Aerosol D30plus

SÄKERHETSDATABLAD
Version: 00
Datum för revidering: 10/04/2012
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
1.
NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
1.1 Produktbeteckning:
BYCOTEST D30plus aerosol.
1.2 Relevanta identifierade användningar
av blandningen och användningar som
det avråds från:
Framkallare för penetrantprovning (PT)
1.3 Närmare upplysningar om den som
tillhandahåller säkerhetsdatabladet:
BYCOTEST
®
Part of Magnaflux (A Division of ITW Ltd),
Faraday Road, South Dorcan Industrial Estate,
Swindon, Wiltshire, SN3 5HE, Storbritannien.
Försäljningskontor Sverige:
Telefon:
+46 (0)54 29 39 50
Fax:
+46 (0)54 85 05 58
E-post:
[email protected]
Webbplats:
www.bycotest.com
1.4 Telefonnummer för nödsituationer:
2.
+46 (0)54 29 39 50 (under kontorstid).
(Kontorstid måndag-fredag 8:00 – 16:30).
FARLIGA EGENSKAPER
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:
Enligt direktiv 67/548/EEG med ändringar och direktiv 1999/45/EG:
Extremt brandfarligt.
Irriterar ögonen.
Upprepad kontakt kan orsaka torr hud eller hudsprickor.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
2.2 Märkningsuppgifter:
Farosymboler:
F+, extremt brandfarligt.
Xi, Irriterande.
Piktogram:
s:
Riskfraser:
R12
R36
R66
R67
Extremt brandfarligt.
Irriterar ögonen.
Upprepad kontakt kan orsaka torr hud eller sprickor.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Skyddsfraser:
S9
S16
S23
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Undvik inandning av ånga/dimma.
Sida 1 av 9 BYCOTEST D30plus aerosol
SÄKERHETSDATABLAD
S24/25
S26
Undvik kontakt med hud och ögon.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och
kontakta läkare.
Sörj för god ventilation.
S51
2.3 Andra faror:
Tryckbehållare: skydda mot solljus och utsätt inte behållaren för temperaturer över 50 °C.
Ångorna kan bilda explosiva blandningar i luft.
3.
SAMMANSÄTTNING OCH INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Beståndsdelens
namn
EG-nr
CAS-nr
Reachregistreringsnummer
Viktprocent
Symbol
R-fraser*
Propan-2-ol
200-661-7
67-63-0
-
< 40
F, Xi
R11, R36,
R67
Aceton
200-662-2
67-64-1
-
< 15
F, Xi
R11, R36,
R66, R67
-
24938-91-8
-
< 0.25
Xi
R41
270-990-9
68512-91-4
-
15-35
F+
R12
Tridekanol, etoxilerad
(EO 6-20)
Kolväten, C3-4-rika,
petroleumdestillat
petroleumgas (1,3butadien < 0,1 %)
Övriga beståndsdelar: Kalciumkarbonat, talk, inerta pigment.
Observera: Riskfraserna i det här avsnittet gäller endast råvaror och inte nödvändigtvis färdiga
produkter.
*Se avsnitt 16 för att få den kompletta riskfrasen.
4.
ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:
Allmänna råd:
Kontakta läkare om symptomen kvarstår. Visa upp det här säkerhetsdatabladet för
läkaren.
Kontakt med ögonen:
Spola ögonen med rikliga mängder vatten i minst 10 minuter och kontakta
läkare direkt om irritationen kvarstår.
Kontakt med huden:
Skölj med vatten och tvål. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används
på nytt. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
Inandning:
Flytta personen till frisk luft. Vila. Ge konstgjord andning om personen inte andas.
Kontakta läkare om symptom uppstår.
Förtäring:
Osannolik exponeringsväg. Framkalla INTE kräkning. En medvetslös person ska
inte ges någon vätska. Kontakta genast läkare.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:
Ögonirritation, inga kända fördröjda effekter.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:
Ingen känd.
Sida 2 av 9 BYCOTEST D30plus aerosol
SÄKERHETSDATABLAD
5.
BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
5.1 Brandsläckningsmedel:
Koldioxid, skum, pulver, vattendimma eller vattenspray.
5.2 Särskilda faror som
blandningen kan medföra:
Utrym området genast. Stryp eldens ”bränsletillförsel”. Om möjligt, kyl
resterande behållare med vattenspray. Aerosoler kan explodera vid
brand. Aerosoler är extremt brandfarliga och avger rök, sot och koloxid
vid förbränning. Brinnande ånga kan avge giftig rök.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:
Varna brandbekämpningspersonalen om att det finns aerosoler på
platsen. Om så krävs ska en självförsörjande andningsapparat och
skyddskläder användas.
6.
ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
6.1 Personliga skyddsåtgärder, Stryp antändningskällorna och sörj för god ventilation. Lämplig
skyddsutrustning och åtgärder skyddsutrustning
(inklusive
personlig
skyddsutrustning
vid nödsituationer:
enligt avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) ska användas för att
undvika kontaminering av hud, ögon och kläder.
Ta bort antändningskällorna och undvik inandning av ånga/
spray/dimma.
6.2 Miljöskyddsåtgärder:
Undvik att vätska hamnar i avlopp och vattendrag.
Meddela miljö- eller vattenmyndigheterna om omfattande läckage
sker. Undvik att marken kontamineras.
6.3 Metoder och material för
inneslutning och sanering:
Eliminera antändningskällor. Samla upp vätskan med hjälp av
sand eller jord. Torka upp eller absorbera med icke-brännbart
absorberande material (t.ex. sand, jord, kiselgur, vermikulit) och lägg
det i en avfallsbehållare enligt lokala och nationella föreskrifter (se
avsnitt 13). Större utsläpp ska pumpas (med en jordad
explosionssäker pump) till avfallsbehållare enligt lokala och
nationella föreskrifter (se avsnitt 13). Vidta åtgärder för att undvika
att statisk elektricitet bildas.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt: För personlig skyddsutrustning se avsnitt 8. För avfallsinformation se
avsnitt 13.
7.
HANTERING OCH LAGRING
7.1 Försiktighetsmått för säker
hantering:
Innehållet i aerosolen är mycket brandfarligt och flyktigt. Förvaras
åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Använd lämpliga
skyddskläder som kemikalietåliga skyddshandskar, förkläde och
skyddsglasögon/mask som skyddar mot stänk. Undvik kontakt
med huden.
Andas inte in spray eller dimma från produkten. Sörj för lämplig
ventilation när produkten används.
Vidta åtgärder för att undvika att statisk elektricitet bildas.
7.2 Förhållanden för säker
lagring, inklusive eventuell
oförenlighet:
Förvara på en sval och torr plats fritt från antändningskällor.
Rekommenderad lagringstemperatur: 10 °C till 30 °C.
Förvara inte behållarna i direkt solljus. Behållarna ska vara stängda
när de inte används. Skydda aerosoler från solljus.
Se till att alla produkterna används och kontrollera lagret
regelbundet för att upptäcka skadade enheter.
7.3 Specifik slutanvändning:
Får endast användas för oförstörande provning.
Sida 3 av 9 BYCOTEST D30plus aerosol
SÄKERHETSDATABLAD
8.
BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
8.1 Kontrollparametrar:
Siffror för exponering på arbetsplatsen har angetts för vissa av komponenterna i den här beredningen
baserat på EH-40 (den senaste revisionen) eller tillverkarens rekommendationer.
TID = Total mängd inhalerbart damm (Total inhalable dust), MRL = Tillverkarens rekommenderade
nivåer (Manufacturers’ recommended limit), WEL = Exponeringsnivåer på arbetsplatsen (Workplace
exposure limit)
Beståndsdelens namn
STD
minuter)
Långvarig exponering(8 timmar)
Korttidsexponering (15
Aceton
Propan-2-ol
Kalciumkarbonat (respirabelt)
Talk (respirabelt)
WEL
WEL
WEL
WEL
500 ppm (1 210 mg/m3)
400 ppm (999 mg/m3)
4 mg/m3
1 mg/m3
1 500 ppm (3 620 mg/m3)
500 ppm (1 250 mg/m3)
Observera: Om inte någon exponeringsnivå för kortsiktig exponering har angetts ska en siffra som är
tre gånger högre än exponeringsnivån för långtidsexponering användas.
8.2 Begränsning av exponeringen:
Koncentrationer av ångor och dimma från produkten i arbetsmiljön måste hållas så låga som möjligt.
Exponeringen ska minskas genom att använda lämpliga behållare, tekniska kontrollåtgärder och
ventilationsåtgärder. Där detta inte är möjligt ska lämplig personlig skyddsutrustning användas enligt
nedan.
Begränsning av exponering på arbetsplatsen:
Skydd för ögon och ansikte:
Skyddsglasögon med sidoskydd enligt EN166.
Skydd för händer/hud:
Använd
kemikalietåliga
handskar
enligt
tillverkarens
rekommendationer som tål isopropylalkohol om kontakt med
händer inte kan undvikas. Handskar av butylgummi eller
nitrilgummi är lämpliga även om andra typer av handskar kan
användas under andra omständigheter.
Skyddshandskarna ska uppfylla specifikationerna i EU:s
direktiv 89/686/EEG och standarden EN 374 enligt detta
direktiv.
Kroppsskydd:
Använd kemikalietåliga dräkter vid risk för hudkontakt.
Skyddsutrustningen
ska
väljas
mot
bakgrund
av
koncentrationen av ämnet och mängden farliga ämnen på den
särskilda arbetsplatsen.
Andningsskydd:
Använd andningsskydd med filter av typen ABEK (EN 14387)
vid användning av produkten i trånga eller oventilerade
utrymmen.
Vid riskfylld exponering ska en skyddsmask av typ P1 (EU EN
143) användas. Vid krav på mer omfattande skydd ska
skyddsmask med filter av typen ABEK-P3 (EU EN 143)
användas. Använd skyddsmasker och komponenter som
testats och godkänts enligt CEN-standarder.
Begränsning av miljöexponeringen:
Undvik att produkten släpps ut i miljön.
Sida 4 av 9 BYCOTEST D30plus aerosol
SÄKERHETSDATABLAD
9.
FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1 Information on grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:
UTSEENDE
:
Aerosol som innehåller vit vätska.
LUKT
:
Lösningsmedel - alkohol.
pH
:
Neutral.
KOKPUNKT
:
75 °C.
SMÄLTPUNKT
:
Ingen information tillgänglig.
FLAMPUNKT (PMCC)
:
-40 °C (drivgas för aerosol).
BRÄNNBARHET (gränsvärde i luft)
: 2-15% (volymprocent).
SJÄLVANTÄNDLIGHET
:
> 200 °C.
EXPLOSIVA EGENSKAPER
:
Ingen information tillgänglig.
OXIDERANDE EGENSKAPER
:
Ingen information tillgänglig.
ÅNGTRYCK
:
138 mm Hg vid 38 °C.
ÅNGDENSITET (luft = 1)
:
> 1.
RELATIV DENSITET
:
0.88 g/cm³.
LÖSLIGHET I VATTEN
:
87%.
FÖRDELNINGSKOEFFICIENT
n-oktanol/vatten
:
Ingen information tillgänglig.
AVDUNSTNINGSHASTIGHET (BuAc = 100) :
250.
VISKOSITET (ASTM D-445)
:
< 10 cSt vid 25 °C.
Observera: Egenskaperna gäller för bulkvaror om inget annat anges.
9.2 Annan information:
Det finns ingen annan information.
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet:
Ingen information tillgänglig.
10.2 Kemisk stabilitet:
Stabilt vid normala
tillämpningar.
10.3 Risk för farliga reaktioner:
Ingen information tillgänglig.
10.4. Förhållanden som ska undvikas:
Undvik antändningskällor, heta ytor, direkt solljus och
statisk elektricitet.
10.5. Oförenliga material:
Starka oxiderande ämnen. Syror och alkaliska ämnen.
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter:
Inga vid normal lagring och användning. Rök, sot och
koloxid vid förbränning.
användningsförhållanden
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om toxikologiska effekter:
Akut toxicitet:
Aceton:
LD50 (oralt, vuxna råttor) = 5 800-7 138 mg/kg.
LC50 (8 timmar, inandning, honråttor) = 21,091 ppm (50,070
3
mg/m ).
LD50 (kanin, hud) > 20 ml/kg (> 15,688 mg/kg).
Propan-2-ol:
LD50 (oralt, råtta) = 4 700-5 800 mg/kg.
Sida 5 av 9 BYCOTEST D30plus aerosol
och
SÄKERHETSDATABLAD
Frätande på huden/irritation:
LC50 > 10 000 ppm.
LD50 (kanin, hud) > 16,4 ml/kg.
Aceton: Ej irriterande.
Propan-2-ol: Ej irriterande.
Frätande på ögat/irritation:
Aceton: Ingen information tillgänglig.
Propan-2-ol: Kategori II – orsakar allvarlig ögonirritation.
Sensibilisering:
Aceton:
Hud: Ingen information tillgänglig.
Inandning: Ingen information tillgänglig.
Propan-2-ol:
Hud: Ej sensibiliserande.
Inandning: Ingen information tillgänglig.
Toxicitet vid upprepad dosering: Aceton: Ingen information tillgänglig.
Propan-2-ol: Ingen information tillgänglig.
Cancerogenitet:
Aceton: Ingen information tillgänglig.
Propan-2-ol: Ingen information tillgänglig.
Mutagenitet i könsceller:
Aceton: Ingen information tillgänglig.
Propan-2-ol: Ingen information tillgänglig.
Reproduktionstoxicitet:
Aceton: Ingen information tillgänglig.
Propan-2-ol: Inga betydande effekter.
Potentiella hälsorisker:
Inandning:
Koncentrationer av ångor som överstiger de rekommenderade
exponeringsnivåerna kan irritera ögon och luftvägar, kan orsaka
huvudvärk/yrsel, är bedövande och kan ha effekter på det centrala
nervsystemet.
Förtäring:
Osannolik exponeringsväg. Kan vara skadligt vid förtäring. Förtäring kan
ge irritation i mun, hals och matstrupe. Förtäring av stora mängder kan ge
systemiska effekter.
Kontakt med ögonen:
Klassificeras som irriterande för ögonen.
Kontakt med huden:
Produkten kan vara skadlig om den absorberas genom huden. Orsakar
hudirritation.
Upprepad kontakt kan orsaka torr hud eller hudsprickor.
12. EKOLOGISK INFORMATION
Baseras på information om beståndsdelarna.
12.1 Toxicitet:
Aceton: Fisk, 96 timmar LC50 = 4 144,846 mg/l (ppm).
Propan-2-ol: Fisk, LC50 (48 timmar) =8 970-9 280 mg/l.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet:
Aceton: Ingen information tillgänglig.
Propan-2-ol: Ingen information tillgänglig.
12.3 Bioackumuleringsförmåga:
Aceton: Ingen information tillgänglig.
Propan-2-ol: Ingen information tillgänglig.
Sida 6 av 9 BYCOTEST D30plus aerosol
SÄKERHETSDATABLAD
Aceton: Ingen information tillgänglig.
Propan-2-ol: Ingen information tillgänglig.
12.4 Rörlighet i jord:
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:
Blandningen innehåller inga ämnen som
betraktas som PBT- eller vPvB-ämne.
Ingen information tillgänglig.
12.6. Andra skadliga effekter:
13. AVFALLSHANTERING
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:
Hantering av avfall och rester ska ske enligt de lokala myndigheternas föreskrifter. Rådgör med ett
godkänt avfallshanteringsföretag om avfallshantering vid en godkänd anläggning enligt lokala, statliga
eller nationella föreskrifter.
14. TRANSPORTINFORMATION
Den här produkten är förpackad enligt bestämmelserna om begränsad kvantitet från ADR, IMDG och
IATA. Bestämmelserna innebär att transporter av aerosolförpackningar som rymmer mindre än 1 liter i
kartonger med en nettovikt på mindre än 30 kg inte behöver kontrolleras om de är märkta enligt kraven
för dessa bestämmelser så att det framgår att de transporteras som en begränsad kvantitet.
14.1 UN-nummer:
ADR/RID: 1950
IMDG: 1950
14.2 Officiell transportbenämning:
ADR/RID:
IMDG:
IATA:
IATA: 1950
Ej tillämpligt
AEROSOLER, brandfarliga.
AEROSOLER, brandfarliga.
AEROSOLER, brandfarliga.
14.3 Faroklass för transport:
ADR/RID: 2.1
IMDG: 2.1
IATA: 2.1
IMDG: Ej tillämpligt
IATA: Ej tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp:
ADR/RID: Ej tillämpligt
14.5 Miljöfaror:
ADR/RID: Nej
IMDG: Vattenförorenande: Nej
Nej
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:
Ej tillämpligt.
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden:
Ej tillämpligt.
Sida 7 av 9 BYCOTEST D30plus aerosol
IATA:
SÄKERHETSDATABLAD
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1907/2006.
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och
miljö:
Ingen information tillgänglig.
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts av leverantören av den här blandningen.
16. ANNAN INFORMATION
Riskfraser och skyddsfraser i fulltext:
R11
R12
R36
R41
R66
R67
Mycket brandfarligt.
Extremt brandfarligt.
Irriterar ögonen.
Risk för allvarliga ögonskador.
Upprepad kontakt kan orsaka torr hud eller sprickor.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
S9
S16
S23
S24/25
S26
S51
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Undvik inandning av ånga/dimma.
Undvik kontakt med hud och ögon.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Sörj för god ventilation.
Extra märkningsuppgifter enligt direktiv 75/324/EG om aerosolbehållare:
Tryckbehållare: skydda mot solljus och utsätt inte behållaren för temperaturer över 50 .
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte mot öppen låga eller glödande
material.
Ämnen som klassificeras som hälsoskadliga på grundval av aspirationsrisk behöver inte märkas som
hälsoskadliga med R65 då de släpps ut på marknaden i aerosolbehållare eller i behållare försedda med
en förseglad sprayanordning. (EU-direktiv 67/548 bilaga VI 9.4).
Hänvisningar till lagstiftning:
Chemical (Hazard Information & Packaging for Supply) Regulations 2009 Chemicals (CHIP 4).
Kommissionens förordning (EU) 453/2010.
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002.
Direktiv 67/548/EEG om farliga ämnen, med ändringar.
Direktiv 1999/45/EG om farliga preparat.
EG-direktiv 91/155/EEG.
Hazardous waste regulations 2005.
Health & Safety at Work Act 1974.
Occupational Exposure Limits EH40/2005.
Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006.
The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
(Amendment) Regulations 2011.
Sida 8 av 9 BYCOTEST D30plus aerosol
SÄKERHETSDATABLAD
ANSVARSFRISKRIVNING
Informationen och rekommendationerna i det här dokumentet baseras på data som förmodas vara
uppdaterade och korrekta. Inga garantier kan lämnas, uttryckligen eller underförstått, gällande
informationen och rekommendationerna i detta dokument. Vi friskriver oss från allt ansvar beträffande
skadliga effekter som kan orsakas av (felaktig) användning, hantering, inköp, återförsäljning eller
exponering av vår produkt. Kunder och användare av vår produkt måste uppfylla alla bestämmelser
gällande hälsa och säkerhet, föreskrifter samt regler. De ska även genomföra en riskbedömning av
arbetsplatserna i fråga och vidta lämpliga riskhanteringsåtgärder enligt den nationella tillämpningen av
EU-direktiv 89/391/EEG och 98/24/EG.
Revideringssammanfattning:
Revidering 00 (2012-04-10). Säkerhetsdatabladet för den nya produkter
överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1907/2006
och förordning (EU) nr 453/2010.
Sida 9 av 9 BYCOTEST D30plus aerosol