Här

MATERIAL TILL TENTAMEN
När det närmar sig tentamen uppkommer det alltid frågor hos studenterna vad man egentligen får ta med till skrivningen. Detta
dokument syftar till att mer i detalj förklara vad som är tillåtet respektive otillåtet resultat.
Tillåtet
-
-
-
All litteratur från litteraturlistan.
Allt material från kurshemsidan (exklusive extentahäfte). Det är alltså fullt tillåtet att ta med inlämningsuppgifter och
tillämpningsuppgifter, inklusive typsvar och kommentarer. Det är också tillåtet att ta med ledtexter, information och
annat material från media etc.
Föreläsningsanteckningar, andra anteckningar och allt annat man kan ha skrivit ner under kursens gång. Det är också
fritt fram att anteckna i litteraturen och på allt annat material som tillhandahålls. Såväl anteckningar för hand som
datorskrivna anteckningar är tillåtna.
Lagtext. Här är det tillåtet att ta med vilken typ av lagtext man vill, så länge den är ren, alltså inte på förhand
kommenterad. Man kan alltså ta med Arbetslagstiftningen, någon lagbok eller välja att skriva ut lagtext från internet.
Ej tillåtet
-
Annan litteratur som inte finns upptagen på litteraturlistan.
Extentor.
Kommenterad lagtext.