Ladda ner - Läkemedelsvärlden

Kunskapsakuten/
Gravida drabbas av besvär relaterade till själva graviditeten och
många gravida har andra underliggande sjukdomar. Kunskaps­
akuten går igenom vilka läkemedel som går bra att använda och vilka
som kan vara farliga enligt den kunskap som finns idag.
science photo library
t
e
t
i
d
i
grav
Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en
spaning vid forskningsfronten. Varsågod!
alla texter: Fredrik Hedlund, layout: Pär ek. Materialet får ej kopieras och distribueras.
LmV. ➥
Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden september 2011. / 1
Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront
DUBBEL FÖRSIKTIGHET
Läkemedel vid graviditet är ett särskilt problematiskt område eftersom läkemedlens effekter
på det mänskliga fostret inte går att studera
på något bra sätt. All kunskap bygger därför på
erfarenhet eller otillräckliga studier. Det innebär
att det oftast är gamla läkemedel som det finns
tillräcklig erfarenhet kring som rekommenderas.
Gravida kan drabbas av särskilda åkommor som
orsakas av graviditeten och som ibland måste
läkemedelbehandlas. Många gravida har också
underliggande sjukdomar som de redan tidigare behandlas för. Då krävs kunskap kring vilka
behandlingar som kan orsaka problem och vilka
som det går bra att fortsätta med.
Fakta. Folsyra minskar risken för ryggmärgsbråck
Folsyra eller folat är ett B-vitamin, tidigare benämnt B9, som
är nödvändigt för cellernas delning. I början av graviditeten går
fostrets celldelning som snabbast och behovet av B-vitaminet
är som störst.
Folat är den naturliga formen
av vitaminet och finns i mörkgröna bladgrönsaker, olika slag
av kål, bönor, linser, rotfrukter och
bär. Folsyra är den konstgjorda
formen av folat som används vid
berikning och som tillskott.
Flera studier har visat att tillskott av folsyra minskar risken
för ryggmärgsbråck. För att få
effekt bör tillskottet tas minst
en månad före befruktningen
och eftersom alla graviditeter
inte är planerade rekommenderar Livsmedelsverket alla
kvinnor som kan tänkas bli
gravida att ta extra folsyra i
tablettform, 400 mikrogram/
dag.
Kvinnor som tidigare har fött
ett barn med neuralrörsdefekt,
tar läkemedel mot epilepsi eller
har någon tarmsjukdom som
minskar upptaget av folsyra bör
istället ta ett tillskott på 5 milligram/dag.
Klassificeringssystemet i Fass osäkert
Klassificeringssystemet
som finns i Fass och som ska
vara vägledande i frågan om
ett läkemedel har någon fosterskadande effekt är inte längre
tillförlitligt. Systemet introducerades som det första i världen
1978 och från början fanns det
en myndighetskontroll över
texterna. Men sedan inträdet i
EU där produktresuméerna är
de officiella dokumenten och
där en liknande klassindelning
saknas har ansvaret för texterna landat helt på de enskilda
läkemedelstillverkarna. Beroende på olika grundtexter från
olika godkännandeländer
och bristande samordning
mellan tillverkarna finns
det nu ett antal exempel på
inkonsekventa skrivningar
där samma substans i
samma läkemedelsform
med samma indikation
2
har fått olika klassificeringar.
Det finns även exempel på
substanser som i tablettform
klassas som ofarliga medan
samma substanser i kräm eller
salva klassas som farligare. Det
är dessutom oklart
hur ofta texterna
uppdateras.
Som alternativ rekommenderas istället Janusinfos graviditetsinformation som hittas på
adressen www.janusinfo.se/
gravreg
/Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden september 2011.
Guide:
Så funkar
klasserna
i Fass
Även om klassificeringssystemet i vissa delar är
inkonsekvent kan det vara
bra att känna till vad de olika
klasserna står för.
× A: Ingen känd risk.
× B: Otillräckligt med
humandata.
B1: Inga fosterskadande
effekter i djurstudier.
B2: Otillräckliga djurdata.
B3: Fosterskadande effekter i djurstudier.
× C: Farmakologiska effekter
på fostret.
× D: Orsakar, eller misstänks
orsaka, fosterskada hos
människa.
Detta är en sammanfattning
av innebörden av klasserna.
För en fullständig förklaring, se Fass.
LmV.
graviditet
äp
pa
nd
e
I BILD. Så kan problem relaterade till graviditeten behandlas
Hormonerna gör att slemhinnorna
svullnar, även i andningsvägarna.
I första hand kan koksaltsköljning provas
(1/2 liter vatten + en struken tesked salt).
Läkemedel: Natriumkromoglikat (Lomudal Nasal,
Pollyferm) kan användas kontinuerligt. Räcker inte det
rekommenderas lokala steroider (Flutide Nasal,
Nasonex, Rhinocort) dagligen, eventuellt i kombination med avsvällande näsdroppar som oximetazolin
(Nezeril m fl) eller xylometazolin (Otrivin m fl) som
tas 15 minuter före. OBS! Användning längre än
tio dagar med näsdroppar bör alltid undvikas
på grund av så kallade
reboundfenomen.
ä nn a
Näs
t
Illam
åe
Åtta av tio gravida upplever illamående
i början av graviditeten. I första hand
rekommenderas råd om diet och livsstil och
eventuellt akupunktur/akupressur även
om övertygande evidens saknas.
ggsmär
r
Relativt många får
problem med halsbränna,
särskilt i slutet av graviditeten då
livmodern växer. Förstahandsråden
handlar om diet och livsstil.
Läkemedel: Antacida (Link, Novalucol
m fl) eller alginsyra (Gaviscon, Galieve)
eller i enstaka fall sukralfat (Andapsin),
H2-receptorblockerare (Zantac,
Pepcid m fl) eller protonpumpshämmare (Losec, Lanzo m fl)
kan användas.
ta/
g
in
sn
Fö
rs
to
Läkemedel: Vid svårare tillstånd kan
paracetamol användas, eventuellt
i kombination med kodein.
m
la
i
ps
on
kti
fe
högt blodtryck (>140/90 mm Hg),
vanligtvis drabbar det förstföderskor. Ett
förhöjt blodtryck ökar risken att senare
under graviditeten drabbas av preeklampsi
(havandeskapsförgiftning).
Läkemedel: Säkra läkemedel som kan
användas under hela graviditeten är labetalol
(Trandate), pindolol (Viskén) och hydralazin
(Apresolin). Läkemedel som ska undvikas är
ACE-hämmare och angiotensin II-antagonister på
grund av ökad risk för missbildning, sjukdom och
död för fostret. Kalciumantagonister bör undvikas
tidigt i graviditeten på grund av missbildningsrisk,
men kan användas senare. Lågdos acetylsalicylsyra är ett vanligt profylax mot preeklampsi hos
kvinnor som tidigare upplevt det. Effekten är
måttlig.
on
ti
Urinväg
sin
fe
k
På grund av den
bromsad tarmmotorik på
grund av hormonförändringarna.
För det mesta hjälper en fiberrik kost
tillsammans med ett ökat vätskeintag och
fysisk aktivitet.
Läkemedel: Ibland krävs bulklaxSm
antia (Lunelax, Inolaxol
är
m fl) eller osmotiskt
t
Smärta hos gravida
verkande läkemekan behandlas med läkemedel.
del (exempelvis
Läkemedel: Både acetylsalicylsyra
Duphalac,
och NSAID anses vara riskfria under
Movicol).
graviditetens första två tredjedelar. Men under
den tredje trimestern har man sett en ökad
förekomst av förträngning av ductus arteriosus
hos barnen. Enstaka doser kan dock ges.
Paracetamol kan användas av gravida på samma
sätt som av icke-gravida. Opiater kan användas
under hela graviditeten, men långtidsbruk bör
undvikas på grund av tillvänjningsrisk och
abstinenssymtom hos fostret. Vid
Candid
migrän kan sumatriptan användas
ai
n
under hela graviditeten.
Mycket vanligt
hos gravida kvinnor
men det behöver inte
behandlas vid symtomfrihet
1. Sista menstruationens första dag
6. Beräknat
eftersom det inte innebär
2. Befruktning 14 dagar
födelsedatum
någon risk för fostret.
3. 5 veckor
Läkemedel: Vid symtom
hjärta, hjärna
används ekonazol (Pevaryl)
eller klotrimazol
Miss(Canesten).
a
Hype
rto
ni/
pr
ee
Cirka åtta procent
k
av alla gravida har
g
nin
p
Många får en
p
ditetsklock
avi
an
r
G
H
sb
al
y
R
fog
Läkemedel: Behövs till en av 20 och
lo
då är förstahandsbehandlingen
s
åksjukepreparat som
Två av tre gravida
meklozin (Postafen) eller
drabbas av ryggsmärta,
för kortare tider
framför allt i den senare delen
metoklopramid
av graviditeten på grund av belastningen
(Primperan). Inom
från magen. En av fem drabbas
slutenvården kan
av foglossning som ger smärta
ondansetron
på grund av fysiologisk uppluckring av
(Zofran)
bäckenledsfogarna. I första hand ges belastanvänningsråd och icke-farmakologisk behandling
das.
som akupunktur eller bassängträning.
hormonella omställningen vid
graviditet ökar risken att asymtomatisk bakteriuri, ABU, utvecklas till
bildnings
4. 10 veckor
period
akut njurbäckeninflammation
Tillväxt av Graviditet
gom, öron
(pyelonefrit), särskilt under den senare
hjärnan
40
veckor
Även om ett läkemedel är fosterskadande kan det
delen av graviditeten. Därför görs rutinmäsRiskzonen
användas om den kritiska tiden för just den fostersigt urinodling runt graviditetsvecka 16.
för de flesta
Utveckling
skadan undviks. Därför är det viktigt att känna till hur
missbildningar:
av inre
fostret utvecklas. Graviditetsklockan visar fosterutveckLäkemedel: Lämplig behandling är någon
strax efter fyra
organ
lingen och när läkemedel kan ha en fosterskadande
av pivmecillinam (Selexid), nitrofurantoin
fullgångna veckor till
effekt. Störst risk är mellan vecka 4 till vecka 14, men
(Furadantin), cefadroxil (Cefamox) eller
mellan 10 och 14 veckor.
läkemedel kan även ha ogynnsamma effekter på fostret i mitten
cefalexin (Keflex), alla i fem dagar.
Källa: Läkemedelsboken
LmV. och i slutet av graviditeten.
5. 20 veckor
SVENSKA GRAFIKBYRÅN
Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden september 2011. / 3
Kunskapsakuten /Från basfakta till forskningsfront
LMV ställde sex frågor till Karin Pettersson, överläkare på kvinnokliniken,
­Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
»Gravida kvinnor
underbehandlas ofta«
Vad är den största utmaningen
när det gäller gravida och läkemedelsbehandling?
– Det är kvinnans oro för påverkan på fostret. Att få kvinnan
att förstå att vi är vana att både
tänka på kvinnan och på fostret
när vi ordinerar läkemedel. Även
om Neurosedynkatastrofen ligger ganska långt tillbaks i tiden
nu så finns det i vår historia och
i vår kultur en rädsla för att få
ett läkemedel som kan orsaka
fosterskador.
Är det generellt en över- eller
underbehandling av gravida?
– Det är generellt en underbehandling. Och den står inte bara
kvinnorna för, utan det finns
också en enormt stor oro ute
bland våra kollegor som inte
är förlossningsläkare. Kvinnor
möter väldigt ofta attityden att
det är nog bättre att du inte tar
de här medicinerna när du är
gravid för säkerhets skull.
Vad är det som den övriga
vården missar när det gäller
gravida och läkemedel?
– Det händer att man avstår från
att behandla en infektion med
tanke att det kanske inte är helt
säkert med antibiotika och så får
vi något mycket allvarligare, till
exempel en lunginflammation.
När det gäller depressionsbe-
Sex läke­
medel att se
upp med till
gravida:
4
mycket oftare Janusinfo än Fass.
Problemet är att både allmänläkare och patienter läser i Fass.
Ett bra exempel på hur det kan
gå är astmabehandling där det
finns mycket publicerat idag som
visar att majoriteten av vanliga
astmaläkemedel är ofarliga för
fostret. Ändå kommer otroligt
många kvinnor till oss med en
försämring i sin astma på grund
av att doktorn bara har läst i Fass
och inte tagit reda på någonting
mer.
Karin Pettersson tycker att det är bekymmersamt om man använder
potenta naturläkemedel som en ersättning för vanliga läkemedel.
handling är vi ju idag övertygade
om att det finns bra preparat där
vi har ganska stor erfarenhet och
där alternativet att kvinnan går
in i en djup depression är mångdubbelt allvarligare för både
henne och barnet. Epilepsi är
ett mindre problem, tycker jag,
eftersom de preparaten har funnits så länge och neurologerna
är vana vid den här frågeställningen. Nästan alla neurologer
tar upp detta med sina kvinnliga,
fertila, patienter.
– Är det lika vanligt i Sverige är
det ett stort bekymmer. De här
preparaten är ju inte alls kontrollerade på samma sätt som våra
läkemedel. Mest bekymmersamt
är det ju om man använder
potenta naturläkemedel som
en ersättning för det som ändå
är mycket mer kontrollerat – de
vanliga läkemedlen.
Undersökningar pekar på att
mellan 40 och 50 procent av
de gravida kvinnorna i Norge
använder naturläkemedel, ofta
i tron att de är ofarligare. Hur
ser du på det?
Är det svenska klassificeringssystemet som finns i Fass bra?
– Nej, det är det inte. Det är läkemedelsproducenterna som har
skrivit det vilket gör det ganska
tungt eftersom de tar med allt
överhuvudtaget. Dessutom vet
jag inte hur ofta de texterna revideras. När jag tittar på läkemedel
och graviditet så använder jag
Valproinsyra
Absenor, Ergenyl, Orifiril.
Används vid både epilepsi
och bipolär sjukdom. Har hög
missbildningsfrekvens där den
värsta missbildningen är ryggmärgsbråck.
Warfarin
Waran. Kan orsaka fetalt Warfarin-syndrom och CNS-missbildningar. Bör före graviditet bytas
ut mot heparin, som inte passerar placentan, eller klopidogrel
som inte är lika skadligt.
Förra året kom uppgifter om
att paracetamolanvändning
i mer än fyra veckor till gravida innebar en ökad risk för
kryptorkism (testikel som inte
vandrat ner i pungen), men det
är fortfarande klassat som A
(inga kända risker) i Fass. Vilka
råd ger ni om paracetamol till
gravida?
– Där kan man ju fundera på hur
snabb Fass är på att revidera
uppgifterna. Sedan är det ju
inte så jättemånga kvinnor som
behöver paracetamol så lång
tid, men kvinnor med kroniska
smärttillstånd har ju inte sällan
paracetamol som bas i sin behandling och det fortsätter vi
att ordinera.
×
Fredrik hedlund
Cytostatika
Främst folsyrahämmare som till
exempel metotrexat. Vid lägre
doser mot autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit eller
Crohns sjukdom går det rätt
bra, men vid högre doser mot
cancer skadas fostret.
/Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden september 2011.
LmV.
graviditet
Ny forskning kan ge
bättre kunskap om
fosterskador
När ett nytt läkemedel godkänns är dess fosterskadande
effekt i människa i princip helt
okänd. De placentastudier och
djurförsök som är gjorda säger
alltför lite. Men nu utvecklas
nya metoder som förhoppningsvis kommer att ge bättre
kunskap.
T
idigare i år gick Kim
Brøsen, professor i
klinisk farmakologi vid
Syddansk universitet
i Odense, ut och sa: »När en
gravid kvinna får ett nytt läkemedel utskrivet första gången
inleds ett experiment.«
Även om det är drastiskt uttryckt, så stämmer det i princip.
Att det är så beror på ett ännu
så länge olösligt etiskt dilemma.
Eftersom det inte är försvarbart
att genomföra randomiserade
kliniska studier på gravida kvinnor och deras foster används
andra forskningsmetoder. Men
de metoder som står till buds –
placentastudier, djurförsök och
epidemiologi – ger inte alls lika
säker information som kliniska
studier gör.
Forskningen på läkemedels
förmåga att ta sig över placentan, eller moderkakan, kan
endast utföras på framfödda
moderkakor.
– Den forskningen är ju
väldigt relevant när det gäller
effekter sent under graviditeten, men för frågan om miss-
Isotretinoin
Roaccutan. A-vitamin. Licenspreparat i Sverige vilket gör att
patienterna får god information
om riskerna. Inget säkert fall av
missbildning finns rapporterat
i Sverige. Däremot finns många
fall i USA.
LmV. bildningar är den inte särskilt
relevant eftersom de sker så
tidigt i graviditeten att placentan antingen inte finns eller ser
helt annorlunda ut, säger Bengt
Källén, professor emeritus i
embryologi och Sveriges nestor
i dessa frågor.
Han har varit med redan från
början i forskningen kring läkemedels fosterskadande effekter
som tog fart efter Neurosedynkatastrofen.
Djurförsöken har upprepade
gånger visat sig vara otillförlitliga eftersom ett läkemedels
fosterskadande effekter många
gånger kan skilja sig åt mellan
olika djurarter och människa.
Och den epidemiologiska forskningen kan ju endast göras efter
att läkemedlen godkänts och
börjat användas av de gravida
kvinnorna. Och trots att Sverige
har byggt upp register och system för att fånga upp en så stor
andel av både missbildningar
och läkemedelsanvändning som
det bara går så har all epidemiologisk forskning nackdelar som
grumlar resultaten.
– Det största problemet är
att egenskaper hos kvinnan kan
påverka både användningen av
läkemedel och risken för fosterskada. Den svåraste faktorn är
alltid den underliggande sjukdomen som gör att hon använder läkemedlet. Det finns ingen
riktigt bra lösning på detta, det
är ett ständigt spöke som vi kal�-
Acitretin
Neotigason. A-vitamin. Psoriasismedel som ger grava
missbildningar, framför allt av
hjärnan. Utsöndras så långsamt
att det måste gå två år efter att
behandlingen slutat innan det
kan vara aktuellt med en graviditet.
TEST. Fyra frågor om graviditet
och läkemedel:
1
Hur högt tryck är för högt blodtryck för gravida och vilka
läkemedel är ok att använda för att sänka trycket?
2
Vilka smärtläkemedel är att rekommendera till
gravida?
3
Nämn sex läkemedel som gravida bör undvika?
4
När ska gravida börja ta tillskott av folsyra och i vilken
dos?
Svar på alla frågor finns i Kunskapsakuten!
Du hittar dem även på www.lakemedelsvarlden.se/facit
lar för »confounding by indication«, säger Bengt Källén.
Men nu utvecklas flera olika
metoder som kanske skulle
kunna ge en bättre kunskap om
nya substansers effekt på människofoster och dessutom, så
småningom, göra djurförsöken
onödiga. Det handlar om olika
typer av in vitro-test på humana
celler.
En metod som utvecklas i
Sverige handlar om läkemedelssubstansers effekter på genuttryck i embryonala stamceller.
Målsättningen är att ta fram en
karta över de gener som har betydelse för fosterutvecklingen
för att därefter kunna analysera
nya substansers påverkan på
dessa gener och på så vis förutsäga substansernas fosterskadande effekt.
– Vi kan avläsa effekter redan
inom några timmar, jämfört
med redan etablerade cellsystem som tar en till två veckor,
säger Michael Stigson, forskare
vid institutionen för farmacevtisk biovetenskap vid Uppsala
universitet som är med och
utvecklar metoden.
Men eftersom fosterutvecklingen kan störas på många sätt
kommer det att krävas ett helt
batteri av olika celltester för att
kartlägga hur säker en ny substans är för ett mänskligt foster.
Så det är ännu en relativt lång
väg kvar innan dessa tester blir
praktisk verklighet och ännu
längre kommer det ta innan de
kommer att kunna ersätta djurförsöken.
×
fredrik hedlund
Mykofenolatmofetil
Cellcept. Immunsuppressivt
läkemedel som används för att
förhindra avstötningsreaktioner
efter organtransplantation. Risk
för allvarliga missbildningar.
Kunskapsakuten nedladdad från lakemedelsvarlden.se. Publicerad i Läkemedelsvärlden september 2011. / 5