PROJEKTMALL - Förbundet Vi Unga

PROJEKTMALL
Inledning
Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en
projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en
projektplan – detta är lite tips och trix så att allt som bör vara med i en projektplan
kommer med. Sedan gäller det så klart att anpassa projektplanen till vad det är för
projekt som ska genomföras, vilka som gör den och vilka ni söker projektbidrag
ifrån.
Vi har delat in projektmallen i två delar för att den ska bli lite lättare att överskåda;
BAKGRUNDSFAKTA och OM PROJEKTET.
BAKGRUNDSFAKTA
Bakgrund
Bakgrund brukar vara som en inledning. Varför sitter ni och skriver en projektplan –
vad har lett fram till detta beslut? Vad är behovet av detta projekt? Vilka erfarenheter
finns sedan tidigare (alltså eventuella tidigare projekt och andra saker som har hänt
som har betydelse för projektet).
Om Vi Unga
Det är alltid bra att förklara för bidragsgivarna vad Vi Unga är och hur Vi Ungas syn
på det hela kan dras in i projektet och påverka det. Vi Unga-dokument att tänka på är
grundidéerna, stadgarna och kanske vår treårs-strategi? Sök på viunga.se eller maila
[email protected] för att få tag i dessa dokument.
Syfte
Under syfte så skriver ni VARFÖR projektet ska genomföras. Skillnaden mellan
syfte och mål kan ibland vara svår att se men tänk att syftet är varför projektet ska
genomföras och målet är vad som ska ske i projektet – vad det ska leda till.
OM PROJEKTET
Projektidé
Här skriver ni kortfattat om själva idén. Hela projektplanen förklarar ju projektet men
under projektidé skriver ni kort om vad själva idén är, varför projektet behövs och
vad projektet går ut på. Vad grunden är, själva grundidén för ert projekt.
Målgrupp
Ett projekt kan inte vara till för ALLA, hur mycket vi än vill. Så vem är projektet till
för? Det finns flera olika avgränsningar ni kan göra när det gäller att skapa en
målgrupp för projektet; ålder, boende, intresse, osv. Vilka olika avgränsningar finns
det och vilken är viktig för just detta projekt? Det kan också vara bra att förklara
varför ni har valt just denna målgrupp och förklara vad målgruppen har för nytta av
projektet – och tvärtom kanske? Målgruppen kan ibland hänga ihop med
”bakgrunden” så se om ni inte kan få till en koppling mellan bakgrund och målgrupp.
Mål
Vad ska projektet uppnå – vad ska hända i projektet? Mål kan skrivas på många olika
sätt. Ett tips är att dela upp målen i tre olika nivåer. Aktivitetsmål, projektmål och
långsiktiga mål.
Aktivitetsmål är delmål. Målet i alla aktiviteter som är med i projektet, tex. ”5
utbildningar genomförs med minst 10 deltagare” = aktivitetsmål. Projektmålet är det
huvudsakliga målet för hela projektet. Vad ska ha hänt när projektet är klart?
Långsiktiga mål är resultatet av projektet om exempelvis 5 år efter att projektet har
slutat. Vad kan ha hänt då på grund av detta projekt och hur har projektet påverkat
samhället? Här gäller det att försöka titta på framtiden och se vad som kan hända om
detta projekt utvecklar sig på bästa sätt.
Metod
Under rubriken metod beskrivs vilka olika metoder som projektet kommer att
använda sig av för att uppnå sina mål och för att nå målgruppen som beskrivits
tidigare i projektplanen. Metoder kan handla om att arrangera evenemang,
utbildningar eller studiecirklar till exempel. Tänk på att argumentera för varför just
de metoder ni valt är de rätta. Anledningen kan vara att det finns bra erfarenheter av
just den metoden, eller kanske är det en ny metod som ni är intresserade av att pröva
och det är hela syftet med projektet.
Tidsplan med aktiviteter
Utgå från det som beskrivits tidigare i planen (mål, syfte, målgrupp, metod) och tänk
sedan på vilka aktiviteter det är som ska göras i projektet. Ha i åtanke hur lång tid
projektet håller på och uppskatta, alltså gissa, hur lång tid varje aktivitet tar.
Tidsplanen kan sättas upp månad för månad och ska inte vara så detaljerad. Ta med
de huvudsakliga aktiviteterna. Fundera gärna igenom om det är aktiviteter som är
beroende av varandra. Det är lätt att glömma bort att räkna in tid för planering och
utvärdering, men dessa är både viktiga och är i sig aktiviteter som ska finnas med i
tidsplanen.
Avgränsning från ordinarie verksamhet
Under den här rubriken beskrivs hur projektet skiljer sig från den vanliga
verksamheten. Eftersom många bidragsgivare kräver att tidsbegränsade projekt inte
ska vara exakt som den verksamhet ni ägnar er åt i vanliga fall är det viktigt att
beskriva hur projektet särskiljer sig. Om det till exempel är något nytt ni vill pröva,
eller en utveckling av något ni prövat förut eller har erfarenhet av är det bra att
förklara det.
Samarbetspartners
Ju större nätverk och samarbeten en har, desto större är chansen att få finansiering
och genomföra ett lyckat projekt. Innan ni ansöker om projektmedel är det därför bra
att kontakta andra organisationer som kan stötta ert arbete och samarbeta. Ni kan
antingen samarbeta med andra som ni redan har kontakt med eller kanske kontakta
andra som jobbar med liknande frågor. Samarbetspartners kan till exempel vara
Studieförbundet Vuxenskolan lokalt, eller andra organisationer, men det kan också
vara kommunen. Beroende på var ni söker pengar från kan det också finnas krav på
att ha samarbeten med andra. Kolla upp det innan så att ni kan förbereda er!
Budget
Här är det ekonomin för projektet som ska tas upp. Vart kommer pengarna ifrån och
vilka kostnader är det i projektet? Det är lättast att dela upp kostnaderna i ett antal
olika poster, och därefter fundera på vad varje post kan tänkas kosta. Poster som
löner, material, lokalkostnad, administration och arvoden är vanliga. Beroende på var
ni söker pengar från kan också mallen för budget se lite olika ut, och olika
bidragsgivare kräver redogörelse för olika poster.
Vissa saker kan vara svåra att veta kostnaden för i förväg. Det kan vara bra att kolla
upp vissa kostnader som ni är osäkra på, eller prata med andra som drivit projekt.
Ibland vill bidragsgivare också veta om ni söker pengar från olika håll, så tänker ni
söka pengar från flera olika håll bör ni tänka på detta. Dessutom finns det också
många bidragsgivare som kräver en egeninsats, och detta kan både betyda att den
sökande organisationen går in med egna pengar, eller att ni går in med ideell
arbetstid som ni själva lägger på projektet.
På nästa sida ser du ett exempel på hur en budget kan se ut.
Exempel på budget, bidragsgivare i denna ansökan: Leader Västra Mälardalen.
Projekt DREAM IT DO IT - FRÅN UNG IDÈ TILL VERKLIGHET
Budget
Kostnadsslag
Löner (inkl.
löneomkostnader)
Investeringar (som
har ett ekonomiskt
värde efter
projekttiden)
Indirekta kostnader
Övriga kostnader
Ideellt arbete*
Specifikation
50% under 18 månader (290 000kr)
Resekostnader, 18,50 kr/mil (30 000 kr)
Material (6 000 kr)
Telefon och internet (18 000 kr)
Filmkamera (8000 kr), filmduk och
projektor (10 000 kr), Dator (10 000)
Handledning (3800 kr/månad x 18)
Utbildning (5 st x 5 000 kr)
Filmarrangemang (10 st x 3 000 kr)
Ekonomihantering 15 000 kr
Utvärdering 10 000 kr
Mänskliga resurser 85 500 kronor
(400 timmar x 50=20 000kr 400 timmar x 120
=48 000kr, 100 timmar x 175= 17 500)
Totalt:
Summa
344 000
28 000
68 400
80 000
85 500
605 900
*Ideellt arbete som för det specifika projektet framåt. Det skapar ingen in/utbetalning i
projektet men är en viktig resurs och medfinansiering. Insatsen värderas efter personens
ålder: 13-15 år: 50kr/h, 16-17 år:120kr/h, 18 år+:175kr/h. Elevers/studenters skoltid räknas
inte som ideell tid. Företagares insatser värderas till marknadsvärde.
Finansieringsslag
Leader Västra
Mälardalen
Specifikation
Summa
422 000
Ideellt arbete
Unga i verksamheten (68 000 kr)
Vuxna vid bygdegården (17 500 kr) Förbundet Vi
Unga, handledning (68 400kr)
153 900
Privata kontanter (kan
komma från företag,
föreningar,
privatpersoner, etc)
Egeninsats Förbundet Vi Unga
30 000
Totalt:
605 900
Efterarbete
När ni planerar projekt är det viktigt att tänka på efterarbetet, alltså vad som ska
hända när de aktiviteter ni tänkt göra är genomförda. Dels brukar pengar ni fått till ett
projekt kräva utvärdering och rapportering, men dels brukar det också krävas att ni
beskriver hur ni har tänkt att projektet ska påverka er verksamhet långsiktigt. Redan
innan ni sätter igång projektet, alltså redan när ni skriver planen, är det bra att tänka
igenom utvärderingen. Ni kan titta på vad det är för målsättningar ni har, och sedan
tänka hur ni ska mäta ifall ni uppnått det eller inte. Fundera om ni till exempel vill
använda er av enkäter, eller vill dokumentera vilka som deltar i era aktiviteter. Om ni
planerar det är ni förberedda när ni utför aktiviteterna.
TIPS OCH TRICKS
Här är några saker att tänka på när en projektansökning skrivs.
Mission käftsmäll
En projektplan ska såklart vara informativ och ordentligt skriven, men den måste
också locka till sig läsare – marknadsföra sig själv. Därför är det viktigt att knorra till
syftet. Börja med några meningar som gör det omöjligt att säga att syftet med
projektet inte är bra. Det ska vara omöjligt att säga emot. Det gäller att få in läsaren
och få den intresserad, sedan gå in mer på bakgrund och information om själva
genomförandet.
Vem ska läsa
Tänk på vem som ska läsa projektplanen. Ibland behövs tre olika projektplaner
skrivas till tre olika finansiärer. Projektet och syftet är såklart samma men beroende
på vem som ska läsa så kan det vara viktigt att poängtera olika saker i texten.
Detaljplanera inget
En projektplan ska vara övergripande. Det ska inte stå vad projektledaren ska göra
den 11 juni klockan 14 och det ska inte stå exakt vilka personer en ska ringa till.
Detta planeras efteråt. Försök återigen tänka på vem ni skriver till och vad denna vill
veta om projektet. Vad är för mycket information och vad är för lite?
Nyckelord – fokus på det viktigaste
När ni skriver en ansökan är det viktigt att hålla en röd tråd, alltså att allt hänger
ihop. Till er hjälp kan ni använda er av nyckelord. För att ta ut nyckelord finns det
två vinklar att titta på; dels att ni tittar på ert eget syfte, vad är det viktigaste i det ni
vill? Ta ut några ord som är grundläggande och återkom till dem, så att det blir
tydligt i ansökan och planering vad ni vill. En annan vinkel att tänka på är vad
finansiärens syften är. Det som kan vara bra att tänka på är då att använda samma ord
som det står i bidragsbeskrivningen, för att kopplingen ska vara tydlig. Här finns
exempel på några olika finansiärers krav på projekt som ansöker om pengar. Vi har
tagit ut nyckelord ur dessa texter, för att visa på hur det kan se ut.
Exempel 1: Projektstöd, Landstinget Dalarna
”Projektstödet ska bidra till att öka samverkan mellan Landstinget Dalarnas
verksamheter, föreningsliv och kulturskapare och till att målen i Dalarnas regionala
kulturplan uppfylls.
Projekten ska ha betydelse för hela länet och uppfylla någon eller några av dessa
punkter:
- Kulturen i Dalarna utvecklas. Projektet ska stärka konstgenrerna som dans, teater,
musik, konst, design, film, litteratur etc.
- Folkbildningen i Dalarna utvecklas
- Förnyelse och utveckling av kulturarvet
- Stärka barns och ungas delaktighet
- Ett jämställt och demokratiskt samhälle. Alla ska ha lika rättigheter och
möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
- Projekt som utvecklar mötesplatser för kultur och folkbildning, både fysiska och
digitala.
- Projekt som bidrar till samverkan; mellan folkbildningen, föreningslivet,
professionella konst/kulturskapare, kommuner, landstingets kultur- och
bildningsverksamheter och mellan konstgenrer etc.”
(länk: www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Stod-och-stipendier/Projektstod/ )
Nyckelord:
-
-
Samverkan: tydligt att bidraget syftar till att gynna hela länet och att
samarbete mellan olika parter är välkommet. Det innebär därför att försöka
lyfta fram hur ni samarbetar med till exempel kommun eller andra
organisationer, och hur det kan gynna länet.
I övrigt beror det i det givna exempel på vilka kriterier det tänkta projektet
uppfyller utifrån listan. Men till exempel stärka barn och ungas delaktighet
kan vara aktuellt. Det innebär då att det bör lyftas fram hur barn och unga
stärks i att vara med och bestämma.
Exempel 2: Alingsås kommun, projektbidrag till ungdomsorganisationer
”Bidraget syftar till att stödja projekt som exempelvis friskvård, nyskapande
verksamhet och internationella kontakter. Bidrag kan även utgå till satsningar som
gynnar samhällsnyttan och civilsamhället. Bidraget kan också stödja verksamhet
som har direkt samarbete med eller sker på uppdrag från Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Bidraget kan sökas av föreningar som vid sidan av sin ordinarie verksamhet arbetar
med projekt. Även andra grupper kan söka projektbidrag i samarbete med förening.
Bidraget ges inte till skolor eller cuper, tävlingar eller ordinarie lägerverksamhet.
Bidrag för lov - och simskoleverksamhet kan sökas om föreningen kan dokumentera
att minst 25% av deltagarna är barn och ungdomar som inte är aktiva i den
ordinarie verksamheten.
Av projektbeskrivningen skall syfte, målsättning, målgrupp, tidsplan, arbetssätt och
ekonomi tydligt framgå. Ansökan ska göras i god tid före projektets genomförande.”
(länk: www.alingsas.se/uppleva-gora/foreningslivet-i-alingsas/bidrag/bidrag-frankultur-och-fritid/projektbidrag)
Nyckelord
- Projekt: viktigt att lyfta fram att projektet verkligen är ett projekt, alltså
avskilt från den ordinarie verksamheten
- Satsningar som gynnar civilsamhället: lyft fram hur projektet är bra för
föreningslivet. Till exempel kan det vara bra att lyfta fram det som är kärnan i
Vi Unga, att barn och unga själva driver föreningar. Att till exempel
samarbeta med andra föreningar och organisationer kan också lyftas fram
som något som gynnar både samhällsnyttan och civilsamhället.
Som ni ser är beskrivningarna i många fall luddiga. Det är därför alltid bra att ta
kontakt med de ni ska söka bidrag ifrån på förhand för att få en tydligare beskrivning
över vad som krävs. Sätt er också gärna ner tillsammans flera stycken och gå igenom
nyckelorden i både den egna idén och bidragsgivarens beskrivning.
Så där, nu är det bara att sätta igång och söka projekt! Tänk på att det inte finns
något rätt eller fel när man skriver en projektplan, det finns tusentals projekt och lika
många sätt att skriva om dem. Maila [email protected] om ni har frågor,
funderingar eller liknande!