och måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling med

I detta utbildningsmaterial fokuserar vi på användandet av kost- och
måltidsersättningar, vilka fördelar LCD-behandling medför, olika
användningsområden för produkterna samt praktiska tips.
För frågor eller mer information kring användning av Modifast går det bra att
vända sig till Modifast kundservice på telefonnummer 0200-24 24 21.
1
Vad beror övervikt och fetma på?
Idag har vi ett ökat utbud av energitäta och näringsfattiga livsmedel. Vi har mat
tillgängligt och kan äta när som helst under dygnet. Vi äter i snitt mer kalorier idag än vi
gjorde på 80-talet, vilket är en orsak till att vi ökar i vikt.
Stillasittande arbeten, bilåkning och tv tittande har ökat och har stor betydelse för att vi
ökar i vikt. Man räknar med att tre av fyra svenskar rör sig för lite.
Den fysiska aktiviteten har minskat - vi rör oss mindre i vardagen idag. Vi rör oss ca ett
maraton mindre i veckan idag än vad vi gjorde på 70-talet. Den planerade
motionsaktiviteten med någon - några dagar per vecka ser likadan ut som förr.
Allt blir större. Portionsstorleken på mat och dryck har blivit större. Stora portioner, stora
tallrikar etc. gör att vi äter mer. Om maten som serveras ligger i stora skålar eller om
kakor/bullar och choklad är i större bitar så kommer vi att äta en större mängd.
Stress kan sätta aptit och mättnadssignalerna ur spel. Vi kan äta för att dämpa stress.
Både den långvariga stressen och den stress som kan uppkomma av händelser som vi
inte vet hur vi ska lösa eller som är sammankopplad med känslomässig stress. Mer
kortisol frisätts från binjurarna och har en ohälsosam effekt på kroppen. Det minskar
insulinets effekt i kroppen och ökar risken för typ 2 diabetes och bukfetma. Aptiten ökar
och preferensen för söta och feta livsmedel. Vissa människor är känsligare för stress än
andra, de har en lägre stresströskel och/eller reagerar kraftigare på stress.
Vissa läkemedel kan leda till viktökning som t ex kortison, sulfonureider, epilepsimedicin,
insulin och betablockerare. En del psykofarmaka leder till ökad aptit vilket kan medföra
att man äter mer och bidrar då till en viktökning.
2
Hälsorisker med fetma
 Mortalitet (förtidig död): Det finns en tvåfaldig ökning av den totala dödligheten hos
personer med svår fetma
 Hjärtkärlsjukdom: Personer 30 - 44 år med BMI > 32 löper 3 till 5 gånger så hög
relativ risk att avlida i hjärtkärlsjukdom som normalviktiga och starka samband har
visats mellan bukfetma och hjärtinfarkt. Samband har även visats med t.ex. högt
blodtryck, stroke, förstoring av vänster kammare och hjärtsvikt
 Diabetes mellitus: Det är en 40-faldigt ökad risk att drabbas av diabetes vid kraftig
fetma
 Cancer: Ökad risk för exempelvis cancer i livmoder, bröst, äggstockar, gallblåsa,
bukspottkörtel, lever, njurar och prostata
 Sjukdomar i gallblåsa och lever: 3 - 4 gånger vanligare med gallsten. Fettinlagring i
levern (leversteatos) vanligt, speciellt vid bukfetma
 Sjukdomar i rörelseorganen: Besvär med rygg och leder vanligt, som
belastningsskador av artrostyp med broskreduktion. Gikt, ansamling av urinsyra som
medför akut eller kronisk ledinflammation, vanligare hos personer med fetma
 Produktion av könshormoner: Ökad produktion av manligt könshormon hos kvinnor.
Infertilitet
 Sjukdomar i andningsorganen: Andnöd på grund av försvårade andningsrörelser.
Återkommande sömnapné (andningsuppehåll under sömn)
 Hälsorelaterad livskvalitet: Självrapporterad, hälsorelaterad, livskvalitet vid kraftig
fetma visades i en studie vara lika låg som hos patienter med ryggmärgsskador, svår
kronisk smärta eller avancerad cancersjukdom. Psykologiska problem p.g.a.
omgivningens reaktioner, diskriminering
3
4
Energibegränsad kost och Modifast
Användning av Modifasts produkter bygger på enkel matematik, man får i sig
mindre energi än vad man gör av med och kan på så sätt minska i vikt. Modifasts
produkter räknas som LCD (Low calorie diet), livsmedel med mycket lågt
energiinnehåll som är avsedda för viktminskning.
Modifast finns som två typer av produkter:
 Komplett kostersättning för viktkontroll och kan näringsmässigt ersätta alla
måltider per dag
 Måltidsersättning för viktkontroll - som ersätter en eller flera måltider per dag,
men inte alla under en dag.
I forskningsstudier har behandling med LCD visat sig ge färre biverkningar
jämfört med VLCD1,2. Det har bidragit till att man i viktminskningsstudier, på
senare tid, börjat övergå till att använda LCD som en standardbehandling
inledningsvis, för att få en bättre följsamhet.
Studier:
1.
Rössner et al. VLCD vs LCD in long-term treatment of obesity. Int Journal Obesity (1997) 21, 22-26.
2.
Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter
randomized, controlled trial. Nutrition 25 (2009) 1129-1136.
5
Behandlingsalternativ
Modifasts kost- och måltidsersättningar kan användas på flera olika sätt i en
behandling vid övervikt och fetma. Välj behandling efter patientens
förutsättningar, behov och önskemål för att åstadkomma en viktnedgång följt av
en viktstabilitet.
1. En större viktminskning initialt. Vid övervikt- och fetmabehandling, preoperativt
inför kirurgi eller obesitaskirurgi. Starta med 4 påsar per dag i högst 16
veckor, följt av återintroduktion av sund mat. Välj kostersättningar - soppor,
drycker och puddingar.
2. Långsiktig viktminskning redan från början. En övervikt- och fetmabehandling
där man kombinerar kost- och måltidsersättningar med sund mat. Man byter
ut en eller två huvudmål per dag och kan välja mellan kostersättningar
(soppor, drycker, puddingar) eller måltidsersättningar (Ready to drink och
bars). Valmöjligheterna blir därmed större.
3. Viktkontroll. Patienten har börjat att öka i vikt/ramlat tillbaka i gamla vanor och
behöver få kontroll över sin vikt igen genom att ersätta en till två måltider per
dag. Välj bland kostersättningar (soppor, drycker, puddingar) och
måltidsersättningar (Ready to drink, bars).
6
Kostersättning
Kostersättningar är produkter som kan ersätta alla måltider under en dag. De
finns som 2 olika typer, beroende på vilken energinivå de har, LCD (Low Calorie
Diet) och VLCD (Very Low Calorie Diet).
LCD ger mellan 800-1200 kcal per dag och kan ersätta all mat i 3 veckor på egen
hand, längre kurer sker i samråd med dietist eller annan vårdpersonal. LCD
produkter regleras av Livsmedelsverkets föreskrifter för energibegränsad kost
SLVFS 1997:30.
VLCD innehåller 450-800 kcal och kan ersätta all mat under 2-3 veckor på egen
hand medan längre kurer ska ske i samråd med dietist eller annan vårdpersonal.
VLCD produkter kräver speciellt godkännande av livsmedelsverket.
Inom vården idag är det vanligt förekommande att man använder sig av LCD i
övervikt- och fetmabehandling. Det har visats i studier av bl.a. Stephan Rössner
att det inte finns någon signifikant skillnad i viktnedgång mellan VLCD och LCD1.
Studier har även visat att bieffekterna av behandlingen, såsom yrsel, huvudvärk,
hunger m.fl. förekommer mer frekvent vid VLCD jämfört med LCD1,2. Det finns
även en EU-rekommendation som förespråkar användandet av LCD i behandling
av övervikt och fetma.
Studier:
1.
Rössner et al. VLCD vs LCD in long-term treatment of obesity. Int Journal Obesity (1997) 21,
22-26.
2.
Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter
randomized, controlled trial. Nutrition 25 (2009) 1129-1136.
7
Fördelar med LCD behandling
Nutritionsbehandling med LCD ger i snitt ca 1-2 kg viktnedgång/vecka. Detta kan jämföras med råd om
konventionell lågenergikost med minskning om ca 500 kcal/dag, som ger ca 0,5 kg viktnedgång/vecka. I
studier under 1-2 år har man noterat en bibehållen viktnedgång på ett par kilo mer än vid behandling med
enbart energireducerad kost. En kraftig viktminskning i initialskedet av viktminskningsbehandlingen ger
dokumenterat bättre långtidsresultat.
LCD/VLCD behandling jämställs med läkemedelsbehandling med Xenical, som i genomsnitt ger ytterligare
2-5 kg viktminskning utöver den som enbart råd om energireducerad kost kombinerat med motion kan ge.
Behandling med LCD ger alltså en större viktnedgång än lågenergikost både kort- och långsiktigt.
LCD är ett effektivt stöd och hjälpmedel som kan användas i behandling på olika sätt beroende på vad man
vill uppnå och vilken patient man har framför sig. LCD kan användas initialt för att uppnå en större
viktminskning, långsiktigt genom att från början kombinera LCD och mat. Efter ca 6 mån är det vanligt att
man står stilla i vikt och tappar motivationen. Då kan utbyte av måltider mot LCD under ett par veckor
återuppta viktminskningen och ge patienten motivation till att arbeta vidare med sitt förändringsarbete. Har
man börjat att öka i vikt igen är det fördelaktigt att byta ut en måltid mot en LCD kost- eller måltidsersättning
för att kontrollera vikten.
LCD i behandling är ett säkert och beprövat verktyg som används både i behandling och forskningsstudier
med goda resultat. Med ett fullvärdigt näringsinnehåll är det ett tryggt hjälpmedel i ett långsiktigt
förändringsarbete.
En viktminskning förbättrar riskfaktorer hos patienten och LCD i behandling kan ge en snabb förbättring av
riskfaktorer som fasteblodsocker, TG, TK, LDL samt minskad levervolym och leverförfettning.
Det är en enkel och strukturerad behandling som upplevs enkel att följa. Man slipper lägga kraft på
matlagning, inköp och energi och tankar på vad man ska äta och vad man har ätit. Man slipper många svåra
matsituationer och val. Detta ger en time out från mat och ätande och ger patienten en distans från sina
tidigare matvanor. Det gör att man tydligare blir medveten om vad det är som gjort att man ökat i vikt och
vad man använder mat till. En paus från mat och ätande kan bryta negativa ätbeteénden, man får mer kraft
att i första hand fokusera på att arbeta med beteendeförändringar och negativa tankar omkring mat. Det gör
det lättare att återintroducera sund mat stegvis.
LCD behandling ger få biverkningar, jämfört med VLCD, såsom huvudvärk, hungerkänslor och yrsel enligt
studier.
8
Modifast LCD kostersättningar
Modifast LCD är en fullvärdig kostersättning i pulverform som tillreds med vanligt vatten.
Det är i dagsläget den enda LCD-produkten som är näringsmässigt helt komplett i sig
själv och endast blandas med vatten. De få övriga LCD kostersättningsprodukterna
blandas med mjölk.
Modifasts sortiment av kostersättningar är soppor, drycker och puddingar. De kan ersätta
all vanlig mat och ge fullvärdig näring för att täcka kroppens behov. 4 påsar per dag täcker
dagsbehovet av makronutrienter (protein, kolhydrater, fett) och mikronutrienter (vitaminer,
mineraler) för att ensamt kunna vara enda näringskälla vid behandling av övervikt och
fetma.
De är baserade på mjölkprotein – för bästa proteinkvalité, smak och konsistens.
Sojaprotein, som är proteinkällan i många andra fabrikat, innehåller alla essentiella
aminosyror, men inte i lika stor mängd som mjölkprotein gör.
4 påsar per dag ersätter frukost, lunch, middag och ett mellanmål. De bör planeras in
regelbundet under dagen, jämnt fördelat enligt rutiner vid matintag.
Modifast LCD kostersättningar innehåller 210-220 kcal per portion och uppfyller även
kraven för måltidsersättningar. Måltidsersättningar ska innehålla 200-400 kcal per portion
och kan ersätta en eller flera måltider per dag, dock ej alla. Kostersättningar av VLCD-typ
däremot, med portioner på bara drygt 100 kcal, uppfyller således inte kraven på
fullvärdiga måltidsersättningar. En sådan påse ger alltså inte fullvärdig ersättning för en
måltid.
Observera att benämningen LCD ibland även används för måltidsersättningar (bars och
färdigblandad dryck), men dessa kan alltså inte ersätta all vanlig mat.
Pulvret till soppor och drycker ska blandas med 2,5 dl vatten per påse och puddingarna
ska blandas med 2 dl vatten. Puddingarna ska stå i 3 min innan de äts, för att tjockna.
Påsar till kalla rätter förvaras med fördel i kylen, så att drycken eller puddingen blir riktigt
kall.
9
Modifast LCD-drycker, soppor & puddingar
Modifast kostersättningar ger mellan 820 & 890 kcal per dag beroende på
smak. Man använder 4 påsar á 55 g och det täcker hela dagsbehovet av
näringsämnen, och kan ersätta all mat under tre veckor. Längre perioder i
samråd med läkare eller dietist. Det är vanligt med kurer på 6-12 veckor i
överviktsbehandling.
Kostnaden för Modifast kostersättning är lägre på hemsidan
(www.modifast.se) eller vid beställning per telefon (0200-24 24 21) än på
apotek och blir därmed förmånligare om man behöver större kvantiteter
som t ex inför obesitaskirurgi eller i ett behandlingsprogram vid fetma.
10
Smaksortiment
När en patient ska gå ska genomgå en LCD-behandling och lyckas så är det viktigt att
man tycker det är gott att dricka/äta produkterna. De måste hitta den eller de ”rätta”
smakerna som passar just honom eller henne. Modifast har ett stort utbud av varierande
och goda smaker, där alla kan hitta sin favoritsmak av drycker, soppor och puddingar.
Det är viktigt att smakerna är goda och gillas av patienterna för att patienten ska känna
sig nöjd och för att öka följsamheten i behandlingen.
Dryckerna finns i flera olika smaker. Choklad som har en fyllig chokladsmak och är den
populäraste smaken i vårt sortiment. Vanilj har en fyllig smak med svag ton av kola,
jordgubb har en mild härlig somrig smak, kaffe en mustig och god kaffesmak, hallon en
frisk och syrlig smak och banan med en mild banansmak har på kort tid blivit mångas
favorit. De ska blandas med 2,5 dl vatten. Häll gärna upp i en mugg eller i ett glas. Vill
man ha drycken kallare rekommenderas att man förvarar påsarna i kylen. Färdigblandad
dryck kan även frysas och ätas i mer glasslik form.
Sopporna finns i smakerna sparris, som är en fylligt god och mättande soppa, och
krämig potatis/purjolök, som är vår populäraste soppa. Båda sopporna är perfekt att
alternera med våra kalla drycker och puddingar när man vill ha något varmt i magen.
Puddingarna är vårt nytillskott och har snabbt blivit populära. De är ett perfekt alternativ
för den som vill ha en måltid med en fastare konsistens och möjligheten att äta med
sked. Ett par fördelar är att måltiden tar längre tid att äta i jämförelse med en dryck samt
att många användare av puddingen upplever att de känner sig mättare.
Puddingarna finns i 2 smaker, det är chokladpudding som har en fyllig och god
chokladsmak och är vår populäraste pudding, samt vaniljpudding som har en len och
god vaniljsmak. De ska tillredas med 2 dl vatten och ska sedan stå i 3 minuter innan man
äter den med sked. Den blir extra god och kall om påsarna med pudding förvaras i
kylskåp före tillredning och att puddingarna även får står i kylskåp under väntetiden.
Färdigblandad dryck, soppa eller pudding kan stå i kyl upp till 24 timmar.
11
Hur mycket kan man gå ner under en LCD-kur?
Forskningsstudier visar att man i snitt kan reducera 1-2 kg per vecka vid behandling med
en strikt LCD-kur1,2,3,4,. Om man väger mer vid start så kan man också gå ner mer. De
individuella variationerna är stora och beroende av bl.a. kön, ålder, mängd och intensitet
av fysisk aktivitet samt levnadsvanor.
Initialt har man en större viktminskning och det beror på att under de första katabola
behandlingsdygnen så sker en nedbrytning av glykogen. Det leder till en betydande
viktreduktion då glykogen binder 3 ggr sin vikt i vatten och man kommer att tappa en hel
del vätska. Snabbt sjunkande insulinnivåer leder även till ökade natrium- och
vattenförluster. Därför är det inte ovanligt att man tappar 2-3 kg de först dygnen.
Viktnedgången är inte konstant under en kur även om man äter och dricker samma sak
varje dag. Generellt kan man säga att vikten varierar +/- 1,5 kg från dag till dag p.g.a.
vätskebalansen i kroppen, tarminnehållet samt månatliga hormonella variationer hos
kvinnor. När man går ner snabbt i vikt kan det också vara så att det fett man förlorar i
fettväven ersätts med vatten p.g.a. att fettcellerna/fettväven försöker behålla sin volym
(kroppen strävar efter jämvikt). Detta extra vatten kan man sedan tappa i etapper vilket
gör att vikten når ner och planar ut stegvis.
Studier:
1.
Rössner et al. VLCD vs LCD in long-term treatment of obesity. Int Journal Obesity (1997) 21, 22-26.
2.
Edholm et al. Preoperative 4-week low-calorie diet reduces liver volume and intrahepatic fat and facilitates
laparoscopic gastric bypass in morbidly obese. Obes surg. 2011 Mar; 21(3):345-50.
3.
Wen Yuan Lin et al. Efficacy and safety of very-low-calorie diet in Taiwanese: A multicenter randomized, controlled
trial. Nutrition 25 (2009) 1129-1136.
4.
Gripeteg et al. Prolonged refeeding improves weight maintenance after weight loss with very-low-energy diet. British
Journal Nutrition (2010) 103, 141-148.
12
Fiberintag och förstoppning
Förstoppning är inte en vanlig biverkning vid en LCD-diet men kan ibland
förekomma.
Modifast LCD kostersättningar innehåller 10-14 g kostfiber per 4 påsar, vilket är
tillräckligt för att motverka förstoppningsproblem
Om man känner sig trög i magen eller förstoppad kan det bero på att man får i sig
för lite vätska. Man bör då först säkerställa att intaget av kalorifri dryck är 2-2,5
liter per dag, utöver det man får i sig med Modifast.
Om man normalt äter mycket fiber och upplever problem med magen under
dieten, kan man komplettera kostersättningen med:
- någon frukt eller grönsaker som innehåller lösliga fiber och bidrar till god
tarmfunktion
- linfröavkok
- ett fibertillskott eller bulkmedel
- extra vätska vid behov
- motion som underlättar tarmens funktion
13
Återintroducera mat efter en LCD kur
Målet är att hitta hälsosamma mat- och livsstilsvanor att trivas med, som kan behållas i
framtiden. Det handlar om att stegvis återintroducera energilåg mat. Att återintroducera
mat stegvis gör också att tarmen successivt vänjer sig vid mat vilket kan minska ev.
magbesvär. Det är en fördel att börja med att återintroducera den måltid som patienten
saknat mest. Lyssna på vad patienten önskar.
Hungern kan ibland öka för en del när man börjar att äta igen. Var därför noggrann med
att äta regelbundet och använd fiberrika grönsaker till måltiden som ger lite energi och
samtidigt mättar bra.
Vid introduktion av mat avstannar viktnedgången, glykogen och vatten lagras i vävnader
och fiber i kosten binder vatten i mag/tarmkanalen. Det är helt normalt fysiologiskt. Om
energiintaget sedan är lägre än energiutgifterna kommer viktminskningen sätta fart igen
om än i långsammare takt.
I en studie har man jämfört hur vikten förändras, efter en VLCD/LCD diet, med
återintroduktion av mat under 1 respektive 6 veckor1. Resultatet visar att viktökningen
blev mindre till följd av en återintroduktion av mat under 6 veckor (3,9%) jämfört med 1
vecka (8,2%). En förlängd upptrappningstid efter LCD förbättrar bibehållande av vikt i ett
längre perspektiv.
Lägg en grund med bra matvanor som går att hålla i längden. Var noga med att äta
regelbundna måltider och komponera måltiden med fiberrika grönsaker som bidrar till
mättnadskänslan efter måltiden och samtidigt ger lite energi.
Studie:
Gripeteg et al. Prolonged refeeding improves weight maintenance after weight loss with very-lowenergy diet. British Journal Nutrition (2010) 103, 141-148
14
Måltidsersättningar
Måltidsersättningar är livsmedel som ersätter en eller flera, men inte alla, måltider under
en dag. De ska ge minst 200 kcal och får inte överstiga 400 kcal per måltid. De är
näringsberikade och näringstäta men innehåller inte samma näringssammansättning
som en kostersättning gör, därför kan de inte ersätta alla måltider per dag.
Modifasts måltidsersättningar finns som Ready to drink, färdiga drycker och som bars,
som det kommer mer detaljerad information om längre fram.
Studier med måltidsersättningar visar att ett utbyte av en eller två huvudmåltider per dag
mot drycker eller bars, kombinerat med sunda matmåltider ger:
- en större viktnedgång både kort- och långsiktigt i jämförelse med lågenergikost1,2
- ett bättre näringsintag i jämförelse med lågenergikost3
- en bättre följsamhet i jämförelse med lågenergikost4
Måltidsersättningar benämns ibland även LCD men ska inte förväxlas med
kostersättningar som Modifast LCD då de ju inte kan ersätta all vanlig mat.
Studier:
1. Heymsfield et al. Weight management using ameal replacement stratey. Meta and pooling analysis from
six studies. 2002.
2. Franz et al. Weight loss outcomes: A systematic review and meta-analysis of weight-loss clinical trails
with a minimum 1-year follow up. 2007.
3. Ashely et al. Nutrient adequacy during weight loss interventions: a randomized study in women
comparing the dietary intake in a meal reaplacement group with a traditional food group. 2007.
4. Noakes et al. Meal replacements are as effective as structured eight-loss diets for treating obesity in
adults with features of metabolic syndrome. 2004.
15
Kontrollera vikten med Modifast
Både kost- och måltidsersättningar kan användas för att kontrollera vikten,
genom att byta ut en till två huvudmåltider per dag. En huvudmåltid kan bytas ut
antingen mot 1 påse kostersättning, 1 måltidsersättning Ready to drink eller 2
Modifast bars.
Om man halkat in i gamla negativa vanor igen, t.ex. med stora och energirika
portioner eller energirikt småätande, så är det också fördelaktigt att bryta dessa
ovanor och istället välja måltidsersättning. Man får en vilopaus från mat och
ätande samt får bra näring. Man kan istället lägga kraft på att fokusera på vad
som hände, när man ramlade tillbaka igen i gamla negativa vanor och fokusera
på att förändra sina vanor igen. Det tar tid innan nya vanor sitter.
När man påbörjar en viktminskning brukar man ofta tappa motivationen efter ca 6
mån och viktnedgången avstannar. Eller så kan vikten ha börjat att öka igen. Då
är det fördelaktigt att byta ut en eller två huvudmåltider (mat) mot en eller två
måltidersättningar, under en period, så att vikminskningen sätter fart igen.
Motivationen ökar och förändringsarbetet känns lättare. Sedan återintroducerar
man sunda matmåltider igen.
De kan också användas när man arbetar med sin viktminskning och har svårt att
få till sunda och sammansatta måltider. När man har ont om tid att laga eller köpa
bra lunchalternativ, eller som alternativ till akutköp av energirika snacks till lunch.
Det går snabbt att skaka till en Modifast dryck eller pudding, medan Modifast
Ready to drink och bars redan är färdiga och är lätta att ta med.
16
Måltidsersättningar – Modifast Ready to drink
Modifast Ready to drink är en fullvärdig måltidsersättning och innehåller 200-220
kcal per portion och kan ersätta en eller flera måltider per dag, dock ej alla. Den
är näringsberikad och näringstät men innehåller inte samma
näringssammansättning som en kostersättning gör, därför kan den inte ersätta
alla måltider per dag.
Den finns i 2 goda smaker, choklad respektive kaffe. Den är baserad på
mjölkprotein, en högvärdig proteinkälla, vilket bidrar till extra god smak och bra
konsistens. Flaskan gör den lätt att återförsluta och ta med sig när man är på
språng. En öppnad flaska klarar sig upptill 24 timmar i kylskåp, vilket är extra
praktiskt exempelvis efter obesitaskirurgi då portionsstorlekarna är små.
Modifast RTD innehåller hela 16-17g protein per portion och är därför ett bra
alternativ när man behöver förstärka proteinintaget efter t.ex. en operation.
17
Måltidsersättningar – Modifast bars
Modifasts bars finns i tre varianter, två bars med mjuk konsistens och
chokladöverdrag, i smakerna Caramel och Choklad samt en krispigare variant,
Cereal bar, med chokladsmak. Då kan man som patient välja Modifast bar utifrån
både smak och konsistens och man kan dessutom välja att blanda och ta två
olika bars till en och samma måltid. Två stycken bars motsvarar en fullvärdig
huvudmåltid och en bars används med fördel som ett näringsrikt mellanmål.
Modifast bars kan även användas som komplement vid en kur om man känner
sig extra hungrig, exempelvis i samband med ett motionspass då man kan
behöva fylla på med extra energi.
18
Modifast och fysisk aktivitet
Det är alltid en fördel att vara fysisk aktiv - det är bra för hälsan och välbefinnandet och
kan göra viktminskningen effektivare. Det finns många hälsovinster med motion som t ex
att det kan minska risken för hjärtkärlsjukdom, diabetes, benskörhet och vissa typer av
cancer. Det kan bidra till ett förbättrat psyke – man mår bättre, oron minskar, man blir
piggare och sömnen förbättras.
När man går på en diet och är katabol så är det fördelaktigt att röra på sig. Det är rimligt
att fortsätta med de motionsvanor som man tidigare varit van vid men man skall vara
försiktig med att chockstarta med nya intensiva motionsprogram. Konditionsträning ökar
energiförbrukningen och styrketräning gör att man behåller mer muskler när man går ner
i vikt. En kombination av dessa är bra men den bästa aktiviteten är den som blir av.
Om man går på en ren LCD-diet och utför en mer ansträngande träning är det bra att äta
i samband med sin träning. Det kan då vara fördelaktigt att ta 1 påse LCD kostersättning
strax före passet så att man har näring och byggstenar tillgängliga i kroppen när man
tränar för att förbättra kroppens återhämtning. Proteinet från måltiden innan träningen
finns tillgängligt i några timmar efter passet. Av denna anledning kan man planera att ta
sin nästa Modifast-måltid inom 2 tim efter passet. Detta är ett förslag på hur man kan gå
tillväga men man får prova sig fram till den strategi som passar bäst.
Följer man specifika tider för sina Modifast-måltider kan man också prova att lägga till en
halv/hel frukt eller en Modifast bar innan träningen om man känner sig trött före passet.
Om man har fått sin fysiska aktivitet till en vana sedan när man ska återintroducera sund
mat är det en fördel. När man motionerar får man oftast ett bättre ätbeteende - man
slarvar helt enkelt mindre med maten.
Den bästa aktiviteten är den som blir av och som man trivs med!
19
Viktigt att tänka på
Man bör dricka minst 2 - 2,5 liter vätska när man använder lågenergidieter
som Modifast, utöver det man får i sig med produkterna. Drycker man kan
dricka är vatten, mineralvatten, kaffe, te och lightsaft samt lightläsk baserade
på sötningsmedel. De sistnämnda bör man dock vara lite försiktig med då
syror i dessa drycker kan bidra till tandskador. Det är viktigt att dricka
tillräckligt både för att täcka sitt vätskebehov och för att intag av
vitaminer/mineraler inte ska bli för koncentrerade. Biverkningar som kan
uppkomma av för lågt vätskeintag är muntorrhet, dålig andedräkt,
huvudvärk, illamående/kräkning, yrsel, muskelkramp samt förstoppning.
”Fusk” att äta något extra när man går på diet gör inte dieten bortkastad. Att
lägga till något extra t.ex. 1 frukt eller 1 bar ger ingen direkt skillnad på
förväntad viktnedgång. Om man däremot lägger till flera livsmedel per dag
så kan man inte förvänta sig att gå ner i vikt i samma takt som om man
endast skulle ta 4 påsar/dag. Men det gör inget. Det viktigaste är att hitta sin
egen modell för viktminskning. En viktnedgång både får och tar tid och är ett
långsiktigt förändringsarbete där Modifast är ett stöd och hjälpmedel utmed
vägen.
Hållbarhet- en öppnad eller färdigblandad portion kan stå i kylskåp högst 1
dygn. Det sker ingen minskning av näringsämnen, utan det främst är av
hygieniska skäl eftersom det kan ge en ökad bakterierisk. Därför ska de inte
stå öppnade alternativt färdigblandade i kylskåp längre än 1 dygn.
20
21