PTL - People Test Systems

PEOPLE TEST LOGIK
Ett testverktyg till att värdera arbetsrelevanta
intelligens- och skicklighetsparametrar
People Test Logik - PTL
Logik- och skicklighetstest
I takt med, att det ställs stadigt ökande krav till både ledare och medarbetare i
förhållande till prestation i jobbet, komplexitet i arbetsuppgifterna och hastigheten
i att göra uppgiften, stiger behovet för att kunna värdera och förutsäga personers
förmåga till att uppfylla kraven. Traditionellt används personanalyser till att värdera
personlighetsmatch i förhållande till tjänsten och samarbetsprofil i förhållande till
avdelingen, verksamheten eller teamet. Som reaktion på utvecklingen, vinner
logiska test och analyser kontinuerligt större mark, då de ger inblick i personens
”motor” och möjliggör kartläggning av de mer grundläggande, bakomliggande
resurser. Med att använda logiska test, kan verksamheter sätta fokus på personers
individuella styrkor och se, hur en person matchar ett bestämt jobb, målrätta en
tjänst till personen och säkra att medarbetarens resurser utnyttjas bäst möjligt.
Det unika med People Test Logik
Det största med People Test Logik (PTL) är, att den är nyanserad och grundig.
Förutom att generera en intelligenskvot, ger den information om personens
problemlösningsförmåga- och strategi. Därmed blir det möjligt att skapa hypoteser
direkt om personens arbetsuppgiftshantering samt att få veta om, vilken typ av
arbete, som är personens styrkor. IQ ensamt berättar endast, hur stor ”motor” vi arbetar med. PTLs övriga skalor och funktionalitet ger en inblick i, hur man använder
den.
Seperation av förmågor som normalt inte synliggörs
Logisk uppfattning kontra logisk tanke: När en uppgift inte löses korrekt, vill man
ofta konkludera, att personen har gjort fel i lösningen. Detta är inte alltid korrekt.
Ofta har personen löst uppgiften helt riktigt, men hade felaktigt underlag till att
börja med. Dvs. att personen har missförstått input och därmed inte förstått uppgiften eller uppgiftsformuleringen. PTL belyser logiska förmågor i en utvidgad form
med en skillnad mellan uppgiftsförståelse (logisk uppfattning) och felaktig lösning
av uppgiften (logiskt tänkande).
Inlärningsförmåga: I varje uppstartsperiod (introduktion) och med ett arbete som
kräver en hög inlärningskurva, är det relevant att veta, hur mycket input en medarbetare kan hantera. Därför har vi utvecklat en komplex statistisk formel, som mäter
progressiviteten i uppgiftslösningen, alltså om man ser en uppgift en gång, så har
det positiv betydelse för nästa gång du ser en liknande uppgift.
Belysning av prioriteringsmönster
Helene Holm Hoppe
Testudvecklare, People Test Systems
Utöver att kunna se, hur stor en andel av uppgifter som är löst respektive korrekt
och felaktigt, ger PTL dig möjlighet att se – uppdelat på de olika intelligenstyperna
och kompetenserna, hur många uppgifter personen har sett, men inte besvarat,
och hur många personen inte har hunnit med att se, innanför den givna tidsramen.
Därutöver framgår PTL-personens tidsförbrukning på de enskilda områdena och
därmed, om personen är på en nivå, snabbare eller långsammare än normen.
Därmed synliggörs styrkor och utmaningar mycket tydligt, samtidigt som analysen
ger en bild av personens medvetenhet om sin egen förmåga. Så med andra ord
ger analysen en exakt bild av potentialen på den ene sidan, och vilket område som
kräver fokus på den andra.
People Test Logik - PTL
Information om personens problemlösningsförmåga och strategi. Det är möjligt att skapa
giltiga hypoteser direkt till personens arbetsuppgiftshantering samt att få veta vilken typ
arbete, som vill få fram personens styrkor, IQ
ensamt berättar ENDAST, hur stor ”motor” vi
arbetar med. PTL´s övriga skalor berättar för
oss, hur den blir använd.
Kortare tid
Besvarat
Arbetsstil
Korrekt besvarat
Fel besvarat
Middel tid
Längre tid
Sett men inte besvarat
Beslutshastighet
65
Korrekt resonemang
73
0 102030405060708090100
Logisk kapacitet
Logisk uppfattning
50
Logiskt tänkande
45
Komplex differentiering
70
0 102030405060708090100
Arbejdsstil / Färdigheter
Matematisk sinne
45
Språklig förmåga
50
0 102030405060708090100
Inlärningsförmåga
Arbejdsstil / Inläningsförmåga
50
0 102030405060708090100
Användningsområden
PTL används i första hand för rekrytering och chefsinformation. Samtidigt
ser vi det i hög grad som ett ledningsverktyg, dvs. att analysresultatet inte
blott blir ett dokument i personalemappen, men att informationen används
aktivt i den dagliga ledningen i förhållande till situationsbestämt, individuell
ledning, inlärningsstil, motivation, kommunikation och behov.
People Test Logik - PTL
Beslutshastigheten är ett mått för, hur snabbt analyspersonen drar slutsatser och fattar beslut, när vederbörande ställs inför en uppgift.
Korrekt resonemang: denna stapel visar, hur rätt
vederbörande är i sitt resonemang. Kolumnen anger,
hur noggrann analyspersonen generellt har varit i sina
svar av de givna uppgifterna. I en hög nivå har vi en
person, som i stort sett löser uppgifter korrekt och drar
rätt slutsatser.
Den logiska uppfattningen visar en annan sida av logik.
Här handlar det om förmågan att kunna se och uppfatta
de rätta sammanhangen. Denna sida av logik kan man
jämföra med hur en dator förstår att när vi dubbelklickar
på en ikon med musen, så öppnar den programmet
bakom ikonen.
Arbetsstil
Beslutshastighet
65
Korrekt resonemang
73
0 102030405060708090100
Logisk kapacitet
Logisk uppfattning
50
Logiskt tänkande
45
Komplex differentiering
70
0 102030405060708090100
Visar förmågan till att tänka och konkludera logisk. Med
”logisk” menas förmågan till att ta korrekta slutsatser ut
ifrån ett antal givna informationer. Logiskt tänkande kan
därmed ses som det arbete, datorn gör, när den tänker –
proceseringen av upplysningar till en output.
Komplex differentiering:
Visar förmågan till att genomskåda, förstå och lösa
komplexa och invecklade uppgifter.
Matematiskt sinne visar färdigheter inför beräkningar,
siffror, räkning och matematik. Matematiskt sinne har
också visat sig ha inflytande på en persons analytiska
förmågor i de tillfällen, när vederbörande ska utforma
en strategi eller plan utifrån ett antal givna upplysningar.
Färdigheter
Arbejdsstil / Matematisk sinne
50
0 102030405060708090100
Den språkliga förmågan visar förståelse för grammatik och användning av det svenska språket. Denna
analytiska förmågan kan vara en ytterligare indikation på
inlärningsförmågan och förmågan till att läsa material.
Därför bör den språkliga förmågan ses i samband med
inlärningsförmågan.
Inlärningsförmågan är en kombination av de samlade
svaren av alla uppgifter i samband till beslutningshastigheten och korrekt resonemang. Denna skala ger en
uppfattning om, hur fort analyspersonen kommer att
tillgodogöra sig ny kunskap i relation till sin tjänst.
45
Språklig förmåga
Inlärningsförmåga
Arbejdsstil / Inlärningsförmåga
50
0 102030405060708090100
People Test Logik - PTL
Uppbyggning
Arbejdsstil / 111
20 30 40 50 60 70 80 90 100110 120 130 140150160
Denna kolumn visar den samlade intelligenspoängen för
hela analysen. Då skalorna, som mäter intelligenskvoten,
kan vara olika, kan man inte räkna med att kunna jämnföra poängen på olika tester. Vi använder en skala med
ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 12,5.
Många andra intelligenstest görs med ett medelvärde på
100 och en standardavikelse på 15.
Intelligensskalan
Fördelingskurvorna sätter intelligenspoängen i
förhllande till genomsnittsnivån för olika tjänstenivåer. På så vis kan man lätt få en uppfattning av,
var personen befinner sig i förhållande till andra i
samma rekryteringsnivå. Medelvärdet för tjänstemän är 111.
Intelligensskalan beräknas utifrån valen i hela analysen innanför en tidsram av 30
min. För personer i tjänsenivå betraktas en poäng på under 100 för att ligga i en
låg nivå, en poäng på 105-115 för att vara ett mellannivå och en poäng på 120 och
däröver för att vara hög nivå.
I de senaste studierna vi gjort i samarbete med föreningen MENSA, låg medlemmarna i området 115 – 135. Inträdesskvoten till Mensa är 130.
Jobbmatch
Intelligenskvoten måste ses i relation till de arbetsuppgifter personen vill stå inför.
Såväl som att en person kan ha för låg intelligenspoäng till ett givent jobb, kan en
person också ha för hög intelligenspoäng, som kan leda till misstrivsel hos personen. PTL ger möjlighet för att matcha personens intelligenspoäng och övriga intelligensprofiler och den av verksamhetens önskade intelligens- och färdighetssprofil
till den tilltänkta tjänsten – visualiserad med skuggning.
People Test Logik - PTL
Beslutshastighet
I en hög nivå har vi en person, som inte använder mycket betänketid och som därför kan komma att
ta förhastade slutsatser. Hur det är en tillfällighet, ska ses i relation till korrekt resonemang.
Korrekt resonemang
Hur rätt analyspersonen är i sitt resonemang och därmed också hur noggrannanalyspersonen har
varit i sina svar på de givna uppgifterna. I en hög nivå har vi en person, som generellt löser uppgifter
korrekt och drar rätt slutsatser. Hur snabbt analyspersonen drar slutsatser och fattar beslut när han/
hon står inför en uppgift.
Logisk uppfattning
Förmågan till att kunna uppfatta sammanhang och meningar med intryck utifrån, om de så är i skrift
eller i tal. I en hög nivå ses en person, som uppfattar upplysningar och input korrekt från början.
Logikst tänkande
Förmågan till att ta korrekta slutsatser ut i från ett givet sätt av informationer och därmed att kunna
tänka logiskt. I en hög nivå upplever man en person som kan dra logiska slutsatser, snabbt och effektivt når fram till en lösning ut ifrån givna upplysningar.
Komplex differentiering
Förmågan till att kunna genomskåda, lösa och förstå komplexa och invecklade uppgifter med att
utskilja och isolera delar av komplexa sammanhang och därmed göra en analytisk slutsats. I en hög
nivå har vi en person, som lätt kan hantera komplexa förlopp och finner en röd tråd.
Matematisk sinne
Färdigheter innanför siffror, räkning och matematik, samt personens generella förmåga till att tänka
analytiskt. I en hög nivå ses en praktisk, analyserande person med sinne för siffror och beräkningar,
vilket medför en viss form för kvalitetssäkring.
Språklig förmågae
Förståelse för grammatik, språkliga nyanser och andvändning av det svenska språket, samt förmågan till att läsa och förstå material av olika karaktärer. I en hög nivå upplevs en person, som har
förmåga för språk och kan uttrycka sig själv nyancerat i skrift och tal, samt undgå språkliga fel, som
förosakar missförstånd.
Inlärningsförmåga
Hur snabbt personen kan tillgodose sig ny kunskap i relation till sin tjänst med att överföra kunskap
från ett system till ett liknande system. I en hög nivå ses en person, som snabbt tillgodoser sig ny
kunskap.
Intelligenskvot
Samlad poäng uträknat på bakgrund av personens resultat på de åtta andra skalorna och därmed ett
mått för den generelle förmågan till problemlösning.
Jobb-match: Intelligenskvoten bör till var och en tid ses i relation till de arbetsuppgifter personen ska
ha. Såväl som att en person kan ha för låg intelligenspoäng till ett givet jobb, kan en person också ha
för hög intelligenspoäng för att säkra en lyckad anställning.
People Test Logik - PTL
Fakta om People Test Logik - PTL
Typ
Skicklighets- & intelligens test av kombinationstypen
Antal objekt
80
Tid
30 min.
Kategorier
9 intelligens- & skicklighetsparametrar
Metodik
Normativ test
Validitet
Korrelation med Raven 0,73
Reliabilitet
Samlat reliabilitet 0,87
IT-plattform
People Test Match, Silverlight applikation
Certifiering
1 dags workshop och övning inkl. examen
Kvalitetssäkring
People Test Forskar- & Kvalitetsteam, deltagande i VPP
Mensa
Direkt tillgång till Mensa
PTL’en ger en detaljerad analys av personens intelligens, färdigheter och förmågan
innanför 6-8 olika områden. De månge parametrarna möjliggör dels en djupare förståelse för testpersonens kognitiva styrkor och svagheter och dels en ökad möjlighet för
att använda resultatet i praxis.
Intelligenskvoten är bra till att göra en snabb värdering av, hurvida en given person är
”bra begåvad”. Du är således i gång till att förstå och använda resultatet precist och
praktiskt med personens styrkor och svagheter. Den detaljerade profilen är med till att
säkra lämpligheten i ett givet jobb eller i en given avdelning – alltså den rätta jobbmatch.
Kapacitet. Prestation.
Mänsklighet. Insikt. Motivation.
Dynamik. Personlighet.
Fasthållning. Talang. Succes.
PTS utvecklar och levererar några av marknadens mest precisa
analyser till professionel personvärdering. Vår mission
är att ge ledare i verksamheter och organisationer det bäst möjliga redskap till att identifiera, matcha, motivera och
behålla era ledare och medarbetare och därigenom
förstärka den personliga och affärsmässiga
effektivitet och produktivitet
Kontakta oss redan i dag för att höra närmare om
våra tjänster och testverktyg
+45 88 33 00 00 eller [email protected]
Besök gärna vår hemsida.