Läs mer här - Tyringe nu

Politikerträff på Tyringe Kurhotell den 27 augusti 2014 kl. 19,00
Tyringe Byalag och Företagarna tillsammans med pensionärsgrupperna SPF och PRO
hade bjudit in nio politiker från lika många partier till Tyringe Kurhotell.
Rolf Rantzow kvällens moderator hälsade politiker och 170 åhörare välkomna.
Kvällen ämne var ”Hur ska unga och äldre kunna bo kvar i Tyringe”
Tyringe Byalags ordförande Jan Göransson inledde med att redogöra för vilka huvudpunkter
Byalaget jobbar för – Service, Bostäder, Multihallen och Nätverk. Han berättade vidare om
engagerade projektgrupper som jobbar med bl. a. – Bredband, Tyringe Stationsområde,
Ljusspel vid Kvarndammen, Träffpunkt för barnfamiljer i Åparken och Infarterna i Tyringe.
Erik Gustavsson, EG Bygg berättade sedan om sina planer för kvarteret åldermannen. Treor
och fyror med balkong och utsikt över Åparken är planerat men om intresse finns för tvåor är
han öppen för förslag. Kvadratpriset per år kommer att landa på 1350:- vilket innebär knappt
8000:- för 70 kvadrat. EG Bygg berättade vidare att intresseanmälningar redan kommit in och
fler kom under kvällen.
Anmärkningsvärt är att Hässlehem inte lämnat in något förslag angående byggnation på
Åldermannen.
Per Lind och Anders Nilsson från Tyringe Sparbank Utvecklingsstiftelse föredrog helt kort
det långdragna projektet Multihallen. Det poängterades att avsiktsförklaringen för hallen
skrevs redan 2011 men att ärendet återremitterats. På nästa möte den 3 september lovade
däremot alla politiker att rösta ”ja” efter att Utvecklingsstiftelsen garanterat driftskostnaderna.
Förskolan vid Stenbocken och trafiksituationen vid skolan diskuterades, och den förorenade
industritomten bredvid skolan kan komma att bli parkeringsplats.
Efter kaffet diskuterades busslinje 531 livligt. Det märktes på politikerna att det är valår för
många tyckte väldigt lika på många punkter och de flesta ansåg att linjen ska vara kvar.
Per Palmgren påpekade att man måsta ha ”valfrihet att bo var man vill”.
Ordföranden i SPF Hugo Månsson efterlyste ett tryggt seniorboende och ordföranden i PRO
Maj-Lis Ljungberg påpekade att hälften av alla boende på Hemgården är dementa och resten
är i princip sängbundna. Maj-Lis talade vidare om anhörigvården där de anhöriga inte får
mycket hjälp. Björn Widmark definierade ordet ”omsorg” med ett långt utlägg.
Det talades om att vi blir äldre och äldre, därav ökar behovet av seniorboenden,
trygghetsboenden samt äldreboenden, men det verkade inte som om kommunen hade någon
övergripande framförhållning hur man tänker planera dessa tre boendeformer. Robin
Gustavsson ansåg ändå att det var väldigt viktigt med förebyggande verksamhet.
Jan Göransson avslutade kvällen med ytterligare några önskemål till politikerna från
Tyringeborna. ” Bredband, Cykelväg längs gamla Finjavägen, Toalett i Åparken och sänkt
hastighet på Järnvägsgatan”.