En frisk generation

Insamlingsstiftelsen
En frisk
generation
EN FRISK GENERATION
1
Insamlingsstiftelsen
En frisk generation
Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett
gemensamt initiativ av forskare från Karolinska Institutet, privata
företag, intresseförbund och initiativtagare. Syftet är att etablera
en långsiktigt gångbar metod för att påverka folkhälsan genom
att i tidig ålder engagera och motivera hela familjer till en sundare
och roligare livsstil.
Verksamheten startade för familjer med elever i årskurs 2 i
Blombackaskolan i Södertälje. Ambitionen är att involvera fler
kommuner, skolor och familjer runt om i Sverige.
2 EN FRISK GENERATION
Innehåll
Tidig start för ett hälsosamt liv ........ 4
Veckovisa aktiviteter ...........................7
Arbete enligt en treårsmodell...........8
Lyckat pilotprojekt.............................. 10
Utvärdering & framtid........................13
EN FRISK GENERATION
3
Tidig start för ett hälsosamt liv
Livsstilsrelaterade sjukdomar
som diabetes, fetma och hjärtoch kärlsjukdomar är ett växande
problem idag.
Även om problemen drabbar perso­
ner i äldre åldrar i högre utsträck­
ning, visar allt fler studier på att
attityder till motion och hälsa i tidig
ålder motverkar problem på sikt. Det
handlar i all enkelhet om att ändra
attityder och att hjälpa människor
att hitta glädjen i motion, fysiska
aktiviteter och bra kost.
Livsstilsrelaterade sjukdomar
innebär stora belastningar för kom­
4 EN FRISK GENERATION
muner och landsting runt om i Sverige.
En frisk generation arbetar med att
öka kunskapen om hur viktigt det är
att röra på sig och att äta bra genom
direktkontakt med familjer – både
barn och vuxna – i områden där
resurser kan vara begränsade. I sam­
arbetet med barnens skola varvar vi
fysiska aktiviteter med kunskap och
motivation för att förbättra familjer­
nas attityder till livsstil och hälsa.
Inom En frisk generation står
glädje och energi i centrum – det ska
vara roligt och enkelt att vara fysisk
aktiv. En frisk generation erbjuder
familjerna verktygen!
”Det är veckans höjdpunkt att delta i alla EFG:s
aktiviteter. Vi är en härlig grupp av familjer som
tränar och leker tillsammans. EFG har verkligen
inspirerat och fått mig att tänka om. Nu gymmar
och simmar jag två gånger i veckan och tänker på
vad jag äter. I dag spelar sonen Theo både innebandy och fotboll. Tack EFG för all inspiration och
alla trevliga sammankomster!”
Jukka Sipilä, förälder
EN FRISK GENERATION
5
6 EN FRISK GENERATION
Veckovisa aktiviteter
En frisk generation upprättar
samarbeten med kommuner. En
frisk generations metod riktar sig i
första hand till familjer med barn
i åldrarna 4– 12 år. Anledningen till
urvalet av fokusåldrar är att Stoppstudien, Stockholm Obesity Prevention Project, visar att fysisk aktivitet
bland barn och ungdomar i Sverige
i dag avtar drastiskt vid 10 års ålder.
En frisk generation erbjuder alla fa­
miljer med barn i årskurs 2 återkom­
mande träffar för att prova på olika
”Tack vare En frisk generation
har vi blivit mycket mer fysiskt
aktiva. Vi pratar ofta om och
refererar till saker som vi gjort
under aktiviteterna. Bäst av
allt är att vår familj gör saker
tillsammans. En frisk generation är en positiv del av våra liv.
Tack för det!”
aktiviteter. Tanken är att aktivitet­
erna ska inspirera till motion, glädje,
samvaro inom familjen och nyttiga
matvanor. Det ska i sin tur leda till
en social samlingspunkt. Inom En
frisk generation är energi en mycket
viktig ingrediens.
För att vara med i En frisk
generation bör familjerna delta i
åtminstone en aktivitet per vecka.
Aktiviteterna anordnas i så stor ut­
sträckning som möjligt i familjernas
närområden och innefattar alltid en
måltid, vanligtvis middag.
”Det bästa med EFG är att hela
familjen får delta tillsammans i
olika kostnadsfria aktiviteter. Vi
får möjlighet att prova på aktiviteter som vi själva inte kan ordna.
EFG har fått min familj att bli aktivare och gladare”
Behiye Izgin, förälder
Niclas Lillman, förälder
EN FRISK GENERATION
7
Arbete enligt en treårsmodell
En frisk generation upprättar
samarbeten med kommuner enligt en treårsmodell. Kommunen
avsätter, beroende på kommunens
storlek, minst en koordinator som
arbetar med att implementera En
frisk generation i sin kommun. Vi
tillhandahåller utbildning av En
frisk generations modell, kompetensutveckling och kvalitets­
säkring under hela processen.
Vi hjälper till att engagera funktio­
närer och idrottsföreningar. Syftet
är att implementera och bidra till
att medlemmarna i En frisk genera­
tion väljer en aktiv livsstil även efter
familjernas medverkan i En frisk
generation. Förhoppningen är att
attityderna till motion och hälsa fort­
sätter vara positivt.
År 1 – årskurs 2. Årstidsrelaterade
aktiviteter två gånger i veckan
En frisk generation bjuder in familjer
med ett eller flera barn i årskurs 2 att
delta. Under ett år arrangerars års­
tidsrelaterade aktiviteter två gånger i
veckan för hela familjen. Varje aktivi­
tet pågår i fyra veckor.
8 EN FRISK GENERATION
År 2 – årskurs 3. Årstidsrelaterade
aktiviteter en gång i veckan
Familjerna uppmanas att fortsätta
delta i En frisk generation koncept
år 2. Här erbjuds liknande upplägg
som år 1 med undantag för att aktivi­
teterna enbart arrangeras en gång
i veckan. Under andra året erbjuds
också föräldrarna föreläsningar om
fysisk aktivitet och kost.
År 3 och framåt – eget initiativ
genom subgrupper
Från och med det tredje året anordnar
och ombesörjer inte längre En frisk
generation av veckovisa aktiviteter
för deltagande familjer. Koordinatorn
i kommunen kan hjälpa familjerna att
förmedla kontakter till olika idrotts­
föreningar och friluftsföreningar. År
3 kommer fortfarande familjerna ges
möjlighet att följa med när En frisk
generation anordnar friluftsaktivi­
teter så som pulkaåkning, skridskor
och vandringar med mera.
Exempel på aktiviteter, under år 1 & 2
Fotboll
Skridskor
Basket
Innebandy
Gympa
och andra
friluftslivsaktiviteter som
t.ex. svampplockning
Ridning
Skidåkning
EN FRISK GENERATION
9
Lyckat pilotprojekt
Blombackaskolan ligger vackert beläget uppe på en höjd i Södertälje.
I skolan går drygt 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. I augusti 2011
anordnade En frisk generation den första aktiviteten, då deltog 3 familjer.
På ett halvår ökade antalet deltagare till ca 25 familjer och närmare 140
personer i veckan. Flera mammor och pappor uppger att de inte på egen
hand skulle ta sig till ett gympapass, åka pulka, prova på skridskor, åka
slalom, ta sig ut i skogen eller prova på att rida med sina barn. En frisk
generation är oerhört stolta över att vi kunnat inspirera och motivera
dessa familjer till att ta steget till ett friskare liv!
10 EN FRISK GENERATION
EN FRISK GENERATION
11
12 EN FRISK GENERATION
Utvärdering & framtid
Ambitionen är att använda de goda
resultaten från Blombackaskolan
till att inspirera fler kommuner att
i samarbete med En frisk generation upprätta projekt på ytterligare
skolor och åstadkomma långsiktiga
attitydförändringar vad gäller
motion, mat och hälsa.
Under hösten 2012 påbörjade En frisk
generation sitt andra samarbete till­
sammans med ytterligare en skola
inom samma kommun.
Vi utvärderar pågående projekt
löpande. Utvärderingarna visar vilka
aktiviteter som är givande och under
vilka sociala och kulturella förhål­
landen som resultatet blir bra. När
projektet pågått i två år kommer
Karolinska Institutet undersöka hur
familjernas livskvalitet påverkats
och om ohälsa minskat. Karolinska
Institutet kommer till exempel att ta
reda på om sjukskrivningar minskar
och om sjukbelastningarna blir färre
bland En frisk generations medlem­
mar. Även påverkan på skolarbetet
och skolmiljön kommer att utvärde­
ras tillsammans med partnerskolan.
Med kunskapen vi samlar ska En
frisk generation kunna erbjuda ut­
bildning för kommuner och andra in­
tressenter som vill använda koncep­
tet för att minska livsstilsrelaterade
sjukdomar och förbättra attityder
till motion och hälsa.
Välkommen att följa med på resan
mot ett friskare samhälle!
EN FRISK GENERATION
13
En frisk generation
– familjeaktiviteter
för ett friskare liv
Fokus på familjen för
förbättrade inställning till
en hälsosammare livsstil.
Veckovisa aktiviteter
som engagerar och
inspirerar under två år.
Mätbara resultat genom
kontinuerlig utvärdering.
Huvudsponsorer
Sammarbetspartners
14 EN FRISK GENERATION
Kontakt
Anja Nordenfelt
Verksamhetschef
[email protected]
www.enfriskgeneration.se
Gilla oss på
Facebook!
Sponsorer
EN FRISK GENERATION
15
Form etc
www.enfriskgeneration.se