SOCIALTJÄNSTLAGEN 5 kap. 10 § ”Socialnämnden ska erbjuda

UTKAST,,,,,,,,,, auUg 2010
SOCIALTJÄNSTLAGEN
5 kap. 10 §
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att
underlätta för de personer som vårdar en
närstående som är långvarigt sjuka
eller äldre eller som stödjer en
närstående som har funktionshinder.”
Samordnare anhörigstöd
Anna-Karin Petré
Tfn 0511- 38 62 74
[email protected]
Anhörigstödjare – vid
demenssjukdomar
Heléne Löfholm
Tfn 072 73 04 171
Adress: Mötesplatsen
N. Skarav. 32
533 30 Götene
www.gotene.se
[email protected]
september 2010
UTKAST,,,,,,,,,, auUg 2010
Som anhörig är du ett mycket stort stöd till den
personen som behöver din hjälp. Det stöd du ger
kan på många sätt vara givande men ibland också
svårt och påfrestande.
Även du kan behöva stöd och tid för dig själv!
Som anhörig kan du vara make/maka, förälder,
barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan
nära person.
Vi erbjuder dig:






Anhörigvårdarkort
Information och utbildning efter behov
”Må Bra” aktiviteter och rekreationsvistelser
Mötesplatser för anhöriga
Stödsamtal
Väntjänst
Dessutom finns;
Stöd från hemvården. Det kan till exempel vara
hjälp i hemmet, att ha ett larm hemma, att få
avlösning i hemmet eller/och korttidsboende.
Stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Rådgivningscentrum som bland annat erbjuder
stöd till familjer med barn och unga i åldern 0-20
år, telefon: 0511–38 61 79
Alkohol och drogrådgivning erbjuder råd och stöd
till anhöriga, telefon: 0511–38 63 63
Anhörigstödet syftar till att utifrån dina behov på
olika sätt underlätta i din situation.