Vad händer med materialet som du lämnat till återvinning?

Vad händer med det material som du har lämnat för återvinning?
Material
Vart körs det?
Vad används det till?
Glas
Svensk Glasåtervinning,
Hammar i Närke
Glas går att återvinna hur många gånger som helst utan att
kvaliteten försämras. I Hammar sorteras, rensas och krossas
glaset så att det kan användas som ny råvara igen.
Gamla tidningar blir till nya tidningar, hushållspapper och
toalettpapper. Pappersfibern kan återvinnas fem till sju gånger
innan den är utsliten och förbränns.
Tidningar
Förpackningar av
papp, papper
Metall (burkar
etc.)
Sorteringsanläggning i
Örebro
Kristinehamn,
Hallstahammar,
Smedjebacken m.fl.
Återvinns till bl.a. nya pappersförpackningar och ytskikt på
gipsskivor.
Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan
kvalitetsförlust. Insamlade förpackningar mals sönder och
stålet sorteras bort från aluminiumet med hjälp av magneter.
Nedsmält stål blir till nytt stål såsom järnvägsräls och
armeringsjärn. Aluminium smälts ned och gjuts till tackor som
används som ny råvara för till exempelvis motordelar eller
konservburkar. Metallen kan användas om och om igen och
hela 95 procent av energin sparas, jämfört med ny råvara.
Plast (hård, mjuk)
Hårdplast med blandad kvalitet och kulör återvinns till t.ex.
plank eller pallklossar, blomkrukor. Mjukplast återvinns
huvudsakligen till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.
Batterier
Metaller - järn, bly, zink och nickel tillvaratas för att kunna
återanvändas. Plasten separeras och används på nytt i nya
batterier. Kvicksilver ska inte tillbaka i kretsloppet utan
omhändertas.
Sorteringsanläggning
Återvinningsstationer
Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (Fti) som har hand om återvinningsstationerna. Kontakta Fti på tel. 0200-88 03 11 eller på www.ftiab.se om du vill lämna synpunkter
om tömning och städning av återvinningsstationerna.
Batteriholkarna som finns vid återvinningsstationerna töms av Karlskoga Energi & Miljö på
uppdrag av El-kretsen.
Insamlingsstatistik
Här redovisas statistik över 2012 års insamling av förpackningar och tidningar från alla våra återvinningsstationer
samt från de hushåll som har fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i samarbete med oss. Uppgifter
om tidigare insamlingsstatistik hittar du genom att välja årtal nedan.
Information om statistiken
Statistiken för 2012 kan komma att justeras då viss statistik inte varit komplett vid detta tillfälle.
Vid analys av statistiken måste fortfarande följande förhållanden beaktas vid eventuella jämförelser och slutsatser om hur
mycket hushållen i en kommun sorterar:



Hushåll kan lämna förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, främst i samband med inköpseller arbetsresor eller vid fritidsboende i angränsande kommuner.
För att minimera transportinsatsen och därmed utsläppen eller för att möjliggöra återvinning i perifera kommundelar
kan en tömningsrutt omfatta flera kommuner. I dessa fall redovisas genomsnittet för berörda kommuner.
Statistiken baseras på insamlingen från hushåll för samtliga materialslag. Statistiken för glasförpackningar inkluderar
även verksamheter.
Insamlingsresultat Karlskoga kommun
2012 års insamlingsresultat i kilo per fast boende invånare i Karlskoga kommun.
Värdena visas i kilogram (kg).
Glas
19,8
Papper
Metall
6,01
0,66
Plast
Tidningar
2,17
26,65
Insamlingsresultat på riksnivå (samtliga kommuner)
Glas
5391
Papper
3575,6
Metall
496,08
Plast
1664
Tidningar
9943,98
Återvinningsstatistik 2012
Andel som materialåtervunnits av redovisade kvantiteter förpackningar och tidningar som satts på marknaden av våra
kunder.
Material Materialåtervunnet
Energiåtervunnet
Totalt återvunnit
Glas
88,20%
0%
88,20%
Kartong
75,60%
0%
75,60%
Metall
69,00%
0%
69,00%
Plast
26,90%
0%
26,90%
Tidningar
Redovisning saknas Redovisning saknas Redovisning saknas
Insamlingsresultat för Karlskoga kommun 2012 – El-kretsen
Diverse elektronik
Kilo
Kg/invånare
252 214
8,48
Gasurladdningslampor
Kilo
Kg/invånare
6 068
0,3
Kylskåp och frysar
Kilo
Kg/invånare
Kilo
102 750
165 012
3,45
Icke gasurladdningslampor
Kilo
Kg/invånare
981
0,03
Vitvaror
Kg/invånare
Kilo
535 822
5,55
Totalt
Kg/invånare
18,01
Batterier
Bärbara Inbyggda Kg/invånare
7 164
1 633
0,3