Frågor och svar om renovering av Kämpetorpsskolan samt

Utbildningsförvaltningen
Kämpetorpsskolan
Sida 1 (3)
Frågor och svar om renovering av
Kämpetorpsskolan samt evakuering till
Solbergaskolan
Här hittar du frågor som ställts av föräldrar till barn på skolan om den
kommande renoveringen och evakueringen till Solbergaskolan. Är det
någon fråga du saknar, får du gärna skicka en e-post till
Kämpetorpsskolans e-postlåda [email protected] Frågan
och svaret publicerar vi här, så att alla kan ta del av kunskapen.
Mvh
Birthe Ahl-Källqvist
Rektor
1. När startar renoveringen av gamla Kämpetorpsskolan?
Utbildningsförvaltningens linje är att renoveringsarbetet med att åtgärda
ventilationen startar fort skolan har evakuerats till Solbergaskolan. Det
vill säga efter årsskiftet 2014/15.
2. När beräknas renoveringen vara klar?
Ingen tidplan har presenterats av SISAB ännu. Tidigare uppskattningar
har dock varit ca 1-2 år för ventilationsåtgärder.
3. Kommer Kämpetorpsskolan flytta tillbaka till nuvarande
lokaler så snart renoveringen är klar även om inte
tillbyggnaden då är klar?
Det är utgångspunkten. Utbildningsförvaltningens mål är att
verksamheten ska vara evakuerad kortast möjliga tid.
4. När startar bygget av nya Kämpetorpsskolan?
Bygget kan starta så fort planprocessen kring detaljplanen är färdig och
planen vunnit laga kraft. Se även fråga 6, nedan.
5. När är bygget klart av nya Kämpetorpsskolan?
Tidigare tidplan har uppskattat ca två års byggtid.
Sida 2 (3)
6. Kan man påskynda planeringsarbetet för tillbyggnaden så
att det första mest stökiga arbetet hinner utföras när skolan
ändå är utrymd?
Planeringsförutsättningarna är avgörande för att kunna fatta beslut om
en tillbyggnad. I detta fall pågår just nu stadens arbete med en
planprocess för området, och som involverar bland annat
Idrottsförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelen, Trafikkontoret
och Utbildningsförvaltningen vilka alla ska samverka olika intressen intill
skolan. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för/samordnar planprocessen.
7. Finns det en eller flera personer som är projektansvariga
för renovering och utbyggnad och sammanför alla som är
inblandade i renoverings- och utbyggnadsarbete?
Det finns projektledare och projektansvariga på Utbildningsförvaltningen
och SISAB som samverkar kring underhållsåtgärder/renovering och
utbyggnad för Kämpetorp.
8. Vilken förvaltning ansvarar för att renoveringen och
utbyggnaden av Kämpetorpsskolan kan ske så snart som
möjligt?
Se fråga 6, ovan.
9. När kan elever och föräldrar få besked om en tidplan för
renoveringen respektive utbyggnaden?
Så fort planeringsförutsättningarna klarnat, vilket inkluderar den
pågående planprocessen i staden för området. Se även fråga 6, ovan. Vår
inriktning är att kunna presentera en tidplan så snart som möjligt,
förhoppningsvis innan vårterminens slut.
10. Hur skall transportfrågan av Kämpetorpsskolans elever till
Solbergaskolan ordnas? Skolbussar? Busskort till eleverna?
Tätare trafik med SL-bussar som trafikerar Solbergaskolan?
Det finns gångväg till Solbergaskolan som för de flesta elever innebär en
skolväg under 2 km. Enligt nämndens riktlinjer för skolskjuts har de
elever i åk F-2 som bor längre bort än 2k m från den av kommunen
anvisade skolan, i detta fall Solbergaskolan, har rätt till terminskort.
Det vi kommer undersöka är möjligheten till en utökning av
terminskorten att gälla flera eller samtliga elever, samt möjligheten att få
SL att utöka turtätheten för de busslinjer som går förbi Solbergaskolan. Vi
kommer även undersöka om SL kan upprätta en ytterligare hållplats
närmare Solbergaskolan. Vi kommer att återkomma om detta inom kort.
Skolskjuts med ett av skolan inköpt fordon eller annan färdtjänst är inte
aktuellt.
Sida 3 (3)