Nytt partnerskap ska stärka turismen över Fehmarn Bält

STRING Secretariat
Region Sjælland
Alléen 15
DK-4180 Sorø
Tel +45 2927 2292
www.stringnetwork.org
TURISM - OCH KULTUREVENEMANG
Nytt partnerskap ska stärka turismen över Fehmarn
Bält
När Fehmarn Bält förbindelsen öppnas 2021, kommer den regionala geografin att förändras både i
Danmark och Nord Tyskland. Därför etableras nu ett strategiskt samarbete mellan regionerna
Själland, Skåne och Schleswig – Holstein, och storstadsregionerna Köpenhamn och Hamburg.
Samarbetet ska resultera i en gemensam strategi för främjandet av turism, kultur- och sport
evenemang samt näringslivsutveckling från Helsingborg i norr till Hamburg i söder.
Den kommande Fehmarn Bält förbindelsen är inte bara en fast förbindelse mellan Tyskland och
Danmark. Den kommer nämligen också att bli trafik navet i en helt ny region, när Hamburg och
Schleswig- Holstein i söder knyts samman med Köpenhamn, Själland och Skåne i norr. Detta erbjuder
stora möjligheter för tillväxt inom bland annat turism, sport- och kultur sektorn, samt
näringslivsutveckling från Hamburg till Helsingborg.
Den politiska samarbetsorganisationen STRING, bestående av de regioner som tillsammans utgör
geografin i korridoren mellan Skandinavien och Nordtyskland, har en vision om att skapa grön tillväxt
i hela korridoren mellan Öresundsregionen och Hamburg. För att uppnå detta krävs både en social
och kulturell integration mellan Skåne, Själland och Nordtyskland. Därför är det viktigt att turismen
utvecklas i hela den nya tillväxtkorridoren, där det finns en betydelsesfull potential för fritidsturism
och samarbete omkring större evenemang.
Möjligheterna ska utnyttjas nu
’’Det är viktigt att tänka långsiktigt och att ha framförhållning. Om vi ska kunna utnyttja de stora
möjligheter som den nya regionala korridoren erbjuder, så måste vi handla nu. Då tänker jag inte
bara på storstadsturismen, även om det är i de större metropolerna som de stora tillväxtmotorerna
finns’’, uttalar sig Jacob Vestergaard, Managing Director för STRING. Han tillägger: ’’För att uppnå ett
optimalt ekonomiskt, socialt och kulturellt samarbete i den nya storregionen så är det viktigt att
människor träffas – och här är turism en väsentlig drivkraft och inspiratör. Det finns dessutom stora
ekonomiska fördelar för alla inblandade i att öka turismen både internt och i förhållande till nya
marknader. Ett förbättrat samspel mellan regioner och metropoler gagnar alla parter’’.
STRING is the political cross-border partnership between Hamburg and Schleswig- Holstein in Germany, the Capital Region of Denmark and Region Zealand in Denmark,
and Region Skåne in Sweden.
Our vision is that the STRING region will be the driver behind a North European green growth corridor consisting of the STRING region in a functional partnership with
our neighbouring regions. The corridor will be a green European powerhouse; a strong strategic axis contributing to knowledge, growth, welfare, and sustainability in
Northern Europe, including the Baltic Sea Region.
STRING parterna har i samarbete med Femern A/S, Köpenhamns Kommun och Hamburg beslutat att
genomföra strategiprojektet ’Building Tourism’, som genom en rad analyser och undersökningar ska
peka på marknadspotential för ny turism i regionerna omkring Fehmarn Bält. Med detta som
bakgrund vill projektet producera en ny gemensam regional strategi för turismutveckling, som brett
sträcker sig från storstadsturism, till shoppingmöjligheter, fritidsnöjen, kust och natur, och attraktiva
sommarstugeområden i regionerna längst den nya trafikkorridoren.
’’Vi måste börja tänka kommersiellt redan idag, ifall detta är en sektor vi ska kunna leva av imorgon.
Erfarenheter från etableringen av de fasta förbindelserna över både Storebælt och Öresund visar att
Fehmarn Bält kommer att öppna upp för en helt ny regional geografi som kommer att ge ett
näringslivs-ekonomiskt uppsving åt tillväxt och sysselsättning’’ säger Ajs Dam, Director, Corporate
Communications & Regional Development, Femern A/S.
Fler turister och större evenemang
Den kommande strategin kommer att omfatta alla relevanta former av turism – så som kryssningar,
internationella kongresser, sport – och kulturevenemang, marknadsföringssamarbete inom
långdistans marknader, samt utveckling av nya rutter inom flygtrafik.
För nuvarande finns det bara ett begränsat band mellan Köpenhamn/ Huvudstadsregionen och
Hamburg/ Schleswig- Holstein. Tyskar utgör till exempelvis endast ca. 5 % av Köpenhamns turister,
och i den motsatta riktningen är Berlin betydligt populärare bland skandinaviska turister än
Hamburg. Endast runt 2 % av alla turister på semesterön Fehmarn, som bara ligger trekvart ifrån
Danmark, kommer utifrån Tyskland.
’’Med Fehmarn förbindelsen så kommer vi närmre hela Nordtyskland. Detta innebär större
möjligheter för tysk turism till Köpenhamn – både när det gäller storstadsturism och affärsturism som
till exempelvis konferensdeltagande. Detta kommer också att öka befintliga möjligheter för regionalt
samarbete omkring stora internationella evenemang och gemensam marknadsföring’’ säger Lars
Bernhard Jørgensen, direktör i turistorganisationen Wonderful Copenhagen.
Både Köpenhamn och Hamburg är starka internationella varumärken och trafiknav i sin egen rätt.
Detta skapar en stark korridor, med utpräglade växtmotorer längst hela geografin.
Enligt Dietrich von Albedyll, direktör för Hamburg Tourismus GmbH, HHT, gagnas hela Norden: ’’ Den
nya förbindelsen skapar geografiska och innehållsmässiga förutsättningar för fortsatt dynamisk växt
inom turism för både Sverige och Danmark. Det är vår uppgift att skapa ännu mer synlighet för
Norden i förhållande till internationell konkurrens, och att inspirera besökande och företag i vår
region. Därmed medverkar vi till regionens ökade värde och livskvalitet’’
Regionernas placering blir central
Med den nya regionala geografin skapas också helt nya rörelsemönster för skandinaver som reser
söderut, och tyskar som reser norrut.
STRING is the political cross-border partnership between Hamburg and Schleswig- Holstein in Germany, the Capital Region of Denmark and Region Zealand in Denmark,
and Region Skåne in Sweden.
Our vision is that the STRING region will be the driver behind a North European green growth corridor consisting of the STRING region in a functional partnership with
our neighbouring regions. The corridor will be a green European powerhouse; a strong strategic axis contributing to knowledge, growth, welfare, and sustainability in
Northern Europe, including the Baltic Sea Region.
Den nya trafikkorridoren skapar en betydelsesfull tillväxtpotential för fritidsturism, fokuserat runt
kultur och naturupplevelser, och familjeturism. Inom loppet av de närmaste 3 till 5 åren kommer
grunden att läggas för en markant ’bygg- och anläggningsturism’, då grävskoporna rullas ut i
förbindelse med byggandet av en av Europas största anläggningar; Fehmarn Bält förbindelsen.
Tunnelbyggandet kommer att attrahera både fritidsturister så väl som näringslivs- och
studiedelegationer med kommersiella och professionella intressen i byggandet. Besökscentret som
upprättades i förbindelse med byggandet av Öresundsbron hade till exempelvis 1 miljon besökande
fram till brons invigning år 2000.
FAKTA : STRING PROJEKTET OCH BUILDING TOURISM
STRING- samarbetet etablerades år 1999 som ett samarbete mellan regionala politiker och
myndigheter i Hamburg och Schleswig- Holstein i Tyskland, Region Huvudstaden och Region Själland i
Danmark, och Region Skåne i Sverige. STRING regionen är hem åt ca. 9 miljoner invånare.
STRING har som mål att utveckla regionens potential och styrkor inom life science, cleantech,
transport och logistik, matvaror, IT/ media och turism. ’’Building Tourism’’ är ett av STRINGs
delprojekt, vars mål är att uppfylla regionens växtpotential innanför turism och samarbete runt
evenemang. Hamburg Tourismus och Wonderful Copenhagen är aktiva partners inom samarbetet,
och bidrar bland annat med analys- och kommunikationsresurser. Under Fehmarn Days, som hålls i
September 2012, kommer de första analysresultaten av det strategiska samarbetet att presenteras.
Strategiprojektet ’’Building Tourism’’ finansieras av STRING, Femern A/S, Köpenhamns Kommun och
Hamburg.
STRING leds av direktör Jacob Vestergaard/ Tlf. +45 2082 3459/ E-mail: [email protected]
www.stringnetwork.org
Anläggningsarbetet på den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält kommer att påbörjas i mitten av
2015, och förväntas avslutas år 2021.
För vidare information, var vänlig kontakta:
Thomas Meier Lorenzen
Event Management Chef
Wonderful Copenhagen
Mail: [email protected]
Telefon: +45 3355 7481
STRING is the political cross-border partnership between Hamburg and Schleswig- Holstein in Germany, the Capital Region of Denmark and Region Zealand in Denmark,
and Region Skåne in Sweden.
Our vision is that the STRING region will be the driver behind a North European green growth corridor consisting of the STRING region in a functional partnership with
our neighbouring regions. The corridor will be a green European powerhouse; a strong strategic axis contributing to knowledge, growth, welfare, and sustainability in
Northern Europe, including the Baltic Sea Region.
Jacob Vestergaard
Managing Director
STRING
Telefon: + 45 2082 3459
Mail: [email protected]
Pia Jönsson Rajgård
VD / MD
Tourism in Skåne AB
Telefon: + 46 (0)40 675 34 47
Mail: [email protected]
STRING is the political cross-border partnership between Hamburg and Schleswig- Holstein in Germany, the Capital Region of Denmark and Region Zealand in Denmark,
and Region Skåne in Sweden.
Our vision is that the STRING region will be the driver behind a North European green growth corridor consisting of the STRING region in a functional partnership with
our neighbouring regions. The corridor will be a green European powerhouse; a strong strategic axis contributing to knowledge, growth, welfare, and sustainability in
Northern Europe, including the Baltic Sea Region.