God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2014

Kära
vänner
gäster
Just nu är
det några och
lugna veckor
men i dagarna kommer de ner som vill fira jul och nyår med oss och efter nyår så
Vi
haft ett många
väldigt som
bra och
trevligt
och
vi vill väldigt
gärna
alla ierNerja.
som varit hos oss och samtidigt önska
är har
det väldigt
kommer
föråratt
tillbringa
en eller
fleratacka
månader
alla
en det
riktigt
Då
blir
full
fart
igen
och
vi
ska
försöka
få
till
så
många
utflykter
som
möjligt.
ni nyår
på väg
neross
i vinter
så tanyår
en tittsåi
Just nu är det några lugna veckor men i dagarna kommer de ner som vill fira julÄr
och
med
och efter
vår
eventkalender
försom
att se
vad som
är det
väldigt många
kommer
förhänder.
att tillbringa en eller flera månader i Nerja.
http://www.bokanerja.se/nerja/eventkalender/
Då blir
full några
fart igen
ochveckor
vi ska försöka
få till såkommer
många utflykter
somvill
möjligt.
ni nyår
på väg
neross
i vinter
så tanyår
en titt
Just
nudet
är det
lugna
men i dagarna
de ner som
fira julÄr
och
med
och efter
såi
vårdet
eventkalender
försom
att se
vad som
är
väldigt många
kommer
förhänder.
att tillbringa en eller flera månader i Nerja.
Boka
gärna in er så tidigt som möjligt direkt på hemsidan så att ni får plats på det ni vill göra medan ni är här.
http://www.bokanerja.se/nerja/eventkalender/
Då
full några
fart igen
ochveckor
vi ska försöka
få till såkommer
många utflykter
somvill
möjligt.
ni nyår
på väg
neross
i vinter
så tanyår
en tittsåi
Justblir
nudet
är det
lugna
men i dagarna
de ner som
fira julÄr
och
med
och efter
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/utflykter/
vår
eventkalender
försom
att se
vad
Ett
fullspäckat
verksamhetsår
gårsom
mot
sitttillbringa
slut. Nerja
bara
mer
och mer
populärt då fler upptäcker staden och de
är det
väldigt många
kommer
förhänder.
att
enblir
eller
flera
månader
i Nerja.
Boka gärna in er så tidigt som möjligt direkt på hemsidan så att ni får plats på det ni vill göra medan ni är här.
http://www.bokanerja.se/nerja/eventkalender/
flesta
kommer
tillbaka
till
oss.
Vi
växer
i få
vårtillnya
kostym
utan
hotell
men
med
resebyrå
och
fler
Det
är
Då
det
full några
fart
igen
och
vi ska
försöka
såkommer
många
utflykter
som
möjligt.
Är
nii nyår
på
väg
ner
i lägenheter.
vinter
så tanyår
en
Från
hemsidans
förstasida
så
kan
manin
alltid
hitta kamera
med
aktuellt
väder
Nerja.
Därifrån
plockade
jagtitt
Justblir
nu
är det
lugna
veckor
men
iockså
dagarna
de
ner
som
vill
fira
jul
och
med
oss
och
efter
såi
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/utflykter/
jätteroligt
attöver
kunna
hjälpa
tillvad
att
resor
åt er
och
år såi Nerja.
sålde vi ändå 300 individuella flygbiljetter
vår
eventkalender
för
att se
som
nyss
bilden
bergstoppen
el paketera
Cielo
i detta
mails
brevhuvud.
är det
väldigt
många
som
kommer
förhänder.
att
tillbringa
en
ellerdetta
fleraförsta
månader
Boka
gärna
in ertillsågruppmedlemmar
tidigt som möjligtså
direkt
på hemsidan
attbörjan.
ni får plats på det ni vill göra medan ni är här.
och
lika
många
detfåtycker
vi är enså
bra
http://www.bokanerja.se/nerja/eventkalender/
Då
det
full fart
igen och så
vi ska
tillalltid
så många
utflykter
som
möjligt.väder
Är nii på
väg Därifrån
ner i vinter
så ta en
Frånblir
hemsidans
förstasida
kanförsöka
man också
hitta kamera
med
aktuellt
Nerja.
plockade
jagtitt i
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/utflykter/
Nästa
år
ser
spännande
ut
så
vi
hoppas
att
ni
har
en
chans
att
komma
ner till solen en sväng och hälsa på.
vår
för att se vad
nysseventkalender
bilden över bergstoppen
el som
Cielohänder.
i detta mails brevhuvud.
Det
fungerar
bra möjligt
medatt
vårt
nyapå
kontor
påvicalle
fler
och
fler
hittarmedan
till ioss.
Boka
gärna inockså
ermed
så väldigt
tidigt
direkt
hemsidan
såGranada
att niemot
får 62
plats
det
ni vill
göra
ni är här.
Vårt
samarbete
SPF som
kommer
utvecklas
vilket
ser
fram
dåoch
vipåju
redan
samarbetat
många
år.
http://www.bokanerja.se/nerja/eventkalender/
Från
hemsidans
förstasida
kanärman
också
alltidnordiska
hitta kamera
med aktuellt
vädersom
i Nerja.
jag
Framförallt
förstås
då
vi nu så
även
kansli
för
den
föreningen
AHN i Nerja
har Därifrån
snart 900plockade
medlemmar.
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/utflykter/
På
vilket
sätt
får
vi
återkomma
om
när
det
tagit
form.
Nästabilden
år seröver
spännande
ut så el
vi Cielo
hoppas
att nimails
har en
chans att komma ner till solen en sväng och hälsa på.
nyss
bergstoppen
i
detta
brevhuvud.
Här
tror
vi
på
bra
synergier
som
gagnar
alla.
Bokasamarbete
gärna in ermed
så tidigt
möjligt
på hemsidan
så fram
att niemot
får plats
ni vill
göra medan
ni är här.
Vårt
SPF som
kommer
att direkt
utvecklas
vilket vi ser
då vipåjudet
redan
samarbetat
i många
år.
AHN
har väldigt mycket
braså
verksamhet
för den
somhitta
vill ha
aktiviteter
och social
samvaro
känner plockade
ni inte till dem
Från
hemsidans
förstasida
kan man också
alltid
kamera
med aktuellt
väder
i Nerja.såDärifrån
jag
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/utflykter/
På vilket
sätt spännande
får vi återkomma
om
när det
tagit
form.
Nästa
år
ser
ut
så
vi
hoppas
att
ni
har
en
chans
att
komma
ner
till
solen
en
sväng
och
hälsa
på.
så
titta
på
http://www.ahn-nerja.org/
nyss bilden över bergstoppen el Cielo i detta mails brevhuvud.
Vårt
samarbete
kommer
att
utvecklas vilket vi ser fram emot då vi ju redan samarbetat i många år.
Här
bild från med
en
avSPF
deras
många
vandringar
Frånen
hemsidans
förstasida
så
kan man
också alltid hitta kamera med aktuellt väder i Nerja. Därifrån plockade jag
På
vilket
sätt
får vi återkomma
om
när detatttagit
form.
Nästa
år
ser
spännande
ut
så
vi
hoppas
har
en
chans att komma ner till solen en sväng och hälsa på.
nyss bilden över bergstoppen el Cielo i dettanimails
brevhuvud.
Vårt samarbete med SPF kommer att utvecklas vilket vi ser fram emot då vi ju redan samarbetat i många år.
På
vilket
får vi återkomma
när detatttagit
form.
Nästa
år sätt
ser spännande
ut så viom
hoppas
ni har
en chans att komma ner till solen en sväng och hälsa på.
Vårt samarbete med SPF kommer att utvecklas vilket vi ser fram emot då vi ju redan samarbetat i många år.
På vilket sätt får vi återkomma om när det tagit form.
Vi arbetar också på ett koncept som kallas Aktiv Senior vilket innebär att vi kommer att fokusera på att erbjuda mer
aktiviteter och möjligheter att ta sig ut i naturen. Det är ju en fantastisk natur runt Nerja och vi vill erbjuda alla
möjlighet
kunna
uppleva
närAktiv
de ärSenior
här. Ettvilket
exempel
på att
detviärkommer
att vi nuatt
hyrfokusera
ut elcyklar
vilka nimer
kan
Vi arbetaratt
också
på se
ettoch
koncept
sommer
kallas
innebär
på med
att erbjuda
göra
utflykter.
aktiviteter
och möjligheter att ta sig ut i naturen. Det är ju en fantastisk natur runt Nerja och vi vill erbjuda alla
möjlighet
kunna
uppleva
närAktiv
de ärSenior
här. Ett
exempel
på att
detviärkommer
att vi nuatt
hyrfokusera
ut elcyklar
vilka nimer
kan
Vi
arbetaratt
också
på se
ettoch
koncept
sommer
kallas
vilket
innebär
på med
att erbjuda
Till
så tog vi alldeles nyss ett kort på oss som en liten hälsning, dock utan tomteluvor.
göraslut
utflykter.
aktiviteter
och möjligheter att ta sig ut i naturen. Det är ju en fantastisk natur runt Nerja och vi vill erbjuda alla
Fika med lussebulle på terrassen kl. 15.45 på årets kortaste dag.
möjlighet
kunna
uppleva
närAktiv
de ärSenior
här. Ettvilket
exempel
på att
detviärkommer
att vi nuatt
hyrfokusera
ut elcyklar
vilka nimer
kan
Vi arbetaratt
också
på se
ettoch
koncept
sommer
kallas
innebär
på med
att erbjuda
Till slut
så tog vi alldeles nyss ett kort på oss som en liten hälsning, dock utan tomteluvor.
göra
utflykter.
aktiviteter
och möjligheter att ta sig ut i naturen. Det är ju en fantastisk natur runt Nerja och vi vill erbjuda alla
Fika med lussebulle på terrassen kl. 15.45 på årets kortaste dag.
möjlighet
kunna
uppleva
närAktiv
de ärSenior
här. Ett
exempel
på att
detviärkommer
att vi nuatt
hyrfokusera
ut elcyklar
vilka nimer
kan
Vi
arbetaratt
också
på se
ettoch
koncept
sommer
kallas
vilket
innebär
på med
att erbjuda
Till
slut
så tog vi alldeles nyss ett kort på oss som en liten hälsning, dock utan tomteluvor.
göra
utflykter.
aktiviteter
och möjligheter att ta sig ut i naturen. Det är ju en fantastisk natur runt Nerja och vi vill erbjuda alla
Fika med lussebulle på terrassen kl. 15.45 på årets kortaste dag.
möjlighet att kunna se och uppleva mer när de är här. Ett exempel på det är att vi nu hyr ut elcyklar med vilka ni kan
Till slut
så tog vi alldeles nyss ett kort på oss som en liten hälsning, dock utan tomteluvor.
göra
utflykter.
Fika med lussebulle på terrassen kl. 15.45 på årets kortaste dag.
Till slut så tog vi alldeles nyss ett kort på oss som en liten hälsning, dock utan tomteluvor.
Fika med lussebulle på terrassen kl. 15.45 på årets kortaste dag.
God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2014
Just nu är det några lugna veckor men i dagarna kommer de ner som vill fira jul och nyår med oss och efter nyår så
är det väldigt många som kommer för att tillbringa en eller flera månader i Nerja.
Då blir det full fart igen och vi ska försöka få till så många utflykter som möjligt. Är ni på väg ner i vinter så ta en titt i
vår eventkalender för att se vad som händer.
http://www.bokanerja.se/nerja/eventkalender/
Boka gärna in er så tidigt som möjligt direkt på hemsidan så att ni får plats på det ni vill göra medan ni är här.
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/utflykter/
Från hemsidans förstasida så kan man också alltid hitta kamera med aktuellt väder i Nerja. Därifrån plockade jag
nyss bilden över bergstoppen el Cielo i detta mails brevhuvud.
Vi önskar er allt gott
Må
hälsan
och
solen varautmed
Nästa
år ser
spännande
så vier.
hoppas att ni har en chans att komma ner till solen en sväng och hälsa på.
Varma
hälsningar
Vårt
samarbete
Vi önskar
er allt med
gott SPF kommer att utvecklas vilket vi ser fram emot då vi ju redan samarbetat i många år.
Magnus
och
Eva
På
sätt
fårsolen
vi återkomma
Må vilket
hälsan
och
vara med om
er. när det tagit form.
Varma
hälsningar
Vi
önskar
er allt gott
Magnus
och
Eva
Må
hälsan
och
solen vara med er.
Varma
hälsningar
Vi önskar er allt gott
Magnus
och
Eva
Må hälsan
och
solen vara med er.
Varma
hälsningar
Vi önskar er allt gott
Magnus
och
Eva
Må
hälsan
och
solen vara med er.
Varma hälsningar
Magnus och Eva
Vi arbetar också på ett koncept som kallas Aktiv Senior vilket innebär att vi kommer att fokusera på att erbjuda mer
nyss bilden
över bergstoppen el Cielo i detta mails brevhuvud.
Varma
hälsningar
Magnus och Eva
Nästa år ser spännande ut så vi hoppas att ni har en chans att komma ner till solen en sväng och hälsa på.
Vårt samarbete med SPF kommer att utvecklas vilket vi ser fram emot då vi ju redan samarbetat i många år.
På vilket sätt får vi återkomma om när det tagit form.
Vi arbetar också på ett koncept som kallas Aktiv Senior vilket innebär att vi kommer att fokusera på att erbjuda mer
aktiviteter och möjligheter att ta sig ut i naturen. Det är ju en fantastisk natur runt Nerja och vi vill erbjuda alla
möjlighet att kunna se och uppleva mer när de är här. Ett exempel på det är att vi nu hyr ut elcyklar med vilka ni kan
göra utflykter.
Till slut så tog vi alldeles nyss ett kort på oss som en liten hälsning, dock utan tomteluvor.
Fika med lussebulle på terrassen kl. 15.45 på årets kortaste dag.
Vi önskar er allt gott
Må hälsan och solen vara med er.
Varma hälsningar
Magnus och Eva