SEMINARIUM 16.3.indd - Ålands handikappförbund

Seminarium om
bemötande
måndag 16.3 kl 9-16
Konferensavdelningen på ÅHS
Ett heldagsseminarium om bemötande som riktar sig till offentliga sektorns anställda, beslutsfattare
och andra som i sitt arbete möter människor i utsatta lägen.
Vid seminariet diskuteras frågor såsom bemötande, hur systemstrukturer påverkar vårt beteende samt vårdrelationer där självbestämmande är en aktuell och viktig aspekt. Dessutom får seminariedeltagarna ta del av erfarenhetsskildringar och berättelser som visar att förutfattade meningar och en negativ attityd inte utvecklar en människas
förmåga att ta egna beslut eller bestämma över sitt eget liv. Andra vet inte alltid bäst.
Seminariet vänder sig till tjänstemän inom den offentliga sektorn såsom kommuner, skolpersonal, Ålands landskapsregering samt vårdpersonal och studerande. Vi vill att dagen ska ge deltagarna en tankeställare och samtidigt
utmana egna förutfattade meningar.
Seminariet ordnas av Ålands handikappförbund i samarbete med Ålands hälso- och sjukvård.
Anmälan: Senast måndagen den 9 mars till [email protected] eller per tfn. 527 361
Avgift: Seminariet är avgiftsfritt. Lunch bekostar man själv.
Program:
9.00 Kaffe och välkomstord av handikappförbundets verksamhetsledare Susanne Vinberg
9.15
Socialminister Carina Aaltonen inleder seminariet.
9.30 Sauli Suominen, legitimerad familjeterapeut och handledare. Han har
arbetat i tio år som Personligt ombud i Helsingfors. I början med personer med psykiska funktionsnedsättningar men sedan 2005 med personer med olika typer av funktionsnedsättningar, missbrukare, äldre, ungdomar på glid, invandrare och långtidsarbetslösa. Han har gett ut tre böcker om Person-
ligt ombud, den första en översättning från norska/svenska, den andra om teori och praktik, den tredje baserar sig på klientintervjuer och utmynnar i en programteori. ”Vårdplaner uppgörs ofta ur en viss serviceproducents synvinkel och inte ur det holistiska helhetsperspektiv klienten skulle vara
betjänt av”, säger han.
10.30 Fruktpaus
10.45 Victoria Webster, läkare. Victoria föddes med en cp-skada men har trotsat sitt handikapp och alla fördomar och nått långt. Hon blev Nordens första läkare med specialisering i akutsjukvård och inremedicin. Tillsammans med sin mamma Diana har hon skrivit den självbiografiska boken ”Så många Mount Everest” som handlar om kampen mot omvärldens okunskap. Hon har jobbat som läkare vid ÅHS i Mariehamn, i Stockholm och nu jobbar hon i Helsingfors.
12.00 Lunch
Vi kan köpa lunch i ÅHS personalmatsal för 6,90 euro (lättlunch) /
9,90 euro (normal lunch). Kontanter och jämna pengar önskas.
13.00 Alain Topor, docent i psykiatri vid Stockholms universitet, institutionen
för socialt arbete – socialhögskolan. Han forskar i sociala faktorers och
relationers betydelse för uppkomsten av och återhämtning från allvarliga
psykiska problem. Hans doktorsavhandling ”Återhämtning från svåra
psykiska störningar” lades fram vid universitetet 2001. Alain Topor anser att
det är hög tid för psykiatrin att bryta med den opersonliga attityden till
vårdbrukarna. ’” I min forskning tycker jag mig märka att det händer något
positivt när vårdpersonalen kliver ur ramen och blir äkta”, säger han.
14.30 Kaffe
15.00 Paneldebatt och diskussion. I panelen sitter de tre föreläsarna samt
tre erfarenhetsexperter från Åland: Gunilla Björkman-Bobb, Josefin
Virranvuo och Bo Elevall.
Moderator: Viveka Eriksson, ordförande i Handikapprådet för landskapet Åland.
Gunilla Björkman-Bobb
Josefin Virranvuo
Bo Elevall
Viveka Eriksson
Välkomna!
Ålands
handikappförbund r.f.
Frågor besvaras av Anne Sjökvist, [email protected], tfn 527 361
Bemötande 2015