitet som skall användas är dennes mail-adress. Detta för att när
kopplingen är utförd så skickas inloggningsuppgifter till
slutanvändarens/värmepumpsinnehavares adress.
3. Behörighetsprofiler
I systemet/applikationen finns tre nivåer av behörigheter tillgängliga.
Global: Medlemmar i denna profil kan uttnyttja alla funktioner som applikationen har. Alltså:
Lägga till och ändra installatörer, installtioner samt användare. Denna profil medger också
möjlighet att ändra enhetsid på DCM (behövs om enheten byts ut (historiska data kopplat till
enheten kan också följa med))
Installatör: Medlemmar i denna profil kan uttnyttja alla funktioner som applikationen har, även
de som normalt befinner sig under ”Servicemenyn". Lägga till installationer, knyta installation till
nytt device (DCM) eller ta bort device . Lägga till användare och knyta dessa till installationer
eller installatörer. Installatörerer kan ges service- eller adminbehörighet.
Användare: Kan styra och kontrollera de funktioner som finns tillgängliga på värmepumpens
display samt göra inställningar på sitt konto, t.ex. ändra språk och återställa lösenord.
Användarhandbok
VUBQD107
18