LPP – Vikingatiden

LPP – Vikingatiden
Årskurs 4
Centralt innehåll:
Geografi:
 Fördelning av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt
orsaker till fördelning och konsekvenser av denna.
 De svenska, nordiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt
deras utmärkande drag och utbredning.
Historia:
 Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och
järnåldern.
 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen
genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor
och medeltidens handelssystem.
 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och
stater i Sverige. Några av de europeiska upptäcksresorna, deras betydelse
och konsekvenser.
 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från
andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i
levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
Religion:
 Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk kultur.
 Begreppen religion och livsåskådning.
 Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Svenska:
 Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 Disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 Språkets struktur och meningsbyggnad. Textuppbyggnad med hjälp av
sambandsord.
 Muntliga presentationer och berättande.
 Informationssökning i några olika medier och källor.
Biologi
 Människans beroende av och påverkan på naturen.
 Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras
betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i bl.a. myter.
Fysik
 Olika typer av energikällor och deras användning i samhället.
Teknik
 Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, t.ex. hur och båtar.

Vanliga material t.ex. trä, lera och sten, deras egenskaper och hållfasthet i
stabila konstruktioner.
Matematik
 Geometri – Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area och
volym med vanliga måttenheter.
 Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i dåtidens
situationer. Genom t.ex. konstruktion av ett vikingaskepp eller hus.
Bild
 Framställning a berättande och informativa bilder.
 Formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 Tredimensionellt arbete
Slöjd
 Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 Hantverkstekniker som tovning. Begrepp som används i samband med
teknikerna.
Arbetsgång:
Vi ser på film om vikingatiden och dess olika teman. Vi läser och diskuterar ett tema
varje vecka, samt jobbar i våra arbetsböcker. Vi högläser den nordiska mytologins
gudasagor och målar bilder till. Vi kommer att göra en fördjupning i form att en
utställning till öppet hus en kväll under vårterminen där vi redovisar föremål och
faktatexter. Material vi kommer att jobba med är papper, färg, lera och textilier.
Följande teman finns att välja på:





Tidslinje – Mellan vilka år var vikingatiden?
Rita och skriva.
Karta, färdvägar – Var bodde man? Vikingafärder? Platser?
Göra modeller, rita och skriva.
Liv – Kläder, frisyrer, vapen/utrustning, material, redskap, husen, sysslor, djur
mynt, byteshandel.
Göra modeller, rita och skriva.
Arkeologi – Vad finns kvar? Runstenar, gravar, redskap.
Göra modeller (lera), rita och skriva.
Nordisk mytologi – Asar och jättar. Vad är mytologi? Berätta om någon/något.
Vikingarnas tro →Kristendom
Göra modeller, måla, rita och skriva.
Bedömningsmatris
Ämne
Geografi
Historia/
Samhällsk.
Historia/
Samhällsk.
Religion
Svenska
Svenska
Betyget A
I resonemang
beskriver du
komplexa samband
mellan natur och
kulturlandskap,
naturresurser och
hur befolkningen
var fördelad.
Betyget C
I resonemang
beskriver du
förhållandevis
komplexa samband
mellan natur och
kulturlandskap,
naturresurser och
hur befolkningen
var fördeland.
Du har mycket god Du har god
kunskap om hur
kunskap om hur
man hade det under man hade det under
vikingatiden, vad
vikingatiden, vad
som hände och
som hände och
vilka konsekvenser vilka konsekvenser
det fick.
det fick.
Du kan visa på
Du kan visa på
några spår från
några spår från
vikingatiden som
vikingatiden. Som
finns i nutid och
man kan se i vår tid.
förklara bakgrunden
till dessa.
Du kan väl
Du kan beskriva
beskriva några
några
grundläggande drag grundläggande drag
om nordisk mytologi om nordisk mytologi
och ge några
och ge något
reflektioner över hur exempel på hur den
den här religionen
här religionen har
satt spår i dagens
satt spår i dagens
samhälle.
samhälle
Du kan skriva en
Du kan skriva en
faktatext med
faktatext med
tydligt innehåll och relativt tydligt
i huvudsak
innehåll och relativt
fungerande struktur. väl fungerande
struktur.
Du kan förbereda
Du kan förbereda
och genomföra en
och genomföra en
enkel presentation
enkel presentation
med en väl
med en
fungerande
fungerande
inledning, innehåll
inledning, innehåll
och ett avslut.
och ett avslut.
Betyget E
I resonemang
beskriver du enkla
samband mellan
natur och
kulturlandskap,
naturresurser och
hur befolkningen
var fördeland.
Du har viss
kunskap om hur
man hade det
under vikingatiden,
vad som hände och
vilka konsekvenser
det fick.
Du kan visa på
något spår från
vikingtiden, som
finns i vår tid.
Du kan föra enkla
resonemang om
nordisk mytologi
och även ge ett
exempel på hur
religionen satt spår
i dagens samhälle.
Du kan skriva en
faktatext med
begripligt innehåll
och i huvudsak
fungerande
struktur.
Du kan till viss del
förbereda och
genomföra en
enkel presentation
med en i
huvudsak
fungerande
inledning, innehåll
och ett avslut.
Biologi/
Fysik
Teknik/
Matematik
Bild
Slöjd
Du kan förklara och
visa på mönster
hos människors
beroende och
påverkan på
naturen och gör då
kopplingar till liv och
ekologiska
samband
Du kan lösa olika
problem i bekanta
situationer på ett
väl fungerande sätt
genom att välja och
använda strategier
och metoder med
god anpassning till
karaktären.
Du kan framställa
några olika typer av
berättande och
informativa bilder
som kommunicerar
upplevelser med ett
välutvecklat
bildspråk eller
annan uttrycksform.
Du kan på ett
välutvecklat och
väl genomarbetat
sätt formge och
framställa ett enkelt
föremål, utifrån
instruktioner.
Genom en
hantverksteknik kan
du använda
redskap på ett
säkert och
ändamålsenligt
sätt.
Du kan förklara och
visa på samband
mellan människors
beroende av och
påverkan på
naturen och gör då
kopplingar till liv och
ekologiska
samband.
Du kan lösa olika
problem i bekanta
situationer på ett
relativt väl
fungerande sätt
genom att välja och
använda strategier
och metoder med
relativt god
anpassning till
karaktären.
Du kan framställa
några olika typer av
berättande och
informativa bilder
som kommunicerar
uppleverler med ett
utvecklat bildspråk
eller annan
uttrycksform.
Du kan på ett
utvecklat och
relativt väl
genomarbetat sätt
formge och
framställa ett enkelt
föremål, utifrån
instruktioner.
Genom en
hantverksteknik kan
du använda
redskap på ett
säkert och
ändamålsenligt
sätt.
Du kan beskriva
och ge exempel
på människors
beroende av och
påverkan på
naturen och gör då
kopplingar till liv
och ekologiska
samband.
Du kan lösa olika
problem i bekanta
situationer på ett i
huvudsak
fungerande sätt
genom att välja och
använda strategier
och metoder med
viss anpassning till
karaktären.
Du kan framställa
några olika typer av
berättande och
informativa bilder
som kommunicerar
upplevelser med en
enkelt bildspråk
eller annan
uttrycksform.
Du kan på ett
enkelt och delvis
genomarbetat sätt
formge och
framställa ett enkelt
föremål, utifrån
instruktioner.
Genom en
hantverksteknik
kan du använda
redskap på ett i
huvudsak
fungerande sätt.